Thông tư hướng dẫn thực hiện cấp Giấy phép hoạt động cho các công ty tài chính trong Tổng công ty Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

0
71
lượt xem
15
download

Thông tư hướng dẫn thực hiện cấp Giấy phép hoạt động cho các công ty tài chính trong Tổng công ty Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư hướng dẫn thực hiện cấp Giấy phép hoạt động cho các công ty tài chính trong Tổng công ty Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư hướng dẫn thực hiện cấp Giấy phép hoạt động cho các công ty tài chính trong Tổng công ty Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a  g © n   µ n g  N h µ  n íc Vi Ö t N a m   è  03/1998/TT­N H N N 5 N h s n g µ y  20 th¸ng 03 n¨ m  1998  í ng d É n  th ù c  Ö n  c Ê p   h hi gi Ê y p h Ð p  h o ¹t ® é n g  c h o  c¸c c«n g  ty  µi c h Ý n h   T trong  T æ n g  c«n g  ty N h µ  n íc Ngµy 07/01/1991,Thèng  c  ©n   µng  µ   íc ®∙  ý    ®è Ng h Nh n   k Quy Õt  nh   ®Þ sè 05/NH­Q§   ban  µnh:"Quy  Õ   Êp  Êy phÐp  ¹t®éng  h   ch c gi   ho   cho    chøc  c¸ctæ  tÝn  ông  ÖtNam". d Vi   Ngµy 2/5/1996,Thèng  c  ©n   µng  µ   íc ®∙  ý    ®è Ng h Nh n   k Quy Õt  nh  è  ®Þ s 104/Q§­NH5   Ò   Öc  v vi ban  µnh  Éu  iÒu  Ö  h "M ® l C«ng    µichÝnh  tyt   trong tæng     c«ng    µ   íc" tyNh n Thùc  Ön    Õn  hi ý ki chØ   o  ña  ñ   íng  Ýnh  ñ  ¹  ®¹ c Th t Ch ph t iC«ng  v¨n  è  s 3625/§MDN   µy  ng 22/7/1997  µ  v C«ng  sè  v¨n  160/CP­ §MDN   µy  ng 17/2/1998  vÒ   Öc  ùc  Ön  É u   iÒu  Ö  vi "Th hi M ® l C«ng    µichÝnh  tyt   trong Tæng    c«ng    µ   tyNh níc", ©n  µng  µ   íchíng dÉn  Öc  Êp  Êy  Ðp  ¹t®éng   Ng h Nh n     vi c Gi ph ho   cho C«ng   tytµichÝnh     trongTæng    c«ng    µ   ícnh  tyNh n   sau: I. u y  ® Þ n h  c h u n g:  Q 1. C«ng    µichÝnh    tyT   trong Tæng    C«ng    µ   íclµtæ  tyNh n     chøc  Ýn  ông, td   doanh  nghiÖp  µnh    ¹ch    c  Ëp  ña  th viªnh to¸n ®é l c Tæng   C«ng    µ   íc,® îc ty Nh n     thµnh  Ëp theo  Ëtdoanh  l  lu   nghiÖp  µ   ícvµ  îcphÐp  ¹t®éng  Nh n   ®   ho   theo  Éu  "M ®iÒu  Ö  l C«ng    µichÝnh  ty t   trong Tæng  c«ng    µ   íc" ban  µnh  ty Nh n   h theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 104/Q§­ NH5   µy  ng 2/5/1996  ña  èng  c  ©n  µng  µ   c Th ®è Ng h Nh nícViÖtNam       (sau ®©y  äit¾tlµm É u   iÒu  Ö).   