intTypePromotion=1
ADSENSE

Thực trạng công nghiệp hóa - hiện đại hóa Việt Nam thời đại mới

Chia sẻ: Tran Phuoc | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:39

521
lượt xem
161
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bước tới: menu, tìm kiếm Công nghiệp hóa là quá trình nâng cao tỷ trọng của công nghiệp trong toàn bộ các ngành kinh tế của một vùng kinh tế hay một nền kinh tế. Đó là tỷ trọng về lao động, về giá trị gia tăng, v.v..Đây là quá trình chuyển biến kinh tế-xã hội ở một cộng đồng người từ nền kinh tế với mức độ tập trung tư bản nhỏ bé (xã hội tiền công nghiệp) sang nền kinh tế công nghiệp. Công nghiệp hóa là một phần của quá trình hiện đại hóa. Sự chuyển biến kinh...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thực trạng công nghiệp hóa - hiện đại hóa Việt Nam thời đại mới

 1. NỘI DUNG  NÔI DUNG CHÍNH CHÍNH I.  KHÁI  II. NIỆM,   THỰC  III. TÍNH TẤT  TRẠNG  Ý NGHĨA  YẾU VÀ  CNH – HĐH  THỰC  VAI TRÒ  Ở VIỆT  TIỄN CỦA  NAM CNH – HĐH
 2. MỤC TIÊU CHÍNH  CỦA CNH BƯỚC  XÂY  ĐẦU XÂY  DỰNG 1  DỰNG  NỀN  CƠ SỞ  KINH TẾ  VẬT  XàHỘI  CHẤT VÀ  CHỦ  K Ĩ  NGHĨA  THUẬT  CÂN ĐỐI  CỦA  VÀ HiỆN  CHXH ĐẠI
 3. I. KHÁI NIỆM, TÍNH TẤT YẾU VÀ VAI TRÒ CỦA CNH - HĐH 1, Khái niệm công  nghiệp hóa,  hiện đại hóa
 4. Khái niệm công nghiệp hóa Công nghiệp hóa là quá trình chuyển đổi căn bản toàn diện các hoạt động Sản xuất từ sử dụng Sức lao động thủ công là chính sang sử dụng một cách phổ biến sức lao động dựa trên sự phát triển của công nghiệp cơ khí.
 5. Lao động thủ công Lao động bằng máy
 6. Khái niệm hiện đại hóa Hiện đại hoá là quá trình ứng dụng và trang bị những thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến,Hiện đại vào quá trình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và quản lí kinh tế - xã hội
 7. Hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn Đô thị hiện đại
 8. Khái niệm công nghiệp hóa, hiện đại hóa Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là quá trình chuyển đổi căn bản toàn diện các hoạt động Kinh tế và quản lí kinh tế - xã hội từ sử dụng Sức lao động thủ công là chính sang sử dụng một cách phổ biến sức lao động cùng với công nghệ, phương tiện, phương pháp tiên tiến, hiện đại nhằm tạo năng suất lao động xã hội cao.
 9. 2, TÍNH TẤT YẾU ĐỂ TIẾN HÀNH CNH - HĐH Quá trình biến Xu hướng toàn Do yêu cầu phải một nước NN cầu hoá mở ra rút ngắn khoảng thành Nước công cơ hội cho ta cách tụt hậu về nghiệp; trang bị thực hiện mô KT so với các kĩ thuật –công Hình CNH rút nước trong khu nghệ hiện đại, cơ ngắn thời gian vực và trên TG khí hoá lên tự động hoá
 10. 3, Vai trò của CNH- HĐH
 11. Taïo tieàn ñeà thuùc ñaåy taêng tröôûng vaø phaùt trieån kinh teá, Giaûi quyeát vieäc laøm, taêng thu nhaäp, naâng cao ÑSND vai Taïo ra LLSX môùi, laøm tieàn ñeà cho vieäc cuûng coá troø QHSX XHCN, taêng cöôøng vai troø nhaø nöôùc cuûa XHCN, taêng cöôøng moái quan heä lieân minh giöõa coâng coâng nhaân-noâng daân-trí thöùc. nghieäp Taïo tieàn ñeà hình thaønh vaø phaùt trieån neàn hoùa – vaên hoaù môùiXHCN-Neàn vaên hoaù tieân tieán hieän ñaäm ñaø baûn saéc daân toäc. ñaïi Taïo CSVC-KT cho vieäc XD neàn KT ñoäc laäp hoùa. töï chuû gaénvôùi chuû ñoäng hoäi nhaäp KT quoác teá vaø taêng cöôøngtieàm löïc quoác phoøng- an ninh
 12. Giải quyết việc làm
 13. Tăng cường vai trò của Nhà nước
 14. Phát triển văn hoá dân tộc
 15. Kinh tế độc lập, tự chủ, tăng cường QP - AN
 16. II. THỰC TRẠNG CNH – HĐH Ở VIỆT NAM
 17. - Xu hướng của VN là đi từ cơ cấu kinh tế nông nghiệp lên cơ cấu kinh tế nông, công nghiệp và phát triển lên thành cơ cấu kinh tế công, nông nghiệp và dịch vụ hiện đại. Cơ cấu công, nông nghiệp và dịch vụ hiện đại Cơ cấu công, nông nghiệp Cơ cấu nông nghiệp
 18. Cơ cấu nông nghiệp
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2