intTypePromotion=1

Thông tư hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Thông tư số 02/TC-TCT

Chia sẻ: Ngoc Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
155
lượt xem
2
download

Thông tư hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Thông tư số 02/TC-TCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Thông tư số 02/TC-TCT ngày 4-1-1995 về việc thu tiền sử dụng đất và lệ phí địa chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Thông tư số 02/TC-TCT

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA TH«NG T CñA Bé TµI CHÝNH Sè 25/TC-TCT NGµY 27 TH¸NG 03 N¨M 1995 HíNG DÉN Bæ SUNG, SöA ®æI TH«NG T Sè 02/TC-TCT NGµY 4/1/1995 VÒ VIÖC THU TIÒN Sö DôNG ®ÊT Vµ LÖ PHÝ ®ÞA CHÝNH Thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 89/CP ngµy 17/8/1994 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc thu tiÒn sö dông ®Êt vµ lÖ phÝ ®Þa chÝnh, Bé Tµi chÝnh ®· cã Th«ng t sè 02/TC-TCT ngµy 4/1/1995 híng dÉn thùc hiÖn; §Ó thùc hiÖn §iÒu 2, NghÞ ®Þnh sè 18/CP ngµy 13/2/1995 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Ph¸p lÖnh vÒ quyÒn vµ nghÜa vô cña c¸c tæ chøc trong níc ®îc Nhµ níc giao ®Êt, cho thuª ®Êt, Bé Tµi chÝnh híng dÉn bæ sung tiÕt a, ®iÓm 1, Môc IV ( MiÔn hoÆc gi¶m thu tiÒn sö dông ®Êt) quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 02/TC-TCT ngµy 4/1/1995 vÒ viÖc thu tiÒn sö dông ®Êt vµ lÖ phÝ ®Þa chÝnh nh sau: Bæ sung trêng hîp ®îc miÔn thu tiÒn sö dông ®Êt ®èi víi ®Êt ®îc Nhµ níc giao ®Ó sö dông ®Êt vµo môc ®Ých c«ng céng, lîi Ých Quèc gia (kh«ng nh»m môc ®Ých kinh doanh), bao gåm: ®Êt sö dông ®Ó x©y dùng bÓ níc, giÕng níc dïng chung cho nhiÒu hé gia ®×nh, n¬i chøa r¸c, vËt th¶i chung cña khu d©n c, hå thuû ®iÖn, nhµ m¸y ®iÖn, ®êng d©y t¶i ®iÖn, tr¹m ph¸t ®iÖn, c¸c c«ng tr×nh kÕt cÊu h¹ tÇng, nghÜa trang, nghÜa ®Þa, c«ng tr×nh thuû lîi, c«ng tr×nh nghiªn cøu khoa häc, c«ng së (trô së c¬ quan Nhµ níc, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi) vµ nh÷ng trêng hîp ®Æc biÖt kh¸c do ChÝnh phñ quy ®Þnh. Thñ tôc, thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh miÔn, gi¶m thu tiÒn sö dông ®Êt vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c vÉn thùc hiÖn nh híng dÉn t¹i Th«ng t sè 02/TC-TCT ngµy 4/1/1995 cña Bé Tµi chÝnh. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã víng m¾c, ®Ò nghÞ c¸c c¬ quan ph¶n ¸nh kÞp thêi vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó híng dÉn thùc hiÖn.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2