g      ® l 2. § Ó   îcho¹t®éng    ®    theo  É u   iÒu  Ö,C«ng    µichÝnh  M ® l  ty t   ph¶i® îcBé     tr ng  é  ë b qu¶n  ýngµnh  l  kinh tÕ  ü  Ëtký  Õt  nh  µnh  Ëp theo  ù  û    k thu   quy ®Þ th l  su quyÒn  ña  ñ íng ChÝnh  ñ  µ  îc Thèng  c  ©n   µng  µ   íc cÊp  c Th t   ph v ®   ®è Ng h Nh n   GiÊy  Ðp  ¹t®éng. ph ho   II. Ö c  c Ê p  gi Ê y p h Ð p  h o ¹t ® é n g  c ñ a C « n g  ty   Vi   t µi h Ý n h  trong t æ n g  C « n g  ty N h µ  n í c:  c 1. Sau    ã  khi c Quy Õt  nh   µnh  Ëp  ®Þ th l C«ng    µichÝnh  ty t   trong tæng  C«ng    µ   íc,Tæng  tyNh n   c«ng    typh¶inép  å   ¬    Êp  Êy phÐp  ¹t®éng    H s xinc gi   ho   cña  C«ng    µichÝnh  í Ng ©n  µng  µ   ícViÖt Nam     îcxem   Ðt cÊp  tyt   t  i h Nh n     ®Ó ®   x  GiÊy  Ðp  ¹t®éng. ph ho   2.Hå   ¬    Êp  Êy phÐp  ¹t®éng  å m:   s xinc gi   ho   g 2.1.§¬n    Êp  Êy  Ðp  ¹t®éng  ña    xin c Gi ph ho   c C«ng    µichÝnh  Chñ   ty t   do  tÞch  éi ®ång  H  qu¶n  ÞTæng  tr   c«ng    ý  ô  ôc01  Ìm  tyk (ph l   k theo Th«ng   µy);   tn
  2. 2 2.2.V¨n    b¶n  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ  Êp  Ën  c Th t   ph ch thu nguyªn t¾c    cho  Ðp  ph thµnh  Ëp  l C«ng    µichÝnh  µ  û  Òn  ty t   v u quy cho  é   ëng  é   B tr B qu¶n  ý ngµnh  l  kinh tÕ    kinh tÕ    ü  Ëttæ    ­ k thu   chøc  Èm  nh  µ  ý  th ®Þ v k Quy Õt  nh  µnh  Ëp ®Þ th l  C«ng    µichÝnh. tyt   2.3.Quy Õt  nh  µnh  Ëp    ®Þ th l C«ng    µichÝnh  Bé   ëng  é   ty t   do  tr B qu¶n  ý l  ngµnh  kinhtÕ    kinhtÕ   ü  Ëtký;   ­k thu   2.4.V¨n    b¶n  Êp  Ën  ña  é   µi chÝnh  ch thu c B T   (Tæng  ôc  c qu¶n  ývèn  µ  l  v tµis¶n  µ   íct¹ doanh    Nh n   i   nghiÖp)vÒ   ån  µ    ngu v møc  èn  Òu  Ö  îccÊp    v §i l ®   cho C«ng    µichÝnh. tyt   2.5.V¨n    b¶n  Êp  Ën  ña  û   ch thu c U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è      ph cho phÐp c«ng    µichÝnh  Æt  ôsë  Ýnh  ¹ tØnh,thµnh  è. tyt   ® tr   ch t  i   ph 2.6.GiÊy    chøng  Ën  nh C«ng    µichÝnh  ∙  ë   µikho¶n  tyt   ® m t  phong    µ  to¶ v sè  èn  ∙  öib»ng  Òn  µo  µikho¶n    n   êi®iÓ m   Çn  Êt cña    v ®g  ti v t   ®ã ®Õ th   g nh   Chi nh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è  ¬iC«ng    µichÝnh  Æt  ôsë  Ng h Nh n     ph n   tyt   ® tr   chÝnh. 2.7.§iÒu  Ö  chøc  µ  ¹t®éng  ña    l tæ  v ho   c C«ng    µichÝnh. tyt   2.8.Ph¬ng  ho¹t®éng  ña    ¸n    c C«ng    µichÝnh, trong ®ã   ty t       bao  å m     g c¸c néidung  ñ  Õu    ch y sau: ­LuËn  vÒ   ù  Çn  Õtph¶icã    cø  s c thi     C«ng    µi Ýnh; tyt   ch ­ TriÓn  äng  µ    v v kh¶ n¨ng  ùc thichøc  th     n¨ng  Öm   ô  ña  nhi v c C«ng    µi ty t   chÝnh  i víi ¹t®éng  µ    iÓn cña  ®è       ho v ph¸ttr   Tæng c«ng    a  µn  ¹t®éng, ty;®Þ b ho     néidung  ¹t®éng, møc  èn  iÒu  Ö  µ  èn  ùcã    ëng  µng    ho     v® l v v t   t¨ngtr h n¨m; ­ Ph¬ng    ¹t®éng  ô  Ó  n¨m  u   ña    ¸n ho   c th 3  ®Ç c C«ng    µichÝnh  tyt   (chiara    tõng n¨m)    sau    îccÊp  Êy  Ðp  ¹t®éng. khi®   Gi ph ho   2.9. GiÊy    chøng  Ën  nh quyÒn  ö  ông  îp  sd h ph¸p  i  íinhµ,  t  ¬i ®è v   ®Ê n   c«ng    µi Ýnh  Æt  ôsë  Ýnh. tyt   ch ® tr   ch 2.10. Quy Õt  nh   ña  éi  ng    ®Þ c H ®å qu¶n  Þ  tr Tæng  c«ng      Ö m   ty bæ nhi Gi¸m  c  ®è C«ng    µichÝnh. tyt   2.11.Lý  Þch  ãm  ¾t cña   l t t  Gi¸m  c  ®è C«ng    µichÝnh  ô  ôc 02  ña  tyt   (Ph l   c Th«ng   µy). tn 2.12.C¸c  µiliÖu cã  ªnquan  Ò     t     li   v Tæng  c«ng    å m: tyg ­Quy Õt  nh  µnh  Ëp Tæng    ®Þ th l  c«ng  ty; ­§iÒu  Ö  Ön  µnh  ña    l hi h c Tæng  c«ng  ty; ­ GiÊy    Ën  ña  ¬    x¸c nh c c quan  ã  Èm  Òn  Ò   è  èn  iÒu  Ö  µ  è  c th quy vsv ® lvs vèn  ùc cã  th   n¨m  Ön  µnh  ña  hi h c Tæng c«ng  ty; ­ B¶ng    tæng  Õt  µis¶n, b¶ng    çvµ  k t    l∙ l   b¸o  i c¸o  ×nh  ×nh  ¹t®éng    t h ho   3 n¨m  Çn  Êt cña  g nh   Tæng  c«ng    Õu  ∙  îckiÓm     ×  ty,n ®®  to¸nth ph¶inép  c¸o   b¸o    ®∙  îckiÓm    ®  to¸ntheo quy  nh  ¹ LuËt Doanh  ®Þ ti    nghiÖp  µ   íc.Trong  êng  Nh n   tr hîp tæng c«ng    µnh  Ëp  a    n¨m  ×  êih¹n  îc tÝnh  Ó   õ ngµy  ty th l ch ®ñ 3  th th   ®  k t  thµnh  Ëp Tæng  l  c«ng ty. C¸c b¶n sao trong  å   ¬  H s ph¶i cã    x¸c  Ën  ña  ¬  nh c c quan  ∙  Êp    ®c b¶n chÝnh  hoÆc   ña  c C«ng  chøng  µ  íc. nh n
  3. 3 3. Trong  êih¹n  ngµy  m ¬ingµy) kÓ   õ ngµy  Ën    å  ¬      th   30  (ba      t  nh ®ñ h s nªu t¹  iÓ m   nãi trªn,Ng ©n   µng  µ   íc thÈm     i® 2      h Nh n   tra,xem   Ðt    Õt  nh   x ®Ó quy ®Þ cÊp  hoÆc   õ chèi cÊp  Êy  Ðp  ¹t®éng  ô  ôc 3  t    Gi ph ho   (ph l   Th«ng  ),chuÈn    t  y ®iÒu  Ö  µ  Èn  chøc  l v chu y  danh Gi¸m  c  ®è C«ng    µichÝnh. tyt   III.T h ñ  t ô c k h ai tr n g  h o ¹t ® é n g:   ¬   Trong  vßng  th¸ng kÓ   õ ngµy  îccÊp  Êy  Ðp  ¹t®éng, C«ng    12    t  ®  Gi ph ho     ty tµichÝnh    ph¶ihoµn  Êtc¸cthñ tôcsau  y      t        ®© ®Ó khaitr ng  ¹t®éng:   ¬ ho   1.Nép  Ö  Ý:   l ph Ch Ë m   Êt sau  ngµy,kÓ   õ ngµy  îcNg ©n  µng  µ   íccÊp  Êy  nh   15    t  ®  h Nh n   Gi phÐp  ¹t®éng,  ho   C«ng    µichÝnh  ty t   ph¶i nép  Ö  Ý     l ph b»ng  0,2%    Çn  (haiph ngh×n)  èn  iÒu  Ö  ¹    v® l t i nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  ¬i chi Ng h Nh n     ph n   ® Æt  ôsë  Ýnh. tr   ch 2. §¨ng  ý    k kinh doanh: C«ng    µichÝnh      tyt   ph¶ilµm  ñ tôc ®¨ng  ý    th     k kinh  doanh  ¹ Së  Õ   ¹ch vµ  Çu   ¬iC«ng    Æt  ôsë  Ýnh  t   K ho   § i tn   ty® tr   ch theo quy  nh     ®Þ cña  é  Õ   ¹ch vµ  Çu . B K ho   § t 3.