intTypePromotion=1

Thông tư hướng dẫn thuế Giá trị gia tăng

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
795
lượt xem
183
download

Thông tư hướng dẫn thuế Giá trị gia tăng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư hướng dẫn thuế Giá trị gia tăng áp dụng đối với hàng hoá do các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bán cho người mua nước ngoài nhưng giao hàng tại Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư hướng dẫn thuế Giá trị gia tăng

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t c ña B é  T µi  h Ý n h  S è  112  c /1999/TT­B T C   g µy  21 th¸ng 9 n¨ m  1999 n H íng d É n  thu Õ  Gi¸ trÞ gia  t¨ng ¸p d ô n g   èi víi ® h µ n g  h o¸ d o  c¸c  o a n h  n g hi Ö p   d cã vèn ® Ç u  t n íc n g o µI b¸n  h o  n g êi m u a  n íc n g o µi n h n g   c giao h µ n g   t¹i Öt N a m  Vi ­ C¨n  vµo    cø  LuËt thuÕ          02/1997/QH9  îcQuèc      Gi¸trÞgia t¨ngsè  ®   héin­ ícCéng    hoµ      x∙héichñ nghÜa ViÖtNam     ban  hµnh  ngµy  10/5/1997; ­C¨n  NghÞ    cø  ®Þnh  28/1998/N§­   sè  CP ngµy 11/5/1998 cña    ChÝnh phñ  quy ®Þnh  chi  tiÕt  hµnh LuËt thuÕ  Gi¸ trÞ gia t¨ng;  thi  NghÞ  ®Þnh  sè  102/1998/N§­   CP ngµy  21/12/1998 cña ChÝnh phñ söa ®æi, bæ     sung  mét sè  ®iÒu  cña NghÞ   ®Þnh   28/1998/N§­   sè  CP ngµy  11/5/1998 cña  ChÝnh phñ  quy  ®Þnh        chitiÕtthi hµnh  LuËt thuÕ          Gi¸trÞgiat¨ng; Nh»m   thùc hiÖn    chÝnh  s¸ch khuyÕn    khÝch ®èi    víis¶n xuÊt hµng    xuÊt  khÈu  s¶n  vµ  xuÊthµng    thay thÕ    hµng nhËp  khÈu  ®ång   thêithùc hiÖn    mét sè  biÖn  ph¸p khuyÕn    khÝch ®Çu      ttrùctiÕp nícngoµi;     Bé    TµichÝnh  híng dÉn    viÖc  thùc hiÖn    thuÕ              Gi¸trÞgiat¨ng®èi víi hµng  ho¸  c¸c doanh  do    nghiÖp  vèn  cã  ®Çu   níc ngoµi t¹  t     i ViÖt Nam     b¸n cho    c¸c kh¸ch hµng    níc ngoµi nhng    hµng  îc giao  ®   cho    së  c¸c c¬  kh¸c trong níc theo         chØ ®Þnh  cña ngêimua      nícngoµinh    sau: I. èi tîng ¸p d ô n g:  ® Hµng    c¸c doanh  ho¸ do    nghiÖp  ªndoanh,doanh  li     nghiÖp  100%  vèn    níc ngoµivµ  nícngoµitham        bªn      gia hîp ®ång      hîp t¸ckinh doanh    theo  LuËt ®Çu      t nícngoµit¹      iViÖt nam   íi®©y       (d   gäichung      lµ c¸c doanh nghiÖp  vèn  cã  ®Çu    t nícngoµi)trùctiÕp s¶n          xuÊt ra b¸n      cho  kh¸ch hµng      nícngoµitheo    Hîp ®ång  nhng  hµng kh«ng  xuÊt khÈu  khái ViÖt nam     îc giao    ra      mµ ®   cho  së  c¬  kh¸c   trong níctheo      chØ  ®Þnh  cña ngêimua       nícngoµivµ    ph¶i®¶m     b¶o    c¸c ®iÒu  kiÖn sau ®©y: ­ Hµng    doanh    ho¸ do  nghiÖp  vèn  cã  ®Çu      t níc ngoµis¶n    xuÊt ph¶iphï       hîp víi     quy  ®Þnh    t¹ GiÊy  i phÐp ®Çu  . t ­ Hµng      ho¸ kh«ng  thuéc danh môc  kh«ng thuéc diÖn chÞu thuÕ      gi¸trÞ gia t¨ng quy      ®Þnh  i t¹ §iÒu  LuËt thuÕ  4    GTGT   c¸c v¨n b¶n  vµ      híng dÉn    hiÖn  hµnh. ­C¸c    doanh nghiÖp  trong nícnhËn      hµng    ho¸ theo chØ    ®Þnh cña ngêimua    n­ íc ngoµiph¶icã            ®ñ c¸c ®iÒu  kiÖn quy ®Þnh  i t¹ §iÓm   Th«ng   ªntÞch  7  t li   sè  23/1998/TTLT­ BTM­TCHQ   ngµy 31/12/1998  cña  Th¬ng    Tæng  Bé  m¹i vµ  côc  H¶i quan.   II.  c¸c h íng d É n  c ô  th Ó  v Ò  thu Õ  G T G T
  2. 2 1.§èivíi       doanh  nghiÖp  xuÊtkhÈu    hµng  ho¸: Hµng    c¸cdoanh  ho¸ do    nghiÖp  vèn  cã  ®Çu      tnícngoµis¶n    xuÊtb¸n    cho  c¸ckh¸ch hµng        nícngoµinhng    giao hµng      t¹ ViÖtnam   i   theo chØ    ®Þnh  cña ng­ êimua      nícngoµi® îc¸p dông        thuÕ  suÊtthuÕ    GTGT     lµ0%. Khi giao    hµng cho doanh nghiÖp  nhËp khÈu  theo chØ  ®Þnh  cña ngêi  mua    nícngoµi,  doanh nghiÖp  vèn  cã  ®Çu      tnícngoµixuÊtho¸ ®¬n              gi¸trÞgia t¨ng (ghi thuÕ    suÊt thuÕ GTGT     lµ 0%)  trong      tªn ngêi mua     ®ã ghi râ      níc ngoµi,ngêi nhËn      hµng  ®Þa   vµ  ®iÓm   nhËn hµng  ®ång        thêimë tê khaixuÊt     khÈu  theo  híng dÉn  iC«ng  t¹  v¨n  655/TCHQ­GSQL   sè  ngµy  30/1/1999 cña  Tæng  côc    H¶i quan. Hå    s¬,chøng    tõlµm    quyÕt to¸nthuÕ  c¨n cø      GTGT   bao  gåm: ­ Hîp    ®ång b¸n hµng ho¸  c¸c phô    vµ    lôc kÌm theo (nÕu    víingêi cã) ký      mua    nícngoµi,   trong ®ã    quy  ®Þnh      râ tªnngêinhËn  ®Þa    vµ  ®iÓm  giao hµng.     ­ Ho¸    ®¬n            gi¸trÞ gia t¨ng (ghithuÕ suÊt thuÕ    GTGT     lµ 0%) trong ®ã         ghi râ tªnngêimua        nícngoµi,  ngêinhËn    hµng  ®Þa  vµ  ®iÓm   nhËn  hµng. ­  khai H¶i  Tê    quan hµng xuÊt khÈu  x¸c nhËn  cã    hµng thùc xuÊt theo     quy  ®Þnh  cña  Tæng côc    H¶i quan. 2.§èivíi       doanh  nghiÖp  nhËn  hµng: Doanh nghiÖp nhËn  hµng      më tê khai nhËp    khÈu theo ®óng  i lo¹ h×nh  nhËp  khÈu  chÝnh  vµ  s¸ch vÒ    xuÊtnhËp    khÈu hiÖn hµnh.Cô    thÓ: ­ Trêng hîp doanh  nghiÖp nhËn  hµng    ®Ó gia c«ng  hµng ho¸ cho    níc ngoµitheo    Hîp ®ång    gia c«ng  doanh  th×  nghiÖp ph¶i®¨ng  tê khaivµ    ký      lµm  thñ tôc  ic¬  t¹  quan  H¶i quan  qu¶n    lý Hîp ®ång  gia c«ng. Hµng    ho¸ doanh  nghiÖp  nhËn    tõdoanh nghiÖp  xuÊtkhÈu  trªn®Ó     nªu    lµm  nguyªn vËtliÖu gia         c«ng  hµng xuÊt khÈu  theo Hîp ®ång  gia c«ng  víiníc ngoµi thuéc  ký        diÖn  kh«ng  chÞu thuÕ GTGT. ­ Trêng  hîp doanh  nghiÖp  nhËn hµng    ®Ó s¶n  xuÊt hµng xuÊt khÈu  theo Hîp ®ång  xuÊt khÈu  víiníc ngoµith×    ký        doanh  nghiÖp ph¶i®¨ng  tê   ký    khai vµ    lµm  thñ    i quan  tôc t¹ c¬  H¶i quan qu¶n    lý Hîp ®ång s¶n xuÊt hµng  xuÊt khÈu.Hµng    doanh      ho¸ do  nghiÖp nhËn    tõ doanh  nghiÖp xuÊt khÈu      ®Ó s¶n xuÊt  hµng  xuÊt khÈu  theo Hîp ®ång xuÊt  khÈu  víiníc ngoµi thuéc ký          diÖn kh«ng  chÞu  thuÕ GTGT.  Khi nhËn    hµng    ®Ó s¶n  xuÊt,gia c«ng      hµng xuÊt khÈu, doanh      nghiÖp  nhËn  hµng  ph¶ixuÊttr×nh víi quan            c¬  H¶i quan: +  khaiH¶iquan  Tê      hµng  nhËp  khÈu. +  Hîp ®ång s¶n  xuÊt,giac«ng      hµng xuÊtkhÈu  víi     ký    ngoµi(b¶n  níc   sao  cã  ®ãng dÊu    x¸cnhËn cña  doanh nghiÖp). + Ho¸ ®¬n  GTGT   cña doanh nghiÖp giao hµng    trong ®ã          ghirâ tªnngêi   mua,    ®Þa   tªn vµ  chØ cña ngêi nhËn    hµng (b¶n sao  ®ãng  cã  dÊu    x¸c nhËn  cña  doanh  nghiÖp). C¬  quan    H¶i quan theo    dâi,qu¶n    quyÕt    lývµ  to¸n ®èi      êng    víic¸c tr hîp nhËn hµng    ®Ó s¶n  xuÊt, gia    c«ng hµng  xuÊt khÈu  theo quy  ®Þnh   hiÖn  hµnh. Trêng  c¸c doanh    hîp    nghiÖp nhËn  hµng    hµng    tiªuthô  ho¸ nguyªn    liÖu hoÆc  thµnh phÈm  trong níc th×        c¸c doanh  nghiÖp ph¶inép    thuÕ        gi¸trÞ gia
  3. 3 t¨ng  truy thu  vµ    thuÕ nhËp khÈu ®èi    víihµng ho¸, nguyªn    liÖu theo quy  ®Þnh. ­ Trêng    hîp doanh  nghiÖp nhËn hµng  theo Hîp ®ång mua  hµng  víi ký    kh¸ch hµng    níc ngoµi (    kh«ng  Hîp  cã  ®ång  gia c«ng hoÆc  s¶n xuÊt hµng  xuÊt khÈu    kÌm theo)th× doanh      nghiÖp ph¶inép    thuÕ GTGT  theo quy  ®Þnh.  Thêi h¹n    nép thuÕ  GTGT  cïng      víithêih¹n nép  thuÕ nhËp khÈu  theo quy  ®Þnh    t¹ LuËt thuÕ  i   xuÊtkhÈu,thuÕ      nhËp khÈu  hiÖn hµnh. III.§i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h    h Th«ng  t nµy  hiÖu    cã  lùc sau  ngµy      15  kÓ tõ ngµy    ký.C¸c  êng  tr   tr hîp  íc ®©y   doanh  nghiÖp  xuÊt khÈu  xuÊt ho¸    ®∙    ®¬n GTGT   tÝnh  vµ  thuÕ  GTGT   ®èi    víidoanh  nghiÖp  nhËn  hµng  th× doanh  nghiÖp xuÊt khÈu  tiÕp      tôc kª khai,nép    thuÕ    quan  víic¬  thuÕ. Khi xuÊt khÈu        hµng    ho¸ theo Hîp ®ång    gia c«ng  hoÆc   xuÊt khÈu    hµng    víi   ho¸ ký    ngoµi,doanh  níc   nghiÖp  nhËn hµng    sÏ ® îchoµn    thuÕ    l¹sè  i GTGT  ®Çu   vµo  theo quy    ®Þnh.   Trong qu¸  tr×nh thùc hiÖn nÕu   víng  ¾c,    cã  m ®Ò nghÞ c¸c ®¬n  vÞ  ph¶n    Bé    ¸nh vÒ  TµichÝnh    ®Ó xem      xÐt,gi¶iquyÕt.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản