intTypePromotion=3

Thuyết minh dự án đầu tư: Xây dựng c\ nuôi heo gia công tập trung PNT

Chia sẻ: Tài Liệu Lập Dự Án - Môi Trường | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:52

0
42
lượt xem
6
download

Thuyết minh dự án đầu tư: Xây dựng c\ nuôi heo gia công tập trung PNT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thuyết minh dự án đầu tư: Xây dựng cơ sở chăn nuôi heo gia công tập trung PNT trình bày tổng quan chung về dự án, thực trạng về thị trường và lĩnh vực hoạt động, sự cần thiết phải đầu tư, giải pháp thực hiện, đánh giá tác động môi trường, quy mô công suất hoạt động và tổ chức nhân sự, tổng mức đầu tư của dự án, hiệu quả kinh tế - tài chính,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thuyết minh dự án đầu tư: Xây dựng c\ nuôi heo gia công tập trung PNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br /> Độc lập – Tự do – Hạnh phúc<br /> -----------    ----------<br /> <br /> THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG<br /> <br /> CƠ SỞ CHĂN NUÔI HEO GIA CÔNG<br /> TẬP TRUNG PNT<br /> CHỦ ĐẦU TƯ : CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN BÔNG LÚA VÀNG<br /> ĐỊA ĐIỂM<br /> : XÃ BÌNH GIANG, HUYỆN HÒN ĐẤT, TỈNH KIÊN GIANG<br /> <br /> Hòn Đất – Tháng 6 năm 2012<br /> <br /> CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br /> Độc lập – Tự do – Hạnh phúc<br /> -----------    ----------<br /> <br /> THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG<br /> <br /> CƠ SỞ CHĂN NUÔI HEO GIA CÔNG<br /> TẬP TRUNG PNT<br /> <br /> CHỦ ĐẦU TƯ<br /> CÔNG TY CP ĐẦU TƯ &<br /> PHÁT TRIỂN BÔNG LÚA VÀNG<br /> <br /> ĐƠN VỊ TƯ VẤN<br /> CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ<br /> THẢO NGUYÊN XANH<br /> <br /> NGUYỄN VĂN PHÚ<br /> <br /> NGUYỄN VĂN MAI<br /> <br /> Hòn Đất - Tháng 6 năm 2012<br /> <br /> CÔNG TY CP ĐẦU TƯ &<br /> PHÁT TRIỂN BÔNG LÚA<br /> VÀNG<br /> Số: 01 /BLV - 2012/TTr-DA<br /> <br /> CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br /> Độc lập - Tự do - Hạnh phúc<br /> -----------------Hòn Đất, ngày tháng năm 2012<br /> <br /> TỜ TRÌNH XIN PHÉP ĐẦU TƯ<br /> Dự án: Cơ sở chăn nuôi heo gia công tập trung PNT<br /> Kính gửi:<br /> - Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Tỉnh Kiên Giang<br /> - UBND tỉnh Kiên Giang<br /> - UBND huyện Hòn Đất<br /> - Phòng tài chính kế hoạch huyện Hòn Đất<br /> - Các cơ quan có thẩm quyền liên quan<br />  Căn cứ Luật Xây dựng số 16 ngày 26/11/2003<br />  Căn cứ Luật Đầu tư năm 2005;<br />  Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng<br /> dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;<br />  Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 cuả Chính phủ về quản lý dự án đầu tư<br /> xây dựng công trình.<br />  Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội<br /> dung về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình.<br />  Quyết định số 43/2009/QĐ-UBND ngày 08/7/2009 của UBND tỉnh v/v thực hiện phân<br /> cấp quyết định đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh.<br />  Căn cứ các pháp lý khác có liên quan;<br /> Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bông Lúa Vàng kính đề nghị Sở Nông Nghiệp và<br /> phát triển nông thôn và các cấp UBND, các cơ quan có thẩm quyền khác cho phép đầu tư dự<br /> án “Cơ sở chăn nuôi heo gia công tập trung PNT” với các nội dung sau:<br /> 1. Tên dự án<br /> : Cơ sở chăn nuôi heo gia công tập trung PNT<br /> 2. Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bông Lúa Vàng<br /> 3. Trụ sở<br /> : Tổ 18 ấp Kênh Tư, xã Bình Giang, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên giang<br /> 4. Địa điểm<br /> : Ấp Kênh Tư, Xã Bình Giang, Huyện Hòn Đất, Tỉnh Kiên Giang<br /> 5. Ranh giới và diện tích: thửa đất số 66 tọa lạc tại vùng 06 thuộc khu vực II với diện tích<br /> là 7,424 m2; thửa đất số 57 tọa lạc tại vùng 06 đội 04, với diện tích là 17,095 m2. Tổng<br /> diện tích là 24,519 m2.<br /> 6. Mục tiêu đầu tư: Xây dựng 3 trang trại chăn nuôi heo thịt quy mô 1,700 con/trang trại<br /> 7. Nội dung đầu tư: Chăn nuôi gia công heo thịt theo dây chuyền khép kín cho Công ty Cổ<br /> phần Chăn nuôi C.P Việt Nam<br /> 8. Hình thức đầu tư: Đầu tư xây dựng mới<br /> 9. Tổng mức đầu tư: 16,737,905,586 đồng<br /> <br /> 10. Nguồn vốn đầu tư: Vốn chủ sở hữu 70% tương ứng với 11,716,533,910 đồng; Vốn vay<br /> 30% tương ứng với 5,021,371,676 đồng<br /> 11. Thời gian xây dựng : năm 2012<br /> 12. Thời gian hoạt động dự án: 5 năm (Theo hợp đồng gia công đã ký với Công ty Cổ phần<br /> Chăn nuôi C.P Việt Nam)<br /> 13. Những đề xuất ưu đãi của Nhà nước:<br /> 14. Kết luận:<br /> Nếu Dự án đi vào hoạt động sẽ đem lại hiệu quả cả về kinh tế và xã hội:<br /> Hiệu quả kinh tế:<br /> Hiệu quả xã hội:<br /> + Tạo ra vùng sản xuất mang tính hàng hoá, cung cấp một lượng nguyên liệu phục vụ<br /> ngành chế biến thực phẩm xuất khẩu.<br /> + Sản xuất lượng thịt có chất lượng cao phục vụ ngành chăn nuôi trong khu vực.<br /> Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bông Lúa Vàng trình Sở Nông Nghiệp và Phát<br /> Triển Nông Thôn Tỉnh Kiên Giang, UBND các cấp và các cơ quan có thẩm quyền khác xem<br /> xét cho phép đầu tư dự án “Cơ sở chăn nuôi heo gia công tập trung PNT” này.<br /> Nơi nhận:<br /> - Như trên<br /> - Lưu TCHC.<br /> <br /> CÔNG TY CP ĐẦU TƯ &<br /> PHÁT TRIỂN BÔNG LÚA VÀNG<br /> (Giám đốc)<br /> <br /> NGUYỄN VĂN PHÚ<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ DỰ ÁN .................................................................... 6<br /> I.1. Giới thiệu chung về dự án ..................................................................................................... 6<br /> I.2. Giới thiệu chung về chủ đầu tư ............................................................................................. 7<br /> I.3. Căn cứ pháp lý xây dựng dự án ............................................................................................. 7<br /> I.4. Định hướng đầu tư và mục tiêu của dự án .......................................................................... 10<br /> I.4.1. Định hướng đầu tư ........................................................................................................... 10<br /> I.4.2. Mục tiêu của dự án ........................................................................................................... 10<br /> CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ THỊ TRƯỜNG VÀ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG .............. 12<br /> II.1. Tình hình phát triển kinh tế Việt Nam năm 2012 .............................................................. 12<br /> II.1.1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản .......................................................................... 12<br /> II.1.2. Sản xuất công nghiệp ...................................................................................................... 14<br /> II.1.3. Đầu tư .............................................................................................................................. 15<br /> II.1.4. Thu, chi ngân sách Nhà nước.......................................................................................... 16<br /> II.1.5. Thương mại, giá cả và dịch vụ........................................................................................ 17<br /> II.1.6. Một số vấn đề xã hội ....................................................................................................... 19<br /> II.2. Tình hình chăn nuôi ở Việt Nam ....................................................................................... 20<br /> II.2.1. Đánh giá kết quả chăn nuôi năm 2010 ............................................................................ 20<br /> II.2.2. Đánh giá chung .............................................................................................................. 22<br /> II.2.3. Bài học được rút ra.......................................................................................................... 23<br /> II.2.4. Mục tiêu chung ............................................................................................................... 23<br /> II.3. Định hướng phát triển ........................................................................................................ 23<br /> II.3.1. Chăn nuôi theo hướng trang trại công nghiệp ................................................................ 23<br /> II.3.2. Điều kiện chăn nuôi trang trại......................................................................................... 24<br /> II.3.3. Chăn nuôi theo truyền thống ........................................................................................... 24<br /> II.3.4. Điều kiện chăn nuôi hộ gia đình ..................................................................................... 24<br /> II.4. Giải pháp về giống và vật nuôi .......................................................................................... 25<br /> II.4.1. Nội dung hoạt động......................................................................................................... 25<br /> II.4.2. Giống heo ........................................................................................................................ 25<br /> II.5. Giải pháp về thức ăn .......................................................................................................... 25<br /> II.5.1. Mục tiêu .......................................................................................................................... 25<br /> II.5.2. Giải pháp chính ............................................................................................................... 26<br /> II.5.3. Công nghệ áp dụng trong thức ăn chăn nuôi .................................................................. 26<br /> II.6. Tình hình phát triển chăn nuôi tỉnh Kiên Giang ................................................................ 26<br /> CHƯƠNG III: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ ..................................................................... 27<br /> III.1. Dự đoán nhu cầu thị trường .............................................................................................. 27<br /> III.1.1. Tình hình nhu cầu thị trường ......................................................................................... 27<br /> III.1.2. Khả năng cung cấp của thị trường ................................................................................. 27<br /> III.2. Tính khả thi của dự án ...................................................................................................... 27<br /> CHƯƠNG IV: GIẢI PHÁP THỰC HIỆN ................................................................................ 29<br /> IV.1. Địa điểm xây dựng ........................................................................................................... 29<br /> IV.1.1. Vị trí xây dựng .............................................................................................................. 29<br /> IV.1.2. Điều kiện tự nhiên ......................................................................................................... 29<br /> IV.2. Quy mô đầu tư .................................................................................................................. 30<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản