Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 2 (phần 2) - ThS. Lê Thị Minh Châu

Chia sẻ: Kiếp Này Bình Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
53
lượt xem
4
download

Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 2 (phần 2) - ThS. Lê Thị Minh Châu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 2 (phần 2) của bài giảng Kế toán tài chính 2 tiếp tục trình bày những nội dung về kế toán bất động sản đầu tư. Thông qua chương này người học có thể: Biết cách xử lý nghiệp vụ kế toán bất động sản đầu tư trên hệ thống tài khoản kế toán, nêu được nguyên tắc trình bày và thuyết minh trên báo cáo tài chính liên quan đến bất động sản đầu tư, giải thích các khác biệt trong quan điểm giữa kế toán và thuế khi xử lý các giao dịch bất động sản đầu tư, trình bày việc tổ chức công tác chứng từ và ghi sổ kế toán chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 2 (phần 2) - ThS. Lê Thị Minh Châu

 1. 18/07/2012 Mục tiêu 2 Sau khi học xong chương này sinh viên có thể: Giải thích bản chất của bất động sản đầu tư và phân biệt với các tài sản khác như bất động sản hàng hóa và bất động sản chủ sở hữu CHƯƠNG 2 sử dụng Giải thích được nguyên tắc ghi nhận và đánh giá bất động sản đầu KẾ TOÁN BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ tư Xử lý nghiệp vụ kế tóan bất động sản đầu tư trên hệ thống tài khoản PHẦN 2 kế toán. Nêu nguyên tắc trình bày và thuyết minh trên báo cáo tài chính liên quan đến bất động sản đầu tư Giải thích các khác biệt trong quan điểm giữa kế toán và thuế khi xử lý các giao dịch bất động sản đầu tư TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HỒ CHÍ MINH Trình bày việc tổ chức công tác chứng từ và ghi sổ kế toán chi tiết KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN 1 Nội dung 3 Ứng dụng hệ thống tài khoản kế toán 4 Các khái niệm và nguyên tắc cơ bản Tài khoản 217, 2147, 1567, 5117, 632 Ứng dụng hệ thống tài khoản kế toán Các nghiệp vụ phát sinh chủ yếu Trình bày và công bố thông tin trên BCTC Khác biệt giữa kế toán và thuế liên quan đến BĐSĐT Tổ chức lập chứng từ, ghi chép sổ kế toán 1
 2. 18/07/2012 Tài khoản 217 – Bất động sản đầu tư 5 Tài khoản 2147 – Hao mòn BĐS đầu tư 6 Bên Nợ Bên Có Bên Nợ Bên Có Nguyên giá BĐS đầu tư tăng Nguyên giá BĐS đầu tư giảm trong kỳ Hao mòn bất động sản đầu tư Hao mòn bất động sản đầu tư tăng trong kỳ giảm đi trong kỳ lên trong kỳ Dư Nợ Dư Có Nguyên giá BĐS đầu tư còn lại cuối kỳ. Giá trị hao mòn BĐS đầu tư luỹ kế đến cuối kỳ. Tài khoản 1567 – Hàng hóa bất động sản 7 Tài khoản 5117 – DT kinh doanh BĐS ĐT 8 Bên Nợ Bên Có Bên Nợ Bên Có •Trị giá thực tế hàng hoá bất động Trị giá thực tế hàng hoá bất động sản •Kết chuyển doanh thu thuần để xác Doanh thu kinh doanh bất động sản phát sản mua về để bán; bán trong kỳ, hoặc chuyển thành bất định kết quả kinh doanh trong kỳ sinh trong kỳ. •Giá trị còn lại của bất động sản đầu động sản đầu tư; tư chuyển thành hàng tồn kho; •Chi phí sửa chữa, cải tạo, nâng cấp triển khai cho mục đích bán ghi tăng KHÔNG CÓ SỐ DƯ CUỐI KỲ giá gốc hàng hoá bất động sản chờ bán Dư Nợ Trị giá thực tế hàng hoá bất động sản còn lại cuối kỳ. 2
 3. 18/07/2012 Tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán 9 Các nghiệp vụ phát sinh chủ yếu 10 Bên Nợ Bên Có Mua BĐS đầu tư Số khấu hao BĐS đầu tư trích trong Kết chuyển toàn bộ chi phí kinh Xây dựng BĐS đầu tư kỳ; doanh BĐS đầu tư phát sinh trong kỳ Chi phí sửa chữa, nâng cấp, cải tạo để xác định kết quả hoạt động kinh Chi phí phát sinh sau ghi nhận BĐS đầu tư không đủ điều kiện tính doanh. ban đầu Bán BĐS đầu tư vào nguyên giá BĐS đầu tư; Khấu hao BĐS đầu tư Chi phí phát sinh từ nghiệp vụ cho Cho thuê hoạt động BĐS thuê hoạt động BĐS đầu tư trong kỳ; Bán bất động sản đầu tư Giá trị còn lại của BĐS đầu tư bán, Cải tạo BĐS đầu tư để bán thanh lý trong kỳ; Chuyển đổi mục đích nắm giữ Chi phí của nghiệp vụ bán, thanh lý KHÔNG CÓ SỐ DƯ CUỐI KỲ BĐS đầu tư phát sinh trong kỳ. Mua bất động sản đầu tư 11 Bài tập thực hành số 1 12 Chuyển quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà trên TK 217 đất, giá mua là 1.400 trđ thanh toán bằng chuyển khoản. TK 11*, 331, … Chi phí môi giới thanh toán bằng tiền mặt là 7 trđ. Giá trị TK 133 nhà trên đất được xác định là 200 trđ. DN mua chờ tăng giá để bán lại. TK 333 3
 4. 18/07/2012 Mua trả chậm 13 Bài tập thực hành số 2 14 Chuyển quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà trên đất, giá TK 217 mua trả ngay là 5.000 trđ. Tại thời điểm mua phải thanh toán TK 11*, 331, 333 ngay 1.500 trđ, số còn lại trả dần trong 10 năm, mỗi năm 350 trđ. DN chuyển khoản 1.500 trđ trả cho người bán. Tổng số TK 133 lãi trả chậm trong 10 năm là 2.310 trđ. Thuế trước bạ phải nộp là 25 trđ bằng tiền mặt. Chi phí môi giới thanh toán bằng tiền mặt là 2,2 trđ, trong đó TK 242 TK 635 có thuế GTGT 0,2 trđ. Doanh nghiệp đang giữ tài sản để chờ tăng giá. BĐS đầu tư qua xây dựng 15 Bài thực hành số 3 16 Chuyển quyền sử dụng đất, giá mua là 300 trđ trả ngay bằng TK 241 tiền mặt. Doanh nghiệp tiến hành phân lô, xây dựng nhà để cho thuê theo một số hợp đồng thuê hoạt động. Chi phí phát TK 11*, 331… sinh khi xây dựng như sau: TK 217 – Vật liệu mua ngoài thanh toán bằng TGNH: 200 trđ TK 133 – Công cụ dụng cụ xuất kho loại phân bổ 1 lần: 30 trđ – Tiền lương phải trả công nhân viên: 120 trđ – Chi phí dịch vụ mua ngoài phải trả 5,2 trđ – Chi phí khác thanh toán bằng tiền mặt: 7 trđ 10 tháng sau công trình hoàn thành và sẳn sàng để bán hoặc cho thuê hoạt động. 4
 5. 18/07/2012 Chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu 17 Chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu 18 Tăng lợi ích kinh tế: Không tăng lợi ích kinh tế: TK 241 TK 632 TK 11*, 331… TK 11*, 331… TK 217 TK 133 TK 133 TK 242 Ghi tăng nguyên giá bất động sản đầu tư Ghi tăng giá vốn hàng bán hoặc phân bổ dần vào giá vốn hàng bán Bài tập thực hành số 4 19 Bài tập thực hành số 5 20 Công ty An Phương tiến hành sửa chữa một bất động Bên thuê văn phòng thông báo một bên tường nhà bị sản đầu tư đã xuống cấp trầm trọng, chi phí phát sinh thấm. Công ty An Phương đã khoán cho công ty xây gồm: dựng Hòa Bình thực hiện sữa chữa với tổng chi phí là là – Mua vật liệu xây dựng đưa vào sửa chữa 220 trđ, trong đó có 5,5 trđ, trong đó có thuế GTGT 10%, thanh toán bằng thuế GTGT 20, đã thanh toán bằng TGNH. tiền mặt. – Nhân công khoán cho nhà thầu 50 trđ, thanh toán bằng chuyển khoản. – Chi phí khác bằng tiền mặt 10 trđ. Công việc nâng cấp đã hoàn thành, đưa vào cho thuê. 5
 6. 18/07/2012 Khấu hao bất động sản đầu tư 21 Cho thuê bất động sản đầu tư 22 TK 3387 TK 3331 TK 11*, 131 TK 2147 TK 632 TK 3331 TK 632 TK 2147 TK 632 TK 11*, 331 TK 133 Bài tập thực hành số 6 23 Bán bất đầu tư 24 Doanh nghiệp cho thuê hoạt động bất động sản đầu tư, TK 632 thời hạn thuê là 1 năm, giá thuê chưa thuế GTGT mỗi TK 217 tháng là 10.000.000đ, thuế GTGT thuế suất 10%. Theo thoả thuận bên thuê phải tiền thuê mỗi đầu 6 tháng. Doanh nghiệp đã nhận đủ số tiền thuê của 6 tháng đầu TK 2147 tiên. Chi phí môi giới cho thuê thanh toán bằng tiền mặt TK 5117 500.000đ. Khấu hao hằng tháng phải trích cho TSCĐ TK 11*, 131 này là 2.000.000đ. TK 3331 6
 7. 18/07/2012 Bài tập thực hành số 7 25 Sửa chữa BĐS đầu tư để bán 26 Công ty CP ABC bán một bất động sản đầu tư có TK 1567 nguyên giá là 1.200 trđ, đã trích khấu hao 100 trđ. Giá TK 217 bán chưa thuế GTGT là 2.000 trđ, thuế GTGT 10%, đã thu bằng chuyển khoản. TK 2147 TK 154 TK 11*, 152, 331, 334,… TK 133 Bài tập thực hành số 8 27 Chuyển đổi mục đích nắm giữ 28 Sau thời gian đầu tư BĐS, doanh nghiệp quyết định cải BĐS đầu tư BĐS CSH sử dụng tạo, sửa chữa khu nhà quận 9 để bán theo hợp đồng đã BĐS CSH sử dụngBĐS đầu tư ký kết. Bất động sản này có nguyên giá là 1.020trđ, đã BĐS đầu tư Hàng hóa BĐS trích khấu hao 20 trđ. Hàng hóa BĐSBĐS đầu tư Chi phí thuê ngoài nâng cấp thanh toán bằng chuyển khoản 44 trđ, trong đó có thuế GTGT 4 trđ. Công việc cải tạo đã xong, sẵn sàng để giao cho khách hàng. 7
 8. 18/07/2012 Bất động sản đầu tư và BĐS CSH sử dụng 29 Bài tập thực hành số 9 30 BĐS đầu tư thành BĐS CSH sử dụng BĐS CSH sử dụng thành BĐS đầu tư Công ty Đất Xanh quyết định ngưng việc cho thuê khu văn phòng ở quận 7, chuyển thành phòng giới thiệu sản TK 211 TK 217 phẩm. Khu văn phòng cho thuê này có nguyên giá 3.000 TK 217 TK 211, 213 trđ, giá trị quyền sử dụng đất là 2.000 trđ (không thời TK 213 hạn), giá trị nhà trên đất 1.000trđ, đã khấu hao đến thời điểm hiện tại là 500 trđ. TK 2141, 2143 TK 2147 Chi tiền mặt quét vôi lại toàn bộ khu văn phòng 13 trđ, TK 2141, 2143 TK 2147 kế toán phân bổ vào chi phí trong 1 năm. Khi CSH bắt đầu sử dụng Khi CSH kết thúc sử dụng TS BĐS đầu tư và Hàng hóa BĐS 31 Trình bày BĐS đầu tư 32 BĐS đầu tư thành hàng hóa BĐS Hàng hóa BĐS thành BĐS đầu tư TK 1567 TK 217 TK 217 TK 1567 TK 2147 CSH bắt đầu triển khai mục đích bán CSH bắt đầu cho bên khác thuê hoạt động 8
 9. 18/07/2012 Thuyết minh BĐS ĐT - Vinamilk 33 Thuyết minh BĐS ĐT - Vinamilk 34 Thuyết minh BĐS ĐT - Vinamilk 35 Thuyết minh BĐS ĐT - Vinamilk 36 9
 10. 18/07/2012 Thuyết minh Doanh thu BĐS - Vinamilk 37 Khác biệt thuế và kế toán 38 Chênh lệch giữa thuế và kế toán có thể phát sinh trong thời gian nắm giữa BĐS chờ tăng giá. Bài tập thực hành số 10 39 Chứng từ kế toán 40 1/1/20x0, Cty thương mại T mua một tòa nhà với NG Hợp đồng mua bán bất động sản 1.000 trđ, nắm giữ chờ tăng giá rồi bán. Kế toán khấu Chứng từ nộp thuế khi mua BĐS hao tòa nhà theo phương pháp đường thẳng, thời gian Hoá đơn GTGT mua vào và bán BĐS khấu hao 20 năm. Hoá đơn GTGT phát hành khi cho thuê BĐS Ngày 1/1/20x5, DN bán tòa nhà với giá 1.300 trđ. Phiếu thu/Phiếu chi, GB Nợ/GB Có của Ngân hàng Cơ quan thuế không chấp nhận chi phí khấu hao BĐS trong thời gian chờ tăng giá do chưa có doanh thu Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tương ứng. Giấy chứng nhận sở hữu công trình xây dựng => Xác định chênh lệch thuế trong từng năm? Các chứng từ khác…. 10
 11. 18/07/2012 Sổ kế toán 41 11

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản