Bài giảng quản trị hệ thống thông tin marketing

Xem 1-20 trên 51 kết quả Bài giảng quản trị hệ thống thông tin marketing
 • Bài giảng Quản trị chiến lược Chương 3: Phân tích nội bộ nhằm trình bày về các yếu tố chủ yếu nội bộ của tổ chức: marketing, sản xuất, tài chính, tổ chức - quản trị - nhân sự, nghiên cứu, phát triển và hệ thống thông tin trong doanh nghiệp.

  pdf23p bad_12 04-07-2014 61 15   Download

 • Nội dung chương 2: Hệ thống thông tin Marketing thuộc bài giảng Quản trị Marketing trình bày về cấu trúc hệ thống thông tin Marketing, hệ thống ghi chép nội bộ, hệ thống tình báo Marketing, hệ thống nghiên cứu Marketing, hệ thống hỗ trợ quyết định Marketing. Tài liệu này giúp ích quá trình học tập và giảng dạy.

  ppt24p phuongpham357 24-07-2014 66 35   Download

 • Bài giảng Quản trị marketing: Chương 4 Hệ thống thông tin Marketing và Nghiên cứu Marketing nhằm trình bày về cá yếu tố của hệ thống thông tin marketing, giải thích được vai trò, tác dụng của nghiên cứu marketing đến hoạt động của doanh nghiệp, áp dụng được qui trình nghiên cứu marketing vào tình huống cụ thể trong thực tế.

  pdf14p bad_12 03-07-2014 63 16   Download

 • Bài giảng “Quản trị kênh marketing – Chương 6: Quản lý các dòng chảy trong kênh và thúc đẩy các thành viên kênh hoạt động” cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất của quản lý kênh, quản lý các dòng chảy của kênh, hệ thống thông tin và quản trị kênh, khuyến khích các thành viên kênh hoạt động. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf27p deja_vu10 02-04-2018 1 0   Download

 • Bài giảng Quản trị marketing - Bài 2: Thu thập thông tin & Đo lường thị trường" cung cấp cho người học các kiến thức: Hệ thống thông tin marketing, qui trình nghiên cứu thị trường. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf9p tieu_vu08 05-05-2018 1 0   Download

 • Các chức năng của MKIS: Các chức năng của MKIS: Phátt triển thông tin Phá triển thông tin ÑNhững thông tin cần thiếtt của nhà quản trị Marketing ÑNhững thông tin cần thiế của nhà quản trị Marketing Từ những nguồn sau: Từ những nguồn sau: Dữ liệu bên trong Dữ liệu bên trong Thu thập thông tin từ những nguồn dữ liệu bên trong công ty Thu thập thông tin từ những nguồn dữ liệu bên trong công ty

  pdf10p iiduongii5 18-04-2011 153 57   Download

 • HỆ THỐNG THÔNG TIN, TẠI SAO? • TÀI SẢN CỦA CÔNG TY • TIẾN TRÌNH QUẢN TRỊ • NHU CẦU THÔNG TIN * • TOÀN CẦU HOÁ • KHUYNH HƯỚNG NGÀNH • SỰ CHUYỂN ĐỔI CỦA DOANH NGHIỆP TOÀN CẦU HOÁ • QUẢN TRỊ VÀ ĐIỀU HÀNH • CẠNH TRANH TRÊN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI • NHÓM LÀM VIỆC TOÀN CẦU • HỆ THỐNG GIAO NHẬN TOÀN CẦU

  pdf10p iiduongii5 18-04-2011 166 55   Download

 • NHÀ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU • XÁC ĐỊNH & TỔ CHỨC CẤU TRÚC VÀ NỘI DUNG CƠ SỞ DỮ LIỆU • PHÁT TRIỂN QUI TRÌNH BẢO MẬT • PHÁT TRIỂN TÀI NGUYÊN CƠ SỞ DỮ LIỆU • BẢO TRÌ HỆ THỐNG CƠ SỞ DỮ LIỆU MÔI TRƯỜNG CƠ SỞ DỮ LIỆU NHÀ QUẢN TRỊ DỮ LIỆU CÔNG NGHỆ & QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU HOẠCH ĐỊNH DỮ LIỆU & PHƯƠNG PHÁP MÔ HÌNH HOÁ