§¨ng  ý  µy    k ng khaitr ng  ¹t®éng.   ¬ ho   4.§¨ng    b¸o: Tríc khikhaitr ng  ¹t®éng  t  Êt  ngµy, C«ng    µichÝnh       ¬ ho   Ý nh 30    ty t   ph¶i  ®¨ng  ®Þa  ¬ng  ¬i® Æt  ôsë  Ýnh  µ  c¸o hµng  µy  ña  b¸o  ph n  tr   ch v b¸o    ng c Trung  ­ ¬ng trong  sè  ªntiÕp    Æc   iÓ m   ñ  Õu  5  li   c¸c ® ® ch y sau  y     ®© ®Ó c«ng  óng  ch biÕt: ­Tªn  y    µ  Õtt¾tcña    ®Ç ®ñ v vi     C«ng    µichÝnh; tyt   ­§Þa    chØ  ôsë  Ýnh;Sè  iÖn  ¹iFax; tr   ch  ® tho   , ­§Þa  µn  ¹t®éng;   b ho   ­Néi dung  ¹t®éng;    ho   ­Hä     ña    tªnc Gi¸m  c  ®è C«ng    µichÝnh; tyt   ­Vèn  iÒu  Ö;   ® l ­Sè  µ  µy  ña  Êy  Ðp  ¹t®éng  Ng ©n  µng  µ   íccÊp;   v ng c Gi ph ho   do  h Nh n   ­  è   µ  µy  ña  Êy  S v ng c Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh, tªn c¬      quan  cÊp; ­C¸c  Æc   iÓ m     ® ® kh¸c(nÕu  Êy  Çn  Õt)   th c thi ; ­Ngµy    khaitr ng  ¹t®éng.   ¬ ho   IV. µ i k h o ¶ n  p h o n g  to¶:  T
  4. 4 1. C«ng    µichÝnh    tyt   ph¶inép    èn  iÒu  Ö    ®ñ v ® l b»ng  Òn vµo  µikho¶n  ti   t  phong    ë   ¹    to¶ m t i nh¸nh  ©n   µng  µ   íctØnh,thµnh  è  ¬i® Æt  ô chi Ng h Nh n     ph n   tr   së  Ýnh. ch 2. C«ng    µichÝnh      ty t   gi¶ito¶  µikho¶n  t  phong  to¶ sau  µy  ng khaitr ng   ¬ ho¹t®éng    hoÆc     khiC«ng    µichÝnh  Þ   håi GiÊy  Ðp  ¹t®éng    ty t   b thu    ph ho   (do kh«ng  ùc hiÖn  y      th   ®Ç ®ñ c¸cquy  nh  ¹ m ôc  I ®Þ t  i II Th«ng   µy).   tn   V. T h a y ® æ i, gia h ¹ n Gi Ê y p h Ð p  h o ¹t ® é n g:   1.ViÖc  c¸o nh÷ng    b¸o    thay ® æi  ña    c C«ng    µichÝnh  µ  tyt   v Tæng  c«ng  ty: 1.1.Khi thay  æi  ét     ® m trong c¸c ®iÓ m      sau, c«ng    µichÝnh    ty t   ph¶i b¸o    c¸o tr cb»ng      í  v¨n b¶n cho  ©n  µng  µ   íc: Ng h Nh n ­Thay  æi    äicña    ® tªng   C«ng  ty; ­Thay  æi  éidung    iÒu    ® n  c¸c® kho¶n  trong ®iÒu  Ö  ña    l c C«ng ty; ­ Thay  æi  a   iÓ m   ña  ôsë  Ýnh, chinh¸nh  ¹c V¨n    ® ®Þ ® c tr   ch    ho   phßng  i ®¹   diÖn  Õu  ã)cña  (n c   C«ng ty; ­T¨ng,gi¶m      møc  èn  iÒu  Ö  ∙  îcchuÈn  cña  v® l®®   y  C«ng  ty; ­§iÒu    chØnh  éidung,ph¹m    ¹t®éng; n    viho   ­Thay  æi    ® Gi¸m  c  ®è C«ng    µi Ýnh; tyt   ch ­ T¸ch  thµnh  ét  è  chøc  c  Ëp  ra  m s tæ  ®é l hoÆc     Ëp  µo  ét    s¸tnh v m hay m ét  è  chøc  s tæ  kh¸c; ­Thµnh  Ëp hoÆc     Ó      l  gi¶ith chinh¸nh,v¨n phßng  idiÖn,n Õu  ã.    ®¹     c Sau    khi xem   Ðt      Þ   x c¸c ®Ò ngh nªu  trªn,Ng ©n   µng  µ   íc sÏ cã      h Nh n     v¨n b¶n  Êp  Ën  ch thu hay  kh«ng  Êp  Ën  i víinh÷ng    Þ    ch thu ®è     ®Ò ngh xin thay ® æi    cña C«ng    µichÝnh  µ  ty t   v th«ng b¸o cho C«ng    µichÝnh  Õt.Trêng  îp ty t   bi   h  chÊp  Ën, v¨n  thu   b¶n  Êp  Ën  îc coi nh phô  ch thu ®     b¶n  ña  Êy  Ðp  ¹t c Gi ph ho   ®éng  Êp  Çn  u. c l ®Ç 1.2. Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ  µy  ã  ÷ng    th   30  k t ng c nh thay  æi  íi®©y,  ® d  C«ng    µichÝnh  tyt   ph¶ib¸o      c¸o b»ng    v¨n b¶n  cho  ©n  µng  µ   íc: Ng h Nh n ­Nh÷ng    thay ® æi  Ò   Òu  Ö  ña    v §i l c Tæng  c«ng  ty; ­ Nh÷ng    thay ® æi  Ò   ©n  ù    v nh s trong Héi ®ång     qu¶n  Þ,KiÓ m       tr   so¸tviªn vµ  Tæng  Gi¸m  c  ña  ®è c Tæng  c«ng ty; ­Thay  æi  a    ® ®Þ chØ  ôsë  Ýnh  ña  tr   ch c Tæng  c«ng  ty; ­Tæng    c«ng      Ëp; tys¸tnh ­T×nh  ×nh  Õn  ng  t  ÊtvÒ   µichÝnh  ña    h bi ®é ®é xu   t   c Tæng  c«ng  ty. 2.ViÖc    ¹n GiÊy  Ðp  ¹t®éng   giah   ph ho   Ý tnhÊt 6      th¸ng (s¸uth¸ng)tr ckhikÕt  óc thêih¹n  ¹t®éng         í    th     ho   ghitrong  GiÊy  Ðp  ¹t®éng, n Õu  èn  Õp tôc ho¹t®éng, C«ng    µichÝnh  ph ho     mu ti         tyt   ph¶i  cã  n    ©n  µng  µ   ícgiah¹n  Êy  Ðp  ¹t®éng. ®¬ xinNg h Nh n     Gi ph ho   3.ViÖc    åiGiÊy  Ðp  ¹t®éng:   thu h   ph ho  
  5. 5 3.1.Ng ©n  µng  µ   ícthu håiGiÊy  Ðp  ¹t®éng  ∙  Êp    h Nh n       ph ho   ® c cho  C«ng  tytµichÝnh     trongnh÷ng  êng  îp sau  y:   tr h  ®© ­Kh«ng    khaitr ng  ¹t®éng    ¬ ho   hoÆc   kh«ng  ùc hiÖn  y      ñ tôc th   ®Ç ®ñ c¸cth     khaitr ng    ¬ theo quy  nh  ¹ M ôc  I   ®Þ t  i II Th«ng   µy;   tn ­Ho¹t®éng    ôc  ch;     saim ®Ý ­Tù    nguyÖn  hoÆc   éc  bu ph¶igi¶i Ó;    th ­Chia t¸ch,   Ëp,hîp nhÊt,ph¸ s¶n;       nh     s¸t    ­H Õt  êih¹n ghitrong GiÊy  Ðp  ¹t®éng  µ     th         ph ho   m kh«ng    ¹n. giah 3.2.Sau    Þ     khi b thu  åi GiÊy  Ðp  ¹t®éng,  h  ph ho   C«ng    µichÝnh  ty t   ph¶i   chÊ m     døtngay  ¹t®éng. ho   3.3.Quy Õt  nh    åiGiÊy  Ðp  ¹t®éng  îcNg ©n   µng  µ   íc   ®Þ thu h   ph ho   ®  h Nh n   c«ng  è      ¬ng  Ön th«ng    ichóng. b trªnc¸cph ti   tin®¹   VI. Tr¸ch n hi Ö m  x Ð t c Ê p, thu h å i h o Æ c  gia h ¹ n  gi Ê y p h Ð p  h o ¹t ® é n g   1. Thèng  c  ©n   µng  µ   íc quyÕt  nh  Êp, thu  åi hoÆc       ®è Ng h Nh n   ®Þ c   h  gia h¹n  Êy  Ðp  ¹t®éng  i  íiC«ng    µichÝnh  µ  Èn  chøc  Gi ph ho   ®è v   ty t   v chu y  danh  Gi¸m  c  ®è C«ng  ty. 2. Theo  û  Òn  ña  èng  c  ©n   µng  µ   íc,Thñ  ëng      u quy c Th ®è Ng h Nh n   tr c¸c ®¬n  Þ  ã    íi y  Þu  v c tªnd   ®© ch tr¸chnhiÖ m   Èm  nh    Ên    ã  ªnquan    th ®Þ c¸cv ®Ò c li   tí  Öc  Êp,  ivi c gia  ¹n  h hoÆc  thu  åi GiÊy  Ðp   ¹t ®éng  ña  h  ph ho   c C«ng    µi ty t   chÝnh    ×nh Thèng  c  ©n  µng  µ   íc; ®Ó tr   ®è Ng h Nh n 2.1.C¸c  ô    V chøc  n¨ng  ña  ©n  µng  µ   íc: c Ng h Nh n +  ô    Þnh  Õ   µichÝnh; V c¸c§ ch t   +  ô  V Ph¸p  Õ; ch +  Thanh    ©n  µng  µ   íc. traNg h Nh n 2.2.Chi    nh¸nh  ©n   µng  µ   íc n¬i C«ng    µichÝnh  Æt   ô së  Ng h Nh n     ty t   ® tr   chÝnh. 3.Vô  ëng  ô    Þnh  Õ   µichÝnh  ã    tr V c¸c§ ch t   c tr¸chnhiÖm:   3.1. TiÕp  Ën  å   ¬    Êp  Êy  Ðp  ¹t ®éng  ña    nh H s xin c gi ph ho   c C«ng    µi ty t   chÝnh  Tæng  do  c«ng    ép  µ  tyn v sao  öic¸c ®¬n  Þ  ã  ªnquan  g    v c li   quy  nh  ¹ ®Þ t i ®iÓ m   nãitrªnxem   Ðt,thÈm  nh. 2      x  ®Þ 3.2. TËp  îp    Õn  ña    h ý ki c c¸c  n   Þ   ãi trªn tr×nh  èng  c  ©n   ®¬ v n     Th ®è Ng hµng  µ   íc xem   Ðt    Êp  Êy  Ðp   ¹t ®éng,  Èn  §iÒu  Ö, Nh n   x ®Ó c Gi ph ho   chu y  l  chuÈn  chøc  y  danh Gi¸m  c  ®è cho  C«ng    µichÝnh  tyt   trongTæng    c«ng  ty. 3.3.TiÕp  Ën  å  ¬, xem   Ðt  ×nh Thèng  c  ÷ng  Ên    ã  ªn   nh h s   x tr   ®è nh v ®Ò c li   quan  n   Öc  ®Õ vi thay ® æi    hoÆc     ¹n  Êy  Ðp  ¹t®éng. giah Gi ph ho   4. Thñ  ëng    n  Þ   ã  ªnquan    tr c¸c ®¬ v c li   quy  nh  ¹  Ó m   nãi trªncã  ®Þ ti §i 2      tr¸chnhiÖ m     xem   Ðt c¸c Hå   ¬  Vô     Þnh  Õ   µichÝnh  öi,cã    Õn  x     s do  c¸c § ch t   g   ý ki b»ng    v¨n b¶n  öil¹ c¸c vô    Þnh  Õ   µichÝnh  ng  ¹n  êih¹n  Vô   g       c¸c § i ch t   ®ó h (Th   do 
  6. 6 C¸c  nh  Õ   µichÝnh    Þ  ¹  ®Þ ch t   ®Ò ngh t iC«ng  göihå  ¬) ®Ó   ô   v¨n    s   V C¸c  nh   ®Þ chÕ   µi Ýnh  Ëp  îp tr×nh Thèng  c  ©n  µng  µ   íc. t  ch t h    ®è Ng h Nh n 5. Ch¸nh    Thanh    ©n  µng  µ   íccã  traNg h Nh n   tr¸chnhiÖ m   µm  u   èi  ö    l ®Ç m x lý vµ  ×nh  èng  c  ÷ng  Ên    ã  ªnquan  n   Öc    tr Th ®è nh v ®Ò c li   ®Õ vi thu  åi GiÊy  h  phÐp  ¹t®éng  ña  ho   c C«ng    µichÝnh. tyt   VII.  C¸c q u y  ® Þ n h  k h¸c 1.Th«ng   µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy,kÓ   õngµy  ý.   tn c hi l   15    t  k 2. Th«ng   µy    t n chØ  îc¸p  ông  ® d cho    c¸c C«ng    µichÝnh  ty t   trong Tæng     C«ng    µ   íc ® îc thµnh  Ëp  ty Nh n     l theo Quy Õt  nh  è  ®Þ s 91/TTg  µy  ng 7/3/1994  cña  ñ íng chÝnh  ñ  Ò   Ý  iÓ m   µnh  Ëp tËp  oµn  Th t   ph v "Th ® th l  ® kinhdoanh",   3. ViÖc  öa  æi, bæ     s®   sung Th«ng   µy  Thèng  c  ©n   µng  µ   tn do  ®è Ng h Nh nícquyÕt ®Þnh.     