intTypePromotion=3

Tóm tắt dự thảo Luận án Tiến sĩ Địa lý: Xác lập cơ sở địa lý phục vụ phát triển bền vững khu vực Sơn Tây - Ba Vì trong quá trình đô thị hóa hiện nay của thành phố Hà Nội

Chia sẻ: Phan Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

0
19
lượt xem
0
download

Tóm tắt dự thảo Luận án Tiến sĩ Địa lý: Xác lập cơ sở địa lý phục vụ phát triển bền vững khu vực Sơn Tây - Ba Vì trong quá trình đô thị hóa hiện nay của thành phố Hà Nội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án có kết cấu nội dung trình bày gồm: cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu địa lý phục vụ phát triển bền vững tại khu vực đô thị hóa, phân tích tính đặc thù về tự nhiên, văn hóa của các cảnh quan khu vực Sơn Tây - Ba Vì, phân tích, đánh giá và định hướng phát triển bền vững các cảnh quan tự nhiên và cảnh quan văn hóa khu vực Sơn Tây - Ba Vì. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt dự thảo Luận án Tiến sĩ Địa lý: Xác lập cơ sở địa lý phục vụ phát triển bền vững khu vực Sơn Tây - Ba Vì trong quá trình đô thị hóa hiện nay của thành phố Hà Nội

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN<br /> <br /> ---------------------<br /> <br /> Phạm Thị Trầm<br /> <br /> XÁC LẬP CƠ SỞ ĐỊA LÝ PHỤC VỤ<br /> PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KHU VỰC SƠN TÂY BA VÌ TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA<br /> HIỆN NAY CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI<br /> <br /> Chuyên ngành: Bảo vệ tài nguyên và môi trường<br /> Mã số: 62850101<br /> <br /> TÓM TẮT DỰ THẢO LUẬN ÁN TIẾN SĨ ĐỊA LÝ<br /> <br /> HÀ NỘI - 2014<br /> <br /> Công trình được thực hiện tại:<br /> <br /> Công trình được hoàn thành tại:<br /> Khoa Địa lý - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên<br /> Đại học Quốc gia Hà Nội<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học:<br /> 1. GS.TSKH. Phạm Hoàng Hải<br /> 2. TS. Nguyễn An Thịnh<br /> <br /> Phản biện: ...................................................................<br /> Phản biện: ...................................................................<br /> Phản biện: ...................................................................<br /> <br /> Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng cấp Đại học Quốc gia<br /> chấm Luận án Tiến sĩ họp tại Trường Đại học Khoa học Tự<br /> nhiên vào hồi ...... giờ ...... ngày ...... tháng ........ năm 2014<br /> <br /> Có thể tìm hiểu Luận án tại:<br /> - Thư viện Quốc gia Việt Nam<br /> - Trung tâm Thông tin - Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội<br /> <br /> DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ<br /> LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN<br /> 1. Phạm Thị Trầm (2012), “Một số vấn đề về phát triển du lịch nông<br /> thôn khu vực Sơn Tây - Ba Vì, Thành phố Hà Nội”, Tạp chí Nghiên<br /> cứu Phát triển bền vững 4 (37), tr.46-52.<br /> 2. Nguyễn Thị Thu Hà, Phạm Thị Trầm (2013), “Nông nghiệp khu<br /> vực Sơn Tây - Ba Vì, Thành phố Hà Nội: hiện trạng và một số giải<br /> pháp cho phát triển bền vững”, Tạp chí Nghiên cứu Địa lý nhân văn<br /> 2 (2), tr.15-20.<br /> 3. Phạm Thị Trầm và Lý Trọng Đại (2013), “Hệ thống phân loại và đặc<br /> điểm cảnh quan khu vực Sơn Tây - Ba Vì, Thành phố Hà Nội”, Kỷ<br /> yếu Hội nghị Địa lý toàn quốc lần thứ 7, Thái Nguyên, tr.404-413.<br /> <br /> MỞ ĐẦU<br /> 1. TÍNH CẤP THIẾT<br /> Nằm ở phía tây Thành phố Hà Nội, khu vực Sơn Tây - Ba Vì<br /> có nhiều tiềm năng đặc thù về điều kiện tự nhiên, tài nguyên phục vụ<br /> phát triển các lĩnh vực kinh tế là trồng trọt, chăn nuôi, xây dựng đô<br /> thị, phát triển du lịch,... Từ khi Hà Nội được mở rộng lần gần đây<br /> nhất (2008), quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ ở nhiều khu vực<br /> ngoại thành Hà Nội. Không nằm ngoài xu thế đó, khu vực Sơn Tây Ba Vì cũng đứng trước những thay đổi căn bản về điều kiện tài<br /> nguyên môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội. Hướng phát triển kinh<br /> tế xã hội tại khu vực Sơn Tây - Ba Vì trong tổng thể định hướng quy<br /> hoạch không gian thành phố Hà Nội đã được xác định: đô thị vệ tinh<br /> Sơn Tây là đô thị văn hóa lịch sử, du lịch nghỉ dưỡng; huyện Ba Vì<br /> nằm trong vành đai cây xanh gắn với các công viên sinh thái quy mô<br /> lớn, phát triển các vùng rau, hoa cây cảnh cao cấp, thực phẩm sạch;<br /> thị trấn Tây Đằng huyện Ba Vì được xác định là mô hình đô thị sinh<br /> thái mật độ thấp của thủ đô Hà Nội. Vì vậy, cần phải có những<br /> nghiên cứu cơ bản để đánh giá, xác định các giá trị tài nguyên thiên<br /> nhiên và nhân văn phục vụ cho việc thực hiện các định hướng đã<br /> được đặt ra.<br /> Xuất phát từ những lý do như trên, đề tài luận án “Xác lập<br /> cơ sở địa lý nhằm phục vụ phát triển bền vững khu vực Sơn Tây Ba Vì trong quá trình đô thị hóa hiện nay của thành phố Hà Nội”<br /> đã được lựa chọn nghiên cứu và hoàn thành.<br /> 2. MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ<br /> Mục tiêu của luận án là: "Xác lập những cơ sở khoa học địa<br /> lý tổng hợp phục vụ định hướng phát triển bền vững khu vực Sơn Tây<br /> <br /> - Ba Vì trên cơ sở phát huy giá trị của các cảnh quan tự nhiên, cảnh<br /> quan văn hóa trong khu vực”.<br /> 6 nhiệm vụ nghiên cứu được thực hiện: 1/ Tổng quan các<br /> công trình trên thế giới và trong nước có liên quan tới hướng nghiên<br /> cứu và khu vực. 2/ Tổng luận lý thuyết và xác lập cơ sở lý luận về<br /> hướng nghiên cứu địa lý học phục vụ PTBV lãnh thổ cấp huyện<br /> trong bối cảnh ĐTH 3/ Phân tích các nhân tố thành tạo CQ; cấu trúc<br /> CQ; giá trị chức năng của các CQTN và CQVH đặc sắc. 4/ Đánh giá,<br /> phân tích các đơn vị CQ phục vụ xác định tiềm năng, giá trị của các<br /> CQ trong khu vực nghiên cứu. 5/ Phân tích cơ hội, thách thức, điểm<br /> mạnh, điểm yếu nhằm xác định mức ưu tiên định hướng PTBV các<br /> cảnh quan khu vực Sơn Tây - Ba Vì trong bối cảnh quy hoạch chung<br /> của TP Hà Nội. 6/ Đề xuất định hướng PTBV tại khu vực nghiên cứu<br /> theo các tiểu vùng cảnh quan và đơn vị hình thái cảnh quan.<br /> 3. CÁC LUẬN ĐIỂM BẢO VỆ<br /> - Luận điểm 1: Cảnh quan khu vực Sơn Tây - Ba Vì hiện<br /> nay được đặt trong bối cảnh tác động tổng hợp các yếu tố tự nhiên,<br /> yếu tố văn hóa và tiến trình đô thị hóa nhanh chóng. Mặc dù là một<br /> lãnh thổ cấp huyện có quy mô không lớn thuộc vùng Đồng bằng<br /> châu thổ sông Hồng, nhưng cảnh quan khu vực phân hóa đa dạng,<br /> bao gồm nhiều cảnh quan tự nhiên, cảnh quan văn hóa có ý nghĩa<br /> cho phát triển bền vững lãnh thổ.<br /> - Luận điểm 2: Hệ thống cảnh quan tự nhiên và cảnh quan<br /> văn hóa trong phạm vi lãnh thổ khu vực Sơn Tây - Ba Vì hàm chứa<br /> các giá trị sinh thái - kinh tế - văn hóa - xã hội đặc sắc,... nhưng hiện<br /> đang bị đe dọa hủy hoại bởi các tác động tiêu cực nảy sinh trong tiến<br /> trình đô thị hóa và phát triển kinh tế xã hội của Thành phố Hà Nội<br /> mở rộng. Gắn kết bảo vệ, phát triển cảnh quan tự nhiên và cảnh<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản