intTypePromotion=1

Tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị tại công ty cổ phần kỹ thuật thủy sản SEATECCO - Trường ĐH Đà Nẵng

Chia sẻ: Nguyễn Nguyên Nguyễn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
94
lượt xem
20
download

Tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị tại công ty cổ phần kỹ thuật thủy sản SEATECCO - Trường ĐH Đà Nẵng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kế toán quản trị hay kế toán quản lý là lĩnh vực chuyên môn của kế toán nhằm nắm bắt các vấn đề về thực trạng, đặc biệt thực trạng tài chính của doanh nghiệp, qua đó phục vụ công tác quản trị nội bộ và ra quyết định quản trị

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị tại công ty cổ phần kỹ thuật thủy sản SEATECCO - Trường ĐH Đà Nẵng

 1. 1 2 B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Công trình ñư c hoàn thành t i Đ I H C ĐÀ N NG Đ I H C ĐÀ N NG NGUY N HOÀNG THIÊN KIM Ngư i hư ng d n khoa h c: TS. LÊ Đ C TOÀN T CH C H TH NG THÔNG TIN K TOÁN Ph n bi n 1: PGS.TS. NGUY N CÔNG PHƯƠNG QU N TR T I CÔNG TY C PH N K THU T TH Y S N (SEATECCO) Ph n bi n 2: TS. CHÚC ANH TÚ Chuyên ngành : K toán Mã ngành : 60.34.30 Lu n văn ñư c b o v t i H i ñ ng ch m Lu n văn t t nghi p Th c sĩ Qu n tr kinh doanh h p t i Đ i h c Đà N ng vào ngày 26 tháng 8 năm 2012 TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ QU N TR KINH DOANH * Có th tìm hi u lu n văn t i : - Trung tâm Thông tin - H c li u, Đ i h c Đà N ng Đà N ng, Năm 2012 - Thư vi n trư ng Đ i h c Kinh t , Đ i h c Đà N ng.
 2. 3 4 M Đ U V i ý nghĩa này, tác gi ñã ñi ñ n l a ch n ñ tài: “T ch c h 1. Lý do ch n ñ tài th ng thông tin k toán qu n tr t i Công ty C ph n K thu t th y s n N u như k toán tài chính có m c ñích là cung c p thông tin (SEATECCO)” ph c v cho vi c l p các báo cáo tài chính và ph i tôn tr ng nh ng 2. M c tiêu nghiên c u nguyên t c k toán ñư c th a nh n và s d ng ph bi n, thì k toán - H th ng hoá các v n ñ lý lu n v t ch c h th ng thông qu n tr nh n m nh vi c cung c p thông tin cho vi c ñi u hành ho t tin k toán nói chung, h th ng thông tin k toán qu n tr c a doanh ñ ng s n xu t kinh doanh c a ngư i qu n lý và không có tính b t bu c. nghi p nói riêng. Đ i v i công ty xây l p, v i ñ c thù s n ph m mang tính ñơn - Nh n th c rõ th c tr ng và nhu c u cung c p thông tin k chi c, giá tr l n và th i gian thi công dài nên ñ t ra yêu c u trư c khi toán qu n tr ph c v cho vi c ñi u hành và qu n tr t i m t doanh th c hi n thi công, xây l p c n ph i có d toán. Vi c t p h p chi phí nghi p c th là Công ty c ph n K thu t thu s n (SEATECCO) th c t phát sinh, ñ i chi u v i d toán là m t công vi c thư ng xuyên - Đ xu t phương án t ch c h th ng thông tin k toán qu n và c n thi t c a k toán ñ ki m tra chi phí phát sinh ñó có phù h p v i tr t i Công ty c ph n K thu t thu s n (SEATECCO) nh m góp ph n d toán hay không cũng như ñ ki m tra tính hi u qu trong vi c qu n nâng cao hi u qu qu n tr và ho t ñ ng kinh doanh. tr chi phí. 3. Đ i tư ng và ph m vi nghiên c u M t khác, công ty xây l p th c hi n thi công nhi u công trình - Đ i tư ng nghiên c u: H th ng thông tin k toán qu n tr c a nhi u ñ a ñi m khác nhau thư ng có nh ng ñơn v h ch toán ph thu c doanh nghi p. như xí nghi p, ñ i thi công… không có con d u riêng, không có tư cách - Ph m vi nghiên c u: Công ty c ph n K thu t thu s n pháp nhân, ñư c giao th c hi n m t ph n ho c toàn b công trình c a (SEATECCO). công ty nh n t ch ñ u tư. Yêu c u công tác k toán trong trư ng h p 4. Nhi m v nghiên c u này là cung c p các thông tin qu n tr v tình hình ti n ch ñ u tư - H th ng hoá các v n ñ lý lu n cơ b n liên quan ñ n t ch c chuy n v , ti n các ñơn v ph thu c ñư c t m ng, ti n lãi tính cho các h th ng thông tin k toán qu n tr c a doanh nghi p xây l p. ñơn v ph thu c này. - Kh o sát tình hình liên quan ñ n Công ty c ph n K thu t Xu t phát t nh ng ñ c ñi m t ch c s n xu t như trên trong thu s n (SEATECCO) và công tác t ch c thông tin k toán qu n tr : các doanh nghi p xây l p có th th y r ng vi c cung c p thông tin chính o Đ c ñi m ho t ñ ng kinh doanh c a Công ty. xác cho các nhà qu n tr là r t c n thi t nh m giúp cho các nhà qu n tr o Nhu c u thông tin k toán qu n tr c a Công ty. doanh nghi p ñ có th ho ch ñ nh nên các chi n lư c, chính sách phù o Tình hình t ch c b máy k toán qu n tr c a Công ty. h p và ra các quy t ñ nh ñúng ñ n cho doanh nghi p. - Thi t k h th ng thông tin k toán qu n tr c a Công ty c ph n K thu t thu s n (SEATECCO) và gi i pháp tri n khai th c hi n. 5. Phương pháp nghiên c u
 3. 5 6 - Phương pháp quan sát th c t : D a vào nh ng câu h i, nh ng Chương 1. M t s v n ñ lý lu n cơ b n v h th ng thông tin v n ñ ñ t ra ñ tìm hi u và thu th p các d li u c n thi t ñ ñánh k toán qu n tr trong doanh nghi p xây l p giá th c tr ng t ch c h th ng thông tin k toán qu n tr . Chương 2. Th c tr ng t ch c h th ng thông tin k toán qu n - Phương pháp suy lu n: S d ng phương pháp suy lu n ñ gi i tr t i Công ty c ph n K thu t thu s n (SEATECCO) thích và k t lu n v n ñ . Chương 3. M t s gi i pháp xây d ng h th ng thông tin k - Phương pháp so sánh, ñ i chi u: toán qu n tr t i Công ty c ph n K thu t thu s n (SEATECCO) - So sánh gi a th c ti n áp d ng k toán qu n tr trong Chương 1 SEATECCO và lý thuy t ñã nghiên c u ñư c. CƠ S LÝ LU N V H TH NG THÔNG TIN - So sánh gi a m c tiêu v k toán qu n tr ph c v trong K TOÁN QU N TR TRONG DOANH NGHI P XÂY L P công tác qu n lý và th c t Công ty ñ t ñư c ñ ñánh 1.1. T NG QUAN V K TOÁN QU N TR giá vi c t ch c thông tin k toán qu n tr t i Công ty. 1.1.1. Khái ni m và b n ch t c a k toán qu n tr 6. Ý nghĩa th c ti n c a ñ tài Khái ni m v KTQT ñư c Hi p h i k toán M ñ nh nghĩa: “là - M t l n n a kh ng ñ nh vai trò c a h th ng thông tin k quá trình ñ nh d ng, ño lư ng, t ng h p, phân tích, l p báo bi u, gi i toán qu n tr ñ i v i doanh nghi p, c n ñư c chú tr ng và áp d ng vào trình và thông ñ t các s li u tài chính và phi tài chính cho ban qu n tr th c ti n. ñ l p k ho ch, theo dõi vi c th c hi n k ho ch trong ph m vi n i b - Ch ra s c n thi t ph i t ch c h th ng thông tin k toán m t doanh nghi p, ñ m b o vi c s d ng có hi u qu các tài s n và qu n tr t i Công ty c ph n K thu t thu s n (SEATECCO). qu n lý ch t ch các tài s n này.” - V n d ng lý lu n v h th ng thông tin k toán qu n tr ñ Còn theo Lu t k toán Vi t Nam thì “K toán qu n tr là vi c thu tri n khai áp d ng cho m t doanh nghi p c th kinh doanh ña ngành th p, x lý, phân tích và cung c p thông tin kinh t , tài chính theo yêu ngh mà v n ñ thông tin ph c v cho ñi u hành và qu n tr ñang là nhu c u qu n tr và quy t ñ nh kinh t , tài chính trong n i b ñơn v k c u c p thi t. toán.” - T k t qu nghiên c u này có th ti p t c m r ng nghiên Thông tin do KTQT cung c p ñ t tr ng tâm cho tương lai, ñó c u áp d ng cho các doanh nghi p xây l p khác và là ngu n tham kh o là nh ng thông tin c n thi t m t cách tr c ti p và thư ng xuyên ñ i cho các doanh nghi p có nhu c u xây d ng, hoàn thi n h th ng thông v i các nhà qu n tr . tin k toán qu n tr , góp ph n nâng cao hi u qu kinh doanh. 1.1.2. Đ c ñi m c a k toán qu n tr 7. K t c u c a lu n văn 1.1.3. N i dung c a k toán qu n tr Ngoài ph n m ñ u, k t lu n, m c l c, ph l c…, lu n văn chia Theo Thông tư 53/2006/TT_BTC, n i dung ch y u và ph bi n làm 3 chương: c a KTQT trong doanh nghi p g m: 1.1.3.1. L p d toán ngân sách s n xu t, kinh doanh
 4. 7 8 1.1.3.2. KTQT chi phí và giá thành s n ph m 1.2.2. Đ c ñi m ho t ñ ng s n xu t kinh doanh c a các doanh 1.1.3.3. Phân tích m i quan h gi a chi phí, kh i lư ng và l i nhu n nghi p xây l p và nh hư ng c a nó ñ n t ch c thông tin k toán 1.1.3.4. L a ch n thông tin thích h p cho vi c ra quy t ñ nh qu n tr 1.1.4. K toán qu n tr v i ch c năng qu n lý Quá trình s n xu t c a DNXL và s n ph m xây l p có ñ c ñi m Trách nhi m c a các nhà qu n tr là ñi u hành và qu n lý các riêng bi t, khác v i các ngành s n xu t khác và ñi u ñó có nh hư ng m t ho t ñ ng c a doanh nghi p. Các ch c năng cơ b n c a qu n lý ñ n t ch c thông tin k toán qu n tr , c th : ñư c khái quát b ng hình 1.2 sau: Giá c a công trình, h ng m c công trình là giá d toán ho c giá th a thu n do ñơn v xây l p kí k t v i các ñơn v ch ñ u tư. L p k ho ch Ho t ñ ng c a DNXL mang tính ch t lưu ñ ng, ñư c ti n hành ngoài tr i, các ñi u ki n s n xu t như xe, máy, thi t b thi công, ngư i lao ñ ng,… ph i di chuy n theo ñ a ñi m s n xu t. Đánh giá Ra quy t ñ nh Th c hi n Th i gian s d ng c a SPXL lâu, ch t lư ng s n ph m ñư c xác ñ nh c th trong h sơ thi t k k thu t ñư c duy t. S n ph m xây l p có kích thư c và giá tr l n thư ng vư t Ki m tra quá s v n lưu ñ ng c a doanh nghi p xây l p. S n ph m xây l p có giá tr s d ng dài qua nhi u năm th m Hình 1.2 Các ch c năng cơ b n c a qu n lý chí hàng trăm năm. Do ñ c ñi m này mà trong quá trình thi công c n M i quan h gi a ch c năng qu n lý v i quá trình k toán qu n ph i thư ng xuyên ki m tra giám sát ch t lư ng công trình. tr ñư c th hi n qua hình 1.3 Đ nh n ñư c công trình, các doanh nghi p xây l p thư ng Như v y, ñ làm t t ch c năng qu n lý, nhà qu n tr ph i có ph i tr i qua khâu ñ u th u. thông tin c n thi t có th ra quy t ñ nh ñúng ñ n. KTQT s là ngu n 1.2.3. M c tiêu t ch c h th ng thông tin KTQT trong doanh ch y u, dù không ph i là duy nh t, cung c p nhu c u thông tin ñó. nghi p xây l p 1.2. H TH NG THÔNG TIN K TOÁN QU N TR TRONG Chính c nh tranh làm xu t hi n nhu c u t ch c h th ng thông DOANH NGHI P XÂY L P tin k toán qu n tr trong doanh nghi p, ñ c bi t trong các doanh nghi p 1.2.1. Các khái ni m v h th ng thông tin xâp l p cơ ñi n l nh vì nó g n li n v i ñ c ñi m v s c nh tranh khác H th ng bi t hóa s n ph m ñ phát tri n s n ph m xây l p cơ ñi n l nh c a mình so H th ng thông tin v i các ñ i th khác trên th trư ng. H th ng thông tin k toán 1.2.4. T ch c thông tin KTQT trong doanh nghi p xây l p H th ng thông tin k toán qu n tr
 5. 9 10 1.2.4.1. T ch c thông tin KTQT ñ i v i công tác d toán chi phí s n Bi n ñ ng chi phí nhân công tr c ti p g n li n v i nhân t giá xu t và lư ng vì v y ki m soát chi phí nhân công tr c ti p chúng ta xem xét Xây d ng ñ nh m c: ñ ns nh hư ng c a hai nhân t này. a. Đ nh m c chi phí nguyên v t li u tr c ti p Ki m soát chi phí s d ng máy thi công b. Đ nh m c chi phí nhân công tr c ti p Ki m soát bi n ñ ng giá và bi n ñ ng v lư ng c. Đ nh m c chi phí s d ng máy thi công Ki m soát chi phí s n xu t chung d. Đ nh m c chi phí chung Chi phí s n xu t chung bi n ñ ng do s bi n ñ ng bi n phí s n L p d toán chi phí s n xu t xu t chung và ñ nh phí s n xu t chung. a. Chi phí nguyên v t li u tr c ti p 1.2.4.4. T ch c thông tin KTQT ñ i v i công tác ra quy t ñ nh b. Chi phí nhân công tr c ti p T ch c thông tin cho quá trình l a ch n phương án thích c. Chi phí s d ng máy thi công h p d. Chi phí s n xu t chung T ch c thông tin cho quá trình ki m tra, ki m soát th c 1.2.4.2. T ch c thông tin KTQT ñ i v i công tác tính giá thành thi quy t ñ nh Trong ngành xây d ng cơ b n, giá thành là m t ch tiêu ch t T ch c thông tin trong công tác ph n h i, ñi u ch nh lư ng t ng h p, nó ph n ánh m i m t t ch c, qu n lý quá trình ho t 1.2.5. N i dung h th ng thông tin KTQT trong doanh nghi p xây l p ñ ng s n xu t kinh doanh c a ñơn v . Vì v y, KTQT c n ph i t ch c 1.2.5.1. Các lo i thông tin k toán qu n tr t t thông tin v d toán chi phí s n xu t cũng như vi c áp d ng phương Thông tin v các y u t s n xu t: pháp tính giá phù h p ñ giúp cho vi c xác ñ nh giá thành s n ph m sao Thông tin v s n ph m: cho có l i nh t cho doanh nghi p. Thông tin v chi phí s n xu t, giá thành s n ph m: 1.2.4.3. T ch c thông tin KTQT ñ i v i công tác ki m soát chi phí s n Thông tin v doanh thu tiêu th : xu t Thông tin v chi phí ngoài s n xu t: Ki m soát chi phí nguyên v t li u tr c ti p Thông tin v l i nhu n: - Phân tích bi n ñ ng giá: là chênh l ch gi a giá nguyên v t Thông tin v thanh toán: li u tr c ti p th c t v i giá nguyên v t li u theo d toán ñ xây l p m t Thông tin v ph c v ra quy t ñ nh ñ u tư: kh i lương công vi c nh t ñ nh. Thông tin v vi c ñánh giá hi u qu kinh doanh, hi u qu ñ u - Phân tích bi n ñ ng v lư ng: Là chênh l ch gi a lư ng tư: nguyên v t li u tr c ti p th c t v i lư ng nguyên v t li u tr c ti p theo 1.2.5.2. Các b ph n trung tâm c a h th ng d toán ñ xây l p kh i lư ng c a t ng n i dung công vi c nh t ñ nh. • H th ng x lý nghi p v Ki m soát chi phí nhân công tr c ti p • H th ng d toán
 6. 11 12 • H th ng k toán trách nhi m chuy n ñ i hình th c s h u b ng vi c c ph n hóa theo ngh ñ nh H th ng k toán trách nhi m liên quan ñ n các báo cáo trách 64/2000/NĐ-CP và ñư c ñ i tên là Công ty C ph n K thu t Th y s n. nhi m c a các trung tâm trách nhi m sau: T ngày m i thành l p ñ n nay, công ty có r t nhi u thay ñ i c + Trung tâm chi phí v quy mô ho t ñ ng, hình th c s h u và cơ c u b máy t ch c. + Trung tâm doanh thu 2.1.2. Ch c năng, nhi m v c a Công ty + Trung tâm l i nhu n 2.1.2.1. Ch c năng + Trung tâm ñ u tư Tư v n, thi t k các công trình cơ ñi n l nh; ch t o, cung c p, l p ñ t, s a ch a và b o trì các thi t b ñi n t - ñi n l nh; kinh doanh K T LU N CHƯƠNG 1 xu t nh p kh u các lo i máy l nh và ph ki n, ... chương này, lu n văn t p trung nghiên c u cơ s lý lu n v 2.1.2.2. Nhi m v KTQT, t ch c h th ng thông tin KTQT trong các doanh nghi p xây Qu n lý và t ch c th c hi n các k ho ch s n xu t kinh doanh l p, nghiên c u b n ch t c a KTQT, xác ñ nh n i dung c n có khi t c a Công ty theo pháp lu t Nhà nư c. ch c h th ng thông tin KTQT t i các doanh nghi p xây l p. Đây là 2.1.3. Tình hình ho t ñ ng c a Công ty nh ng ti n ñ lý lu n cho vi c phân tích th c tr ng t ch c h th ng Tình hình ho t ñ ng ñư c th hi n trên b ng 2.1, 2.2, 2.3 thông tin KTQT t i Công ty C ph n k thu t th y s n SEATECCO và 2.1.4. Cơ c u t ch c b máy qu n lý và phương th c qu n tr c a là cơ s ñ xu t các gi i pháp t ch c h th ng thông tin KTQT phù Công ty h p v i ñi u ki n c th c a công ty. 2.1.4.1. Mô hình t ch c qu n lý Công ty SEATECCO áp d ng cơ c u t ch c b máy qu n lý Chương 2 theo mô hình tr c tuy n. TH C TR NG T CH C H TH NG THÔNG TIN K TOÁN 2.1.4.2. Ch c năng và nhi m v c a t ng b ph n trong Công ty QU N TR T I CÔNG TY C PH N K THU T TH Y S N Ban ki m soát (SEATECCO) H i ñ ng qu n tr 2.1. KHÁI QUÁT V CÔNG TY C PH N K THU T TH Y Ban Giám ñ c S N (SEATECCO) Các phòng ban ch c năng 2.1.1. Quá trình hình thành và phát tri n Công ty + Phòng kinh doanh: Công ty C ph n K thu t Th y s n (tên vi t t t là SEATECCO) 2.1.4.3. Hình th c t ch c, quan h kinh t gi a công ty SEATECCO ñư c thành l p năm 1977. Ti n thân Công ty là công ty Cung ng và Phát và các công ty thành viên tri n K thu t Th y s n Đà N ng. Tháng 01 năm 2003, công ty th c hi n Do nh n th y ñư c th m nh c a vi c s p x p l i doanh nghi p là tăng tính t ch trong kinh doanh, cu i năm 2010 công ty ñã có quy t
 7. 13 14 ñ nh chuy n ñ i theo mô hình công ty m - công ty con (CTM – CTC) 2.2.1. T ch c b máy k toán tài chính và công ty liên k t (CTLK). 2.2.1.1. Các chính sách k toán cơ b n ñư c áp d ng Hình th c t ch c (xem B ng 2.4) 2.2.1.2. Mô hình t ch c b máy k toán tài chính Quan h kinh t B máy k toán t i Công ty ñư c t ch c theo mô hình k toán a) Quan h tài chính gi a công ty SEATECCO và công ty thành phân tán dư i s ch ñ o c a K toán trư ng. viên 2.2.2. Công tác k toán qu n tr b) Quan h v quy n c a công ty SEATECCO ñ i v i công ty Qua tìm hi u th c t , tác gi th y công tác KTQT t i công ty còn thành viên r t h n ch th hi n m t s ñi m sau: c) Quan h v trách nhi m c a công ty SEATECCO ñ i v i công ty + T i công ty SEATECCO chưa có t ch c KTQT riêng. thành viên + M t s công vi c thu c ph m vi c a KTQT như phân bi t chi d) Quan h v ph i h p ñi u hành s n xu t và gi i quy t tranh phí, l p d toán chi phí, l p k ho ch giá thành có t ch c th c hi n, ch p nhưng ñan xen gi a công vi c c a KTQT và KTTC. 2.1.5. M t s ñ c ñi m v ho t ñ ng kinh doanh c a công ty có liên + Nhu c u s d ng thông tin KTQT còn r t ít thư ng ch s quan ñ n h th ng thông tin KTQT d ng thông tin t k toán chi ti t. Công tác t ch c h th ng thông tin KTQT công ty s có s N i dung KTQT mà công ty thư ng th c hi n là: khác bi t so v i các doanh nghi p khác do có các ñ c ñi m sau: - T ch c phân lo i và theo dõi chi ti t các chi phí phát sinh. - S n ph m xây l p cơ ñi n l nh r t ña d ng và ñư c s n xu t - L p d toán chi phí s n xu t xây l p trư c khi tham gia d theo t ng ñơn ñ t hàng c th . th u. - B ng s h tr c a k thu t vi tính, KTQT có th s d ng các - Th c hi n vi c ki m soát chi phí qua vi c l p và phân tích các thông tin v ñ nh m c v t tư, ñ nh m c nhân công cho quá trình l p d báo cáo chi phí. toán. 2.3. TÌNH HÌNH CUNG C P THÔNG TIN K TOÁN QU N TR - Ho t ñ ng s n xu t ñư c ti n hành nhi u b ph n, t ñ i xây PH C V CHO VI C ĐI U HÀNH, QU N TR DOANH l p. NGHI P T I CÔNG TY SEATECCO - Chi phí c u thành trong s n ph m cơ ñi n l nh là ph c t p và 2.3.1. Công tác t ch c tài kho n chi ti t và s sách k toán qu n tr mang tính ñ c thù cho t ng s n ph m c th . t i Công ty SEATECCO - Các s n ph m cơ ñi n l nh ñư c s n xu t qua nhi u công 2.3.1.1. Công tác t ch c tài kho n chi ti t ño n, m t nhi u th i gian cho nên luôn xu t hi n s n ph m d dang Đ i v i các tài kho n ph n ánh các kho n ñ u tư: gi a các kỳ h ch toán. T i công ty ñã không chi ti t TK 221 theo t ng CTC. 2.2. TÌNH HÌNH T CH C B MÁY K TOÁN T I CÔNG TY Đ i v i các tài kho n ph n ánh giao d ch v i CTC:
 8. 15 16 + Doanh thu, giá v n c a ho t ñ ng s n xu t kinh doanh ñư c 2.3.3.3. D toán chi phí s n xu t chung công ty theo dõi trên TK 511, TK 632. Chi phí s n xu t chung ñư c d toán b ng 1,5% c a chi phí Các TK ph n ánh chi phí: TK 621, 622, 627, 154 thì ñư c chi ti t tr c ti p. cho t ng y u t chi phí và trong t ng y u t chi phí ñó ñư c chi ti t ti p 2.3.3.4. D toán chi phí qu n lý chung cho ho t ñ ng chính là xây l p cơ ñi n l nh: Chi phí chung ñư c quy ñ nh b ng 5,3% chi phí tr c ti p, chi phí TK 632 - Giá v n hàng bán (GVHB) ch ñư c chi ti t cho ho t chung chính là chi phí qu n lý doanh nghi p. ñ ng chính là xây l p cơ ñi n l nh. * B ng t ng h p d toán chi phí s n xu t công trình An Phư c 2.3.1.2. Công tác t ch c s sách k toán qu n tr như sau: (xem B ng 2.13) H th ng s sách c a công ty bao g m nh ng s chi ti t ph c v 2.3.4. Công tác h ch toán t p h p chi phí s n xu t và tính giá thành cho k toán tài chính. t i Công ty SEATECCO Đ i v i các kho n ñ u tư vào CTC thì công ty không m S chi Chi phí s n xu t phát sinh t i h ng m c công trình nào k toán ti t theo dõi kho n ñ u tư vào t ng CTC. t p h p chi phí theo h ng m c công trình ñó. 2.3.2. Công tác phân lo i chi phí t i Công ty SEATECCO 2.3.4.1. Chi phí nguyên v t li u tr c ti p 2.3.2.1. Phân lo i chi phí theo ch c năng ho t ñ ng c a chi phí Căn c vào s chi ti t nguyên v t li u tr c ti p, k toán t ng h p Chi phí bao g m: Chi phí s n xu t, chi phí ngoài s n xu t. chi phí nguyên v t li u xu t dùng cho công trình. 2.3.2.2. Phân lo i chi phí theo y u t chi phí 2.3.4.2. Chi phí nhân công tr c ti p Chi phí bao g m: Chi phí nguyên v t li u, chi phí nhân công, Căn c vào s chi ti t nhân công, k toán t ng h p chi phí nhân chi phí kh u hao,.... công cho công trình. 2.3.3. Công tác l p d toán chi phí t i Công ty SEATECCO 2.3.4.3. Chi phí s n xu t chung 2.3.3.1. D toán chi phí nguyên v t li u tr c ti p Căn c vào s chi ti t s n xu t chung, k toán t ng h p chi phí Xây d ng ñ nh m c v lư ng và giá nguyên v t li u cho t ng s n xu t chung cho công trình. n i dung công vi c thu c công trình An Phư c. Trên cơ s ñ nh m c v 2.3.4.4. Chi phí qu n lý chung lư ng và giá ti n hành l p d toán chi phí nguyên v t li u tr c ti p cho Chi phí qu n lý chung ñư c Công ty t p h p trên các tài kho n t ng n i dung công vi c thu c công trình An Phư c. chi phí, cu i năm k t chuy n vào tài kho n xác ñ nh k t qu kinh doanh 2.3.3.2. D toán chi phí nhân công tr c ti p ñ xác ñ nh lãi, l . Xây d ng ñ nh m c v lư ng và giá nhân công tr c ti p cho 2.3.4.5. T p h p chi phí s n xu t t ng n i dung công vi c thu c công trình An Phư c. Trên cơ s ñ nh Sau khi công trình hoàn thành, k toán t p h p chi phí s n m c v lư ng và giá, ti n hành l p d toán nhân công cho t ng n i xu t ñ k t chuy n vào TK154 “Chi phí s n xu t kinh doanh d dung công vi c thu c công trình An Phư c. dang” ñ tính giá thành cho t ng công trình.
 9. 17 18 Chi phí s n xu t xây l p công trình An Phư c ñã ñư c quy t toán - L p d toán: Đã ñư c th c hi n theo trình t nh t ñ nh, phù v i chi phí t p h p ñư c như sau: (xem B ng 2.17) h p v i lĩnh v c kinh doanh t i công ty SEATECCO. 2.3.5. Công tác ki m soát chi phí s n xu t t i Công ty SEATECCO Nhìn chung, công tác t ch c KTQT t i Công ty SEATECCO ñã Ki m soát chi phí NVLTT ñáp ng ñư c nhu c u cung c p thông tin cho H i ñ ng qu n tr và Ban Chi phí NVLTT là chi phí chi m t tr ng l n trong chi phí phát giám ñ c. sinh t i công ty. Vì v y ho t ñ ng nh p, xu t v t tư di n ra thư ng 2.4.2. Nh ng m t h n ch xuyên, liên quan ñ n trách nhi m c a nhi u b ph n và quá trình ñó - T ch c b máy k toán: ñư c th c hi n ch t ch theo quy ñ nh c a công ty (xem hình 2.4, 2.5). + T ng công ty SEATECCO chưa có t ch c KTQT riêng. M i b ph n ñ u l p các báo cáo ñ theo dõi ho t ñ ng t i b ph n và + M t s công vi c thu c ph m vi c a KTQT nhưng ñư c t cung c p thông tin ph c v cho yêu c u ki m soát CP NVLTT. ch c ñan xen gi a công vi c c a KTQT và KTTC. Quy trình ki m soát CP NVLTT t i công ty như sau: (xem + K toán t ng h p kiêm nhi m luôn nhi m v ch y u c a m t B ng 2.18) k toán viên qu n tr nên công vi c nhi u khi b ch ng chéo, d n ñ n Ki m soát chi phí NCTT không ñ t hi u qu như mong ñ i. T i công ty l a ch n hình th c tr lương cho b ph n tr c ti p - T ch c tài kho n, s sách: Vi c mã hóa và trình bày các tài s n xu t theo ngày công lao ñ ng. Do ñó, ki m soát chi phí nhân công kho n chi ti t chưa ñư c th ng nh t theo m t phương pháp c th . chính là ki m soát ñơn giá lương và th i gian làm vi c qua b ng ch m - T ch c l p d toán: công. (xem B ng 2.21) + Công tác l p d toán ch y u dành cho ho t ñ ng xây l p cơ Như v y, v i CP NVLTT, CP NCTT công ty ñã xây d ng ñư c quy ñi n l nh, ñi u này làm cho công ty khó n m b t k p th i thông tin d toán trình ki m soát t t, thu n l i cho vi c t p h p chi phí, tính giá thành s n v các lĩnh v c kinh doanh do các công ty thành viên ñ m nhi m. xu t và t ch c các trung tâm trách nhi m. Tuy nhiên, v i nh ng chi phí + Ch m i l p d toán v m t giá tr . khác công ty chưa xây d ng ñư c quy trình ki m soát nên ho t ñ ng c a - T ch c h ch toán và t p h p chi phí ñ cung c p thông tin cho các phòng ban không th ñánh giá ñư c. qu n lý: Công ty chưa m tài kho n chi ti t ñ theo dõi chi phí tr c ti p 2.4. M T S NH N XÉT V T CH C H TH NG THÔNG và chi phí gián ti p ñ ph c v cho vi c t p h p chi phí th c t và l p TIN K TOÁN QU N TR T I CÔNG TY SEATECCO d toán. 2.4.1. Nh ng k t qu ñ t ñư c - Ph n m m k toán: - T ch c b máy k toán: theo mô hình phân tán, như v y s + Chưa phát huy ñư c tính ch ñ ng trong vi c l p và ñưa ra các làm gi m t i ñư c công vi c và áp l c cho công ty. báo cáo. - T ch c tài kho n, s sách: Các tài kho n ñư c phân c p thành + Vi c t ch c, phân tích, th ng kê, t ng h p thông tin còn g p các tài kho n chi ti t ñ y ñ . nhi u h n ch và chưa linh ho t.
 10. 19 20 Chương 3 K T LU N CHƯƠNG 2 M TS GI I PHÁP XÂY D NG H TH NG THÔNG TIN chương này, lu n văn ñã trình bày th c tr ng công tác t ch c K TOÁN QU N TR T I CÔNG TY C PH N K THU T k toán c a Công ty như t ch c b máy k toán, hình th c k toán, TH Y S N (SEATECCO) công tác k toán tài chính và k toán qu n tr c a Công ty. Qua ñó ñ tài 3.1. S C N THI T PH I T CH C H TH NG THÔNG TIN ñi sâu tìm hi u các n i dung liên quan ñ n h th ng thông tin KTQT KTQT VÀ YÊU C U V THÔNG TIN KTQT T I CÔNG TY c a công ty và rút ra nh ng k t lu n sau: SEATECCO - Ch y u s d ng s li u c a k toán chi ti t khi x lý thông tin 3.1.1. S c n thi t ph i t ch c h th ng thông tin KTQT mà chưa s d ng các k thu t, phương pháp c a KTQT. H th ng thông tin KTQT gi vai trò quan tr ng trong vi c cung - Công tác l p d toán ch chú tr ng ñ n ho t ñ ng chính t i c p thông tin cho các nhà qu n tr c a doanh nghi p. Công ty là xây l p cơ ñi n l nh. Vai trò c a thông tin KTQT càng ñ c bi t quan tr ng hơn trong - V n ñ ki m soát chi phí ñã ñư c quan tâm nhưng ch chú tr ng các doanh nghi p t ch c kinh doanh theo mô hình nhi u c p như: công ñ n chi phí phát sinh t i các t ñ i thi công xây l p. ty m - công ty con, t ng công ty – ñơn v thành viên. Vì v y, h th ng - Chưa t ch c ñư c thông tin nhanh chóng h tr cho vi c ñi u thông tin KTQT t i công ty c n ñư c t ch c l i m t cách hoàn thi n hành, qu n tr doanh nghi p. hơn trên cơ s lý lu n và phương pháp khoa h c. 3.1.2. Yêu c u v thông tin KTQT Th nh t, thông tin KTQT cung c p ph i ñáp ng yêu c u v ki m soát th c hi n. Th hai, thông tin KTQT c n ñáp ng yêu c u ki m tra, ñánh giá tình hình th c hi n k ho ch. Th ba, thông tin KTQT ph i ñáp ng yêu c u ra quy t ñ nh. 3.2. M T S GI I PHÁP T CH C H TH NG THÔNG TIN KTQT T I CÔNG TY SEATECCO 3.2.1. T ch c b máy k toán qu n tr và xây d ng cơ ch ho t ñ ng Đ ti t ki m chi phí và vì KTQT không ph i là báo cáo b t bu c theo quy ñ nh c a nhà nư c mà là ph thu c vào nhu c u qu n lý c a công ty, nên mô hình k t h p KTQT và KTTC theo hình 3.1 s là l a ch n phù h p ñ i v i công ty SEATECCO.
 11. 21 22 Các công vi c thu c KTQT s ñư c t ch c như hình 3.2 + S chi ti t chi phí nhân công tr c ti p. (xem B ng 3.6) Các b ph n KTQT cho SEATECCO như hình 3.3 + S chi ti t chi phí s n xu t chung. (xem B ng 3.7) 3.2.2. Phân lo i chi phí s n xu t t i Công ty SEATECCO 3.2.3. Xây d ng các trung tâm trách nhi m và ch tiêu ñánh giá Công ty nên phân lo i chi phí theo chi phí tr c ti p, chi phí gián trung tâm trách nhi m ti p. T i công ty, v n ñ ki m soát chi phí và ñánh giá hi u qu ho t Khi phân b chi phí chung theo tiêu th c h p lý giúp cho công ñ ng c a các b ph n có ý nghĩa quan tr ng nh hư ng ñ n k t qu ho t ty xác ñ nh giá d th u chính xác hơn. ñ ng SXKD, công ty nên áp d ng mô hình các trung tâm trách nhi m 3.2.3. T ch c h th ng tài kho n và s sách k toán như sau: 3.2.3.1. T ch c h th ng tài kho n - Trung tâm chi phí T ch c các tài kho n ph n ánh kho n ñ u tư dài h n - Trung tâm doanh thu - TK 221 ñư c chi ti t cho kho n ñ u tư vào t ng CTC - Trung tâm l i nhu n - TK 228 “Đ u tư dài h n khác" cũng c n ñư c chi ti t theo ñúng - Trung tâm ñ u tư Quy t ñ nh s 15 c a BTC. 3.2.4. Xây d ng h th ng ch tiêu ñánh giá ph c v cho vi c ch ñ o, T ch c các tài kho n ph n ánh các trao ñ i thương m i ñi u hành c a Ban giám ñ c gi a công ty v i các CTC 3.2.4.1. H th ng ch tiêu ñánh giá ñ i v i t ng công ty con Đ i v i TK ph n ánh doanh thu: Nh m ñ m b o cho Ban giám ñ c công ty phân tích, ñánh giá Đ i v i TK ph n ánh chi phí: ñư c tình hình ho t ñ ng kinh doanh c a t ng công ty con, so sánh Đ i v i ho t ñ ng xây l p cơ ñi n l nh là ho t ñ ng chính c a ñư c hi u qu ho t ñ ng c a các công ty con v i nhau ho c gi a các công ty, ñ phù h p v i gi i pháp qu n lý chi phí theo chi phí tr c ti p ho t ñ ng kinh doanh v i nhau, b ph n KTQT t i công ty c n l p b ng và chi phí gián ti p nh m ki m soát t t hơn chi phí s n xu t c a Công ty ñánh giá hi u qu ho t ñ ng kinh doanh t i các công ty con trên cơ s thông qua vi c th c hi n d toán chi phí s n xu t, Công ty nên thi t k các ch tiêu sau: (xem B ng 3.7) tài kho n k toán qu n tr chi phí s n xu t k t h p v i m t s tài kho n 3.2.4.2. H th ng ch tiêu ñánh giá ñ i v i công ty m t ng h p c a k toán tài chính như b ng 3.3. Đánh giá tình hình th c hi n d toán các công trình xây 3.2.2.2. T ch c s sách k toán l p S chi ti t theo dõi kho n ñ u tư vào CTC Ch tiêu ñánh giá tình hình th c hi n d toán chi phí là chênh S chi ti t ñ theo dõi kho n ñ u tư vào CTC cho t ng CTC như l ch gi a các kho n m c chi phí th c t so v i chi phí d toán ñã ñư c m u B ng 3.4. l p theo ñ nh m c thi t k . (xem B ng 3.8) S chi ti t chi phí s n xu t + S chi ti t nguyên v t li u tr c ti p. (xem B ng 3.5)
 12. 23 24 T ng h p các báo cáo tình hình th c hi n chi phí c a các h ng - T ch c l i h th ng tài kho n và s sách k toán cho phù h p m c công trình, ñ i thi công l p báo cáo t ng h p tình hình th c hi n v i nhu c u thông tin KTQT t i Công ty. d toán chi phí cho toàn công trình. - Xây d ng các trung tâm trách nhi m và ch tiêu ñánh giá các Đánh giá hi u qu ñ u tư vào t ng công ty con trung tâm trách nhi m ñ h tr cho vi c ñánh giá trách nhi m qu n lý Đ ñánh giá hi u qu ñ u tư, Công ty c n l p b ng ñánh giá hi u t ng khâu, b ph n trong công ty. qu ñ u tư c a Công ty vào t ng công ty con v i các ch tiêu ñư c minh - Xây d ng các ch tiêu ñánh giá ho t ñ ng SXKD, ho t ñ ng ñ u ho như sau: (xem B ng 3.9) tư c a công ty và c a các công ty con nh m cung c p nh ng thông tin Báo cáo này giúp cho H i ñ ng qu n tr và Ban giám ñ c có cái h u ích ph c v cho vi c ñi u hành, qu n tr t i công ty. nhìn t ng th v tình hình ñ u tư c a Công ty; xem xét và ñánh giá - Nghiên c u ng d ng công ngh thông tin vào vi c t ch c h ñư c hi u qu c a vi c ñ u tư vào t ng công ty con, d dàng th y ñư c th ng thông tin KTQT m t cách thu n l i hơn thông qua vi c tìm hi u vi c ñ u tư vào công ty nào là t t hơn. Qua ñó, Công ty c n ph i xem ti n ích ph n m m ERP ñư c áp d ng trong m t s doanh nghi p có xét l i các d án ñ u tư, t p trung vào các công ty ho t ñ ng có hi u quy mô l n hi n nay. qu , mang l i l i nhu n cao ñ gia tăng hi u qu ñ u tư. Báo cáo còn giúp cho H i ñ ng qu n tr và Ban giám ñ c có nh ng thông tin c n thi t cho vi c ra các quy t ñ nh. 3.2.5. ng d ng công ngh thông tin vào vi c t ch c h th ng thông tin KTQT Công ty nên nghiên c u l a ch n ng d ng gi i pháp qu n tr doanh nghi p – ERP (Enterprise Resource Planning – Ho ch ñ nh ngu n l c doanh nghi p). Đây là gi i pháp qu n tr ñư c ñánh giá là “công c quan tr ng và c n thi t ñ h i nh p”. K T LU N CHƯƠNG 3 Trên cơ s kh o sát, phân tích th c tr ng t ch c h th ng thông tin KTQT t i Công ty, k t h p v i lý lu n v thông tin KTQT, lu n văn ñã ñ xu t và gi i quy t ñư c các n i dung sau: - T ch c l i b máy k toán c a công ty theo mô hình k t h p KTTC v i KTQT ñ thu n ti n trong vi c x lý và cung c p thông tin cho nhà qu n tr .
 13. 25 26 K T LU N toán ph c v cung c p thông tin cho nhà qu n tr , xây d ng các trung Lý lu n v KTQT t i các doanh nghi p ñã hình thành t lâu và tâm trách nhi m và ch tiêu ñánh giá cho t ng trung tâm trách nhi m, nhi u nư c trên th gi i ñã v n d ng, nhưng nư c ta thì công tác xây d ng h th ng ch tiêu ñánh giá ho t ñ ng SXKD và ñ u tư t i KTQT chưa ñư c các doanh nghi p trong nư c chú tr ng và ñ c bi t là Công ty và các công ty con. chưa th y ñư c t m quan tr ng c a thông tin ñư c cung c p t b ph n Nhìn chung, lu n văn ñã ñáp ng ñư c nh ng yêu c u cơ b n c a KTQT ph c v cho vi c ñi u hành c a nhà qu n tr . Và Công ty C m c tiêu ñã ñ ra. Song KTQT nói chung, t ch c h th ng thông tin ph n k thu t th y s n SEATECCO cũng là m t doanh nghi p như v y, KTQT nói riêng v n còn là v n ñ m i m v i các doanh nghi p Vi t các nhà qu n tr trong công ty lâu nay v n quan tâm ñ n vi c t ch c Nam, ñ c bi t là trong các doanh nghi p xây l p v i s n ph m mang công tác KTTC và ñ c thông tin do b ph n KTTC cung c p, mà chưa tính ñơn chi c. Vi c nghiên c u lý lu n và th c ti n ñư c th c hi n quan tâm ñ n vi c cung c p thông tin KTQT. Chính yêu c u c a n n trong ñi u ki n lý lu n và th c ti n luôn luôn bi n ñ ng. Vì th , lu n kinh t th trư ng có nhi u c nh tranh ñòi h i các doanh nghi p quan văn s không tránh kh i nh ng thi u sót và c n ñư c ti p t c nghiên tâm ñ n v n ñ t ch c cung c p thông tin KTQT m t cách h u ích c u ñ hoàn thi n hơn. Tác gi r t mong nh n ñư c nh ng ý ki n ñóng nh t ph c v cho ch c năng c a nhà qu n tr . Đ góp ph n vao công tác góp c a các nhà khoa h c, quý th y cô và ñ ng nghi p ñ lu n văn t ch c cung c p thông tin KTQT c a Công ty C ph n k thu t th y ñư c hoàn ch nh hơn. s n SEATECCO, lu n văn khái quát nh ng v n ñ lý lu n cơ b n v h th ng thông tin KTQT, ñánh giá th c tr ng công tác t ch c cung c p thông tin KTQT c a Công ty và ñưa ra m t s gi i pháp nh m hoàn thi n h th ng thông tin KTQT t i Công ty. Đ th c hi n ñư c m c tiêu c a ñ tài, lu n văn ñã gi i quy t ñư c m t s v n ñ sau: - H th ng hóa nh ng v n ñ lý lu n cơ b n v t ch c h th ng thông tin KTQT t i các doanh nghi p xây l p. - Ph n ánh và phân tích ñ c ñi m SXKD và th c tr ng công tác t ch c cung c p thông tin KTQT t i Công ty C ph n k thu t th y s n SEATECCO, qua ñó rút ra nh ng ưu, như c ñi m, làm cơ s ti n hành xây d ng h th ng thông tin KTQT ñáp ng yêu c u qu n lý trong ñi u ki n cơ ch th trư ng t i Công ty. - T ch c h th ng thông tin KTQT t i Công ty m t cách hoàn thi n thông qua m t s gi i pháp như: t ch c b máy k toán có s k t h p gi a KTTC và KTQT, t ch c h th ng tài kho n và s sách k
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2