intTypePromotion=1
ADSENSE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán tại tập đoàn Việt Á

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

24
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn bao gồm 3 chương: Chương 1 - Những vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức hạch toán kế toán trong các doanh nghiệp, chương 2 - Thực trạng tổ chức hạch toán kế toán tại tập đoàn Việt Á và chương 3 - Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán tại tập đoàn Việt Á. Mời các bạn tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán tại tập đoàn Việt Á

i<br /> <br /> MỞ ĐẦU<br /> Tổ chức hạch toán kế toán, một nội dung quan trọng trong việc nối liền giữa lý<br /> thuyết hạch toán kế toán với thực tế thực hành công tác kế toán của các doanh nghiệp. Nói<br /> đến tổ chức hạch toán kế toán là nói đến tổ chức các phương pháp kế toán và tổ chức nhân<br /> sự kế toán theo từng phần hành kế toán cụ thể của một đơn vị nhằm thu nhận, xử lý và<br /> cung cấp thông tin về hoạt động kinh tế tài chính ở đơn vị một cách nhanh nhất, đầy đủ và<br /> trung thực nhất.<br /> Trong điều kiện hội nhập hiện nay, tổ chức hạch toán kế toán khoa học sẽ cung cấp<br /> thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác cho hoạt động quản lý của các doanh nghiệp, mặt<br /> khác có thể tiết kiệm được thời gian và chi phí cho các doanh nghiệp. Bằng những thông<br /> tin tài chính được cung cấp một cách kịp thời sẽ tiết kiệm thời gian tìm kiếm thông tin, là<br /> cơ sở cho nhà quản lý doanh nghiệp đưa ra những quyết định đúng đắn.<br /> Có thể nói, tổ chức hạch toán kế toán có vai trò đặc biệt quan trọng trong quản lý nói<br /> chung và trong quản lý của các doanh nghiệp nói riêng. Chính vì vậy, trong điều kiện hiện<br /> nay, một yêu cầu đặt ra đối với tổ chức hạch toán kế toán là phải không ngừng đổi mới và<br /> hoàn thiện nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý của bản thân doanh nghiệp, của Nhà nước cũng<br /> như phù hợp với các thông lệ, chuẩn mực kế toán quốc tế. Xuất phát từ lý do đó, tôi đã<br /> chọn đề tài: " Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán tại tập đoàn Việt Á" cho luận văn của<br /> mình.<br /> Kết cấu của luận văn ngoài phần mở đầu và kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và<br /> phụ lục, luận văn bao gồm 3 chương:<br /> <br /> Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức hạch toán kế toán trong<br /> các doanh nghiệp<br /> Chương 2: Thực trạng tổ chức hạch toán kế toán tại tập đoàn Việt Á<br /> Chương 3: Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán tại tập đoàn Việt Á<br /> <br /> ii<br /> <br /> CHƯƠNG 1<br /> NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ<br /> TOÁN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP<br /> 1.1. KHÁI NIỆM, Ý NGHĨA CỦA TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN<br /> TRONG CÁC DOANH NGHIỆP<br /> Tổ chức HTKT là việc sắp xếp hợp lý các khối lượng công tác kế toán<br /> và bộ máy nhân sự của kế toán theo một mô hình nào đó, trên cơ sở vận dụng<br /> hệ thống phương pháp kế toán, các nguyên tắc kế toán, các căn cứ nhất định<br /> và trong những điều kiện, đặc điểm cụ thể của đơn vị nhằm tạo lập một hệ<br /> thống thông tin phục vụ cho quản lý<br /> Từ khái niệm trên, có thể khái quát nội dung cơ bản của tổ chức HTKT<br /> theo giai đoạn (quy trình) hạch toán bao gồm: Tổ chức bộ máy kế toán, Tổ<br /> chức chứng từ kế toán, Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán, Tổ chức hệ thống<br /> sổ kế toán, Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán và Tổ chức kiểm tra kế toán<br /> 1.2. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN<br /> 1.2.1. Tổ chức bộ máy kế toán<br /> Bộ máy kế toán trong doanh nghiệp cần được hiểu như một tập hợp cán<br /> bộ, nhân viên kế toán cùng các phương tiện kỹ thuật ghi chép, tính toán, thông<br /> tin được trang bị để thực hiện toàn bộ công tác kế toán từ khâu thu nhận, kiểm<br /> tra, xử lý đến khâu tổng hợp, phân tích và cung cấp những thông tin kinh tế về<br /> các hoạt động của doanh nghiệp, phục vụ công tác quản lý. Từ lý luận cũng như<br /> thực tiễn tổ chức bộ máy kế toán có thể khái quát thành ba mô hình tổ chức bộ<br /> máy kế toán, đó là: Tập trung, phân tán và vừa tập trung vừa phân tán (hỗn hợp)<br /> 1.2.2. Tổ chức công tác kế toán<br /> 1.2.2.1 Tổ chức chứng từ kế toán<br /> Tổ chức chứng từ kế toán là thiết lập các thủ tục cần thiết để hình thành bộ<br /> chứng từ đầy đủ cho từng loại nghiệp vụ kinh tế phát sinh, nhằm thiết lập hệ thống<br /> <br /> iii<br /> <br /> thông tin ban đầu hợp pháp, hợp lệ phục vụ cho quản lý và xử lý ghi sổ kế toán.