intTypePromotion=1

Bài giảng Định giá bất động sản - Phần 1: Nguyên lý thẩm định giá

Chia sẻ: Năm Tháng Tĩnh Lặng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:50

0
199
lượt xem
64
download

Bài giảng Định giá bất động sản - Phần 1: Nguyên lý thẩm định giá

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phần 1 của bài giảng Định giá bất động sản trình bày các nguyên lý thẩm định giá. Nội dung của phần này gồm: Khái niệm, luật giá – vai trò quản lý giá của nhà nước, phân loại tài sản, mục đích thẩm định giá, tiêu chuẩn thẩm định giá, cơ sở giá trị, điều kiện thành lập doanh nghiệp thẩm định giá. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt những nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Định giá bất động sản - Phần 1: Nguyên lý thẩm định giá

 1. TRẦN BÍCH VÂN
 2. TRẦN BÍCH VÂN
 3. NỘI DUNG
 4. NỘI DUNG : PHẦN 1 :TỔNG QUAN VỀ TĐG PHẦN 2 : NGUYÊN TẮC TĐG PHẦN 3 : PHƯƠNG PHÁP TĐG PHẦN 4 : QUY TRÌNH TĐG
 5. NỘI DUNG PHẦN TỔNG QUAN 1. KHÁI NIỆM 2. LUẬT GIÁ –VAI TRÒ QUẢN LÝ GIÁ CỦA NN 3. PHÂN LOẠI TÀI SẢN 4. MỤC ĐÍCH TĐG 5. TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ 6. CƠ SỞ GIÁ TRỊ 7. ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP D.NGHIỆP TĐG
 6. 1-KHÁI NIỆM
 7. 1-KHÁI NIỆM : Thẩm định giá là một nghệ thuật hay một khoa học về ước tính giá trị của tài sản phù hợp với thị trường tại một thời điểm nhất định, cho một mục đích nhất định theo những tiêu chuẩn được công nhận như những thông lệ quốc tế, hoặc quốc gia.
 8. 1-KHÁI NIỆM Luật giá 2012 Thẩm định giá là việc cơ quan, tổ khoản 15, điều 4 chức có chức năng thẩm định giá xác định giá trị bằng tiền của các loại tài sản theo quy định của Bộ luật dân sự phù hợp với giá thị trường tại một địa điểm, thời điểm nhất định, phục vụ cho mục đích nhất định theo tiêu chuẩn thẩm định giá Luật giá 2012 Định giá là việc cơ quan nhà nước khoản 5, điều 4. có thẩm quyền hoặc tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh quy định giá cho hàng hóa, dịch vụ.
 9.  Thời điểm thẩm định giá là ngày, tháng tương ứng với thời điểm đánh giá giá trị của tài sản. Đó có thể là thời điểm trong quá khứ, hiện tại hoặc tương lai tùy thuộc vào mục đích sử dụng kết quả thẩm định giá của khách hàng.
 10. Thời điểm thẩm định giá  a. Hiện tại: Thời điểm có hiệu lực là trùng với thời điểm báo cáo thẩm định giá.
 11. Thời điểm thẩm định giá b. Quá khứ: Thẩm định giá trị tài sản trong quá khứ cho các mục đích sau:  Chứng thực giá trị bất động sản di chúc  Đánh giá giá trị tài sản bị thiệt hại, tai nạn, rủi ro  Kháng cáo về mức thuế đánh trên giá trị tài sản  Chia tài sản li hôn.
 12. Thời điểm thẩm định giá c. Tương lai: Thẩm định giá tài sản trong tương lai cho các mục đích sau:  Thẩm định giá các công trình kiến trúc được nâng cấp, tân trang, đổi mới khi giá trị dựa trên thời điểm hòan thành (nâng cấp) trong tương lai  Quy đổi tại thời điểm kết thúc dòng tiền dự kiến.
 13. Thời điểm lập báo cáo TĐG  Là thời điểm báo cáo thẩm định giá hòan thành (được ký chính thức).  Các tiêu chuẩn thẩm định giá yêu cầu trong mỗi bản báo cáo thẩm định giá, thẩm định viên phải báo cáo rõ 02 thời điểm: thời điểm thẩm định giá và thời điểm lập báo cáo thẩm định giá .
 14. 2-LUẬT GIÁ VAI TRÒ QUẢN LÝ GIÁ NHÀ NƯỚC
 15. CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT CHI PHỐI • Luật số 50/2005/QH11 Ngày 29/11/2005 của Quốc hội về Luật Sở hữu trí tuệ. • Luật số 36/2009/QH12 ngày 19/06/2009 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ 2005 • Luật số 11/2012/QH13 Ngày 20/06/2012 của Quốc hội về Luật giá. • Nghị định số 89/2013/NĐ-CP, ngày 06/8/2013 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá.
 16. CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT CHI PHỐI • Luật số 29/2013/QH13 Ngày 18/06/2013 của Quốc hội về Luật Khoa học Công nghệ. • Luật số 45/2013/QH13 Ngày 29/11/2013 của Quốc hội về Luật đất đai. • Luật số 63/2006/QH11 Ngày 29/06/2006 của Quốc hội về Luật kinh doanh bất động sản.
 17. Luật giá Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Điều 2. Đối tượng áp dụng Điều 3. Áp dụng luật Điều 4. Giải thích từ ngữ CHƯƠNG I Điều 5. Nguyên tắc quản lý giá NHỮNG QUY ĐỊNH Điều 6. Công khai thông tin về giá CHUNG Điều 7. Nội dung quản lý nhà nước trong lĩnh vực giá Điều 8. Thẩm quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực giá Điều 9. Thanh tra chuyên ngành về giá Điều 10. Hành vi bị cấm trong lĩnh vực giá CHƯƠNG II Điều 11. Quyền của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh QUYỀN, NGHĨA VỤ Điều 12. Nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh CỦA TỔ CHỨC, CÁ Điều 13. Quyền của người tiêu dùng NHÂN SẢN XUẤT, Điều 14. Nghĩa vụ của người tiêu dùng KINH DOANH VÀ NGƯỜI TIÊU DÙNG TRONG LĨNH VỰC GIÁ
 18. Mục 1 Điều 15. Hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá BÌNH ỔN Điều 16. Trường hợp thực hiện bình ổn giá GIÁ Điều 17. Biện pháp bình ổn giá Điều 18. Thẩm quyền và trách nhiệm quyết định áp dụng biện pháp bình ổn giá Mục 2 Điều 19. Hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá ĐỊNH GIÁ Điều 20. Nguyên tắc định giá của Nhà nước CHƯƠNG III Điều 21. Căn cứ, phương pháp định giá HOẠT ĐỘNG Điều 22. Thẩm quyền và trách nhiệm định giá ĐIỀU TIẾT GIÁ CỦA NHÀ NƯỚC Mục 3 Điều 23. Trường hợp tổ chức hiệp thương giá HIỆP Điều 24. Thẩm quyền và trách nhiệm tổ chức hiệp thương giá THƯƠNG Điều 25. Kết quả hiệp thương giá GIÁ Mục 4 Điều 26. Trường hợp kiểm tra yếu tố hình thành giá KIỂM TRA Điều 27. Thẩm quyền và trách nhiệm kiểm tra yếu tố hình YẾU TỐ thành giá HÌNH THÀNH GIÁ
 19. Mục 1 Điều 28. Hoạt động thẩm định giá QUY ĐỊNH Điều 29. Nguyên tắc hoạt động thẩm định giá CHUNG VỀ Điều 30. Quy trình thẩm định giá tài sản THẨM ĐỊNH Điều 31. Tài sản thẩm định giá GIÁ Điều 32. Kết quả thẩm định giá Điều 33. Tổ chức nghề nghiệp về thẩm định giá Mục 2. THẨM Điều 34. Tiêu chuẩn thẩm định viên về giá ĐỊNH VIÊN VỀ Điều 35. Thẩm định viên về giá hành nghề GIÁ Điều 36. Những người không được hành nghề tại doanh nghiệp thẩm định giá CHƯƠNG IV Điều 37. Quyền và nghĩa vụ của thẩm định viên về giá hành nghề THẨM ĐỊNH Mục 3. DOANH Điều 38. Điều kiện thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thẩm định GIÁ NGHIỆP THẨM giá ĐỊNH GIÁ Điều 39. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá Điều 40. Đình chỉ kinh doanh dịch vụ thẩm định giá và thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá Điều 41. Chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá Điều 42. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp thẩm định giá Điều 43. Hoạt động của tổ chức thẩm định giá nước ngoài tại Việt Nam Mục 4. THẨM Điều 44. Phạm vi hoạt động thẩm định giá của Nhà nước ĐỊNH GIÁ CỦA Điều 45. Phương thức hoạt động thẩm định giá của Nhà nước NHÀ NƯỚC Điều 46. Trình tự, thủ tục thẩm định giá của Nhà nước CHƯƠNG V Điều 47. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 48. Hiệu lực thi hành
 20. Vai trò quản lý giá của nhà nước • Nguyên tắc • Nội dung quản lý giá • Thẩm quyền quản lý giá
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2