intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

NHỮNG CÔNG BỐ VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC NĂM 2012

Chia sẻ: Mua Lan | Ngày: | 18 tài liệu

1.530
lượt xem
243
download

Đây là 18 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/18

NHỮNG CÔNG BỐ VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC NĂM 2012
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008; Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008; Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông; Nghị định số 50/2011/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 187/2007/NĐ-CP;

Lưu

Tài liệu trong BST: NHỮNG CÔNG BỐ VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC NĂM 2012

 1. Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND

  pdf 2p 48 4

  QUYẾT ĐỊNH VỀ CÔNG BỐ VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8

 2. Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND

  pdf 2p 35 1

  Tham khảo tài liệu 'quyết định số 11/2012/qđ-ubnd', văn bản luật, bộ máy hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 3. Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND

  pdf 1p 69 1

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7

 4. Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND

  pdf 2p 47 2

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN

 5. Quyết định số 2156/QĐ-NHNN

  pdf 22p 49 3

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BAN HÀNH TỪ NGÀY 01/01/1997 ĐẾN HẾT NGÀY 30/6/2012 ĐÃ HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH (BỔ SUNG) THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

 6. Quyết định số 888/QĐ-UBND

  pdf 6p 37 5

  QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI BAN HÀNH TỪ NGÀY 30/6/2012 TRỞ VỀ TRƯỚC HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH MỘT PHẦN.

 7. Quyết định số 887/QĐ-UBND

  pdf 6p 62 6

  QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI BAN HÀNH TỪ NGÀY 30/6/2012 TRỞ VỀ TRƯỚC HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH.

 8. Quyết định số 886/QĐ-UBND

  pdf 4p 46 4

  QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI BAN HÀNH TỪ 01/01/2007 ĐẾN HẾT 30/6/2012 HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH MỘT PHẦN. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

 9. Quyết định số 1571/QĐ-BGTVT

  pdf 6p 54 2

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ GIAO THÔNG VẬN TẢI HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2012 BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 10. Quyết định số 1492/QĐ-NHNN

  pdf 11p 63 3

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN, QUY ĐỊNH DO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 01/01/2012 ĐẾN HẾT NGÀY 30/6/2012 THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

 11. Quyết định số 2006/QĐ-BTP

  pdf 4p 42 0

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN, QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT DO BỘ TƯ PHÁP BAN HÀNH VÀ LIÊN TỊCH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH TÍNH ĐẾN NGÀY 30/6/2012 BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 12. Quyết định Số: 1492/QĐ-NHNN VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN, QUY ĐỊNH DO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 01/01/2012 ĐẾN HẾT NGÀY 30/6/2012

  pdf 10p 91 4

  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội; Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010; Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

 13. Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND

  pdf 1p 39 3

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

 14. Quyết định số 3707/QĐ-BYT

  pdf 10p 45 2

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ Y TẾ BAN HÀNH, PHỐI HỢP BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT TÍNH ĐẾN NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2012 BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2