Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 1 - ThS. Tạ Thị Hồng Hạnh

Chia sẻ: Kiếp Này Bình Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

0
45
lượt xem
10
download

Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 1 - ThS. Tạ Thị Hồng Hạnh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 1 của bài giảng Hành vi tổ chức giới thiệu chung về hành vi tổ chức. Mục tiêu chương này nhằm định nghĩa hành vi tổ chức, mô tả những công việc của nhà quản lý, trình bày những thách thức mà hành vi tổ chức đối mặt, xác định những đóng góp của các lĩnh công việc của nhà quản lý,...và một số nội dung liên quan khác.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 1 - ThS. Tạ Thị Hồng Hạnh

 1. HÀNH VI TỔ CHỨC GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HÀNH VI TỔ CHỨC
 2. Mục tiêu 1. Định nghĩa hành vi tổ chức 2. Mô tả những công việc của nhà quản lý. 3. Trình bày những thách thức mà hành vi tổ chức đối mặt. 4. Xác định những đóng góp của các lĩnh vực khoa học khác đến hành vi tổ chức. 6. Trình bày những lý do mà các nhà quản lý cần có kiến thức hành vi tổ chức 1–2
 3. Mục tiêu 6. Giải thích phương pháp tiếp cận nghiên cứu hành vi tổ chức 7. Trình bày 3 cấp độ phân tích của mô hình hành vi tổ chức 1–3
 4. Nhà quản lý làm những việc gì? Người quản lý Là những cá nhân đạt được các mục tiêu thông qua người khác Các hoạt động quản lý • Ra quyết định • Phân bổ nguồn tài nguyên • Hướng dẫn hoạt động của những người khác để đạt được mục tiêu 1–4
 5. Nhà quản lý làm việc ở đâu? Tổ chức Một đơn vị xã hội được kết hợp có chủ ý, gồm 2 hoặc nhiều người, đơn vị xã hội này có hoạt động dựa trên nền tảng đạt được một mục tiêu chung hay nhiều mục tiêu. 1–5
 6. Các chức năng quản lý Hoạch định Tổ chức Các chức năng quản lý Giám sát Lãnh đạo 1–6
 7. Kỹ năng quản lý (Management Skills) Kỹ năng kỹ thuật (technical skills) Kỹ năng phân tích (conceptualize skills) Khả năng áp dụng những kiến thức chuyên môn Khả năng trí óc để phân hoặc chuyên gia tích và chuẩn đoán các tình huống phức tạp Kỹ năng con người (human skills) Khả năng làm việc với những người khác, hiểu và động viên họ, đối với cá nhân và nhóm 1–7
 8. Hoạt động quản lý hiệu quả và hoạt động quản lý thành công 1. Quản lý truyền thống • Ra quyết định, hoạch định và giám sát 2. Truyền thông • Trao đổi thông tin hành chánh và thủ tục giấy tờ 3. Quản lý nhân sự • Động viên, kỷ luật, quản lý xung đột, nhân viên và đào tạo 4. Giao tế • Xã hội, vận động chính trị, và giao tiếp với những người bên ngoài 1–8
 9. Phân bổ các hoạt động chia theo thời gian Nhà quản trị Nhà quản trị Nhà quản trị bình thường thành công hiệu quả Quản trị truyền thống Truyền thông Quản trị nhân lực Giao tế 1–9
 10. HÀNH VI TỔ CHỨC … laø moät lónh vöïc nghieân cöùu giuùp tìm hieåu nhöõng taùc ñoäng cuûa haønh vi caù nhaân, nhoùm vaø cô caáu trong toå chöùc ñeå töø ñoù caûi thieän hieäu quaû laøm vieäc cuûa toå chöùc 1–10
 11. Tác động của cá tính hóa đến tổ chức Cao Chủ nghĩa cá Tuân thủ nhân sáng tạo Xã hội hóa Chia rẽ (cô lập) Nổi loạn Thấp Thấp Cá tính hóa Cao 1–11
 12. Phương pháp nghiên cứu của hành vi tổ chức Người công nhân hạnh phúc sẽ làm việc có năng suất. Tất cả nhân viên sẽ làm việc có năng suất nếu ông chủ của họ thân thiện, đáng tin cậy và dễ gần. Người lãnh đạo tốt nhất là những người có hành vi kiên định trong mọi tình huống Phỏng vấn là một phương pháp tuyển chọn hiệu quả vì thôg qua phỏng vấn chúng ta có thể phát hiện những người có khả năng thực hiện công việc tốt. 1–12
 13. Phương pháp nghiên cứu của hành vi tổ chức (tt) Mọi người đều thích được động viên bằng tiền. Hầu hết mọi người đều quan tâm đến mức lương mình được nhận chứ không quan tâm đến mức lương của những người khác. Hầu hết các nhóm làm việc có hiệu quả là những nhóm không để xảy ra xung đột. Mọi người đều muốn làm những công việc có tính thách thức. Bạn cần phải đe dọa nhân viên chút ít để buộc họ làm việc. 1–13
 14. Phương pháp nghiên cứu của hành vi tổ chức (tt) Hành vi tổ chức là một môn học nghiên cứu có hệ thống (systematic study). Nghiên cứu có hệ thống là tìm kiếm những mối quan hệ giữa nguyên nhân và kết quả từ đó rút ra những kết luận dựa trên các luận cứ khoa học. 1–14
 15. Chức năng của hành vi tổ chức Tìm hiểu các hiện tượng trong tổ chức Nghiên cứu hành vi tổ chức Ảnh hưởng các hiện Dự báo các hiện tượng trong tổ chức tượng trong tổ chức 1–15
 16. Các lĩnh vực khoa học đóng góp cho môn hành vi tổ chức Tâm lý học Môn khoa học theo đuổi việc đo lường, giải thích và đôi khi nhằm thay đổi hành vi của con người và các sinh vật khác Động viên Tính cách Nhận thức Tâm lý học Thái độ Cá nhân Ra quyết định cá nhân Hiệu quả lãnh đạo Mức độ hài lòng Thiết kế công việc 1–16
 17. Các lĩnh vực khoa học đóng góp cho môn hành vi tổ chức (tt) Xã hội học Nghiên cứu các cá nhân trong hệ thống xã hội Truyền thông Mâu thuẫn Nhóm Quyền lực Xã hội học Hành vi quan hệ nhóm Lý thuyết về các hình thức tổ chức Tổ chức Kỷ thuật tổ chức Thay đổi tổ chức Văn hóa tổ chức 1–17
 18. Các lĩnh vực khoa học đóng góp cho môn hành vi tổ chức (tt) Tâm lý học xã hội Lĩnh vực thuộc tâm lý trong đó có sự hòa hợp giữa tâm lý và xã hội trong việc nghiên cứu quan hệ giữa các cá nhân Thay đổi hành vi Tâm lý học XH Thay đổi thái độ Nhóm Thông tin Quy trình nhóm Ra quyết định nhó 1–18
 19. Các lĩnh vực khoa học đóng góp cho môn hành vi tổ chức (tt) Nhân chủng học Nghiên cứu xã hội để hiểu con người và các hành vi của họ Giá trị so sánh Chuẩn mực Nhóm Phân tích về giao lưu Nhân chủng VH học Văn hóa tổ chức Môi trường tổ chức Tổ chức 1–19
 20. Các lĩnh vực khoa học đóng góp cho môn hành vi tổ chức (tt) Chính trị học Nghiên cứu hành vi của cá nhân và nhóm trong môi trường chính trị Xung đột Chính trị Quan hệ chính trị bên Hệ thống học trong tổ chức tổ chức Quyền lực 1–20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản