intTypePromotion=1

Bài giảng Định giá tài sản - HV Ngân hàng

Chia sẻ: Nguyen Hoang Hiep | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
193
lượt xem
41
download

Bài giảng Định giá tài sản - HV Ngân hàng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Định giá tài sản gồm 3 chương, nội dung trình tổng quan về định giá tài sản, các phương pháp định giá bất động sản và các phương pháp định giá máy móc thiết bị. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Định giá tài sản - HV Ngân hàng

Häc viÖn ng©n hµnG nghiÖ B é m«n tµi chÝnh doanh nghiÖp Khoa viÖ Ng© tµi chÝnh - Häc viÖn Ng©n hµng M«n häc:<br /> <br /> MÔN ð NH GIÁ TÀI S N<br /> Chương 1: T ng quan v ñ nh giá tài s n . giá Chương 2: Các phương pháp ñ nh giá phá giá b t ñ ng s n. Chương 3: Các phương pháp ñ nh giá phá giá máy móc thi t b .<br /> 1 2<br /> <br /> Chương 4: ð nh giá giá doanh nghi p .<br /> <br /> Chương 5: Tiêu chu n ñ nh giá . giá<br /> <br /> §Þnh gi¸ tµi s¶n<br /> Copyright B môn TCDN - Khoa Tài chính - HVNH<br /> <br /> Copyright B môn TCDN - Khoa Tài chính - HVNH<br /> <br /> Chương 1 T NG QUAN V ð NH GIÁ TÀI S N GIÁ<br /> <br /> N I DUNG NGHIÊN C U<br /> 1. ð i tư ng ñ nh giá tài s n giá<br /> <br /> 2. ð nh giá tài s n và s c n thi t ph i ñ nh giá giá giá tài s n 3. Các khái ni m liên quan ñ n giá tr tài s n khá giá 4. Phương pháp ñ nh giá tài s n phá giá<br /> 3 4<br /> <br /> Copyright B môn TCDN - Khoa Tài chính - HVNH<br /> <br /> Copyright B môn TCDN - Khoa Tài chính - HVNH<br /> <br /> 1. ð I TƯ NG ð NH GIÁ T ÀI S N GIÁ<br /> Khái ni m:<br /> ð i tư ng ñ nh giá tài s n giá Phân lo i ñ i tư ng ñ nh giá tài giá s n<br /> <br /> T ÀI S N<br /> <br /> • Theo Vi n Ngôn ng h c • Theo ñi u 163 c a B lu t dân s Nam năm 2005 • Theo m t s tài li u nư c ngoài • Theo chu n m c k toán qu c t<br /> 5 6<br /> <br /> Vi t<br /> <br /> Copyright B môn TCDN - Khoa Tài chính - HVNH<br /> <br /> Copyright B môn TCDN - Khoa Tài chính - HVNH<br /> <br /> K T LU N<br /> Th nh t : tài s n có th t n t i dư i d ng v t ch t ho c phi v t ch t, h u hình ho c vô hình Th hai: khái ni m tài s n xác ñ nh cho m t ch th nh t ñ nh - ñ t dư i s ki m soát c a m t ch th nào ñó Th ba: khái ni m v tài s n hàm ch a nh ng l i ích mà nó có th mang l i cho ch th s h u ho c s d ng chúng<br /> 7<br /> <br /> PHÂN LO I TÀI S N TÀ<br /> <br /> Theo hình thái bi u hi n: bao g m tài s n h u hình và tài s n vô hình Theo tính ch t s h u có: tài s n công c ng và tài s n cá nhân Theo kh năng trao ñ i có: tài s n là hàng hóa và tài s n không ph i là hàng hóa<br /> <br /> 8<br /> <br /> Copyright B môn TCDN - Khoa Tài chính - HVNH<br /> <br /> Copyright B môn TCDN - Khoa Tài chính - HVNH<br /> <br /> PHÂN LO I TÀI S N TÀ<br /> Theo công d ng và giá tr c a tài s n ñư c chia thành tài s n c ñ nh và tài s n lưu ñ ng Theo kh năng di d i thì tài s n ñư c phân thành ñ ng s n và b t ñ ng s n → Trong chuyên ngành th m ñ nh giá thì ñ i tư