intTypePromotion=1
ADSENSE

Tóm tắt Luận văn Thạc sỹ Ngân hàng: Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

71
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu tổng quát: Luận văn phân tích những vấn đề còn tồn tại của công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á trong giai đoạn từ năm 2010-2015, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện, nâng cao hiệu quả của công tác này. Mời các bạn tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sỹ Ngân hàng: Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á

TÓM TẮT LUẬN VĂN<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài<br /> Là một trong top 12 ngân hàng thương mại của Việt Nam, giai đoạn 2011 2015 được đánh giá là thời kỳ Ngân hàng TMCP Đông Nam Á phát triển mạnh<br /> nhất. Tuy nhiên Ngân hàng cũng phải đối mặt với những khó khăn chung toàn hệ<br /> thống như chất lượng tín dụng suy giảm, chi phí dự phòng tăng, ảnh hưởng trực<br /> tiếp tới lợi nhuận của Ngân hàng. Theo đánh giá của học viên, một trong những<br /> nguyên nhân chính của tình trạng này là do công tác quản trị rủi ro tín dụng của<br /> Ngân hàng chưa được quan tâm, hoạt động còn kém hiệu quả.<br /> Nhận thức được vai trò của công tác quản trị rủi ro tín dụng trong ngân hàng,<br /> tôi chọn đề tài “Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng<br /> TMCP Đông Nam Á” để nghiên cứu.<br /> 2. Tổng quan nghiên cứu<br /> Nhìn chung, các công trình nghiên cứu đã được thực hiện có đặc điểm nổi<br /> bật là phân tích khá chi tiết, đã đưa ra được những giải pháp khá cụ thể, thực tế tại<br /> thời điểm nghiên cứu nhằm giải quyết những hạn chế của công tác quản trị rủi ro<br /> tín dụng. Tuy nhiên, các công trình này tập trung phân tích nhiều ở góc nhìn<br /> nghiệp vụ thực thi nghiệp vụ, chưa đánh giá, phân tích ở góc độ quản lý công tác<br /> quản trị rủi ro tín dụng, chưa vận dụng được các quy định cũng như thông lệ quốc<br /> tế hiện đang được hệ thống ngân hàng Việt Nam áp dụng và phát triển là<br /> 02/2013/TT-NHNN và hiệp ước Basel II, các nghiên cứu đi sâu vào kỹ thuật tính<br /> toán, đo lường rủi ro tín dụng, thiếu đánh giá về công tác quản trị rủi ro tín dụng<br /> như: mô hình tổ chức bộ máy, quy trình và phương pháp quản trị rủi ro tín dụng.<br /> 3. Mục tiêu nghiên cứu<br /> Mục tiêu nghiên cứu của luận văn tập trung làm rõ các vấn đề sau:<br /> <br /> Mục tiêu tổng quát: Luận văn phân tích những vấn đề còn tồn tại của công<br /> tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á trong giai đoạn từ<br /> năm 2010-2015, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện, nâng cao hiệu quả<br /> của công tác này.<br /> Mục tiêu cụ thể:<br /> - Làm rõ cơ sở lý luận về công tác quản trị rủi ro tín dụng trong ngân hàng<br /> thương mại.<br /> - Phân tích, nhận diện các vấn đề còn tồn tại trong công tác quản trị rủi ro tín<br /> dụng tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á giai đoạn từ năm 2011-2015.<br /> - Đề xuất một số giải pháp phù hợp, khả thi nhằm hoàn thiện công tác quản<br /> trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng trong thời gian tới.<br /> 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu<br /> - Đối tượng nghiên cứu: Công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương<br /> mại<br /> - Phạm vị nghiên cứu:<br /> + Nội dung: Tập trung nghiên cứu công tác quản trị rủi ro tín dụng trên toàn<br /> hệ thống Ngân hàng TMCP Đông Nam Á trong thời gian năm 2010 – 2015.<br /> + Phạm vi không gian: toàn hệ thống ngân hàng TMCP Đông Nam Á.<br /> + Phạm vi thời gian: nghiên cứu rủi ro tín dụng từ năm 2010 – 2015; giải<br /> pháp đến năm 2020.<br /> 5. Phương pháp nghiên cứu<br /> Trong luận văn, học viên đã sử dụng phương pháp phân tích định tính trong<br /> việc nhận diện, đánh giá thực trạng, kết quả của công tác quản trị rủi ro tại ngân<br /> hàng TMCP Đông Nam Á.<br /> <br /> Cụ thể, luận văn sử dụng 02 phương pháp là: (1) Tổng hợp, nghiên cứu tại<br /> bàn; (2) Phỏng vấn, tham vấn chuyên gia.<br /> - Tổng hợp nghiên cứu tại bàn: Sử dụng số liệu, thông tin từ báo cáo tài<br /> chính và các báo cáo tín dụng nội bộ của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á từ năm<br /> 2010 đến 2015.<br /> - Phỏng vấn, tham vấn chuyên gia: Với phương pháp này, học viên kỳ vọng<br /> đánh giá được nhận thức về vai trò, chức năng của công tác quản trị rủi ro tín dụng<br /> trong ngân hàng, chỉ ra những điểm tồn tại, hạn chế ở nhiều góc độ để có giải pháp<br /> phù hợp.<br /> 6. Kết quả đạt được<br /> 6.1. Hệ thống lại cơ sở lý luận về công tác quản trị rủi ro, đề xuất các tiêu<br /> chí cơ bản cần có đối với công tác quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng:<br /> - Yêu cầu đối với nội dung quản trị rủi ro:<br /> + Chiến lược quản trị rủi ro tín dụng: Chiến lược cần phải phản ánh được<br /> khẩu vị rủi ro tín dụng cụ thể, riêng có của Ngân hàng trong từng giai đoạn, phù<br /> hợp với yếu tố bên trong, bên ngoài của thời kỳ đó. Hội đồng quản trị phải là đơn<br /> vị chịu trách nhiệm phê duyệt cuối cùng đối với Chiến lược và khẩu vị rủi ro tín<br /> dụng của Ngân hàng. Chiến lược cần được đánh giá định kỳ hoặc khi có các yếu tố<br /> bất thường tác động làm thay đổi quản điềm điều hành của Hội đồng quản trị. Đặc<br /> biệt, chiến lược chỉ có tính khả thi cao khi được truyền thông trong toàn hệ thống<br /> am hiểu và thực thi đúng tinh thần, nội dung chiến lược đó.<br /> + Yêu cầu đối với việc nhận diện rủi ro: Nhận diện rủi ro cần có các công cụ<br /> phù hợp để đo lường, đánh giá đầy đủ các rủi ro có thể phát sinh đối với từng loại<br /> khách hàng và toàn danh mục khách hàng; Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng<br /> nội bộ như là một công cụ hữu hiệu để cung cấp thông tin cho việc nhận diện<br /> <br /> RRTD đối với từng khoản vay, từng khách hàng.<br /> + Yêu cầu đối với việc xây dựng chính sách quản trị rủi ro tín dụng: Ngân<br /> hàng cần thiết lập đầy đủ, cụ thể, chi tiết các chính sách quản trị rủi ro tín dụng<br /> (bao gồm tiêu chuẩn, giới hạn tín dụng, chính sách bảo đảm tiền vay, quy trình tín<br /> dụng…) phù hợp đối với từng đối tượng khách hàng, nhóm khách hàng, loại hình<br /> cấp tín dụng, trong đó phân biệt giữa các khoản tín dụng mới, các khoản tín dụng<br /> có vấn đề, quá hạn,… phù hợp với mục tiêu cần đạt được.<br /> + Yêu cầu đối với việc kiểm soát và điều chỉnh sau kiểm soát: Ngân hàng<br /> cần thiết lập một hệ thống giám sát và báo cáo RRTD hiệu quả. Báo cáo giám sát<br /> phải được trình lên cả cấp Ban điều hành và Ban kiểm soát để họ có thể đánh giá<br /> được mức độ, xu hướng RRTD cũng như những ảnh hưởng của rủi ro tín dụng<br /> dụng đối với hoạt động của ngân hàng, trên cơ sở đó xem xét và có những quyết<br /> định điều chỉnh cho phủ hợp.<br /> - Yêu cầu về quy trình và tổ chức bộ máy quản trị rủi ro tín dụng (từ xây<br /> dựng chiến lược, nhận diện, xây dựng chính sách RRTD, kiểm soát và điều chỉnh<br /> sau kiểm soát): Theo khuyến nghị của Ủy ban Basel, bộ máy tổ chức cần độc lập<br /> giữa chức năng giám sát và chức năng điều hành, chức năng kinh doanh và chức<br /> năng đánh giá lại tín dụng, chức năng quản trị rủi ro tín dụng và chức năng kiểm<br /> toán tuân thủ - nội bộ.<br /> - Đánh giá hiệu quả của quy trình cấp tín dụng (bán hàng, thẩm dịnh, phê<br /> duyệt, giải ngân và kiểm soát sau giải ngân) và quy trình bảo đảm tiền vay.<br /> 6.2. Trên cơ sở đánh giá các yếu tố bên trong, bên ngoài tác động tới công<br /> tác quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng TMCP Đông Nam Á, tác giả đã có<br /> những đánh giá cụ thể về ưu điểm và hạn chế:<br /> 6.2.1. Ưu điểm<br /> Thứ nhất, ngân hàng đã bước đầu hình thành được các nội dung quản trị rủi<br /> <br /> ro tín dụng cần có hoạt động ngân hàng:<br /> - Về cơ bản, Ngân hàng đã nhận thức được vai trò của quản trị rủi ro tín<br /> dụng đối với Ngân hàng. Trong chiến lược kinh doanh năm năm 2010 – 2020, nội<br /> dung về quản trị rủi ro đã được tuyên bố với các chỉ tiêu tương đối cụ thể, rõ ràng.<br /> - Ngân hàng đã xây dựng được bộ chỉ tiêu giới hạn an toàn tín dụng trên cơ<br /> sở quy định của Ngân hàng Nhà nước.<br /> - Ngân hàng đã xây dựng được cơ bản đầy đủ các chính sách quản trị rủi ro<br /> tín dụng cơ bản như chính sách tín dụng, quy trình tín dụng, trong đó đã bao gồm<br /> nội dung bảo đảm tiền vay.<br /> - Đối các sản phẩm, gói tín dụng cung cấp ra thị trường, Ngân hàng xác định<br /> rõ các đối tượng, điều kiện tiêu chuẩn của khách hàng để đánh giá trước khi quyết<br /> định cấp tín dụng. Đây chính là tiền thân, hình thức sơ khai của hệ thống xếp hạng<br /> tín dụng nội bộ của ngân hàng.<br /> Thứ hai, ngân hàng hàng đã xây dựng được bộ máy tổ chức quản trị rủi ro<br /> tín dụng cơ bản đầy đủ chức năng nhiệm vụ<br /> - Về cơ bản, bộ máy quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng được thiết lập<br /> đầy đủ các chức năng với trách nhiệm cụ thể từng đơn vị, phân cấp rõ ràng từ cấp<br /> cao nhất HĐQT với cơ quan chuyên môn giúp việc là Ủy ban Quản trị rủi ro cho<br /> tới Ban Tổng giám đốc, đến cơ quan chuyên trách là Khối Quản trị rủi ro và các<br /> đơn vị kinh doanh.<br /> - Chức năng giữa chính sách và kiểm soát, giám sát và điều hành về cơ bản<br /> được xây dựng độc lập, đảm bảo nguyên tắc quản trị.<br /> - Các chính sách, quy trình rủi ro tín dụng được xây dựng có cơ sở từ thông<br /> tin của bộ phận quản trị rủi ro tại đơn vị kinh doanh giúp các chính sách gần hơn<br /> với thực tiễn thực thi, đặc biệt là các chính sách quản trị rủi ro đối với một số<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2