Ph ô   ôc  l1 Céng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam ho x∙h   ngh Vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph ..   µy.. . . .ng . . ..  th¸ng.. .  ... 199 n¨m  § ¬ n  xin c Ê p  gi Ê y p h Ð p  h o ¹t ® é n g   Ngµy... th¸ng.. .  .   . .n¨m,.. .Bé   ëng  é... . .®∙  ý  . .  tr . B . .  k Quy Õt  nh   µnh  . ®Þ th lËp C«ng    µichÝnh    tyt   trongTæng    c«ng  . .  ã    µ: ty. . . tªnl , c .. . ............................... . . .............................. Nay  éi ®ång  H  qu¶n  Þ Tæng   tr   c«ng  . . ...   Þ  ©n   µng  µ   ty. . ...  ®Ò ngh Ng h Nh nícxÐt cÊp  Êy phÐp  ¹t®éng     gi   ho   cho C«ng    µichÝnh: tyt   1.Tªn  ña    c C«ng    µi Ýnh: tyt   ch ­Tªn  y      ®Ç ®ñ b»ng  Õng ViÖt: ti     Tªn  äit¾t: g    ­Tªn  äib»ng  Õng Anh:   g  ti     Tªn  äit¾t: g  2.Trô  ë  Ýnh  ¹ :   s ch ti ­Trô  ë  ña        s c c¸cchinh¸nh: 3.§Þa  µn  ¹t®éng.   b ho   4.Néi dung  ¹t®éng: 5.Thêih¹n ho¹t®éng.    ho          6.Vèn  iÒu  Ö:   ® l
  7. 7 +    ã: §∙c +  Cßn  Õu ph¶inép  Õp: thi     ti 7.Tµikho¶n     phong    ∙  ë   ¹ Ng ©n  µng  µ   íc: to¶ ® m t   i h Nh n .. . ......................... . . ......................... +  è  Öu: S hi +  è  èn  ∙  öi: Sv ®g 8.Gi¸trÞbÊt ®éng       s¶n  µ    ¬ng  Ön ho¹t®éng  v c¸cph ti     kh¸c®∙  ã:  c .. . .............................  . . .............................. . Sau    îc cÊp  Êy  Ðp  ¹t®éng,  óng    Ï thùc  Ön      khi ®   Gi ph ho   ch t«is   hi ®ñ c¸c ®iÒu  Ön  ki cßn  Õu,tiÕn  µnh  ñ  ôc ®¨ng  ý  thi   h th t   k kinh doanh, ®¨ng  ý  µy    k ng khaitr ng    ¬ trong thêih¹n quy  nh.     ®Þ Chóng    t«icam   Õt  Êp  µnh  k ch h nghiªm chØnh  ph¸p  Ëtnhµ  ícvµ  iÒu  lu   n  ® lÖ  ña  chøc;n Õu    ¹m    Þu  c tæ    viph xinch tr¸chnhiÖ m  ícph¸p luËt   tr     TM/Héi®ång    qu¶n  Þ tr Hå   ¬  öikÌm sg    Ph ô   ôc  l2 L ý  l Þ ch t ã m  t ¾ t G å m     ôc  Ýnh  c¸cm ch sau  y: ®© ­Hä   µ    ®ang  ïng theo giÊy khaisinh vµ    Ý    v tªn( d          c¸cb danh); ­Nam,  ÷;   n ­Ngµy,th¸ng,n¨m        sinhvµ  ¬isinh;   n  ­Quèc  Þch;   t ­Quª    qu¸n; ­Sè  Êy chøng    gi   minh  ©n  ©n, ngµy  Êp; nh d   c ­§Þa    chØ  êng  ó(tronggiÊy chøng  th tr       minh  ©n  ©n); nh d ­§Þa    chØ    óhiÖn  c tr   nay; ­Tr×nh          ®é (c¸cv¨n b»ng  cao  Êt,sè  µy  µ  ¬  nh   ng v c quan  Êp    c v¨n b»ng) ­Ngh Ò     nghiÖp  µ  v chøc  ô  ∙  v ® qua; ­Chøc  ô  îcbæ   Ö m  ¹ C«ng    µichÝnh;   v ®   nhi t  i tyt  
