Quy định số lượng

Xem 1-20 trên 4018 kết quả Quy định số lượng
 • Nghị định số: 08/2016/NĐ-CP quy định số lượng Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên ủy ban nhân dân; căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...

  pdf12p codon_09 29-03-2016 30 0   Download

 • Quy định khối lượng và tiêu chuẩn thí nghiệm máy biến áp, ban hành kèm theo Quyết định số 1387/QĐ-EVNNPT ngày 10 tháng 6 năm 2015 của Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf46p chelseanb 19-10-2015 104 30   Download

 • UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG -------Số: 325/2012/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH SỐ LƯỢNG, QUY TRÌNH XÉT CHỌN, CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÂN VIÊN Y TẾ THÔN, BẢN, TỔ DÂN PHỐ VÀ CHI TRẢ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP CHO NHÂN VIÊN Y TẾ THÔN, BẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

  pdf4p bupbebagsu 16-01-2013 25 3   Download

 • Nghị quyết số 22/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định số lượng nhân viên thú y xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Căn cứ Luật Thú y ngày 19 tháng 6 năm 2015;...

  doc2p nghiquyet0910 22-11-2017 3 0   Download

 • Điều 1. Quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với: 1. Công ty được thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước. 2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ được tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. 3. Doanh nghiệp thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp (không bao gồm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài). 4.

  pdf3p tuongvan 20-07-2009 563 94   Download

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC Ở CÔNG TY, DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ, TỔ HỢP TÁC, TRANG TRẠI, HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN VÀ CÁC TỔ CHỨC KHÁC CỦA VIỆT NAM CÓ THUÊ MƯỚN LAO ĐỘNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002; Luật sửa đổi, bổ sung một...

  pdf12p vienthieu 31-12-2010 205 77   Download

 • Nghị định Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động.

  doc10p hkquoc 29-11-2010 276 74   Download

 • Chính phủ ban hành Nghị định số 28/2010/NĐ-CP, quy định mức lương tối thiểu chung.

  pdf4p phuocql31 09-07-2010 333 58   Download

 • Điều 1. Quy định mức lương tới thiểu vùng dùng để trả công đối với người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chứ nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam ( sau đây gọi chung là doanh nghiệp) thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 theo các vùng như sau:...

  pdf5p tuongvan 20-07-2009 347 50   Download

 • Nghị định Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với lao động Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam.

  doc10p hkquoc 29-11-2010 163 34   Download

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG VIỆT NAM LÀM VIỆC CHO DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI, CƠ QUAN, TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI, TỔ CHỨC QUỐC TẾ VÀ CÁ NHÂN NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều...

  pdf11p vienthieu 31-12-2010 124 33   Download

 • Quyết định số 2929/QĐ-EVNNPT về việc ban hành quy định khối lượng và tiêu chuẩn thí nghiệm thiết bị thứ nhất, căn cứ Quyết định số 324/QD-EVN, căn cứ thông tư số 40/2009/TT-BCT. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf43p chelseanb 19-10-2015 94 29   Download

 • Nghị định số 27/2009/NĐ-CP do Chính phủ ban hành, về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên Ủy ban nhân dân các cấp

  pdf2p lawttnh9 12-11-2009 75 18   Download

 • Quyết định số 47/2005/QĐ-BNN về việc quy định số lượng động vật, khối lượng sản phẩm động vật phải kiểm dịch khi vận chuyển ra khỏi huyện và miễn kiểm dịch do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  pdf5p lawvhxh10 19-11-2009 167 12   Download

 • Nghị định số 82/2008/NĐ-CP về việc số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên Ủy ban nhân dân các cấp do Chính phủ ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên Ủy ban nhân dân các cấp

  pdf2p lawttnh20 19-11-2009 71 11   Download

 • Tài liệu tham khảo Nghị định số 166/2007/NĐ-CP về Quy định mức lương tối thiểu chung

  doc4p luanhic 04-11-2010 66 8   Download

 • ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------Số: 08/2010/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------Sóc Trăng, ngày 21 tháng 5 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH SỐ LƯỢNG, CHỨC DANH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

  pdf4p shishomaru 03-06-2010 125 6   Download

 • Theo quy định tại Điều 1 trên đây, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào số dân, diện tích, đặc điểm điều kiện kinh tế - xã hội, vùng lãnh thổ (xã miền núi, biên giới, hải đảo...), Nguồn ngân sách của địa phương và hướng dẫn của liên Bộ để quy định số lượng cụ thể cho thích hợp với từng loại xã, trong đó có 4 chức danh chuyên môn : Địa chính, Tư pháp, Tài chính - Kế toán, Văn phòng ủy ban nhân dân xã. ...

  pdf55p nokia_12 07-05-2013 33 4   Download

 • Nghị định số: 122/2015/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động; căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; căn cứ Bộ luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012;...

  pdf9p codon_02 27-11-2015 43 4   Download

 • Quyết định 80/2004/QĐ-TTg về việc quy định số lượng Phó Tổng giám đốc, Phó Giám đốc doanh nghiệp nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf2p lawdn7 31-10-2009 68 3   Download

Đồng bộ tài khoản