intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo đại hội cổ đông

Xem 1-20 trên 1355 kết quả Báo cáo đại hội cổ đông
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO VỀ MẪU TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 (THEO QUY ĐỊNH TẠI LUẬT DOANH NGHIỆP, ĐIỀU LỆ CÔNG TY VÀ CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC)

  doc9p hkquoc 30-08-2010 371 190   Download

 • Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005. - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần XNK Thuỷ Sản Cửu Long – An Giang...

  pdf4p lequanghoang15 11-08-2010 121 22   Download

 • Tài liệu tham khảo về mẫu báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tại đại hội cổ đông thường niên của công ty cổ phần. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc1p hkquoc 30-08-2010 558 130   Download

 • Việc Việt Nam chính thức trở thành thành viên WTO là một yếu tố ảnh hưởng lâu dài tới hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Vincom (Vincom JSC). Đây là một cơ hội và cũng là một thách thức đối với Công ty. Việc thông thoáng hơn trong các chính sách đối với nhà đầu tư nước ngoài khi hội nhập sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào thị trường bất động sản Việt Nam và trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp với các...

  pdf8p thuyha 24-06-2009 233 82   Download

 • Nghị quyết Đại hội cổ đông 2009 của Công ty Cổ phần Alphan 1/ Thông qua báo cáo của HĐQT/Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2008 kế hoạch SXKD năm 2009 của Công ty: Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chủ yếu trong năm 2009 như sau: - Tổng tài sản - Doanh thu thuần : 980 tỷ đồng. 55 tỷ đồng 50 tỷ đồng 12%. : 1.000 tỷ đồng. - Lợi nhuận trước thuế: - Lợi nhuận sau thuế : - Tỷ lệ chia cổ tức : 2/ Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về việc...

  pdf0p muaythai6 15-11-2011 88 5   Download

 • Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2009 Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex (mã CK: CAD) công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2009 họp ngày 09/05/2009 như sau: Điều 1: Thông qua các báo cáo hoạt động năm 2008 Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2008 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2008 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2008 Báo cáo phân phối các quỹ năm 2008 Báo...

  pdf0p muaythai6 15-11-2011 67 5   Download

 • Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2009 Công ty CP Cát Lợi công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 họp ngày 08/04/2009 với các nội dung sau: Điều 1. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2008 với các chỉ tiêu đạt được như sau: Tổng doanh thu: Bao gồm: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: Doanh thu hoạt động tài chính: Thu nhập khác: Lợi nhuận sau thuế: 929.221.227.565 đồng 923.690.086.295 đồng 4.447.118.616 đồng. 1.084.022.654 đồng. 49.139.690.772 đồng. Điều 2. Thông qua Kế họach họat động sản...

  pdf0p muaythai6 15-11-2011 53 4   Download

 • lợi ích lớn nhất của ĐHCĐ trực tuyến là doanh nghiệp có thể kiểm soát được có bao nhiêu NĐT sẽ đến tham dự ĐHCĐ để có thể chuẩn bị cơ sở vật chất đầy đủ và tránh được việc phải tổ chức đại hội nhiều lần. Với các cổ đông, đặc biệt là các cổ đông nhỏ lẻ EzGSM giúp họ thực thi quyền của mình không bị hạn chế về thời gian, không gian hay số lượng cổ phần, … Hiện nay, quy định cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông...

  pdf4p bibocumi7 02-10-2012 64 4   Download

 • Báo cáo ĐTM là công cụ khoa học kỹ thuật nhằm phân tích, dự đoán các tác động có hại trực tiếp và gián tiếp, trước mắt và lâu dài, mức độ ảnh hưởng của dự án đến môi trường và kinh tế xã hội, từ đó tìm ra phương án tối ưu để hạn chế các tác động xấu của nó đến môi trường xung quanh, đồng thời cũng tạo điều kiện khuyến khích các tác động có lợi. Mời các bạn cùng tham khảo Báo cáo Đánh giá tác động môi trường: Dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy bia Việt Nam – công suất 420 triệu lít/năm sau đây để hiểu rõ hơn về một Báo cáo Đánh giá tác động môi trường.

  doc123p rjnpenho 15-04-2015 603 228   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Bàn về cách mạng Việt Nam trong báo cáo Đại hội đại biểu tháng 2 năm 1951 sẽ tiếp tục trình bày các nội dung tính chất xã hội Việt Nam và cách mạng Việt Nam, nhiệm vụ cơ bản của cách mạng Việt Nam, động lực của cách mạng Việt Nam, đặc điểm của cách mạng Việt Nam, nhân dân dân chủ chuyên chính và vô sản chuyên chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf53p viryucha2711 25-04-2019 17 1   Download

 • 1. Chào cờ, hát quốc ca và tuyên bố lý do. 2. Bầu đoàn chủ tịch. 3. Đoàn chủ tịch lên làm việc, chủ tịch đoàn giới thiệu đoàn thư ký. 4. Đoàn chủ tịch giới thiệu ban kiểm tra tư cách đại biểu, đoàn thẩm tra công bố tư cách đại biểu tham dự đại hội. 5. Công bố chương trình làm việc của buổi đại hội. 6. Báo cáo văn kiện (báo cáo tổng kết và phương hướng hoạt động đoàn nhiệm kỳ mới) và hướng dẫn thảo luận văn kiện. 7. Đọc bản kiểm điểm chi đoàn nhiệm kỳ 2009 – 2010....

  doc17p quanglinhcfo 09-03-2011 1865 367   Download

 • Thực hiện chức năng nhiệm vụ được quy định tDDieeeurf 37 - điều lệ công ty, ban kiểm soát xin báo cáo trước đại hội cổ đông thường niên năm 2009 kết quả kiểm tra, kiểm soát, giám sát công tác quản lý, tài chính, tình hình kinh doanh của công ty và hoạt động của hội đồng quản trị trong năm 2008 như sau:

  pdf4p thuyha 24-06-2009 402 110   Download

 • Báo cáo Tài chính hợp nhất cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008 đã được kiểm toán Được kiểm toán bởi CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM (AASCS) BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BÁO CÁO KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN - Bảng cân đối kế toán hợp nhất - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất - Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất,...

  pdf30p anhhoangmeo1 20-11-2011 122 33   Download

 • Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 Báo cáo của ban tổng giám đốc

  pdf4p thuyha 24-06-2009 109 11   Download

 • CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT - NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nam Việt đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 28/4/2008; - Căn cứ các Tờ trình, Báo cáo do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã trình bày tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 ngày 28/4/2009; - Căn cứ Biên bản họp số 001/2009/BB.ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm...

  pdf0p muaythai6 15-11-2011 98 7   Download

 • Tổ chức niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH 2. Tên Giao dịch: 3. Mã chứng khoán niêm yết: ALTA ALT 4. Nội dung: NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên của Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình, nhóm họp ngày 26/03/2010 tại Trung tâm thương mại ALTA PLAZA Lầu 5 , số 91B2 Phạm Văn Hai , Phường 03 , Quận Tân Bình , TP. HCM, với tổng số cổ đông dự họp và ủy quyền đại diện sở hữu số cổ phần 3.839.545 chiếm tỉ...

  pdf5p anhhoangmeo1 20-11-2011 60 3   Download

 • Căn cứ vào hồ sơ tài liệu có liên quan và giải trình của các bộ phận chức năng của Công ty, Trên cơ sở quyết toán năm 2010 đã được kiểm toán, Ban Kiểm soát chúng tôi xin báo cáo với Đại hội Cổ đông thường niên kết quả hoạt động tài chinh của Công ty Cổ phần Văn Hoá Tân Bình năm 2010 như sau: I/ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2010: Năm 2010 Công ty Cổ phần Văn hoá Tân Bình đã thực hiện khá tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu,...

  pdf8p anhhoangmeo1 20-11-2011 65 3   Download

 • Một trong những mục tiêu chiến lược khi tiến hành các giao dịch mua bán và sáp nhập (M&A) là nhằm gia tăng giá trị cho cổ đông. Vì thế, việc phân tích định lượng các giá trị và chỉ số tài chính của những doanh nghiệp liên quan trước, trong và sau khi thực hiện M&A là điều rất quan trọng nhằm giúp doanh nghiệp đưa ra các quyết định tiến hành hay dừng các giao dịch M&A. Bài viết này sẽ chỉ đề cập tới ảnh hưởng trực tiếp của M&A đối với giá trị của cổ đông...

  pdf3p bibocumi24 04-01-2013 80 1   Download

 • Lịch sử tồn tại và phát triển của nhân loại đã khẳng định vai trò rất quan trọng của thông tin. Ngày nay, thông tin là một trong những nhu cầu sống còn của con người, để tồn tại và phát triển, con người phải thường xuyên tiếp nhận và xử lý thông tin nhanh chóng, kịp thời, chính xác, đề ra phương án hành động phù hợp. Trong bối cảnh toàn cầu hoá, các phương tiện thông tin hiện đại đã đáp ứng được phần lớn nhu cầu thông tin cho cán bộ và nhân dân. Tuy nhiên, thông...

  pdf107p dellvietnam 24-08-2012 125 55   Download

 • Chương trình đại hội cổ đông thường niên năm 2009 của công ty cổ phần Nam Việt

  pdf29p thuyha 24-06-2009 257 44   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Báo cáo đại hội cổ đông
p_strCode=baocaodaihoicodong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2