intTypePromotion=3

Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Chương 5: Kế toán nợ phải trả (Phần 1)

Chia sẻ: Binh Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
26
lượt xem
1
download

Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Chương 5: Kế toán nợ phải trả (Phần 1)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Kế toán tài chính 1 - Chương 5: Kế toán nợ phải trả" cung cấp cho người học các kiến thức: Những khái niệm và nguyên tắc cơ bản, ứng dụng trên hệ thống tài khoản kế toán, một số lưu ý dưới góc độ thuế, tổ chức lập chứng từ, ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Chương 5: Kế toán nợ phải trả (Phần 1)

Chương 5-1<br /> <br /> 5/9/2012<br /> <br /> Kế toán nợ phải trả<br /> <br /> Khoa Kế toán – Kiểm toán<br /> Đại học Mở TPHCM<br /> <br /> Mục tiêu<br /> • Sau khi học xong chương này, người học có thể:<br /> – Giải thích được những yêu cầu cơ bản của chuẩn mực kế toán liên<br /> quan đến nợ phải trả bao gồm về việc ghi nhận, đánh giá và trình<br /> bày trên báo cáo tài chính<br /> – Nhận diện và vận dụng các tài khoản kế toán thích hợp trong xử lý<br /> các giao dịch liên quan đến nợ phải trả.<br /> – Phân biệt được phạm vi của kế toán và thuế liên quan đến nợ phải<br /> trả.<br /> – Tổ chức và thực hiện các chứng từ, sổ chi tiết và sổ tổng hợp liên<br /> quan đến nợ phải trả.<br /> <br /> 2<br /> <br /> Khoa Kế toán - Kiểm toán<br /> <br /> Đại học Mở TPHCM<br /> <br /> 1<br /> <br /> Chương 5-1<br /> <br /> 5/9/2012<br /> <br /> Nội dung<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> <br /> Những khái niệm và nguyên tắc cơ bản<br /> Ứng dụng trên hệ thống tài khoản kế toán<br /> Một số lưu ý dưới góc độ thuế<br /> Tổ chức lập chứng từ, ghi sổ kế toán chi tiết và tổng<br /> hợp<br /> <br /> 3<br /> <br /> Phần 1<br /> <br /> NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN<br /> <br /> Khoa Kế toán - Kiểm toán<br /> <br /> Đại học Mở TPHCM<br /> <br /> 2<br /> <br /> Chương 5-1<br /> <br /> 5/9/2012<br /> <br /> Những khái niệm cơ bản<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> <br /> Giới thiệu các chuẩn mực kế toán liên quan<br /> Khái niệm nợ phải trả & Điều kiện ghi nhận<br /> Đánh giá<br /> Trình bày và công bố<br /> <br /> 5<br /> <br /> Các chuẩn mực liên quan<br /> • VAS 01 - Chuẩn mực chung<br /> • VAS 18 – Dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng<br /> • VAS 21 – Trình bày BCTC<br /> <br /> 6<br /> <br /> Khoa Kế toán - Kiểm toán<br /> <br /> Đại học Mở TPHCM<br /> <br /> 3<br /> <br /> Chương 5-1<br /> <br /> 5/9/2012<br /> <br /> Định nghĩa & Điều kiện ghi nhận<br /> • Theo VAS 01 :<br /> – Nợ phải trả: Là nghĩa vụ hiện tại của doanh nghiệp phát sinh<br /> từ các giao dịch và sự kiện đã qua mà doanh nghiệp phải<br /> thanh toán từ các nguồn lực của mình<br /> – Nợ phải trả được ghi nhận trong Bảng cân đối kế toán khi có<br /> đủ điều kiện chắc chắn là doanh nghiệp sẽ phải dùng một<br /> lượng tiền chi ra để trang trải cho những nghĩa vụ hiện tại<br /> mà doanh nghiệp phải thanh toán, và khoản nợ phải trả đó<br /> phải xác định được một cách đáng tin cậy.<br /> <br /> 7<br /> <br /> Định nghĩa & Điều kiện ghi nhận<br /> Sự kiện &<br /> giao dịch đã<br /> xảy ra<br /> <br /> Nghĩa vụ<br /> hiện tại<br /> <br /> Phải thanh toán<br /> bằng nguồn lực<br /> <br /> Số tiền xác<br /> định đáng tin<br /> cậy<br /> 8<br /> <br /> Khoa Kế toán - Kiểm toán<br /> <br /> Đại học Mở TPHCM<br /> <br /> 4<br /> <br /> Chương 5-1<br /> <br /> 5/9/2012<br /> <br /> Ví dụ 1: Phải trả người bán<br /> <br /> Nhận hàng<br /> hóa, dịch vụ<br /> <br /> Thời điểm<br /> lập báo<br /> cáo<br /> <br /> Số tiền xác<br /> định trên hóa<br /> đơn<br /> <br /> Phải trả khi đến hạn<br /> thanh toán<br /> <br /> Bị kiện nếu không<br /> thanh toán, bị phạt<br /> nếu trả trễ<br /> <br /> 9<br /> <br /> Ví dụ 2: Phải trả nhân viên<br /> <br /> Sử dụng<br /> lao động<br /> <br /> Thời điểm<br /> lập báo<br /> cáo<br /> <br /> Số tiền xác<br /> định theo tính<br /> toán<br /> <br /> Phải trả khi đến hạn<br /> thanh toán<br /> <br /> Bị kiện nếu không<br /> thanh toán, bị phạt<br /> nếu trả trễ<br /> <br /> 10<br /> <br /> Khoa Kế toán - Kiểm toán<br /> <br /> Đại học Mở TPHCM<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản