Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Thông tư hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Thông tư số 02/TC-TCT

Chia sẻ: Ngoc Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

203
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Thông tư số 02/TC-TCT ngày 4-1-1995 về việc thu tiền sử dụng đất và lệ phí địa chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Thông tư số 02/TC-TCT

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA TH«NG T CñA Bé TµI CHÝNH Sè 25/TC-TCT NGµY 27 TH¸NG 03 N¨M 1995 HíNG DÉN Bæ SUNG, SöA ®æI TH«NG T Sè 02/TC-TCT NGµY 4/1/1995 VÒ VIÖC THU TIÒN Sö DôNG ®ÊT Vµ LÖ PHÝ ®ÞA CHÝNH Thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 89/CP ngµy 17/8/1994 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc thu tiÒn sö dông ®Êt vµ lÖ phÝ ®Þa chÝnh, Bé Tµi chÝnh ®· cã Th«ng t sè 02/TC-TCT ngµy 4/1/1995 híng dÉn thùc hiÖn; §Ó thùc hiÖn §iÒu 2, NghÞ ®Þnh sè 18/CP ngµy 13/2/1995 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Ph¸p lÖnh vÒ quyÒn vµ nghÜa vô cña c¸c tæ chøc trong níc ®îc Nhµ níc giao ®Êt, cho thuª ®Êt, Bé Tµi chÝnh híng dÉn bæ sung tiÕt a, ®iÓm 1, Môc IV ( MiÔn hoÆc gi¶m thu tiÒn sö dông ®Êt) quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 02/TC-TCT ngµy 4/1/1995 vÒ viÖc thu tiÒn sö dông ®Êt vµ lÖ phÝ ®Þa chÝnh nh sau: Bæ sung trêng hîp ®îc miÔn thu tiÒn sö dông ®Êt ®èi víi ®Êt ®îc Nhµ níc giao ®Ó sö dông ®Êt vµo môc ®Ých c«ng céng, lîi Ých Quèc gia (kh«ng nh»m môc ®Ých kinh doanh), bao gåm: ®Êt sö dông ®Ó x©y dùng bÓ níc, giÕng níc dïng chung cho nhiÒu hé gia ®×nh, n¬i chøa r¸c, vËt th¶i chung cña khu d©n c, hå thuû ®iÖn, nhµ m¸y ®iÖn, ®êng d©y t¶i ®iÖn, tr¹m ph¸t ®iÖn, c¸c c«ng tr×nh kÕt cÊu h¹ tÇng, nghÜa trang, nghÜa ®Þa, c«ng tr×nh thuû lîi, c«ng tr×nh nghiªn cøu khoa häc, c«ng së (trô së c¬ quan Nhµ níc, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi) vµ nh÷ng trêng hîp ®Æc biÖt kh¸c do ChÝnh phñ quy ®Þnh. Thñ tôc, thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh miÔn, gi¶m thu tiÒn sö dông ®Êt vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c vÉn thùc hiÖn nh híng dÉn t¹i Th«ng t sè 02/TC-TCT ngµy 4/1/1995 cña Bé Tµi chÝnh. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã víng m¾c, ®Ò nghÞ c¸c c¬ quan ph¶n ¸nh kÞp thêi vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó híng dÉn thùc hiÖn.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2