<br /> 1.2.2.2. Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán<br /> Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán là việc xây dựng mô hình thông tin về<br /> sự biến động của tài sản, nguồn vốn và quá trình kinh doanh bằng cách xác lập, sử<br /> dụng các tài khoản tổng hợp và các tài khoản phân tích phù hợp.<br /> 1.2.2.3. Tổ chức hệ thống sổ kế toán<br /> Tổ chức hệ thống sổ kế toán là thiết lập cho doanh nghiệp một bộ sổ kế<br /> toán tổng hợp và chi tiết có chủng loại, số lượng, hình thức kết cấu theo một<br /> hình thức kế toán nhất định, phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp.<br /> 1.2.2.4. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán<br /> Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán là nội dung cuối cùng của tổ chức<br /> công tác kế toán theo chu trình kế toán, nhằm tổng hợp và cung cấp cho người<br /> sử dụng các thông tin cần thiết về tình hình kinh tế tài chính doanh nghiệp.<br /> 1.2.2.5. Tổ chức kiểm tra kế toán<br /> Tổ chức kiểm tra kế toán là một trong những khâu quan trọng trong tổ<br /> chức kế toán nhằm bảo đảm cho công tác kế toán được thực hiện đúng quy<br /> định, có hiệu quả và cung cấp được thông tin phản ánh đúng thực trạng của<br /> doanh nghiệp. Về lâu dài, tổ chức kiểm tra kế toán sẽ được thực hiện thông qua<br /> hệ thống kiểm toán mà trong đó kiểm toán nội bộ có ý nghĩa và vị trí hết sức<br /> quan trọng.<br /> <br /> iv<br /> <br /> CHƯƠNG 2<br /> THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI TẬP ĐOÀN<br /> VIỆT Á<br /> 2.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ<br /> THƯƠNG MẠI CÔNG NGHIỆP VIỆT Á (TẬP ĐOÀN VIỆT Á)<br /> 2.1.1. Quá trình hình thành phát triển của Công ty cổ phần tập đoàn đầu<br /> tư thương mại công nghiệp Việt Á<br /> + Tên giao dịch viết tắt tiếng việt: Tập đoàn Việt Á<br /> +Tên giao dịch tiếng Anh: VIET A INVESTMENT COMMERCIAL<br /> INDUSTRAL GROUP HOLDINGS COMPANY.<br /> + Tên giao dịch viết tắt Tiếng Anh: Viet A Group Holdings Co.<br /> + Brand name: VIỆT Á, VAPOWER<br /> + Vốn điều lệ: 189.000.000.000 đồng<br /> Trụ sở tại: Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.<br /> - Tel: 84.4. 7919999<br /> <br /> - Fax: 84.4. 7931555<br /> <br /> - Email: vieta@vieta.com.vn<br /> <br /> - Website: www.vieta.com.vn<br /> <br /> 2.1.2. Chức năng nhiệm vụ của Tập đoàn Việt Á<br /> Hoạt động sản xuất và kinh doanh của Việt Á rất đa dạng, bao gồm:<br /> - Tư vấn, thiết kế các trạm điện, lưới điện<br /> - Thiết kế, sản xuất các sản phẩm cơ khí, kết cấu, khung dàn<br /> - Thiết kế, sản xuất các sản phẩm nhựa và composite.<br /> - Thiết kế, sản xuất các loại thiết bị điện, hệ thống bảo vệ điều khiển,<br /> <br /> v<br /> <br /> thiết bị đóng cắt điện, thiết bị đo điện, thiết bị điện tử.<br /> - Sản xuất các loại dây cáp điện, dây đồng, dây nhôm, dây hợp kim.<br /> - Xây dựng các công trình điện, các công trình công nghiệp và dân dụng.<br /> 2.2. Thực trạng tổ chức hạch toán kế toán tại tập đoàn Việt Á<br /> 2.2.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại tập đoàn Việt Á<br /> Khảo sát thực tế cho thấy, tập đoàn Việt Á áp dụng mô hình tổ chức bộ máy<br /> kế toán phân tán, do vậy công tác kế toán không những được tiến hành tại văn<br /> phòng của tập đoàn mà còn được tiến hành ở các công ty thành viên.<br /> Mối quan hệ giữa tập đoàn và các công ty thành viên là mối quan hệ hạch<br /> toán kinh tế đầy đủ( quan hệ dọc: cấp trên - cấp dưới), còn mối quan hệ giữa các<br /> công ty thành viên là quan hệ ngang cấp<br /> 2.2.2 Thực trạng tổ chức công tác kế toán tại tập đoàn Việt Á<br /> 2.2.2.1. Tổ chức chứng từ kế toán<br /> Tập đoàn Việt Á và các công ty thành viên áp dụng chế độ chứng từ kế<br /> toán Việt Nam và các quy định cụ thể áp dụng dựa trên quyết định số<br /> 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.<br /> 2.2.2.2. Tổ chức tài khoản kế toán<br /> Hệ thống tài khoản kế toán áp dụng tại Tập đoàn và các công ty thành<br /> viên tuân thủ theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006<br /> của Bộ trưởng bộ Tài chính quy định thống nhất các tài khoản sử dụng và các<br /> cấp hạch toán sử dụng.<br /> 2.2.2.3. Tổ chức hệ thống sổ kế toán<br /> Tập đoàn Việt Á và các công ty thành viên đều áp dụng hình thức ghi<br /> sổ duy nhất là Chứng từ - ghi sổ.<br /> 2.2.2.4. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán<br /> Kh¶o s¸t thực tế cho thấy t¹i tập đoàn Việt Á và các công ty thành viên<br /> đã lập đúng và đầy đủ các báo cáo theo quy định<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2