  8. 8 ­Chøc  ô  Ön    v hi nay  ¹ c¸ctæ  t     chøc  i kh¸c. ­  èi  M quan  Ö     nh  ña  h gia ®× c Gi¸m  c ®è C«ng    µichÝnh: vî,chång, ty t        th©n  éc  ùc h Ö   ®êi  è, m Ñ   µ    thu tr   3  (b   v c¸c con),anh, chÞ     ét vî hoÆc       em ru     chång; ­ Ng êikhaiph¶ighirâ cam   Õt             k kh«ng  ¹m  ét  ph m trong 4    kho¶n  ¹  Òu  ti §i 16 Ph¸p  Önh  ©n   µng, hîp      Ýn  ông  µ  l Ng h   t¸cx∙ t d v C«ng    µichÝnh  µ  Òu  ty t   v §i 39, 40  Ët    Lu Doanh  nghiÖp  µ   íc,kh«ng    ¹m      nh  ña  Nh n   vi ph c¸c qui ®Þ c Ph¸p  luËtvµ  Þu    ch tr¸chnhiÖm  ícph¸p luËtvÒ   êi   tr       l  khai; ­Tªn  µ  ÷  ý  êikhai.   v ch k ng   ­X¸c  Ën  ña  ¬    nh c c quan  ang  ® qu¶n  ý. l   Ph ô   ôc  l3 N g © n  h µ n g  N h µ  n í c vi Ö t N a m        GiÊy  Ðp  ¹t®éng ph ho   C«ng    µichÝnh  tyT   trong tæng    C«ng  ty       Sè: Ngµy:
  9. 9 C Êp  ¹ : ti §¬n  Þ  Êp: vc     Ng ©n  µng  µ   íc h Nh n   Céng  hoµ  x∙ héi chñ  nghÜa  ViÖtNam        ÖtNam      Vi            éc  Ëp    ù   ­ H¹nh        § l ­ T do    phóc Sè  /GP­   NH Hµ  Néi, µy         th¸ng   ng n¨m N g © n  h µ n g  n h µ  n í c Vi Ö t N a m ­C¨n  §iÒu  Ph¸p  Önh  ©n  µng,hîp t¸cx∙tÝn  ông  µ    cø  2  l Ng h        d v C«ng    µi tyt   chÝnh  µy  th¸ng5  ng 24    n¨m 1990; ­ X Ðt  n    Êp  Êy  Ðp  ¹t®éng    ®¬ xin c gi ph ho   C«ng    µichÝnh  ty t   trong Tæng     c«ng    µ   ícvµ  å  ¬  Ìm  tyNh n   h s k theo, Nay  Êp  Êy phÐp  ¹t®éng  c gi   ho   cho  C«ng    µichÝnh  tyt   sau  y: ®© 1.Tªn    C«ng    µi Ýnh: tyt   ch 2.Trô  ë  Ýnh  ¹ :   s ch ti Trô  ë  ña      s c c¸cchinh¸nh: 3.Gi¸m  c:   ®è 4.Vèn  iÒu  Ö:   ® l 5.Tµikho¶n     phong    ∙  ë   ¹ Ng ©n  µng  µ   íc. . .. to¶ ® m t   i h Nh n . . .. Sè  Öu.. . .....  è  èn  ∙  öi: . .......... hi . . .....S v ® g . . ........  . . . 6.Gi¸trÞbÊt ®éng       s¶n  µ    ¬ng  Ön ho¹t®éng  v c¸cph ti     kh¸c®∙  ã:  c .. . .............................. . . .............................. 7.§Þa  µn  ¹t®éng:.. . ...................   b ho   . . ................... 8.Néi dung  ¹t®éng:.. . ..................    ho   . . ................. 9.Thêih¹n  ¹t®éng:.. . .................     ho   . . .................
  10. 10 10.§iÒu  Ön    ki cßn  Õu,ph¶ithùc hiÖn    íckhikhaitr ng: thi       ®ñ tr      ¬ .. . .............................. . . ............................. Ng ©n  µng  µ   ícViÖtNam h Nh n    

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản