intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Hành vi tổ chức - Nguyễn Văn Thụy

Chia sẻ: Năm Tháng Tĩnh Lặng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:211

195
lượt xem
52
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Hành vi tổ chức có nội dung giới thiệu về hành vi tổ chức, những cơ sở của hành vi cá nhân, động viên, những cơ sở hành vi nhóm, quản lý thiết kế văn hóa và thay đổi của tổ chức. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hành vi tổ chức - Nguyễn Văn Thụy

 1. HAØNH NH VI TOÅ CHÖÙC ORGANIZATIONAL BEHAVIOR NGUYEÃN VAÊN THUÏY,Y, MBA thuybanker@yahoo.com NGUYEN VAN THUY, MBA
 2. NOÄI DUNG MOÂN HOÏC 1. GIÔÙI THIEÄU VEÀ HAØNHNH VI TOÅ CHÖÙC 2. NHÖÕNG CÔ SÔÛ CUÛA HAØNHNH VI CAÙ NHAÂN 3. ÑOÄNG NG VIEÂN 4. NHÖÕNG CÔ SÔÛ HAØNH NH VI NHOÙM 5. QUAÛN LYÙ THIEÁT KEÁ VAÊN HOAÙ VAØ THAY ÑOÅI CUÛA TOÅ CHÖÙC NGUYEN VAN THUY, MBA
 3. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO ƒ Paul Hersey & Ken Blanc Hard ƒ QUAÛN TRÒ HAØNH NH VI TOÅ CHÖÙC, C, Nxb Thoáng ng keâ, 2004 ƒ Nguyeãn Höõu Lam ƒ HAØNH NH VI TOÅ CHÖÙC, C, Nxb Giaùo Duïc, 2007 ƒ Stephen P. Robins ƒ ORAGNIZATIONAL BEHAVIOR ƒ Prentice Hall International Editions, 1995 ƒ Steve Ellis & Penny Dick ƒ Introduction to ORGANIZATIONAL BEHAVIOR ƒ McGraw-Hill, 2003 ƒ Gareth R. Jones ƒ ORGANIZATIONAL THEORY, DESIGN, AND CHANGE ƒ Pearson Prentice Hall International, 2004 ƒ Gary Yukl ƒ LEADERSHIP IN ORGANIZTIONS ƒ Pearson Prentice Hall International, 2006 NGUYEN VAN THUY, MBA
 4. ÑAÙNH NH GIAÙ KEÁT QUAÛ HOÏC TAÄP ƒ Chuyeân caàn : 10% ƒ Tieåu luaän nhoùm : 30% ƒ Keát thuùc moân : 60% NGUYEN VAN THUY, MBA
 5. ÑEÀ TAØI 1. DOANH NGHIEÄP VIEÄT NAM VAØ CHÍNH SAÙCH ÑOÄNG VIEÂN NHAÂN VIEÂN NHÖ THEÁ NAØO ? 2. TAÏI SAO COÙ HIEÄN TÖÔÏNG CHAÛY MAÙU CHAÁT XAÙM TÖØ CAÙC DOANH NGHIEÄP NHAØ NÖÔÙC SANG CAÙC THAØNH PHAÀN KINH TEÁ KHAÙC ? 3. ÑI TÌM PHONG CAÙCH LAÕNH ÑAÏO RIEÂNG CHO DOANH NGHIEÄP VIEÄT NAM ? 4. TAÏI SAO PHAÛI XAÂY DÖÏNG VAÊN HOAÙ DOANH NGHIEÄP ? 5. LAØM VIEÄC NHOÙM NHÖ THEÁ NAØO CHO HIEÄU QUÛAÛ ? 6. XUNG ÑOÄT VAØ GIAÛI QUYEÁT XUNG ÑOÄT TRONG DOANH NGHIEÄP VIEÄT NAM ? 7. HOÏC TAÄP & ÑAØO TAÏO TAÙC ÑOÄNG NHÖ THEÁ NAØO TÔÙI HAØNH VI CUÛA NHAÂN VIEÂN 8. ÑO LÖÔØNG MÖÙC ÑOÄ HAØI LOØNG CUÛA NHAÂN VIEÂN NGUYEN VAN THUY, MBA
 6. CHÖÔNG 1 GIÔÙI THIEÄU VEÀ HAØNH NH VI TRONG TOÅ CHÖÙC Introduction to Organizational Behavior NGUYEN VAN THUY, MBA
 7. Muïc tieâu ƒ Moâ taû caùc khía cuûa moät toå chöùc ƒ Ñònh nghóa veà Haønhnh Vi Toå Chöùc ƒ Giaûi thích giaù trò cuûa vieäc nghieân cöùu heä thoáng ng Haønh nh vi Toå chöùc ƒ Nhaän daïngng ñöôïc nhöõng ñoùng ng goùp bôûi nhöõng khoa hoïc khaùc vaøo haønhnh vi toå chöùc ƒ Nhaän daïngng ñöôïc caùc caáp ñoä phaân tích trong nghieân cöùu OB NGUYEN VAN THUY, MBA