  pdf10p iiduongii5 18-04-2011 136 40   Download

 • CÁC CHỨC NĂNG HỆ THỐNG: • Tuyển sinh; Bảng điểm; Chương trình môn học; Cựu sinh viên CÁC HỆ THỐNG ỨNG DỤNG: • Hệ thống đăng ký; Hệ thống lý lịch sinh viên; Hệ thống thời khoá biểu; Hệ thống tài trợ cựu sinh viên * HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRI THỨC (KWS) MÔ HÌNH CẤP QUẢN LÝ • ĐẦU VÀO: CHUYÊN GIA THIẾT KẾ • QUÁ TRÌNH XỬ LÝ: MÔ HÌNH HOÁ • ĐẦU RA: BẢN THIẾT KẾ, HÌNH HOẠ • NGƯỜI SỬ DỤNG: NHÂN VIÊN KỸ THUẬT VÍ DỤ: TRẠM LÀM VIỆC KỸ THUẬT...

  pdf10p iiduongii5 18-04-2011 136 39   Download

 • Phần mềm nghiên cứu Marketing • Phần mềm ứng dụng • Thực hiện nghiín cứu Marketing thực tế của câc công ty • Phđn tích thống kí • Chuyín gia xđy dựng câc dự ân nghiín cứu vă diễn giảI thông tin đầu ra lă chìa khoâ thănh công trong việc sử dụng câc công cụ nghiín cứu Hệ thống tình báo ng Marketing • Câc hoạt động nhằm thu thập thông tin từ đối thủ cạnh tranh • Không nín nhầm lẫn vớI hệ thống tình bâo ngănh • Mỗi hệ thống thông tin có hệ thống tình bâo...

  pdf12p iiduongii5 18-04-2011 125 36   Download

 • Tham khảo sách 'bài giảng quản trị hệ thống thông tin marketing', kinh doanh - tiếp thị, tiếp thị - bán hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p 123968574 22-06-2012 128 36   Download

 • TIẾP CẬN HỖN HỢP (KỸ THUẬT-XÃ HỘI) TỐI ƯU KHẢ NĂNG THỰC HIỆN CỦA HỆ THỐNG: CÔNG NGHỆ VÀ TỔ CHỨC PHẢI CÂN NHẮC XEM XÉT LẪN NHAU CHO ĐẾN KHI ĐẠT ĐƯỢC SỰ THOẢ MÃN * VAI TRÒ CỦA VAI TRÒ CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN HỆ THỐNG THÔNG TIN SỰ TƯƠNG TÁC CỦA HỆ THỐNG SỰ TƯƠNG TÁC PHẦN CỨNG KINH DOANH Chiến lược Qui tắc Thủ tục TỔ CHỨC 1.23

  pdf10p iiduongii5 18-04-2011 130 35   Download

 • CÁC CHỈ THỊ CỤ THỂ ĐỂ ĐIỀU KHIỂN MÁY TÍNH HOẠT ĐỘNG • CHƯƠNG TRÌNH: TẬP HỢP CÁC CHỈ THỊ CHO MÁY TÍNH • CHƯƠNG TRÌNH LƯU TRỮ: CHƯƠNG TRÌNH ĐƯỢC LƯU TRỮ TRONG BỘ NHỚ SƠ CẤP • PHẦN MỀM HỆ THỐNG: QUẢN TRỊ CÁC NGUỒN LỰC MÁY TÍNH • PHẦN MỀM ỨNG DỤNG: CÁC ỨNG DỤNG KINH DOANH CỤ THỂ