ng c a ñ nh giá tài s n ñư c nh c ñ n nhi u nh t b t ñ ng s n và ñ ng s n<br /> 9<br /> <br /> 2. ð NH GIÁ T ÀI S N VÀ S GIÁ VÀ C N THI T PH I ðGTS<br /> Giá Giá tr tài s n ð nh giá tà i s n giá S c n thi t ph i ñ nh giá tài s n<br /> 10<br /> <br /> Copyright B môn TCDN - Khoa Tài chính - HVNH<br /> <br /> Copyright B môn TCDN - Khoa Tài chính - HVNH<br /> <br /> ð NH GIÁ T ÀI S N GIÁ<br /> ð nh giá tài s n là gì<br /> • Các c p ñ v ñ nh giá • M t s cách hi u v ñ nh giá tài s n • Th ng nh t cách hi u ñ nh giá tài s n<br /> <br /> Quy trình chung ñ nh giá tài s n<br /> Xác ñ nh các v n ñ Lên k ho ch ñ nh giá giá Kh o sát hi n trư ng và thu th p tài li u Phân tích tài li u Xác ñ nh giá tr tài s n c n ñ nh giá giá giá Báo cáo ñ nh giá giá<br /> 11 12<br /> <br /> Quy trình chung ñ nh giá tài s n<br /> <br /> Copyright B môn TCDN - Khoa Tài chính - HVNH<br /> <br /> Copyright B môn TCDN - Khoa Tài chính - HVNH<br /> <br /> S c n thi t ph i ñ nh giá giá tài s n<br /> Xu t phát t nhu c u ngày càng l n v ñ nh giá tài s n trong n n kinh t th trư ng nư c ta . ð nh giá tài s n là 1 ngh , s n ph m c a n n kinh t th trư ng gi ng như ngh k toán và ki m toán. Xu th toàn c u hóa khu v c và th gi i ñ c bi t là vi c gia nh p WTO ñòi h i.<br /> 13<br /> <br /> 3. CÁC KHÁI NI M LIÊN QUAN CÁ KHÁ ð N GIÁ TR TÀI S N GIÁ<br /> Phân bi t giá c và giá tr . giá giá<br /> <br /> Giá tr th trư ng và giá tr phi th trư ng<br /> <br /> Các y u t<br /> <br /> nh hư ng ñ n giá tr tài s n<br /> 14<br /> <br /> Copyright B môn TCDN - Khoa Tài chính - HVNH<br /> <br /> Copyright B môn TCDN - Khoa Tài chính - HVNH<br /> <br /> Giá tr th trư ng và Giá phi th trư ng<br /> Th trư ng và phân lo i th trư ng<br /> <br /> Giá tr th trư ng Giá<br /> Giá Giá tr th trư ng là s ti n trao ñ i ư c tính v tài s n vào th i ñi m th m ñ nh giá, gi a m t giá bên là ngư i bán, s n sàng bán v i m t bên là ngư i mua s n sàng mua, sau m t quá tr ình mua, quá trì ti p th công khai, mà t i ñó các bên hành khai, ñ ng m t cách khách quan, hi u bi t và không khá quan, b ép bu c.<br /> 15 16<br /> <br /> Giá tr th trư ng<br /> <br /> Giá tr phi th trư ng<br /> Copyright B môn TCDN - Khoa Tài chính - HVNH Copyright B môn TCDN - Khoa Tài chính - HVNH<br /> <br /> Giá tr phi th trư ng Giá<br /> Giá Giá tr phi th trư ng là s ti n ư c tính c a m t tài s n d a trên vi c ñánh giá y u t ch giá quan c a giá tr nhi u hơn là d a vào kh năng giá có th mua bán tài s n trên th trư ng<br /> <br /> Các y u t nh hư ng ñ n giá tr tài s n giá<br /> <br /> M c ñích ñ nh giá tà i s n giá Các y u t khách quan khá<br /> <br /> 17<br /> <br /> 18<br /> <br /> Copyright B môn TCDN - Khoa Tài chính - HVNH<br /> <br /> Copyright B môn TCDN - Khoa Tài chính - HVNH<br /> <br /> Môc ®Ých ®Þnh gi¸ tµi s¶n gi¸<br /> ð nh giá tài s n chuy n giao quy n s h u giá ð nh giá tài s n cho m c ñích tín d ng giá ð nh giá tài s n cho m c ñích ñ u tư giá ð nh giá tài s n trong doanh nghi p giá ð nh giá tài s n nh m ñáp ng các yêu c u giá có tính pháp lý phá<br /> 19<br /> <br /> Các y u t khách quan khá<br /> <br /> Các y u t mang tính v t ch t Các y u t v tình tr ng pháp lý Các y u t mang tính kinh t Các y u t khác<br /> 20<br /> <br /> Copyright B môn TCDN - Khoa Tài chính - HVNH<br /> <br /> Copyright B môn TCDN - Khoa Tài chính - HVNH<br /> <br /> 4. PHƯƠNG PHÁP ð NH GIÁ PHÁ GIÁ TÀI S N<br /> Nguyªn t¾c ®Þnh gi¸ tµi s¶n Ph−¬ng ph¸p ®Þnh gi¸ tµi s¶n<br /> <br /> Nguyên t c ñ nh giá tài s n<br /> Nguyên t c s d ng t t nh t và hi u qu nh t Nguyên t c thay th Nguyên t c d ki n các kho n l i ích tương lai Nguyên t c ñóng góp Nguyên t c cung c u<br /> 21 22<br /> <br /> Copyright B môn TCDN - Khoa Tài chính - HVNH<br /> <br /> Copyright B môn TCDN - Khoa Tài chính - HVNH<br /> <br /> Chương 2 CÁC PHƯƠNG PHÁP ð NH GIÁ PHÁ GIÁ B T ð NG S N<br /> <br /> N I DUNG NGHIÊN C U<br /> 1. T ng quan v b t ñ ng s n<br /> <br /> 2. Các phương pháp ñ nh giá b t ñ ng phá giá s n<br /> <br /> 23<br /> <br /> 24<br /> <br /> Copyright B môn TCDN - Khoa Tài chính - HVNH<br /> <br /> Copyright B môn TCDN - Khoa Tài chính - HVNH<br /> <br /> 1. T NG QUAN V B T ð NG S N<br /> <br /> Hi u v b t ñ ng s n<br /> B t ñ ng s n là các tài s n bao g m( theo ñi u 174 Lu t Dân s 2005):<br /> <br /> Hi u, ñ c ñi m, phân lo i và quy n l i ñ i v i b t ñ ng s n Th trư ng b t ñ ng s n<br /> <br /> • ð t ñai • Nh à, công trình xây d ng g n li n v i ñ t, c c ác Nhà trì tài s n g n li n v i nhà, công trì nh xây d ng ñ ó nhà trì • Các tài s n kh ác g n li n v i ñ t ñai khá • Các tài s n kh ác do phá p lu t quy ñ nh khá phá<br /> <br /> Theo IVSC:<br /> • B t ñ ng s n bao g m ñ t ñai và t t c m i th g n v ng ch c và lâu dài v i n ó.<br /> Copyright B môn TCDN - Khoa Tài chính - HVNH<br /> <br /> 25<br /> <br /> 26<br /> <br /> Copyright B môn TCDN - Khoa Tài chính - HVNH<br /> <br /> ð c ñi m b t ñ ng s n<br /> Tí nh c ñ nh v v trí trí Tí nh b n v ng Tí nh khác bi t khá Tí nh khan hi m Có giá tr l n giá Tí nh nh hư ng l n nhau<br /> 27<br /> <br /> Phân lo i b t ñ ng s n<br /> Theo ñ c tính v t ch t:<br /> • • • ð t ñai: ñ t ñai t nhiên ñai: Công trì nh ki n trúc và các tài s n g n li n v i trì trú công trì nh ki n tr úc trì trú Các tài s n khác g n li n v i ñ t ñai khá<br /> <br /> Copyright B môn TCDN - Khoa Tài chính - HVNH<br /> <br /> Copyright B môn TCDN - Khoa Tài chính - HVNH<br /> <br /> 28<br /> <br /> Quy n l i ñ i v i b t ñ ng s n<br /> ð i v i ñ t ñai<br /> • • • S h u vĩnh vi n Thuê theo h p ñ ng Quy n s d ng ñ t<br /> <br /> Th trư ng b t ñ ng s n<br /> Hi u v th trư ng b t ñ ng s n. ð c trưng c a th trư ng b t ñ ng s n<br /> <br /> ð i v i các công trình<br /> • • S h u vĩnh vi n Thuê theo h p ñ ng<br /> 29 30<br /> <br /> Copyright B môn TCDN - Khoa Tài chính - HVNH<br /> <br /> Copyright B môn TCDN - Khoa Tài chính - HVNH<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2