intTypePromotion=1
ADSENSE

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng: Hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng tại Chi cục Thuế quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

Chia sẻ: Đinh Phương | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

98
lượt xem
17
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tóm tắt luận văn: Hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng tại Chi cục Thuế quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng có nội dung gồm 3 chương. Chương 1: cơ sở lý luận về Thuế GTGT và quản lý thuế GTGT. Chương 2: thực trạng công tác quản lý Thuế GTGT tại Chi cục Thuế quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng. Chương 3: khuyến nghị hoàn thiện công tác quản lý Thuế GTGT. Để tìm hiểu chi tiết hơn, mời các bạn cùng xem và tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng: Hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng tại Chi cục Thuế quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> --------------<br /> <br /> VÕ PHAN HOÀNG LINH<br /> <br /> HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ<br /> GIÁ TRỊ GIA TĂNG TẠI CHI CỤC THUẾ<br /> QUẬN CẨM LỆ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG<br /> <br /> TÓM TẮT<br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG<br /> Mã số : 60.34.02.01<br /> <br /> Đà Nẵng - Năm 2018<br /> <br /> Công trình được hoàn thành tại<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN<br /> <br /> Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS. NGUYỄN THÀNH ĐẠT<br /> <br /> Phản biện 1: TS. Nguyễn Ngọc Ânh<br /> <br /> Phản biện 2: TS. Lê Công Toàn<br /> <br /> Luận văn sẽ được bảo vệ trước hội đồng chấm Luận văn tốt<br /> nghiệp Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng họp tại Trường Đại Học<br /> Kinh Tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 03 tháng 02 năm 2018<br /> <br /> Có thể tìm hiểu luận văn tại:<br /> <br /> - Trung tâm thông tin – học liệu, Đại học Đà Nẵng<br /> - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng<br /> <br /> 1<br /> MỞ ĐẦU<br /> 1.Tính cấp thiết của đề tài<br /> Thuế trong nền kinh tế không chỉ là công cụ để đảm bảo nguồn<br /> thu chủ yếu cho NSNN mà còn là công cụ quan trọng để Nhà nước<br /> quản lý, điều tiết nền kinh tế vĩ mô. Điều đó đòi hỏi Nhà nước phải<br /> luôn quan tâm đến công tác quản lý thuế. Trong hệ thống chính sách<br /> thuế hiện hành ở Việt Nam, thuế GTGT đóng vai trò quan trọng<br /> trong việc điều tiết vĩ mô nền kinh tế, có tác dụng điều tiết thu nhập<br /> của tổ chức cá nhân tiêu dùng hàng hóa dịch vụ chịu thuế GTGT.<br /> Theo tính toán của Bộ Tài chính, thuế GTGT chiếm khoảng 27%28% tổng thu từ thuế và là mức thu cao nhất trong các sắc thuế, trên<br /> cả thuế TNCN, TNDN. Tuy nhiên, công tác quản lý thuế GTGT thời<br /> gian qua ở Việt Nam vẫn còn những hạn chế nhất định. .<br /> Công tác quản lý thuế nói chung và quản lý thuế GTGT nói<br /> riêng là một trong những công tác đáng được quan tâm hàng đầu của<br /> Chi cục thuế quận Cẩm Lệ. Việc đi sâu nghiên cứu công tác quản lý<br /> thu thuế GTGT sẽ góp phần làm lành mạnh hoá hoạt động tài chính,<br /> đầu tư và tăng cường tính hiệu lực, hiệu quả của chính sách thuế. Với<br /> lý do đó, tôi chọn đề tài “Hoàn thiện công tác quản lý thuế GTGT tại<br /> Chi cục Thuế quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng” có ý nghĩa thiết<br /> thực cả về lý luận và thực tiễn để làm Luận văn tốt nghiệp của mình.<br /> 2.Mục tiêu của đề tài<br /> Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về thuế GTGT, nội<br /> dung quản lý thuế GTGT; Phân tích được những hạn chế trong công<br /> tác quản lý thuế GTGT đối với các DN tại Chi cục thuế quận Cẩm<br /> Lệ; Trên cơ sở phân tích, đề xuất những khuyến nghị nhằm hoàn<br /> thiện công tác quản lý thuế GTGT tại Chi cục thuế quận Cẩm Lệ<br /> trong thời gian đến.<br /> <br /> 2<br /> 3.Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu<br /> Đối tượng nghiên cứu: Công tác quản lý thuế GTGT.<br /> Phạm vi nghiên cứu: đề tài tập trung phân tích, đánh giá công<br /> tác quản lý thuế GTGT tại Chi cục thuế quận Cẩm Lệ từ năm 20122016.<br /> 4.Phƣơng pháp nghiên cứu<br /> Phương pháp nghiên cứu, tổng hợp; phương pháp hệ thống<br /> hóa lý thuyết; phương pháp thu thập và phân tích số liệu; phương<br /> pháp chuyên gia tham khảo các ý kiến của những cán bộ làm công<br /> tác chuyên môn; phương pháp diễn dịch và quy nạp.<br /> 5.Bố cục của luận văn<br /> Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, phụ<br /> lục, đề tài được chia làm các chương như sau:<br /> Chương I: Cơ sở lý luận về Thuế GTGT và quản lý thuế GTGT<br /> Chương II: Thực trạng công tác quản lý Thuế GTGT tại Chi cục<br /> Thuế quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng<br /> Chương III: Khuyến nghị hoàn thiện công tác quản lý Thuế<br /> GTGT.<br /> 6.Tổng quan tài liệu nghiên cứu<br /> Vấn đề quản lý thuế nói chung và quản lý thuế GTGT nói riêng<br /> được nhiều nhà khoa học và các nhà quản lý quan tâm nghiên cứu.<br /> Tuy nhiên, chưa có công trình nào nghiên cứu một cách hệ thống và<br /> trực tiếp về quản lý thuế GTGT tại quận Cẩm Lệ.<br /> <br /> 3<br /> CHƢƠNG 1<br /> CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ THUẾ GTGT<br /> 1.1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG<br /> 1.1.1. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của Thuế giá trị gia<br /> tăng<br /> a.Khái niệm Thuế giá trị gia tăng<br /> Thuế GTGT là thuế đánh trên phần giá trị tăng thêm của hàng<br /> hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu<br /> dùng và được thu ở khâu tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ.<br /> b.Đặc điểm của Thuế giá trị gia tăng<br /> - Thuế giá trị gia tăng có đối tượng chịu thuế rất lớn.<br /> - Là một loại thuế gián thu.<br /> - Là một loại thuế có tính trung lập cao.<br /> c. Vai trò của Thuế giá trị gia tăng<br /> - Thuế GTGT là công cụ quan trọng để thực hiện chức năng<br /> quản lý vĩ mô đối với nền kinh tế.<br /> - Thuế GTGT là khoản thu quan trọng của NSNN.<br /> - Khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư, xuất khẩu, thúc đẩy<br /> sản xuất kinh doanh, chuyên môn hóa, hợp tác hóa sản xuất.<br /> - Khuyến khích xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ.<br /> - Thúc đẩy thực hiện chế độ hạch toán, sử dụng hóa đơn, chứng<br /> từ và thanh toán qua ngân hàng.<br /> 1.1.2. Các yếu tố cơ bản về Thuế giá trị gia tăng<br /> a.Đối tượng chịu Thuế GTGT và người nộp thuế GTGT<br /> Đối tượng chịu thuế GTGT là hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản<br /> xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở trong nước (bao gồm cả hàng hóa,<br /> dịch vụ mua của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài), trừ các đối tượng<br /> không chịu thuế GTGT theo quy định hiện hành.<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2