intTypePromotion=1
ADSENSE

thiết kế hệ truyền động cho xe Bus chạy điện, chương 1, 2

Chia sẻ: Duong Thi Tuyet Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

241
lượt xem
79
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ôtô chạy điện và ôtô chạy bằng động cơ đốt trong có hình dạng và bề ngoài hoàn toàn như nhau ,nhưng ôtô chạy điện 1 chiều sử dụng động cơ điện 1 chiều được cung cấp thông qua hai càng tiếp xúc với lưới điện phía trên thay thế cho động cơ đốt trong xe BUS có kết cấu phức tạp bao gồm các cơ cấu bánh răng,hộp số,cơ cấu li hợp,cầu dẫn hướng,hệ thống lái,hệ thống báo tín hiệu…và các hệ thống điện,cơ khác. Hệ thống điện cơ của xe BUS có kết cấu khá phức tạp....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ truyền động cho xe Bus chạy điện, chương 1, 2

  1. Chương 1: Tæng quan vÒ m¸y vµ yªu cÇu c«ng nghÖ ¤t« ch¹y ®iÖn vµ «t« ch¹y b»ng ®éng c¬ ®èt trong cã h×nh d¹ng vµ bÒ ngoµi hoµn toµn nh- nhau ,nh-ng «t« ch¹y ®iÖn 1 chiÒu sö dông ®éng c¬ ®iÖn 1 chiÒu ®-îc cung cÊp th«ng qua hai cµng tiÕp xóc víi l-íi ®iÖn phÝa trªn thay thÕ cho ®éng c¬ ®èt trong xe BUS cã kÕt cÊu phøc t¹p bao gåm c¸c c¬ cÊu b¸nh r¨ng,hép sè,c¬ cÊu li hîp,cÇu dÉn h-íng,hÖ thèng l¸i,hÖ thèng b¸o tÝn hiÖu…vµ c¸c hÖ thèng ®iÖn,c¬ kh¸c. HÖ thèng ®iÖn c¬ cña xe BUS cã kÕt cÊu kh¸ phøc t¹p.VÒ phÇn ®iÖn hÖ thèng bao gåm tõ nhËn n¨ng l-îng ®iÖn tõ 1 nguån ®iÖn cè ®Þnh,biÕn ®æi n¨ng l-îng thËt phï hîp víi c¸c yªu cÇu vÒ thay ®æi tèc ®é cña ®éng c¬.C¸c hÖ thèng tù ®éng ®iÒu chØnh ®Ó ®¶m b¶o viÖc lµm viÖc æn ®Þnh,an toµn vµ dµi h¹n cho ®éng c¬…VÒ phÇn c¬ bao gåm c¬ cÊu b¸nh r¨ng,xÝch truyÒn, hép sè…®Ó truyÒn ®éng ®Õn b¸nh xe,hÖ thèng t¨ng gi¶m tèc ®é,®¶o chiÒu chuyÓn ®éng,hÖ thèng phanh h·m…Vµ cßn rÊt nhiÒu hÖ thèng ®iÖn c¬ kh¸c mµ chóng ta kh«ng kÓ tíi trong ph¹m vi ®å ¸n nµy.Trong khu«n khæ ®å ¸n nµy chØ xÐt ®Õn hÖ thèng ®iÖn tõ nguån cung cÊp ®Õn ®iÒu khiÓn ®éng c¬ truyÒn ®éng(kh«ng cã ®¶o chiÒu). Yªu cÇu vÒ an toµn: Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña xe yªu cÇu khi t¨ng tèc vµ gi¶m tèc ph¶i ªm.Do ®ã m«men ®éng trong qu¸ tr×nh qu¸ ®é ph¶i ®-îc h¹n chÕ theo yªu cÇu kÜ thuËt an toµn.