 8. Toå chöùc laø gì ? What is an Organization ? ƒ Laø nhöõng nhoùm ngöôøi laøm vieäc vaø phuï thuoäc laãn nhau trong vieäc ñaït ñöôïc muïc tieâu chung ¾ Quan heä töông taùc ñöôïc caáu truùc saün ¾ Caùc nhieäm vuï ñöôïc ñieàu phoái ¾ Höôùng ng tôùi muïc ñích naøo ñoù NGUYEN VAN THUY, MBA
 9. CULTURE VAÊN HOAÙ FUTRE PLANS SIZE/AGE KH TÖÔNG LAI QUY MOÂ/LÒCH SÖÛ TECHNOLOGY ORGANIZATION STAKEHOLDER COÂNG NGHEÄ TOÅ CHÖÙC COÅ ÑOÂNG INTRUSTY SECTOR LOCATION LÓNH VÖÏC KINH DOANH ÑÒA ÑIEÅM MANAGEMENT STYLE PHONG CAÙCH QUAÛN TRÒ Some determine features of organization STEVE ELLISNGUYEN & PENNYVANDICK, THUY, MBA McGraw Hill
 10. Haønh nh vi toå chöùc ? What is Oragnizational Behavior ? ƒ Theo Steve Ellis & Penny Dick : Haønh nh vi toå chöùc laø khoa hoïc nghieân cöùu haønh nh vi cuûa con ngöôøi taïi nôi laøm vieäc ƒ Theo Menefee, Sinclair : Haønh nh vi toå chöùc laø moät khoa hoïc nghieân cöùu haønhnh vi cuûa con ngöôøi taïi nôi laøm vieäc, söï taùc ñoäng ng aûnh nh höôûng ng giöõa con ngöôøi vaø toå chöùc NHAÈM MUÏC ÑÍCH HIEÅU VAØ DÖÏ ÑOAÙN HAØNH NH VI CUÛA CON NGÖÔØI trong toå chöùc NGUYEN VAN THUY, MBA
 11. Haønh nh vi toå chöùc ? What is Oragnizational Behavior ? ƒ Nguyeãn Höõu Lam : Haønh nh vi toå chöùc laø khoa hoïc nghieân cöùu veà nhöõng aûnh nh höôûng ng cuûa CAÙ NHAÂN, NHOÙM, M, vaø CAÁU TRUÙC ñeán haønh nh vi trong caùc toå chöùc vôùi muïc ñích laø aùp duïng ng nhöõng kieán thöùc naøy vaøo vieäc naâng cao hieäu quûa cuûa toå chöùc./. NGUYEN VAN THUY, MBA
 12. Haønh nh vi toå chöùc ? What is Oragnizational Behavior ? ƒ Tröïc giaùc ƒ Moät caûm giaùc khoâng nhaát thieát ñöôïc uûng ng hoä bôûi nhöõng nghieân cöùu ƒ Nghieân cöùu khoa hoïc ƒ Xem xeùt caùc quan heä, noã löïc tìm ra caùc quan heä nhaân quaû vaø ruùt ra caùc keát luaän döïa treân nhöõng baèng ng chöùng ng khoa hoïc NGUYEN VAN THUY, MBA
 13. Lyù do nghieân cöùu OB ? Why study Organizational behavior ? ƒ Success isn’t a destination – it’s a process. And the margin between successes is often small. Learn the principles of defining and achieving success in your own life and begin the journey today. ƒ This journey begins with understanding the behaviors between the leader, the followers, and the organization. NGUYEN VAN THUY, MBA
 14. Lyù do nghieân cöùu OB ? Why study Organizational behavior ? ƒ Söï thaønh nh coâng khoâng phaûi laø ñích ñeán maø noù laø moät quaù trình. Ranh giôùi giöõa söï thaønh nh coâng vaø thaát baïi thöôøng ng raát nhoû. ƒ Hieåu nhöõng nguyeân taéc cô baûn vaø noã löïc ñaït ñöôïc thaønh nh coâng cho chính cuoäc ñôøi mình vaø baét ñaàu cuoäc haønh nh trình hoâm nay. ƒ Haønh nh trình naøy baét ñaàu vôùi vieäc hieåu nhöõng haønhnh vi giöõa laõnh ñaïo, nhaân vieân vaø toå chöùc. NGUYEN VAN THUY, MBA
 15. Lyù do nghieân cöùu OB ? Why study Organizational behavior ? Hieåu ñöôïc haønh vi cuûa caù nhaân trong toå chöùc NGHIEÂN CÖÙU HAØNH VI TRONG TOÅ CHÖÙC Caûi bieán caùc Döï ñoaùn ñöôïc haønh vi khoâng mong haønh vi cuûa caù nhaân ñôïi trong toå chöùc trong toå chöùc NGUYEN VAN THUY, MBA
 16. Organizational Behavior ƒ Is organizational behavior really just common sense ? ƒ Happy workers are productive workers. (T/F) ƒ All individuals are the most productive when their boss is friendly, trusting, and approachable. (T/F) ƒ Interviews are an effective selection device. (T/F) ƒ Everyone wants a challenging job. (T/F) ƒ The most effective work groups have little or no conflict. (T/F) NGUYEN VAN THUY, MBA
 17. Organizational Behavior ƒ Is organizational behavior really just common sense ? ƒ You have to scare people a little to get them to do their jobs. T/F ƒ Because specific goals intimidate people, individuals work harder when asked just to do their best. T/F ƒ Everyone is motivated by money. T/F ƒ Most people are much more concerned with the size of their own salaries than with others’ salaries. T/F NGUYEN VAN THUY, MBA
 18. Nhöõng ñoùng ng goùp vaøo OB ƒ Hoïc taäp ƒ Ñoäng vieân TAÂM LYÙ HOÏC ƒ Tính caùch CAÙ NHAÂN ƒ Xuùc caûm Khoa hoïc theo doõi ƒ Nhaän thöùc vieäc ño löôøng, giaûi thích ƒ Huaán luyeän vaø ñoâi khi nhaèm ƒ Hieäu quaû laõnh ñaïo thay ñoåi haønh vi ƒ Söï thoaû maõn cuûa con ngöôøi ƒ Ra quyeát ñònh ƒ Ñaùnh giaù vieäc thöïc hieän nhieäm vuï ƒ Ño löôøng thaùi ñoä ƒ Ñònh daïng haønh vi NGUYEN VAN THUY, MBA
 19. Nhöõng ñoùng ng goùp vaøo OB ƒ Naêng ñoäng ng nhoùm ƒ Caùc ñoäi laøm vieäc XAÕ HOÄI HOÏC ƒ Truyeàn thoâng NHOÙM Nghieân cöùu veà ƒ Quyeàn löïc con ngöôøi trong ƒ Xung ñoät quan heä vôùi ƒ Haønh nh vi giöõa caùc nhöõng ngöôøi xung quanh hoï nhoùm ƒ Toå chöùc chính thöùc HEÄ THOÁNG ƒ Ñoåi môùi toå chöùc ƒ Vaên hoaù toå chöùc TOÅ CHÖÙC NGUYEN VAN THUY, MBA
 20. Nhöõng ñoùng ng goùp vaøo OB ƒ Thay ñoåi haønh vi TAÂM LYÙ HOÏC XAÕ HOÄI ƒ Thay ñoåi thaùi ñoä ƒ Thoâng tin NHOÙM Lónh vöïc nghieân cöùu giöõa ƒ Caùc quaù trình taâm lyù hoïc vaø xaõ hoäi hoïc nhoùm chuù troïng vaøo nghieân cöùu nhöõng aûnh höôûng cuûa ƒ Ra quyeát ñònh con ngöôøi tôùi nhöõng nhoùm ngöôøi khaùc NGUYEN VAN THUY, MBA
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2