intTypePromotion=1

THƯỜNG BIẾN - Trắc nghiệm sinh 12

Chia sẻ: Doc Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
89
lượt xem
27
download

THƯỜNG BIẾN - Trắc nghiệm sinh 12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thường biến được định nghĩa như sau: a) Là những biến đổi ở kiểu hình của cùng một kiểu gen, phát sinh trong quá trình phát triển cá thể dưới ảnh hưởng của môi trường chứ không phải sự biến đổi trong kiểu gen b) Là những biến đổi ở kiểu hình của cùng một kiểu gen, phát sinh trong quá trình phát triển của loài dưới ảnh hưởng của môi trường chứ không phải sự biến đổi trong kiểu gen ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: THƯỜNG BIẾN - Trắc nghiệm sinh 12

  1. THƯ NG BI N Câu 1 Ki u hình c a m t cơ th ph thu c vào: A) Ki u GEN. B) ði u ki n môi trư ng. C) Ki u GEN và ñi u ki n môi trư ng. Các tác nhân ñ t bi n trong môi trư ng và quy lu t di truy n chi ph i các tính D) tr ng. ðáp án C N i dung nào dư i ñây là không ñúng v m i quan h gi a ki u gen, môi trư ng Câu 2 và ki u hình: Ki u hình c a m t cơ th không ch ph thu c vào ki u gen mà còn ph thu c A) vào ñi u ki n môi trư ng. B m không truy n cho con tính tr ng ñã hình thành s n mà truy n ñ t m t B) ki u gen. C) Kh năng ph n úng c a cơ th trư c môi trư ng do ngo i c nh quy t ñ nh. D) Ki u hình là k t qu c a s tương tác gi a ki u gen và môi trư ng. ðáp án C Câu 3 M t tính tr ng c a môi trư ng ñư c hình thành do: A) Hoàn toàn do ki u gen qui ñ nh. B) Hoàn toàn do ngo i c nh qui ñ nh. C) Do tương tác gi a ki u gen và môi trư ng. D) C ba kh năng trên ñ u có th x y ra. ðáp án -D Thư ng bi n là nh ng bi n ñ i …..(H: ki u hình; G: ki u gen) c a cùng Câu 4 m t…..(C: cá th ; G: ki u gen), phát sinh trong quá trình phát tri n…..(L: loài; C:cá th ) dư i nh hư ng c a môi trư ng. A) G; C; L. B) H; G; C. C) H; C; L. D) G; G; C. ðáp án B Câu 5 Thư ng bi n ñư c ñ nh nghĩa như sau: Là nh ng bi n ñ i ki u hình c a cùng m t ki u gen, phát sinh trong quá trình A) phát tri n cá th dư i nh hư ng c a môi trư ng ch không do s bi n ñ i trong ki u gen. Là nh ng bi n ñ i ki u hình c a cùng m t ki u gen, phát sinh trong quá trình B) phát tri n c a loài dư i nh hư ng c a môi trư ng ch không do s bi n ñ i trong ki u gen. Là nh ng bi n ñ i ki u hình c a cùng m t ki u gen, phát sinh trong quá trình C) phát tri n cá th dư i nh hư ng do s bi n ñ i trong ki u gen. Là nh ng bi n ñ i ki u hình c a cùng m t ki u gen, phát sinh trong quá trình D) phát tri n c a loài do các bi n ñ i trong ki u gen. ðáp án A http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12
  2. Câu 6 Tính ch t nào dư i ñây c a thư ng bi n là không ñúng: A) Phát sinh dư i nh hư ng tr c ti p c a môi trư ng. B) Bi n ñ i ñ ng lo t, theo m t hư ng xác ñ nh c a m t nhóm cá th . C) Tương ng v i ñi u ki n môi trư ng nên có ý nghĩa thích nghi. D) Di truy n do liên quan t i nh ng bi n ñ i trong ki u gen. ðáp án D Câu 7 Thư ng bi n có tính ch t: A) Di truy n do tái t h p l i các gen qua quá trình giao ph i. B) Di truy n do tác ñ ng c a các tác nhân ñ t bi n lên cơ th sinh v t. C) Xu t hi n riêng l , không ñ nh hư ng. D) Phát sinh dư i nh hư ng tr c ti p c a môi trư ng. ðáp án D Câu 8 Thư ng bi n có vai trò: A) Giúp cơ th ph n ng linh ho t v ki u hình. Giúp cơ th thích nghi t t hơn và có th t n t i trư c nh ng thay ñ i nh t th i B) c a ñi u ki n s ng. Giúp cơ th thích nghi t t hơn và có th t n t i trư c nh ng thay ñ i theo chu kỳ C) c a ñi u ki n s ng. D) T t c ñ u ñúng. ðáp án -D trên c n, lá cây rau mác có hình lư i mác, trong khi ñó dư i nư c l i có Câu 9 hình b n dài. ð c ñi m này cây rau mác là k t qu c a hi n tư ng: A) ð t bi n gen. B) Bi n d t h p. C) Thư ng bi n. D) Bi n d cá th . ðáp án C Câu 10 Phát bi u nào dư i ñây v thư ng bi n là không ñúng: Phát sinh do k t qu c a hi n tư ng bi n d t h p phát sinh qua quá trình giao A) ph i. B) Bi n ñ i ñ ng lo t, theo m t hư ng xác ñ nh c a m t nhóm cá th . C) Tương ng v i ñi u ki n môi trư ng nên có ý nghĩa thích nghi. D) Không di truy n do không liên quan t i nh ng bi n ñ i trong ki u gen. ðáp án A M c ph n ng là gi i h n…..(H: Ki u hình; B: Bi n d ; T: Thư ng bi n) c a m t ki u gen trư c nh ng ñi u ki n môi trư ng khác nhau. Trong m t ki u gen, Câu 11 m i gen có m c ph n ng v i môi trư ng…..(G: gi ng nhau; R: riêng). Ngoài gi i h n này, sinh v t s b ñ t bi n ho c b ch t. A) T; R. B) H; G. C) H; R. D) B; R. ðáp án A Câu 12 Khi nói v m c ph n ng, n i dung nào dư i ñây là không ñúng: http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12
  3. A) M c ph n ng v t ng tính tr ng thay ñ i tuỳ theo ki u gen c a t ng gi ng. Tính tr ng ch t lư ng có m c ph n ng h p, tính tr ng s lư ng có m c ph n B) ng r ng. M c ph n ng là gi i h n thư ng bi n c a m t ki u gen trư c nh ng ñi u ki n C) môi trư ng khác nhau. D) Trong m t ki u gen, các gen ñ u có cùng chung m t ph n ng. ðáp án D Câu 13 Theo ñ nh nghĩa m c ph n ng là: A) Gi i h n bi n d c a m t ki u gen trư c tác ñ ng c a các tác nhân ñ t bi n. Gi i h n thư ng bi n c a m t ki u gen trư c nh ng ñi u ki n môi trư ng khác B) nhau. Gi i h n bi n d t h p c a m t cá th trư c nh ng ñi u ki n môi trư ng khác C) nhau. D) Gi i h n bi n d c a m t ki u gen trư c nh ng ñi u ki n môi trư ng khác nhau. ðáp án B Trong chăn nuôi, tr ng tr t, tính tr ng ch t lư ng có m c ph n ng …..(H: h p; R: r ng), tính tr ng s lư ng có m c ph n ng…..(H: h p; R: r ng). M c ph n Câu 14 ng c a t ng tính tr ng thay ñ i tuỳ theo ki u gen c a t ng …..(G: gi ng; L: loài). A) H; R; G. B) R; H; G. C) H; R; L. D) R; H; L. ðáp án A Trong nh ng di u ki n thích h p nh t, l n 9 tháng tu i ñ t 50 kg, trong khi ñó Câu 15 l n ð i b ch 9 tháng tu i ñã ñ t 90 kg. K t qu này nói lên: A) Tính tr ng cân n ng l n ð i b ch do nhi u gen chi ph i hơn l n . Tính tr ng cân n ng gi ng l n ð i b ch có m c ph n ng r ng hơn so v i l n B) . C) Vai trò c a môi trư ng trong vi c quy t ñ nh cân n ng c a l n. D) Vai trò c a k thu t nuôi dư ng trong vi c quy t ñ nh cân n ng c a l n. ðáp án B Câu 16 Trong s n xu t, ki u gen quy ñ nh: A) S bi n ñ i trên ki u hình c a m t gi ng v t nuôi ho c cây tr ng. B) Các tính tr ng không ch u s chi ph i c a k thu t s n xu t. C) Năng xu t c a m t gi ng v t nuôi ho c cây tr ng. D) Gi i h n năng su t c a m t gi ng v t nuôi ho c cây tr ng ðáp án D Trong chăn nuôi, tr ng tr t, gi ng tương ng v i…..; năng su t tương ng Câu 17 v i….. và k thu t s n xu t tương ng v i….. A) Ki u gen; ki u hình; môi trư ng. B) Ki u hình; ki u gen; môi trư ng. C) Môi trư ng, ki u gen; ki u hình. D) Ki u gen; môi trư ng; ki u hình. http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12
  4. ðáp án A Trong s n xu t nông nghi p, phát bi u nào dư i ñây v năng su t, gi ng, k Câu 18 thu t s n xu t là không ñúng: K thu t là y u t quy t ñ nh trong vi c tăng năng su t c a v t nuôi và cây A) tr ng. B) Năng su t là k t qu tác ñ ng c a gi ng và k thu t. K thu t s n xu t quy ñ nh năng su t c th trong gi i h n c a m c ph n ng do C) ki u gen quy ñ nh. D) Ki u gen quy ñ nh gi i h n năng su t c a m t gi ng v t nuôi ho c cây tr ng. ðáp án A Câu 19 Làm th nào ñ vư t gi i h n năng su t c a gi ng cũ: A) C i ti n gi ng cũ. B) T o gi ng m i. C) ð i gi ng m i t t hơn. D) T t c ñ u ñúng. ðáp án -D Câu 20 Nh ng lý do nào d n ñ n năng su t c a gi ng không cao: A) Gi ng không t t. B) ði u ki n canh tác không phù h p. C) Gi ng t t nhưng k th ât nuôi tr ng không phù h p. D) T t c ñ u ñúng. ðáp án -D Câu 21 Bi n d di truy n là nh ng bi n d liên quan t i: A) ð t bi n gen B) ð t bi n nhi m s c th C) Bi n d t h p D) T t c ñ u ñúng ðáp án -D Câu 22 Thư ng bi n ñư c x p vào lo i: A) Bi n d di truy n B) Bi n d t h p C) Bi n d D) Bi n d không di truy n ðáp án D Câu 23 S xu t hi n các t h p tính tr ng m i qua quá trình giao ph i ñư c g i là: A) Thư ng bi n B) Bi n d t h p C) ð t bi n D) M c ph n ng ðáp án B Câu 24 Bi n d di truy n không bao g m các lo i sau: ð t bi n gen ho c nhi m s c th gây ch t ho c làm m t kh năng sinh s n c a A) cá th . B) ð t bi n gen không gây ch t ho c làm m t kh năng sinh s n c a cá th . http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12
  5. C) Thư ng bi n D) Bi n d t h p ðáp án C Câu 25 Bi n d di truy n bao g m các lo i sau: ð t bi n gen ho c nhi m s c th gây ch t ho c làm m t kh năng sinh s n c a A) cá th . B) ð t bi n gen không gây ch t ho c làm m t kh năng sinh s n c a cá th . C) Bi n d t h p D) T t c ñ u ñúng ðáp án -D Câu 26 S phân bi t bi n d di truy n và không di truy n là m t thành t u quan tr ng: A) C a di truy n h c th k th XX B) C a Lamac C) C a ðacuyn D) C a Hacdi – Vanbec ðáp án A Câu 27 Trong ti n hoá vai trò c a thư ng bi n th hi n như sau: A) Không có vai trò ñ i v i ti n hoá Trong m t qu n th ña hình thì ch n l c t nhiên ñ m b o s s ng sót và s sinh B) s n ưu th c a nh ng cá th mang ñ c ñi m có l i Ch n l c t nhiên tác ñ ng trên ki u hình c a cá th qua nhi u th h s d n ñ n C) h qu là ch n l c ki u gen Ch n l c t nhiên tác ñ ng trên ki u gen c a cá th qua nhi u th h s d n ñ n D) h qu là ch n l c ki u hình ðáp án C Câu 28 Bi n d gián ño n là lo i bi n d : Trong ñó gi a hai tr s nào ñó trong dãy bi n d không tìm ñư c nh ng tr trung A) gian Trong ñó gi a hai tr s nào ñó trong dãy bi n d có tìm ñư c nh ng tr trung B) gian C) Không ti p t c di truy n cho th h sau D) Di truy n cách quãng qua các th h ðáp án A Câu 29 Bi n d liên t c là lo i bi n d : A) Không ti p t c di truy n cho th h sau B) Di truy n liên t c qua các th h Trong ñó gi a hai tr s nào ñó trong dãy bi n d không tìm ñư c nh ng tr trung C) gian Trong ñó gi a hai tr s nào ñó trong dãy bi n d có tìm ñư c nh ng tr trung D) gian ðáp án D Câu 30 Các bi n d trong kích thư c, kh i lư ng qu tr ng gà thu c lo i: A) Bi n d liên t c B) Bi n d gián ño n http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12
  6. C) Thư ng bi n D) Bi n d t h p ðáp án A Câu 31 Các bi n d trong s l n con c a m i l a ñ thu c lo i: A) Thư ng bi n B) Bi n d t h p C) Bi n d liên t c D) Bi n d gián ño n ðáp án D http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2