§iÒu kiÖn lµm viÖc cña xe lµ th-êng ph¶i chÞu t¶i tõ 60% tíi 70% t¶i träng ®Þnh møc vµ hay ph¶i chÞu qu¸ t¶i nªn yªu cÇu vÒ ®é bÒn c¬ khÝ cao,kh¶ n¨ng chÞu qu¸ t¶i lín. Yªu cÇu vÒ ®iÒu chØnh tèc ®é: D¶i ®iÒu chØnh tèc ®é réng 5km/h tíi 60km/h.§iÒu chØnh ph¶i tr¬n. Yªu cÇu vÒ nguån: Nguån ®iÖn ¸p chuÈn DC-600V. Yªu cÇu vÒ ®é tin cËy: Xe BUS ph¶i lµm viÖc dµi h¹n do ®ã nªn dïng c¸c khÝ cô phi tiÕp ®iÓm thay cho c¸c khÝ cô cã tiÕp ®iÓm.S¬ ®å cÊu tróc hÖ truyÒn ®éng vµ hÖ ®iÒu khiÓn tù ®éng ph¶i
  2. ®¬n gi¶n,c¸c phÇn tö cÊu thµnh ph¶i cã ®é tin cËy cao,®¬n gi¶n, thay thÕ dÔ dµng. CH¦¥NG 2 chän ph-¬ng ¸n truyÒn ®éng vµ tÝnh chän c«ng suÊt cho ®éng c¬ i.chän lo¹i ®éng c¬. VÊn ®Ò øng dông cña ®éng c¬ ®iÖn nãi chung trong truyÒn ®éng ®iÖn s¶n xuÊt còng nh- ë ®Çu m¸y kÐo lµ ®-îc sö dông réng r·i. HiÖn nay trong nhiÒu lÜnh vùc kh¸c nhau cña ®êi sèng, th× ®éng c¬ K§B lµ lo¹i ®éng c¬ ®-îc sö dông réng r·i nhê tÝnh kinh tÕ, dÔ chÕ t¹o, chi phÝ vËn hµnh b¶o d-ìng söa ch÷a thÊp ... Tuy nhiªn, trong mét sè lÜnh vùc nhÊt ®Þnh ®ßi hái yªu cÇu cao vÒ ®iÒu chØnh tèc ®é, vÒ kh¶ n¨ng qu¸ t¶i, th× b¶n th©n ®éng c¬ K§B kh«ng thÓ ®¸p øng ®-îc hoÆc nÕu thùc hiÖn ®-îc th× ph¶i chi phÝ c¸c thiÕt bÞ biÕn ®æi ®i kÌm (nh- bé biÕn tÇn ...) rÊt ®¾t tiÒn. V× vËy, ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu hiÖn t¹i vÉn lµ lo¹i ®éng c¬ kh«ng thÓ thay thÕ ®-îc trong nh÷ng lÜnh vùc nãi trªn.
  3. øng dông phæ biÕn cña ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu hiÖn nay trong c¸c nghµnh s¶n xuÊt nh- hÇm má, khai th¸c quÆng, m¸y xóc vµ ®Æc biÖt lµ trong c¸c ®Çu m¸y kÐo t¶i ë lÜnh vùc giao th«ng. §ã lµ nhê hai ®Æc ®iÓm quan träng -u viÖt cña nã lµ :  Kh¶ n¨ng ®iÒu chØnh tèc ®é tèt  Kh¶ n¨ng qu¸ t¶i tèt. §Æc biÖt ë lo¹i ®éng c¬ kÝch thÝch nèi tiÕp vµ hçn hîp. Ngoµi hai ®Æc tÝnh c¬ b¶n trªn, th× cÇu tróc m¹ch lùc vµ m¹ch ®iÒu khiÓn ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu ®¬n gi¶n h¬n nhiÒu so víi ®éng c¬ K§B, ®ång thêi l¹i ®¹t chÊt l-îng ®iÒu chØnh cao h¬n trong d¶i ®iÒu chØnh réng. *Chän hÖ truyÒn ®éng ®éng c¬ mét chiÒu. 1. §éng c¬ ®iÖn mét chiÒu kÝch tõ nèi tiÕp: ë ®éng c¬ ®iÖn kÝch thÝch nèi tiÕp, dßng ®iÖn kÝch thÝch chÝnh lµ dßng ®iÖn phÇn øng : It= I-=I. VËy trong ph¹m vi kh¸ réng cã thÓ biÓu thÞ: =K.I trong ®ã hÖ sè tû lÖ K chØ lµ h»ng sè trong vïng I < 0,8I®m ; cßn khi I >(0,8  0,9)I®m th× h¬i gi¶m xuèng do hiÖn t-îng b·o hoµ m¹ch tõ. Nh- vËy, biÓu thøc ®Æc tÝnh c¬ cã d¹ng: M=CM..I-=CM.  2 K
  4. C M .U Ru U  n  nÕu bá qua R- th×: n hay: Ce. K  .M C e .K  M 2 M= U 2 n Nh- vËy khi m¹ch tõ ch-a b·o hoµ, ®Æc tÝnh c¬ cña ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu kÝch thÝch nèi tiÕp cã d¹ng lµ ®-êng hypebol bËc hai. * Ckt § M* Rf M®m Nh×n vµo ®Æc tÝnh c¬ vµ cÊu t¹o cña ®éng c¬ lo¹i nµy ta dÔ nhËn thÊy: §éng c¬ mét chiÒu kÝch tõ nèi tiÕp cã kh¶ n¨ng qu¸ t¶i lín vÒ m«men vµ kh¶ n¨ng khëi ®éng tèt ë møc ®é qu¸ dßng. §Æc tÝnh c¬ cña ®éng c¬ lo¹i nµy mÒm vµ cã ®é cøng theo t¶i. §éng c¬ kh«ng bÞ ¶nh h-ëng bëi sù sôt ¸p cña l-íi ®iÖn vÒ kh¶ n¨ng chÞu t¶i. Tuy nhiªn ë ®éng c¬ mét chiÒu kÝch tõ nèi tiÕp ng-êi ta kh«ng cho phÐp lµm viÖc ë chÕ ®é kh«ng t¶i do tèc ®é kh«ng t¶I th-êng rÊt lín so víi tèc ®é ®Þnh møc. H¬n n÷a khi thay ®æi ®iÖn ¸p phÇn øng cña ®éng c¬, ta gi¸n tiÕp thay ®æi tõ th«ng cña ®éng c¬ v× vËy rÊt khã ®iÒu chØnh tèc ®é cña ®éng c¬ lo¹i nµy. 2. §éng c¬ mét chiÒu kÝch tõ ®éc lËp hoÆc song song: Ph-¬ng tr×nh ®Æc tÝnh c¬: BiÓu thÞ quan hÖ gi÷a tèc ®é (n)vµ m«men (M)
  5. U u Ru  R f   .M K ( K ) 2 Víi nh÷ng ®iÒu kiÖn U=const, It=const th× tõ th«ng cña ®éng c¬ hÇu nh- kh«ng ®æi. V× vËy quan hÖ trªn lµ tuyÕn tÝnh vµ ®-êng ®Æc tÝnh c¬ cña ®éng c¬ lµ ®-êng th¼ng.  Ck t § 0 Rf Ck t Rk t M M®m Do R- rÊt nhá, nªn khi t¶i thay ®æi tõ kh«ng ®Õn ®Þnh møc th× tèc ®é gi¶m rÊt Ýt cho nªn ®Æc tÝnh c¬ cña ®éng c¬ ®iÖn kÝch thÝch song song rÊt cøng. Víi ®Æc ®iÓm nh- vËy, ®éng c¬ ®iÖn kÝch thÝch song song ®-îc dïng trong nh÷ng tr-êng hîp tèc ®é hÇu nh- kh«ng ®æi khi t¶i thay ®æi.
  6. Víi yªu cÇu c«ng nghÖ ®Æt ra lµ thiÕt kÕ hÖ truyÒn ®éng cho xe Bus ch¹y ®iÖn vµ ®¶m b¶o c¸c vÊn ®Ò ®· ®Æt ra ta sö dông ®éng c¬ mét chiÒu kÝch tõ ®éc lËp. ViÖc sö dông ®éng c¬ lo¹i nµy sÏ mang l¹i ®Æc tÝnh c¬ cøng b»ng tèc ®é dÔ dµng. MÆt kh¸c lµ ®éng c¬ lo¹i nµy Ýt bÞ tæn hao vÒ ®iÖn vµ gi¶m nhÑ kÕt cÊu c¬ khÝ cña xe.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2