  pdf10p iiduongii5 18-04-2011 99 34   Download

 • Các quyết định trong Kinh doanh điện tử Các đặc tính của quyết định Không cấu trúc (Không có qui tắc nhất định cho kết quả đầu ra, Đánh giá đóng vai trò chủ yếu. Quản trị chiến lược

  pdf10p iiduongii5 18-04-2011 96 34   Download

 • CÁC ĐẶC TÍNH CẤU TRÚC CỦA TỔ CHỨC PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG RÕ RÀNG CẤU TRÚC QUẢN LÝ PHÂN TẦNG QUI ĐỊNH & THỦ TỤC MINH BẠCH ĐÁNH GIÁ CÔNG BẰNG CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT TỐI ĐA HIỆU QUẢ CỦA TỔ CHỨC CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA TỔ CHỨC CƠ CẤU CHUẨN TẮC TRÌNH TỰ TÁC NGHIỆP CHUẨN MANG YẾU TỐ CHÍNH TRỊ VĂN HOÁ TỔ CHỨC *

  pdf10p iiduongii5 18-04-2011 117 29   Download

 • TRAO ÂÄØI DÆÎ LIÃÛU ÂIÃÛN TÆÍ (EDI) SÆÛ TRAO ÂÄØI CAÏC CHÆÏNG TÆÌ THÆÅNG MAÛI TÆÌ MAÏY TÊNH NAÌY QUA MAÏY TÊNH KHAÏC GIÆÎA CAÏC TÄØ CHÆÏC KINH DOANH NGÆÅÌI BAÏN KHAÏCH HAÌNG * ÂÅN ÂÀÛT HAÌNG, THANH TOAÏN MAÏY TÊNH THÄNG TIN VÁÛN CHUYÃØN, GIAÏ, CÁÛP NHÁÛT, HOAÏ ÂÅN MAÏY TÊNH 3.43 3.43 CAÏC VÁÚN ÂÃÖ VÅÏI KINH DOANH QUA MAÛNG KHAÍ NÀNG KÃÚT NÄI MÁÚT KIÃØM SOAÏT QUAÍN LYÏ YÃU CÁÖU THAY ÂÄØI TÄØ CHÆÏC CHI PHÊ ÁØN CUÍA DËCH VUÛ CLIENT/SERVER • ÂÄÜ TIN CÁÛY VAÌ AN TOAÌN * 3.44 3.

  pdf10p iiduongii5 18-04-2011 80 24   Download

 • Bài giảng Quản trị marketing gồm 11 chương. Nội dung bài giảng giúp người học nắm được tổng quan về quản trị marketing, chiến lược marketing, hệ thống thông tin và nghiên cứu marketing, môi trường marketing, thị trường và hành vi mua của khách hàng,...

  ppt261p trumps 20-04-2011 710 406   Download

 • Chương 2: QUÁ TRÌNH TRUYỀN THÔNG Chức năng của hoạt động chiêu thị là truyền thông. Chiến lược chiêu thị của công ty được thực hiện thông qua việc truyền thông đến các khách hàng hiện tại và tiềm năng. Do đó những ngừời hoạch định hoạt động chiêu thị cần phải hiểu quá trình truyền thông, cách thức người tiêu dùng đáp ứng lại với các thông điệp chiêu thị. 1. HỆ THỐNG THÔNG TIN MARKETING 1.

  pdf5p northernlight 25-07-2011 276 123   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'hệ thống thông tin maketting', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf18p chipbia 16-07-2012 49 18   Download

 • Bài giảng Quản trị Marketing - Chương 3: Phân tích các cơ hội Marketing trình bày hệ thống thông tin và nghiên cứu Marketing, phân tích môi trường Marketing, phân tích thị trường người tiêu dùng và hành vi người mua, phân tích thị trường các doanh và hành vi mua sắm của doanh nghiệp, phân tích các ngành và đối thủ cạnh tranh.

  pdf59p qlngoc 25-05-2014 38 11   Download

Đồng bộ tài khoản