intTypePromotion=1

Thông tư hướng dẫn hoạt động khai thác bảo hiểm và quản lý phí bảo hiểm

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
166
lượt xem
20
download

Thông tư hướng dẫn hoạt động khai thác bảo hiểm và quản lý phí bảo hiểm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư hướng dẫn hoạt động khai thác bảo hiểm và quản lý phí bảo hiểm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư hướng dẫn hoạt động khai thác bảo hiểm và quản lý phí bảo hiểm

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng    t c ñ a  é   µi c h Ý n h   è   BT  S 27/1998/TT­B T C  n g µ y 4 th¸ng  n¨ m  1998 3  H í ng d É n  h o ¹t ® é n g  k hai  th¸c b ¶ o  hi Ó m  v µ   u ¶ n  lý  q p h Ý  b ¶ o  hi Ó m C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 100/CP  µy  ng 18/12/1993  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v kinh doanh    b¶o  Ó m   µ  hi v NghÞ   nh  è  ®Þ s 74/CP  µy  ng 14/6/1997  öa  æi    s® bæ sung  ét  è  iÒu  m s® quy  nh  ¹ NghÞ   nh  è  ®Þ ti  ®Þ s 100/CP  µy  ng 18/12/1993  ña  c ChÝnh  ñ  Ò   ph v kinhdoanh    b¶o  Ó m; hi § Ó   ¶m   ® b¶o  ¹t®éng  ho   kinh doanh    b¶o  Ó m   îc tiÕn  µnh  hi ®  h trong m«i    tr ng  ¹t®éng  ¹nh  ê ho   c tranh lµnh m¹nh, t¨ng cêng  ù  èihîp hîp t¸clÉn         s ph         nhau  gi÷a c¸c doanh     nghiÖp  b¶o  Ó m,  chøc  hi tæ  m«i  í b¶o  Ó m.  óc  y  Þ  gi   i hi Th ®È th tr ng  ê b¶o  Ó m     iÓn,phôc  ô  èth¬n  hi ph¸ttr   v t  nhu  Çu  c b¶o  Ó m   ña  Òn  hi cn kinh  tÕ    éi,Bé   µi chÝnh  íng  Én  ¹t®éng  x∙ h   T   h d ho   khaith¸cb¶o  Ó m   µ     hi v qu¶n  ý l  phÝ  b¶o  Ó m     hi nh sau: I. h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g:  N §èi t ng  dông   î ¸p  Th«ng   µy  µ doanh  tn l   nghiÖp b¶o  Ó m,  chøc    hi tæ  m«i gií b¶o  Ó m   îcphÐp  µnh  Ëp  µ  ¹t®éng  îp ph¸p  ¹  Öt nam,  ilý,   i hi ®  th l v ho   h  ti Vi   ®¹     céng    t¸c viªn b¶o  Ó m   ∙  ý  îp  ng  i lý,céng      hi ® k h ®å ®¹     t¸c viªn b¶o  Ó m   íi   hi v  doanh  nghiÖp  b¶o  Ó m. hi Ho¹t®éng    khaith¸cb¶o  Ó m      hi trong Th«ng   µy  îchiÓu  µ ho¹t®éng    tn ®   l    tuyªntruyÒn,qu¶ng    Ën  ng  êi  µo      c¸o,v ®é m ch kh¸ch hµng    tham    gia b¶o  Ó m,  hi b¸n s¶n  È m   ph b¶o  Ó m   doanh  hi do  nghiÖp  b¶o  Ó m   ùctiÕp tiÕn hµnh    hi tr       hay th«ng qua  ilý, éng      ®¹    c t¸cviªnb¶o  Ó m,  chøc  hi tæ  m«i  íb¶o  Ó m. gi   i hi Ph¹m   viqu¶n  ýphÝ  l  b¶o  Ó m   hi quy  nh  ¹  ®Þ ti Th«ng   µy  tn bao  å m   Óu  g bi phÝ, tû lÖ  Ý       ph b¶o  Ó m   doanh  hi do  nghiÖp  b¶o  Ó m   dông  ùctiÕp    hi ¸p  tr   hay gi¸ntiÕp th«ng      qua  ilý,céng      ®¹     t¸cviªnb¶o  Ó m,  chøc  hi tæ  m«i  í b¶o  Ó m   gi  i hi trongm äi  Þch  ô    d v kinh doanh    b¶o  Ó m     hi ph¸tsinh vµ  Õn hµnh  ¹ ViÖtnam.   ti   t i   II. h ÷ n g  q u y  ® in h c ô  th Ó :  N 1.C¸c    quy  nh  ô  Ó  Ò   ®Þ c th v khaith¸cb¶o  Ó m:    hi 1.1.Ho¹t®éng      tuyªntruyÒn    qu¶ng  c¸o: Doanh  nghiÖp  b¶o  Ó m,  chøc  hi tæ  m«i  í  gi ib¶o  Ó m   ã  hi c quyÒn  Õn ti   hµnh    ×nh  c¸c h thøc tuyªn truyÒn    qu¶ng c¸o  ï hîp  íiquy  nh  ña  ph   v  ®Þ c ph¸p  luËthiÖn  µnh      h ®Ó c«ng  óng  Óu  â  ch hi r chøc  n¨ng,t¸cdông  ña  Öc     c vi tham   gia b¶o  Ó m,  Óu  Õt vÒ     hi hi bi   doanh  nghiÖp  b¶o  Ó m,  chøc  hi tæ  m«i  í b¶o  gi i   hiÓ m   µ    ¹  v c¸c lo is¶n  È m   ph b¶o  Ó m,  Þch  ô  ã  ªnquan  doanh  hi d v c li   do  nghiÖp  b¶o  Ó m   hi cung  Êp.  c    Th«ng   tintuyªn truyÒn    qu¶ng  ph¶ilµ c¸c th«ng    c¸o       tintrung thùc ph¶n      ¸nh  Ýnh    Ò   ×nh  ×nh  ch x¸c v t h doanh nghiÖp b¶o  Ó m,  chøc  hi tæ  m«i  í b¶o  gi i   hiÓ m   : T×nh  ×nh  µichÝnh, ho¹t®éng  nh   h t      kinh doanh, c¬  Êu  chøc  ¹t     c tæ  ho  
  2. 2 ®éng, bé    m¸y  iÒu  µnh, lo¹  ® h  i s¶n  È m   ph b¶o  Ó m   hi cung  Êp... c  nghiªm  Ê m   c th«ng    tinkh«ng  Ýnh    ch x¸cnh»m   ôc  ch  µnh  Þch  ô  µ  îdông  m ®Ý gi d v v l  i lßng    tin cña kh¸ch hµng    tham    giab¶o  Ó m. hi Doanh  nghiÖp b¶o  Ó m,  i lý,céng      hi ®¹     t¸cviªn b¶o  Ó m,  chøc    hi tæ  m«i gií b¶o  Ó m   i   hi kh«ng  îc phÐp  ®  tuyªn truyÒn    qu¶ng  bÊt  th«ng    µo  c¸o  cø  tinn li   ªnquan  n     ®Õ c¸c doanh  nghiÖp b¶o  Ó m,  chøc  hi tæ  m«i  í b¶o  Ó m   gi   i hi kh¸c,   trõ tr ng  îp  îc doanh   ê h ®   nghiÖp b¶o  Ó m,  chøc  hi tæ  m«i  í  gi ib¶o  Ó m   µy  hi n ®ång   ý b»ng    v¨n b¶n . Nghiªm  Ê m   c doanh nghiÖp b¶o  Ó m,  chøc  hi tæ  m«i  gií b¶o  Ó m,  i  i   hi ®¹   lý, éng       c t¸cviªnb¶o  Ó m   hi th«ng    tinkh«ng  Ýnh    Ò   ×nh  ×nh  µichÝnh; ch x¸cv t h t    néi dung, ph¹m    µ  Ünh  ùc  îc phÐp  ¹t®éng  ña      vi v l v ®  ho   c doanh  nghiÖp    b¶o hiÓ m,  chøc  tæ  m«i  í b¶o  Ó m;  gi   i hi quy  ¾c,®iÒu  t  kho¶n,biÓu  Ý    ph b¶o  Ó m,  hi hoa  ång  h b¶o  Ó m. hi Trêng  îp néidung  h    tuyªn truyÒn    qu¶ng    c¸o kh«ng  ï hîp víiquy  nh   ph       ®Þ cña ph¸p  Ët,kh«ng  ng  éi dung  lu   ®ó n  quy  ¾c, ®iÒu  t  kho¶n b¶o  Ó m   Én  í hi d t  i tranh  Êp  íingêi ® îc b¶o  Ó m   ×  êi ® îc b¶o  Ó m   Ï ® îc gi¶iquyÕt ch v     hi th ng     hi s        theo c¸c®iÒu     kho¶n  ã  înhÊt. c l  i 1.2.Trêng  îp b¸n b¶o  Ó m   ùctiÕp:   h    hi tr   Trong  ¹m    ¹t®éng  ph viho   kinhdoanh,doanh      nghiÖp  b¶o  Ó m   ñ  ng  hi ch ®é m êi  µo  ch kh¸ch  µng  h tham  gia b¶o  Ó m.  Öc  Ën  ng  êi  µo  hi Vi v ®é m ch kh¸ch   hµng  tham    gia b¶o  Ó m   îcthùc hiÖn  ùctiÕp víikh¸ch hµng  hi ®    tr        hay  idiÖn  ®¹   cña  ä. h Nghiªm  Ê m   c c¸c doanh  nghiÖp b¶o  Ó m   hi th«ng qua c¸c  chøc, c¸ tæ     nh©n  p  éc  Ð bu mua  b¶o  Ó m   íi äi  ×nh  hi d  mh thøc lµm    ¶nh  ëng  n   Òn  î h ®Õ quy l i chÝnh  ¸ng  ña  êitham    ® c ng   giab¶o  Ó m. hi Nghiªm  Ê m     c c¸c c«ng    tyb¶o  Ó m     Çn  p  éc      «ng  hi cæ ph Ð bu c¸c cæ ® ph¶i   mua  b¶o  Ó m   ¹ chÝnh  hi t i c«ng    ×nh. tym 1.3.Trêng  îp    h b¸n b¶o  Ó m   hi th«ng qua  ilý,céng      ®¹     t¸cviªnb¶o  Ó m,  hi tæ  chøc m«i  íb¶o  Ó m:  gi   i hi Doanh  nghiÖp b¶o  Ó m   ã  Ó  y  Òn  hi c th ñ quy cho  ilý,céng        ®¹     t¸cviªnb¶o hiÓ m  b¸n s¶n  È m   ph b¶o  Ó m   éc c¸c lo¹  hi thu     i nghiÖp  ô  v b¶o  Ó m   µ   hi m doanh  nghiÖp  b¶o  Ó m   îc phÐp  Õn  µnh. Quy Òn   î vµ  hi ®  ti h   l i nghÜa  ô  ña    v c doanh  nghiÖp  b¶o  Ó m,  ilý,c«ng      hi ®¹     t¸cviªnb¶o  Ó m   îc quy  nh  ¹  îp  ng  hi ®  ®Þ tih ®å ®¹ilý, éng         c t¸cviªnb¶o  Ó m   ý  ÷a doanh  hi k gi   nghiÖp  b¶o  Ó m   µ  ilý, éng  hi v ®¹    c t¸cviªnb¶o  Ó m.    hi Tæ  chøc m«i  í  gi ib¶o  Ó m   i diÖn  hi ®¹   cho kh¸ch  µng, híng  Én,   Ên  h   d tv cho kh¸ch  µng  h tham  gia b¶o  Ó m     ¶m   hi ®Ó ® b¶o quyÒn   î b¶o  Ó m   èt li  hi t  nhÊt. §¹ilý, éng         c t¸cviªnb¶o  Ó m,  chøc  hi tæ  m«i  í b¶o  Ó m   gi  i hi kh«ng  îcng¨n ®    c¶n hoÆc     ng    êi tham    t¸c®é ®Ó ng   gia b¶o  Ó m   hi kh«ng khaib¸o    hoÆc  khai   b¸o sailÖch       c¸cth«ng    Çn  Õtcho  tinc thi   doanh nghiÖp b¶o  Ó m. hi §¹ilý, éng         c t¸cviªnb¶o  Ó m,  chøc  hi tæ  m«i  í b¶o  Ó m   ã  gi  i hi c tr¸chnhiÖ m     gi¶ithÝch  Êtc¶      t   c¸c th«ng    Ò   tinv s¶n  È m   ph b¶o  Ó m     êitham      hi ®Ó ng   gia b¶o hiÓ m   Óu  â s¶n  È m   hi r   ph b¶o  Ó m   µ   ä  ù  nh  hi m h d ®Þ mua hoÆc   ∙  ® mua.
  3. 3 §¹ilý,céng         t¸cviªn b¶o  Ó m,  chøc  hi tæ  m«i  í  gi ib¶o  Ó m   hi ph¶i gi÷ bÝ      m Ët  äi  m th«ng    µ   tinm kh¸ch  µng  h cung  Êp  ªnquan  n   Öc  c li   ®Õ vi giao  Þch  d mua  b¶o  Ó m.    hi     1.4.Trêng  îp b¸n b¶o  Ó m     h    hi th«ng    ¬ng  qua ph thøc ®Êu  Çu:   th   ­ C¨n  ®Ó   Ðt  Çu  µ tµiliÖu m êi  Çu,b¶n  µo    Ý     cø  x th l       th   ch gi¸ph b¶o  Ó m   hi vµ    Þch  ô  ôc  ô  ã  ªnquan  c¸cd v ph v c li   kh¸c. ­ ViÖc  chøc  u   Çu    tæ  ®Ê th ph¶i®¶m     b¶o c«ng khai,c¸c ®iÒu  Ön  äi    ki g   thÇu  îc¸p dông  ®    chung  cho  Êtc¶    t   c¸cdoanh nghiÖp  b¶o  Ó m   hi tham    u   gia®Ê thÇu. ­ Hå   ¬    s tham    u  Çu  ña    gia ®Ê th c c¸c doanh  nghiÖp b¶o  Ó m   hi ph¶ighirâ      ®iÒu  Ön  ki b¶o  Ó m,  êih¹n  hi th   b¶o  Ó m,  hi quy  ¾c  t b¶o  Ó m,  Óu  Ý     hi bi ph b¶o hiÓ m   µ    v c¸cquy  nh  ®Þ kh¸ctheo yªu cÇu  ña  µiliÖu gäithÇu.      c t      b¶o  Ó m:  2.C¸c    quy  nh  ô  Ó  Ò   ®Þ c th v qu¶n  ýphÝ  l  hi 2.1. Trong    qu¸  ×nh  ¹t ®éng  tr ho   kinh doanh, doanh    nghiÖp b¶o  Ó m   hi ph¶ithùc hiÖn        c¸cquy  nh  Ò   ®Þ v qu¶n  ýphÝ  l  b¶o  Ó m     hi nh sau: a. §èivíinghiÖp  ô       v b¶o  Ó m   ¾t  éc,doanh  hi b bu   nghiÖp b¶o  Ó m   hi ph¶i   tu©n  ñ quy  ¾c  iÒu  th   t® kho¶n,biÓu  Ý    ph hoÆc   khung møc  Ý  ph b¶o  Ó m     hi do Bé  µichÝnh  T  ban  µnh. h b. §èi víinghiÖp  ô       v b¶o  Ó m   ªnquan  n   hi li   ®Õ con  êi,doanh  ng   nghiÖp  b¶o  Ó m   hi ph¶itr×nh biÓu  Ý      ph b¶o  Ó m   µ  îcBé   µichÝnh    Èn  íi hi v®  T  phª chu m   ® îc¸p dông.    c. §èi víic¸c nghiÖp  ô         v b¶o  Ó m   hi kh¸c,doanh    nghiÖp b¶o  Ó m   hi ph¶i   ®¨ng  ý  íi é  µichÝnh  íckhi¸p dông. k v  T   B tr       2.2. Khi    x¸c  nh   û  Ö  Ý   ®Þ t l ph b¶o  Ó m,  µi nh÷ng  hi ngo   nghiÖp  ô    v b¶o hiÓ m   ¾t  éc  b bu quy  nh  ¹ §iÓ m   Kho¶n    ôc  nãitrªn, ®Þ ti  a  2.1 M 2      doanh  nghiÖp  b¶o  Ó m   ã  Ó  ù tÝnh  Ý  hi c th t   ph b¶o  Ó m   hi hoÆc     vµo  Óu  Ý  ña  Þ  c¨n cø  bi ph c th tr ng  ê b¶o  Ó m   èc  Õ  hi qu t sau    ∙  iÒu  khi ® ® chØnh  cho  ï hîp  íit×nh  ×nh  ph   v  h thùc tÕ  ña  Öt nam   µ  ña    c Vi   v c b¶n  ©n  th doanh  nghiÖp  ©n  tu theo  nguyªn  ¾c  t tÝnh  Ý  ph quy  nh  ®Þ Kho¶n    íi y.  2.3 d   ®©   2.3.Doanh    nghiÖp  b¶o  Ó m     Ýnh  Ý  hi khit ph b¶o  Ó m   hi ph¶i®¶m     b¶o    c¸c nguyªn t¾c    sau: ­ PhÝ     b¶o  Ó m   hi ph¶iphïhîp víi iÒu  Ön         ® ki kinh tÕ    éitrong nícvµ  ã    x∙h     c xÐt ®Õ n     kh¶ n¨ng    tham    ña  giac kh¸ch hµng.   ­PhÝ     b¶o  Ó m   hi ph¶it ng   ¬ øng  íi iÒu  Ön  µ  v  ® ki v tr¸chnhiÖ m    b¶o  Ó m. hi ­  Ý   Ph b¶o  Ó m   hi ph¶i ®¶m     b¶o  Ýnh  ng,        Ý   ¹t®éng  t ®ó ®ñ c¸c chi ph ho   kinh doanh, c¸c kho¶n  ù       d phßng  Ých  Ëp  tr l theo  quy  nh  µ  ã  Ýnh  n   ®Þ vct ®Õ kÕt qu¶ kinh doanh  ña    c doanh  nghiÖp  b¶o  Ó m. hi   2.4.Thñ  ôctr×nh vµ  ¨ng  ý  Óu  Ý    t   ® k bi ph b¶o  Ó m   íi é  µichÝnh: hi v  T   B Khi tr×nh    hoÆc   ¨ng  ý  Óu  Ý   ® k bi ph b¶o  Ó m   íiBé   µi chÝnh, doanh  hi v  T     nghiÖp  b¶o  Ó m   hi ph¶i   cung  Êp  Óu  Ý  c bi ph b¶o  Ó m   ù  Õn    ông  µ    hi d ki ¸p d v c¸c th«ng    ã  ªnquan    tinc li   nh sau: +  è  Öu thèng    ×nh  ×nh  S li   kª t h tæn  Êt, åith ng  th     ê trong Ýt  Êt 3  b   nh   n¨m  ­ tr íc (§èivíic¸c doanh         nghiÖp b¶o  Ó m   íi thµnh  Ëp  hi m  l ph¶i cã  Õ   ¹ch    k ho kinh 
  4. 4 doanh nghiÖp  ô  µy  v n trong 3    n¨m  ¾p  í   µ  thÕ  s t i v xu  ) tæn  Êttrong t ng    th     ¬ lai cã  Ýnh  n   t ®Õ chu  ú  k tæn  Êtlín(nÕu  ã); th     c +    Ý  Chi ph qu¶n  ý, l  kinhdoanh;   +  C¸c  kho¶n  Õ  thu ph¶inép.   Trong  vßng  ngµy  Ó   õ ngµy  Ën  îchå  ¬  y    îp lÖ,Bé   µi 30  k t  nh ®   s ®Ç ®ñ h     T   chÝnh  Ï tr¶lêib»ng  b¶n  Ò   Öc  dông  Óu  Ý   s      v¨n  v vi ¸p  bi ph b¶o  Ó m   ∙  ×nh hi ® tr   hoÆc   ¨ng  ý. ® k 2.5.Doanh    nghiÖp  b¶o  Ó m,  i lý,céng      hi ®¹     t¸cviªn b¶o  Ó m,  chøc  hi tæ  m«i  í  gi ib¶o  Ó m   hi ph¶i tu©n  ñ  Óu  Ý     th bi ph b¶o  Ó m   Bé   µi chÝnh    hi do  T   ban hµnh, biÓu  Ý     ph b¶o  Ó m   hi doanh nghiÖp b¶o  Ó m   ∙  ×nh  hi ® tr hoÆc   ¨ng  ý  ® k ®∙  îcBé  µichÝnh    Èn. ®  T  phª chu 2.6.Bé   µi chÝnh  ¶m     T  ® b¶o  ÷ bÝ   Ët  äi  gi   m m th«ng    ªnquan  n   tinli   ®Õ biÓu  Ý   ph b¶o  Ó m   doanh  hi do  nghiÖp b¶o  Ó m   ®∙  ×nh hoÆc   ¨ng  ý  íi hi   tr   ® k v  Bé  µichÝnh  T  . III.§i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h:     h Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthi µnh  tn c hi l     h sau  ngµy  Ó   õngµy  ý. 15  k t  k Doanh  nghiÖp b¶o  Ó m,  i lý,céng      hi ®¹     t¸cviªn b¶o  Ó m,  chøc    hi tæ  m«i gií b¶o  Ó m     ¹m      i hi viph c¸c quy  nh  ¹  ®Þ tiTh«ng   µy  ú theo  t n tu   møc      ¹m  ®é viph sÏbÞ  ö  ýhµnh  Ýnh    x l  ch hoÆc     truycøu tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù.    h s  Trong qu¸  ×nh  ùc  Ön  Õu   ã  íng  ¾ c,    Þ   tr th hi n cv m ®Ò ngh ph¶n ¸nh  Þp  k thêivÒ   é  µichÝnh      BT  ®Ó xem  Ðt bæ   x   sung,söa  æi.   ®
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2