intTypePromotion=1
ADSENSE

Di sản thừa kế

Xem 1-20 trên 205 kết quả Di sản thừa kế
 • Tài liệu "Hỏi - đáp pháp luật về thừa kế (Theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015)" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Những quy định chung về Luật thừa kế; Quyền thừa kế; Bản chất của quyền thừa kế; Di sản thừa kế;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf70p viginnirometty 04-05-2022 6 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Hỏi - đáp pháp luật về thừa kế (Theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015)" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Quy định về thừa kế theo di chúc và thừa kế theo pháp luật; Thanh toán và phân chia di sản. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf78p viginnirometty 04-05-2022 4 1   Download

 • Đề tài có cấu trúc gồm 3 chương trình bày những vấn đề chung về người thừa kế và người không được quyền hưởng di sản; người thừa kế không được quyền hưởng di sản, thực trạng áp dụng pháp luật và hướng hoàn thiện những qui định về người không có quyền hưởng di sản.

  pdf93p badbuddy08 16-03-2022 10 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài là nhằm làm rõ loại hình thừa kế di sản không phụ thuộc vào sự định đoạt theo ý chí của người có tài sản để lại, hạn chế quyền định đoạt chủ quan của người có tài sản để bảo đảm quyền lợi cho những người thừa kế khác.

  pdf79p badbuddy08 16-03-2022 6 2   Download

 • Luận văn tập trung nghiên cứu nội dung quy định pháp luật về người không được quyền hưởng di sản trong Bộ luật Dân sự năm 2005, có so sánh với các quy phạm pháp luật liên quan đến với đề này qua các giai đoạn lịch sử, đặc biệt tập trung nghiên cứu các quy định trong Bộ luật Dân sự năm 2005.

  pdf83p badbuddy08 16-03-2022 7 0   Download

 • Mục tiêu của đề tài là lLàm rõ một số vấn đề lý luận về thừa kế thế vị: khái niệm, chủ thể thừa kế thế vị, di sản thừa kế thế vị, quyền và nghĩa vụ của người thừa kế thế vị, điều kiện và nguyên tắc hưởng thừa kế thế vị; làm rõ sự hình thành và phát triển của các quy định về thừa kế thế vị trong pháp luật Việt Nam từ năm 1945 đến nay... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf87p badbuddy08 16-03-2022 12 4   Download

 • Dựa trên những cơ sở lý luận về thừa kế nói chung để qua đó nghiên cứu thực trạng áp dụng luật thực định để giải quyết những tranh chấp về chia di sản thừa kế là nhà ở và đất ở tại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; luận văn chỉ ra những vụ việc chia di sản thừa kế là nhà ở và đất ở còn tồn tại nhiều sai sót, chưa thỏa đáng đồng thời cũng chỉ ra những bất cập, thiếu sót của luật thực định để khuyến nghị và nêu biện pháp hoàn thiện pháp luật qui định về di sản thừa kế là nhà ở và quyền sử dụng đất ở.

  pdf101p badbuddy08 16-03-2022 2 0   Download

 • Đề tài nghiên cứu nhằm các mục tiêu: Tìm hiểu về lịch sử, văn hóa và pháp luật Việt Nam về di sản dùng vào việc thờ cúng; phân tích và làm rõ nhận thức của xã hội Việt Nam qua các thời kỳ về bản chất, tầm quan trọng của di sản dùng vào việc thờ cúng; phân tích những bất cập còn tồn tại trong việc xét xử án thừa kế liên quan đến di sản dùng vào việc thờ cúng; từ đó đưa ra nhận định và phương hướng hoàn thiện pháp luật về di sản dùng vào việc thờ cúng.

  pdf112p badbuddy08 16-03-2022 7 0   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn là trên cơ sở kế thừa các công trình khoa học của các tác giả đi trước, đặc biệt nhấn mạnh khía cạnh lý luận và thực tiễn của vấn đề và cập nhật số liệu thực tiễn vẫn có tính cấp thiết, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và giảm việc hình sự hóa quan hệ dân sự, kinh tế liên quan đến tài sản có đăng ký quyền sở hữu trong tình hình hiện nay.

  pdf113p badbuddy06 04-03-2022 4 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài là làm sáng tỏ nội dung, cơ sở lý luận và thực tiễn của các quy định về thỏa thuận phân chia di sản thừa kế; trên cơ sở phân tích các quan điểm hiện hành và thực tiễn pháp lý về thỏa thuận phân chia di sản thừa kế, tác giả đề xuất hướng hoàn thiện các quy định về thỏa thuận phân chia di sản thừa kế nhằm bảo đảm cho việc thỏa thuận phân chia di sản thừa kế chính xác về hình thức và nội dung.

  pdf92p badbuddy05 21-02-2022 8 0   Download

 • Mục đích nghiên cứu đề tài là dựa trên những cơ sở lý luận về thừa kế nói chung, nhằm nghiên cứu thực trạng áp dụng pháp luật về thừa kế để giải quyết những tranh chấp về thừa kế quyền sử dụng đất ở và nhà ở gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Huế. Qua đó, chỉ ra những vụ việc chia di sản thừa kế là quyền sử dụng đất ở và nhà ở gắn liền với đất còn tồn tại, sai sót, giải quyết chưa thỏa đáng và đồng thời đưa ra những bất cập, thiếu sót của luật thực định để có kiến nghị nhằm hoàn thiện các qui định pháp luật về di sản thừa kế là quyền sử dụng đất ở và nhà ở gắn liền với đất.

  pdf98p badbuddy05 21-02-2022 17 1   Download

 • Trong đề tài này, tác giả tập trung đi sâu nghiên cứu, làm sáng tỏ nội dung, bản chất của phân chia di sản thừa kế được quy định trong hệ thống pháp luật của Việt Nam, trên cơ sở đó đưa ra một số kiến nghị mang tính giải pháp để ngày càng hoàn thiện hơn những quy định về nội dung này trong Luật.

  pdf90p badbuddy05 21-02-2022 2 0   Download

 • Mục đích nghiên cứu đề tài là làm sáng tỏ một cách có hệ thống về mặt lý luận những nội dung cơ bản về thời hiệu thừa kế the quy định của pháp luật hiện hành cũng như thời điểm phát sinh quyền và nghĩa vụ của người thừa kế, thời hiệu khởi kiện về quyền thừa kế, vhia di sản khi đã hết thời hiệu khởi kiện thừa kế, thời hiệu thừa kế đối với di chúc chung của vợ chồng… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf103p badbuddy05 21-02-2022 19 0   Download

 • Đề tài có cấu trúc gồm 3 chương trình bày lý luận chung về thanh toán và phân chia di sản thừa kế; chế định thanh toán và phân chia di sản thừa kế trong pháp luật dân sự Việt Nam; thực tiễn áp dụng, nguyên nhân và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện các qui định của pháp luật về thanh toán và phân chia di sản thừa kế.

  pdf89p badbuddy04 11-02-2022 4 1   Download

 • Việc nghiên cứu đề tài nhằm làm rõ loại hình thừa kế di sản tuân theo các nguyên tắc, điều kiện, trình tự và thủ tục do pháp luật quy định, mà không phụ thuộc vào sự định đoạt ý chí của người có tài sản để lại. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf109p badbuddy04 11-02-2022 9 4   Download

 • Bài giảng Luật dân sự 1: Phần 2.2 Pháp luật về thừa kế, gồm có 4 bài, với các nội dung chính như: Tổng quan về thừa kế; Thừa kế theo di chúc; Thừa kế theo pháp luật; Thực hiện quyền hưởng di sản. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf70p hoaanhdao709 19-01-2022 14 4   Download

 • Mục tiêu của đề tài là phân tích cơ sở lý luận của việc hoàn thiện pháp luật về thừa kế và đánh giá thực trạng PLVTK ở Việt Nam hiện nay. Trên cơ sở đó, nêu lên những quan điểm, giải pháp nhằm hoàn thiện PLVTK ở nước ta hiện nay.

  pdf106p badbuddy02 24-01-2022 12 1   Download

 • Mục đích của việc nghiên cứu đề tài là dựa trên cơ sở lý luận để nghiên cứu các quy định của luật thực định về di sản thừa kế theo di chúc, tìm hiểu thực tiễn áp dụng luật thực định để giải quyết các tranh chấp về di sản thừa kế theo di chúc trong hoạt động xét xử của Tòa án, qua đó tìm ra những bất cập, thiết sót của luật thực định để nêu phương hướng hoàn thiện pháp luật về di sản thừa kế theo di chúc.

  pdf146p badbuddy02 24-01-2022 4 0   Download

 • Mục đích của đề tài là dựa trên cơ sở lý luận để nghiên cứu các quy định của luật thực định về xác định di sản thừa kế và cách phân chia di sản thừa kế, Qua đó tìm ra những bất cập, thiếu sót của luật thực định để nêu phương hướng hoàn thiện. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf84p badbuddy02 24-01-2022 5 0   Download

 • Văn bản từ chối nhận di sản thừa kế là văn bản do người có quyền thừa kế xác lập thể hiện nguyện vọng, nhu cầu của mình với khối tài sản được thừa kế. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm rõ nội dung hơn.

  doc3p nguyenhoangthien92 11-01-2022 9 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1284 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Di sản thừa kế
p_strCode=disanthuake

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2