intTypePromotion=1
ADSENSE

Tóm tắt Luận văn Thạc sỹ Ngân hàng: Hoàn thiện hoạt động phân tích tài chính tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

42
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn được trình bày theo 3 chương: Chương 1 - Tổng quan về hoạt động phân tích tài chính của NHTM. Chương 2 - Thực trạng hoạt động phân tích tài chính tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín. Chương 3 - Giải pháp hoàn thiện hoạt động phân tích tài chính tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín. Mời các bạn tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sỹ Ngân hàng: Hoàn thiện hoạt động phân tích tài chính tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

i<br /> <br /> MỞ ĐẦU<br /> - Trong nền kinh tế thị trường hệ thống Ngân hàng được ví như hệ thần<br /> kinh của cả nền kinh tế. Tuy nhiên, trong nền kinh tế thị trường rủi ro trong kinh<br /> doanh là không thể tránh khỏi, mà đặc biệt là rủi ro trong hoạt động kinh doanh<br /> ngân hàng có phản ứng dây chuyền, lây lan và ngày càng có những biểu hiện<br /> phức tạp. Để các nhà quản trị ngân hàng tự chủ trong điều hành hoạt động kinh<br /> doanh và tự chủ về tài chính thì việc Phân tích tài chính là rất cần thiết.<br /> Sacombank đã nhận rõ được tầm quan trọng của hoạt động phân tích tài<br /> chính, đã không ngừng quan tâm đến hoạt động này và đã đạt được nhiều kết<br /> quả rất khả quan, tuy nhiên vẫn chưa được đầy đủ và toàn diện. Xuất phát từ<br /> thực tế đó và với mong muốn được đóng góp vào sự phát triển và lớn mạnh<br /> của Sacombank nói riêng và của hệ thống các NHTM nói chung, tôi đã lựa<br /> chọn đề tài: “Hoàn thiện hoạt động phân tích tài chính tại Ngân hàng TMCP<br /> Sài Gòn Thương Tín” làm đề tài cho luận văn của mình.<br /> Ngoài lời mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn<br /> được trình bày theo 3chương:<br /> Chương 1: Tổng quan về hoạt động phân tích tài chính của NHTM.<br /> Chương 2: Thực trạng hoạt động phân tích tài chính tại Ngân hàng<br /> TMCP Sài Gòn Thương Tín.<br /> Chương 3: Giải pháp hoàn thiện hoạt động phân tích tài chính tại Ngân<br /> hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín.<br /> <br /> ii<br /> <br /> CHƢƠNG 1<br /> TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG PHÂN TÍCH<br /> TÀI CHÍNH CỦA NHTM<br /> 1.1. Tổng quan về hoạt động của NHTM.<br /> NHTM là doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ. Hầu hết các<br /> hoạt động của NHTM là các hoạt động tài chính nên có tính nhạy cảm cao và<br /> tiềm ẩn nhiều rủi ro. Các hoạt động chủ yếu của NHTM bao gồm:<br /> - Nhận tiền gửi.<br /> -Cho vay.<br /> - Đầu tư chứng khoán.<br /> - Hoạt động liên kết.<br /> 1.2.<br /> <br /> Phân tích tài chính của NHTM.<br /> <br /> 1.2.1. Khái niệm phân tích tài chính NHTM.<br /> - Phân tích tài chính: là việc sử dụng một tập hợp các khái niệm, phương<br /> pháp và các công cụ cho phép để xử lý các thông tin kế toán và các thông tin<br /> khác nhằm đánh giá tình hình tài chính của một doanh nghiệp, đánh giá rủi ro<br /> và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp đó.<br /> 1.2.2. Mục dích của hoạt động phân tích tài chính NHTM.<br /> - Mục đích của hoạt động phân tích tài chính NHTM là đánh giá tình<br /> hình tài chính, hoạt động kinh doanh của ngân hàng trong mối quan hệ so<br /> sánh với các ngân hàng khác và các chỉ tiêu bình quân của ngành, giúp các<br /> nhà quản lý, các nhà đầu tư và những đối tượng quan tâm nắm bắt được tình<br /> <br /> iii<br /> hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng với đầy đủ điểm mạnh, điểm yếu<br /> cũng như những thuận lợi, khó khăn trong từng giai đoạn để từ đó có cơ sở<br /> đưa ra những quyết định kinh doanh đúng đắn.<br /> 1.2.3. Các phương pháp phân tích tài chính NHTM.<br /> Phân tích tài chính gồm các phương pháp cơ bản sau:<br /> 1.2.3.1. Phương pháp so sánh<br /> - Phương pháp này gồm: So sánh tuyệt đối; So sánh tương đối và so sánh<br /> số bình quân.<br /> 1.2.3.2. Phương pháp tỷ lệ<br /> 1.2.3.3. Phương pháp Dupont<br /> 1.2.3.4. Phương pháp phân tích định tính.<br /> 1.2.4. Nội dung của hoạt động phân tích tài chính NHTM.<br /> 1.2.4.1. Các thông tin sử dụng trong phân tích tài chính.<br /> - Báo cáo tài chính (Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động<br /> kinh doanh,....) là nguồn thông tin kế toán tài chính quan trọng nhất khi tiến<br /> hành hoạt động phân tích tài chính của NHTM.<br /> 1.2.4.2. Nội dung phân tích tài chính của NHTM<br /> - Phân tích Bảng cân đối kế toán: Phân tích các hạng mục quan trọng<br /> trong mục tài sản và nguồn vốn như: Phân tích tình hình huy động vốn, vốn<br /> chủ sở hữu; tình hình cho vay; đầu tư;... và những hạng mục có những thay<br /> đổi bất thường, đột biến.<br /> - Phân tích Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: Phân tích thu nhập và<br /> chi phí.<br /> + Phân tích cơ cấu thu nhập của ngân hàng bao gồm: Thu từ hoạt<br /> động kinh doanh và Thu khác. Phân tích quy mô và cơ cấu các khoản mục thu<br /> nhập qua các thời kỳ; Phân tích sự thay đổi của khoản mục thu nhập và các<br /> <br /> iv<br /> nhân tố ảnh hưởng; Phân tích các hạng mục thu nhập quan trọng như thu nhập<br /> từ lãi hoặc có tốc độ tăng trưởng nhanh.<br /> + Phân tích chi phí của ngân hàng bao gồm: Chi hoạt động kinh doanh<br /> và chi phí hoạt động khác; Phân tích quy mô và cơ cấu các khoản mục chi<br /> phí; Phân tích sự biến động của các khoản phí: Biến động về quy mô, cơ cấu<br /> và các nhân tố ảnh hưởng; Phân tích các khoản phí hay biến động mạnh, đo<br /> mối liên hệ giữa loại phí này với một số chỉ tiêu như quy mô, tốc độ nguồn<br /> huy động, thu nhập, chênh lệch thu, chi từ lãi,…; So sánh với thu nhập để<br /> thấy mức tiết kiệm chi phí.<br /> - Phân tích các chỉ tiêu tài chính như: Nhóm chỉ tiêu sinh lời (ROA;<br /> ROE; EPS ..); Nhóm chỉ tiêu an toàn (an toàn thanh khoản; an toàn vốn tối<br /> thiểu,...)<br /> 1.3. Các nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động phân tích tài chính.<br /> - Nhân tố chủ quan: Tính chính xác của thông tin; Năng lực, trình độ và<br /> kinh nghiệm của người phân tích; Nhận thức của người quản lý về tầm quan<br /> trọng của hoạt động phân tích tài chính; Yếu tố công nghệ ngân hàng.<br /> - Nhân tố khách quan: hiện nay chưa có hệ thống các chỉ tiêu trung bình<br /> của ngành ngân hàng để làm cơ sở so sánh và đánh giá tình hình hoạt động<br /> kinh doanh của mình để đặt ra các chỉ tiêu khắc phục tình trạng tài chính của<br /> mình; Các ngân hàng chưa có sự công khai về tài chính để có thể có sự so<br /> sánh giữa các ngân hàng với nhau.<br /> <br /> v<br /> <br /> CHƢƠNG 2<br /> THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH<br /> TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƢƠNG TÍN<br /> 2.1. Khái quát về hoạt động của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thƣơng<br /> Tín (Sacombank).<br /> 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Sacombank.<br /> - Tổng quan về Sacombank: đề cập đến quá trình hình thành và phát<br /> triển; Cơ cấu tổ chức; Vốn điều lệ; Cổ đông; Các sản phẩm dịch vụ chủ yếu;<br /> Mạng lưới hoạt động; Các công ty con và góp vốn<br /> - Tình hình hoạt động của Sacombank: Tổng tài sản; Vốn chủ sở hữu;<br /> Tình hình huy động vốn; Cho vay; Hoạt động đầu tư; Hoạt động thanh toán<br /> và bảo lãnh; Kết quả hoạt động kinh doanh.<br /> 2.2. Thực trạng hoạt động phân tích tài chính tại Ngân hàng TMCP<br /> Sài Gòn Thƣơng Tín.<br /> 2.2.1. Tổ chức công tác phân tích tài chính tại Sacombank.<br /> - Trên Hội sở và khu vực Tp. Hồ Chí Minh kế toán trưởng thuộc phòng<br /> Tài chính- kế toán thuộc Hội sở sẽ là người tập hợp số liệu và phân tích, đánh<br /> giá tình hình tài chính của toàn ngân hàng và của các chi nhánh thuộc khu vực<br /> Tp. Hồ Chí Minh. Còn tại các khu vực khác thì trợ lý Phó tổng giám đốc sẽ<br /> tập hợp và đánh giá tình hình tài chính của khu vực mình phụ trách.<br /> 2.2.2. Phƣơng Pháp phân tích tài chính tại Sacombank.<br /> Sacombank thực hiện việc phân tích tài chính chủ yếu dựa vào 2 cách<br /> thức phân tích: Phân tích tổng quát các báo cáo tài chính (Bảng cân đối kế<br /> toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh) trong đó có sự so sánh số liệu<br /> qua các thời kỳ và so sánh so với kế hoạch đã đặt ra; Phân tích một số chỉ tiêu<br /> tài chính cơ bản như: ROA, ROE, CAR,…<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2