intTypePromotion=3

Thuyết minh dự án đầu tư: Trung tâm GDCSSK & nhà máy nghiên cứu sản xuất dụng cụ trợ giúp người khuyết tật phục vụ cộng đồng

Chia sẻ: Tài Liệu Lập Dự Án - Môi Trường | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:60

0
26
lượt xem
4
download

Thuyết minh dự án đầu tư: Trung tâm GDCSSK & nhà máy nghiên cứu sản xuất dụng cụ trợ giúp người khuyết tật phục vụ cộng đồng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thuyết minh dự án đầu tư: Trung tâm GDCSSK & nhà máy nghiên cứu sản xuất dụng cụ trợ giúp người khuyết tật phục vụ cộng đồng trình bày giới thiệu chủ đầu tư và dự án, sự cần thiết phải đầu tư, phân tích môi trường đầu tư, nghiên cứu thị trường, quy mô dự án, quy trình sản xuất sản phẩm, đánh giá tác động môi trường, bộ máy quản lý - tổ chức nhân sự, tổng mức đầu tư dự án,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thuyết minh dự án đầu tư: Trung tâm GDCSSK & nhà máy nghiên cứu sản xuất dụng cụ trợ giúp người khuyết tật phục vụ cộng đồng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br /> Độc lập – Tự do – Hạnh phúc<br /> -----------    ----------<br /> <br /> THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƢ<br /> TRUNG TÂM GDCSSK & NHÀ MÁY NGHIÊN CỨU SẢN<br /> XUẤT DỤNG CỤ TRỢ GIÚP NGƢỜI KHUYẾT TẬT<br /> PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG<br /> <br /> ĐỊA ĐIỂM<br /> <br /> : 292/20 CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, P.10, Q.3, TP. HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> CHỦ ĐẦU TƢ<br /> <br /> : GIANG MÃNG PHƢỚC<br /> <br /> TP.HCM - Tháng 11 năm 2011<br /> <br /> CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br /> Độc lập – Tự do – Hạnh phúc<br /> -----------    ----------<br /> <br /> THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƢ<br /> TRUNG TÂM GDCSSK & NHÀ MÁY NGHIÊN CỨU SẢN<br /> XUẤT DỤNG CỤ TRỢ GIÚP NGƢỜI KHUYẾT TẬT<br /> PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG<br /> <br /> CHỦ ĐẦU TƢ<br /> <br /> ĐƠN VỊ TƢ VẤN<br /> CÔNG TY CP TƢ VẤN ĐẦU TƢ<br /> THẢO NGUYÊN XANH<br /> TỔNG GIÁM ĐỐC<br /> <br /> GIANG MÃNG PHƢỚC<br /> <br /> NGUYỄN VĂN MAI<br /> <br /> TP.HCM - Tháng 11 năm 2011<br /> <br /> NỘI DUNG<br /> CHƢƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƢ VÀ DỰ ÁN........................................................ 4<br /> I.1. Giới thiệu chủ đầu tƣ .......................................................................................................... 4<br /> I.2. Mô tả sơ bộ dự án ................................................................................................................ 4<br /> I.3. Cơ sở pháp lý ....................................................................................................................... 4<br /> CHƢƠNG II: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƢ .................................................................... 6<br /> II.1. Mục tiêu của dự án ............................................................................................................ 6<br /> II.1.1. Mục tiêu chung của dự án.............................................................................................. 6<br /> II.1.2. Mục tiêu của Trung tâm GDCSSK ............................................................................... 6<br /> II.1.3. Mục tiêu của Nhà máy nghiên cứu sản xuất ................................................................ 6<br /> II.3. Thời gian triển khai dự án đầu tƣ .................................................................................... 7<br /> II.4. Nguồn vốn đầu tƣ .............................................................................................................. 7<br /> CHƢƠNG III: PHÂN TÍCH MÔI TRƢỜNG ĐẦU TƢ ....................................................... 9<br /> III.1. Điều kiện tự nhiên ............................................................................................................ 9<br /> III.1.1. Vị trí địa lý ..................................................................................................................... 9<br /> III.1.2. Địa hình .......................................................................................................................... 9<br /> III.1.3. Khí hậu ........................................................................................................................... 9<br /> III.1.4. Thủy văn ........................................................................................................................ 9<br /> III.2. Kinh tế Tp.HCM .............................................................................................................. 9<br /> III.3. Hiện trạng khu đất xây dựng dự án ............................................................................. 10<br /> III.3.1. Hiện trạng sử dụng đất ............................................................................................... 10<br /> III.3.2. Đƣờng giao thông ........................................................................................................ 10<br /> III.3.3. Hiện trạng thông tin liên lạc ...................................................................................... 10<br /> III.3.4. Hiện trạng cấp điện..................................................................................................... 10<br /> III.3.5. Cấp –Thoát nƣớc......................................................................................................... 10<br /> III.4. Nhận xét chung ............................................................................................................... 10<br /> CHƢƠNG IV: NGHIÊN CỨU THỊ TRƢỜNG.................................................................... 11<br /> IV.1. Thị trƣờng thiết bị y tế................................................................................................... 11<br /> IV.2. Nguồn cung cấp nguyên vật liệu thiết bị y tế ............................................................... 11<br /> IV.3. Thị trƣờng tiêu thụ......................................................................................................... 13<br /> CHƢƠNG V: QUY MÔ DỰ ÁN ............................................................................................ 14<br /> V.1. Các hạng mục công trình của dự án .............................................................................. 14<br /> V.1.1. Trung tâm hƣớng nghiệp GDCSSK............................................................................ 14<br /> V.1.2. Nhà máy nghiên cứu sản xuất ..................................................................................... 14<br /> V.2. Các hoạt động chính của dự án ...................................................................................... 14<br /> V.2.1. Trung tâm hƣớng nghiệp giáo dục chăm sóc sức khỏe ............................................. 14<br /> V.2.2. Nhà máy sản xuất ......................................................................................................... 15<br /> V.3. Sản phẩm .......................................................................................................................... 15<br /> V.3.1. Cáng cứu thƣơng cải tiến: ............................................................................................ 15<br /> V.3.2. Xe lăn ............................................................................................................................. 16<br /> V.3.3. Khung tập đi .................................................................................................................. 17<br /> CHƢƠNG VI: QUY TRÌNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM ...................................................... 19<br /> VI.1. Quy trình sản xuất cáng cứu thƣơng ........................................................................... 19<br /> VI.2. Quy trình sản xuất khung tập đi................................................................................... 27<br /> <br /> CHƢƠNG VII: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG ................................................ 33<br /> VII.1. Đánh giá tác động môi trƣờng ..................................................................................... 33<br /> VII.1.1 Bụi từ quy trình sản xuất ........................................................................................... 33<br /> VII.1.2 Bụi và khí thải từ hoạt động giao thông vận tải ...................................................... 33<br /> VII.1.3 Tiếng ồn và rung động từ quá trình hoạt động ....................................................... 33<br /> VII.1.4. Nƣớc thải .................................................................................................................... 34<br /> VII.1.5. Chất thải rắn .............................................................................................................. 34<br /> VII.2. Biện pháp giảm thiểu tác động của dự án tới môi trƣờng ........................................ 35<br /> VII.2.1. Giai đoạn chuẩn bị mặt bằng ................................................................................... 35<br /> VII.2.2. Giai đoạn hoạt động của dự án ................................................................................ 35<br /> CHƢƠNG VIII: BỘ MÁY QUẢN LÝ – TỔ CHỨC NHÂN SỰ ........................................ 37<br /> VIII.1. Cơ cấu tổ chức ............................................................................................................. 37<br /> VIII.2. Ban quản lý và nhân sự chủ chốt ............................................................................... 37<br /> CHƢƠNG IX: TỔNG MỨC ĐẦU TƢ DỰ ÁN .................................................................... 39<br /> IX.1. Cơ sở lập tổng mức đầu tƣ ............................................................................................ 39<br /> IX.2. Nội dung tổng mức đầu tƣ ............................................................................................. 39<br /> IX.2.1. Nội dung ....................................................................................................................... 39<br /> IX.2.2. Kết quả tổng mức đầu tƣ ............................................................................................ 42<br /> CHƢƠNG X: NGUỒN VỐN ĐẦU TƢ - THỰC HIỆN DỰ ÁN ......................................... 44<br /> X.1. Nguồn vốn đầu tƣ của dự án ........................................................................................... 44<br /> X.1.1. Cấu trúc nguồn vốn và phân bổ vốn đầu tƣ ............................................................... 44<br /> X.1.2. Tiến độ sử dụng vốn ..................................................................................................... 44<br /> X.1.3. Nguồn vốn thực hiện dự án .......................................................................................... 44<br /> X.1.4. Phƣơng án hoàn trả vốn vay và chi phí lãi vay .......................................................... 45<br /> X.2. Tính toán chi phí của dự án ............................................................................................ 47<br /> X.2.1. Chi phí nhân công ......................................................................................................... 47<br /> X.2.2. Chi phí hoạt động.......................................................................................................... 48<br /> CHƢƠNG XI: HIỆU QUẢ KINH TẾ -TÀI CHÍNH ........................................................... 52<br /> XI.1. Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán ........................................................................ 52<br /> XI.2. Doanh thu từ dự án ........................................................................................................ 52<br /> XI.3. Các chỉ tiêu kinh tế của dự án ....................................................................................... 54<br /> XI.4. Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội ................................................................................ 56<br /> 1. Hiệu quả kinh tế ................................................................................................................... 56<br /> 2. Lợi ích xã hội ........................................................................................................................ 56<br /> CHƢƠNG XII: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ..................................................................... 58<br /> XII.1. Kết luận ......................................................................................................................... 58<br /> XII.2. Kiến nghị ....................................................................................................................... 58<br /> <br /> Thuyết minh dự án hƣớng nghiệp Giáo dục Chăm sóc sức khỏe và Nghiên cứu Sản xuất<br /> dụng cụ trợ giúp ngƣời khuyết tật phục vụ Cộng đồng<br /> ---------------------------------------------------------------------------------------------<br /> <br /> CHƢƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƢ VÀ DỰ ÁN<br /> I.1. Giới thiệu chủ đầu tƣ<br />  Tên tổ chức<br /> :Trung tâm Giáo dục Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Phƣớc Vinh<br />  E-mail<br /> : ttgdcsskcdphuocvinh@gmail.com<br />  Địa chỉ<br /> : 292/20 CMT8, P.10, Q.3, Tp.HCM<br />  Đại diện pháp luật : Ông Giang Mãng Phƣớc<br /> I.2. Mô tả sơ bộ dự án<br />  Tên dự án<br /> : Hƣớng nghiệp giáo dục chăm sóc sức khỏe và nghiên cứu sản<br /> xuất dụng cụ trợ giúp ngƣời khuyết tật phục vụ cộng đồng.<br />  Địa điểm xây dựng : Trung tâm hƣớng nghiệp GDCSSK 292/20 đƣờng Cách Mạng<br /> Tháng Tám, Phƣờng 10, Quận 3, TPHCM.<br />  Địa điểm xây dựng : Nhà máy nghiên cứu sản xuất huyện Củ Chi, Tp.HCM<br />  Hình thức đầu tƣ : Đầu tƣ xây dựng mới<br /> I.3. Cơ sở pháp lý<br />  Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt<br /> Nam;<br />  Luật Đầu tƣ số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt<br /> Nam;<br />  Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nƣớc<br /> CHXHCN Việt Nam;<br />  Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội<br /> nƣớc CHXHCN Việt Nam;<br />  Luật Bảo vệ môi trƣờng số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nƣớc<br /> CHXHCN Việt Nam;<br />  Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt<br /> Nam;<br />  Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội nƣớc<br /> CHXHCN Việt Nam;<br />  Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về việc Quản lý dự án<br /> đầu tƣ xây dựng công trình ;<br />  Nghị định số 124/2008 NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính Phủ về thuế<br /> thu nhập doanh nghiệp;<br />  Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ Qui định chi tiết thi<br /> hành Luật Thuế giá trị gia tăng;<br />  Nghị định 140/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22 tháng 11 năm 2006 quy định việc<br /> bảo vệ môi trƣờng trong các khâu lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các<br /> chiến lƣợc, quy hoạch, kế hoạch, chƣơng trình và dự án phát triển;<br />  Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc qui<br /> định chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trƣờng;<br /> <br /> --------------------------------------------------------------------------Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh<br /> <br /> 4<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản