Nước có chung biên giới

Xem 1-20 trên 674 kết quả Nước có chung biên giới
 • Thông tư liên tịch 05/2004/TTLT-BTM-BTC-BGTVT-BNN-BYT-NHNN của Bộ Thương mại, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế và Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 252/2003/QĐ-TTg ngày 24/11/2003 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý buôn bán hàng hoá qua biên giới với các nước có chung biên giới

  doc29p giangdien 18-08-2009 73 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thông tư số 07/2001/tt-nhnn về quy chế quản lý tiền của nước có chung biên giới tại khu vực biên giới và khu vực kinh tế cửa khẩu việt nam do thống đốc ngân hàng nhà nước ban hành, để hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý tiền của nước có chung biên giới tại khu vực biên giới và khu vực kinh tế cửa khẩu việt nam ban hành kèm theo quyết định số 140/2000/qđ-ttg ngày 8/12/2000 của thủ tư', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập...

  pdf2p lawqds4 09-12-2009 63 2   Download

 • Thông tư 07/2001/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý tiền của nước có chung biên giới tại Khu vực biên giới và Khu vực kinh tế cửa khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 140/2000/QĐ-TTg ngày 8/12/2000 của Thủ tướng Chính phủ

  doc17p mynuong 19-08-2009 60 1   Download

 • Quyết định số: 52/2015/QĐ-TTg về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới; căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; căn cứ Luật Biên giới quốc gia ngày 17 tháng 6 năm 2003; căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;...

  pdf15p cuonghuyen0628 13-11-2015 18 0   Download

 • Thông tư số: 52/2015/TT-BCT quy định chi tiết hoạt động mua bán hàng hóa qua biên giới của thương nhân tại quyết định số 52/2015/QĐ-TTG ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính Phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới; căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;...

  pdf9p codon_09 29-03-2016 32 0   Download

 • Thông tư số 52/2015/TT-BCT ban hành quy định chi tiết hoạt động mua bán hàng hóa qua biên giới của thương nhân tại quyết định số 52/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2015 của thủ tướng chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới.

  pdf9p bachma47 15-12-2017 5 0   Download

 • Thông tư số 34/2016/TT-BCT Quy định chi tiết hoạt động mua bán hàng hóa qua biên giới của thương nhân tại quyết định số 52/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2015 của thủ tướng chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới.

  doc9p bachma49 29-12-2017 0 0   Download

 • Quyết định số 252/2003/QĐ-TTg về việc quản lý buôn bán hàng hoá qua biên giới với các nước có chung biên giới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf7p lawgtvt6 26-11-2009 46 8   Download

 • Quyết định số 08/2006/QĐ-BTM về việc ban hành Quy chế chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong Khu Kinh tế cửa khẩu trên đất liền giữa Việt Nam với các nước có chung biên giới do Bộ Thương mại ban hành

  pdf16p duongyenngoc 23-10-2009 50 5   Download

 • Thông tư 47/2004/TT-BTC về việc hướng dẫn thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan và chính sách thuế đối với hàng hoá buôn bán qua biên giới với các nước có chung biên giới theo QĐ 252/2003/QĐ-TTg ngày 24/11/2003 của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Tài chính ban hành

  pdf6p lawqds2 09-12-2009 62 5   Download

 • Thông tư liên tịch 05/2004/TTLT-BTM-BTC-BGTVT-BNN-BYT-BTS-NHNN về quản lý buôn bán hàng hoá qua biên giới với các nước có chung biên giới do Bộ Thương mại, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế và Ngân hàng Nhà nước ban hành, để về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 252/2003/QĐ-TTg ngày 24/11/2003 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý buôn bán hàng hoá qua biên giới với các nước có chung biên giới...

  pdf26p lawbmhc10 24-11-2009 47 3   Download

 • Quyết định số 1684/2004/QĐ-BTM về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo hoạt động buôn bán hàng hoá qua biên giới giữa Việt Nam với các nước có chung biên giới do Bộ Thương mại ban hành

  pdf4p lawdn5 31-10-2009 52 2   Download

 • Quyết định 140/2000/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế quản lý tiền của nước có chung biên giới tại Khu vực biên giới và Khu vực kinh tế cửa khẩu Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf4p lawqds4 09-12-2009 47 2   Download

 • Trải qua 15 năm với chính sách thí điểm lần đầu tiên áp dụng tại cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, đến nay KKTCK đã trở thành một loại hình KKT có vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh biên giới nói riêng và của cả nước nói chung. Đến nay, trên cả nước đã có 21 tỉnh trên tổng số 25 tỉnh biên giới đất liền đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập KKTCK...

  pdf6p manutd1907 17-09-2012 122 49   Download

 • Thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại biên giới - so sánh quy định của Hiệp định TRIPS/WTO với quy định của pháp luật Việt Nam Chính những thông tin mà người làm chứng biết là những dấu hiệu về nội dung quyết định họ có thể trở thành người làm chứng.

  pdf7p congchuabrave 26-04-2013 62 18   Download

 • Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf7p truongbachi 23-10-2009 109 15   Download

 • QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 254/2006/QĐ-TTG NGÀY 07 THÁNG 11 NĂM 2006 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI BIÊN GIỚI VỚI CÁC NƯỚC CÓ CHUNG BIÊN GIỚI THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf3p antromtraicay 29-04-2010 89 15   Download

 • Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-BCT-BTC-BGTVT-BNN&PTNT-BYT-NHNN về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới do Bộ Công thương - Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Y tế - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biê...

  pdf13p tadinhphong 23-10-2009 150 14   Download

 • Đổi mới cơ chế và nâng cao hiệu quả đầu tư nói chung, đầu tư trong nước nói riêng, là một nội dung quan trọng của quá trình đổi mới kinh tế theo hướng kinh tế thị trường ở nước ta.

  pdf93p kungfu_gautruc 22-07-2010 66 11   Download

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH HÀNG HÓA ĐƯỢC SẢN XUẤT TỪ NƯỚC CÓ CHUNG BIÊN GIỚI NHẬP KHẨU VÀO NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM DƯỚI HÌNH THỨC MUA, BÁN, TRAO ĐỔI HÀNG HÓA CƯ DÂN BIÊN GIỚI THỜI KỲ 2010 – 2012

  pdf5p cachepchienxu 20-07-2010 70 9   Download

Đồng bộ tài khoản