intTypePromotion=1

Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 2 - Học viện Tài chính

Chia sẻ: Cảnh Đặng Xuân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:77

0
139
lượt xem
24
download

Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 2 - Học viện Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 2 Kế toán Vốn bằng tiền, đầu tư ngắn hạn và các khoản phải thu thuộc bài giảng kế toán tài chính, nội dung nghiên cứu trong chương học này về các kiến thức sau: Kế toán vốn bằng tiền, kế toán các khoản đầu tư ngắn hạn, kế toán các khoản phải thu, kế toán các khoản tạm ứng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 2 - Học viện Tài chính

 1. Chương 2: Kế toán Vốn bằng tiền, đầu tư ngắn hạn và các khoản phải thu Biên soạn: TS. Trần Văn Dung NCS. Nguyễn Tuấn Anh 1 Copyright Bộ môn KTDN - Khoa kế toán - HVTC
 2. Nội dung nghiên cứu 2.1 Kế toán vốn bằng tiền 2.2 Kế toán các khoản đầu tư ngắn hạn 2.3 Kế toán các khoản phải thu 2.4 Kế toán các khoản tạm ứng và trả trước 2 Copyright Bộ môn KTDN - Khoa kế toán - HVTC
 3. Nội dung nghiên cứu  Thời lượng phân bổ: - Phần lý thuyết: 12 tiết - Phần bài tập: 6 tiết  Tài liệu tham khảo: - Giáo trình kế toán tài chính – Học viện Tài chính (chương 2); Bài tập môn kế toán tài chính. - Hệ thống kế toán doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định 1141/QĐ/CĐKT, ngày 1/1/1995 và sửa đổi bổ sung Quyết định 167/2000/CĐKT, ngày 20/10/2000 của Bộ Tài chính. - Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các tài liệu liên quan đến kế toán... 3 Copyright Bộ môn KTDN - Khoa kế toán - HVTC
 4. 2.1 Kế toán vốn bằng tiền Nhiệm vụ kế toán Kế toán tiền mặt Kế toán tiền gửi ngân hàng Kế toán tiền đang chuyển 4 Copyright Bộ môn KTDN - Khoa kế toán - HVTC
 5. 2.1.1 Nhiệm vụ kế toán + Nhiệm vụ kế toán:…. + Kế toán vốn bằng tiền phải tuân thủ theo các nguyên tắc: – Sử dụng đơn vị tiền tệ thống nhất là Đồng Việt Nam. – Các loại ngoại tệ phải quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch (tỷ giá giao dịch thực tế hoặc tỷ giá giao dịch bình quân thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do ngõn hàng NN VN cụng bố ỏp dụng tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ) và được theo dõi chi tiết riêng từng nguyên tệ trên TK 007. – Các loại vàng bạc, đá quý, kim khí quý phải được đánh giá bằng tiền tệ tại thời điểm phát sinh theo giá thực tế (nhập, xuất) ngoài ra phải theo dõi chi tiết số lượng, trọng lượng, quy cách và phẩm chất của từng loại. – Vào cuối kỳ kế toán năm TC, kế toán phải đỏnh giỏ lại các loại ngoại tệ tồn quĩ theo tỷ giá giao dịch tại tđ… . 5 Copyright Bộ môn KTDN - Khoa kế toán - HVTC
 6. 2.1.2 Kế toán tiền mặt A,Các chứng từ sử dụng. Tr8,9 Tr2,3 B, TK sử dụng chủ yếu (TK111; TK007;…) TK 111 – Tiền mặt + Các khoản tiền mặt, ngân phiếu, ngoại tệ, + Các khoản tiền mặt, ngân phiếu, vàng bạc... nhập quỹ ngoại tệ, vàng bac.. xuất quỹ + Số tiền mặt thừa phát hiện khi KK + Các khoản tiền mặt phát hiện thiếu +Chờnh lệch tăng do đỏnh giỏ lại TM cú gốc khi kiểm kê ngoại tệ… + Chờnh lệch giảm do đỏnh giỏ lại TM cú gốcngoại tệ… Số dư : Số tiền mặt tồn quỹ hiện có Tài khoản 111 có 3 tài khoản cấp 2: + Tài khoản 1111- Tiền Việt Nam + Tài khoản 1112 - Ngoại tệ + Tài khoản 1113 - Vàng bạc, đá quý, kim khí quý 6
 7. C, T.tự KT TM bằng tiền VN TK Lquan… TK 111(1111) TK Lquan… (1)Nhập quĩ (2)xuấtquĩ TM…. TM…. TK 138(1381) TK 338(3381) (4)Kiểm kê quĩ p/h thiếu… (3)Kiểm kê quĩ p/h thừa… 7
 8.  Kế toán các khoản thu-chi bằng tiền VN  Thu tiền nhập quĩ TM  Chi quĩ TM Nợ TK 111- Tiền mặt TK 152,153, 156, 211 - Chi tiền mua vật tư, Có TK 511, 512, 515 - DT BH và hàng hoá, TSCĐ CCDV, DT nội bộ và DT tài chính Nợ TK 331, 311,315 - Chi tiền trả nợ cho Có TK 711- TN HDD khác người bán, trả nợ vay ngắn hạn.. Có TK 131, 138, 141- Thu hồi các khoản Nợ phải thu Nợ TK 333, 334, 336 - Chi tiền thanh toán với Có TK 112 - Tiền gửi ngân hàng Nhà nước, với CNV, với nội bộ Có TK 128, 222 - Thu hồi tiền đầu tư Nợ TK 112, 113 - Chi tiền gửi vào ngân hàng, Có TK 144, 244 - Thu hồi các khoản ký gửi qua bưu điện, nộp thuế... cước, ký quỹ Nợ TK 121, 221, 128, 222, 228- Chi tiền đầu ... ... tư Nợ TK 144, 244 - Chi tiền ký quỹ, ký cược Nợ các TK621, 627, 641, 642, 635, ... ... Có TK 111 - Tiền mặt 8 Copyright Bộ môn KTDN - Khoa kế toán - HVTC
 9. D, Kế toán các khoản thu chi bằng ngoại tệ Tr5  Việc hạch toán ngoại tệ phải quy đổi ra Đồng Việt Nam hoặc đơn vị tiền tệ chính thức được sử dụng trong kế toán (nếu được chấp thuận) về nguyên tắc doanh nghiệp phải căn cứ vào tỷ giá giao dịch thực tế của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh hoặc tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên NH do NH Nhà nước công bố tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ kinh tế (Gọi tắt là tỷ giá giao dịch) để ghi sổ kế toán.  Đối với các Tài khoản thuộc loại chi phí, doanh thu, thu nhập, vật tư, hàng hoá, tài sản cố định, bên Nợ các tài khoản vốn bằng tiền, các tài khoản Nợ phải thu hoặc bên Có các tài khoản Nợ phải trả ... Khi có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ phải ghi sổ kế toán theo tỷ giá giao dịch. 9 Copyright Bộ môn KTDN - Khoa kế toán - HVTC
 10.  Kế toán các khoản thu chi bằng ngoại tệ (tiếp)  Đối với bên Có của các tài khoản vốn bằng tiền, các tài khoản Nợ phải thu và bên Nợ của các tài khoản Nợ phải trả khi có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ phải được ghi sổ kế toán theo tỷ giá ghi sổ (Tỷ giá ghi sổ được tính theo một trong các phương pháp: Phương pháp bình quân gia quyền; nhập trứơc xuất trước; Nhập sau xuất trước; Thực tế đích danh).  Cuối năm tài chính, doanh nghiệp phải đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do NHNN Việt Nam công bố tại thời điểm lập bảng CĐKT.  Trường hợp mua bán ngoại tệ bằng đồng Việt Nam thì hạch toán theo tỷ giá thực tế mua, bán. 10 Copyright Bộ môn KTDN - Khoa kế toán - HVTC
 11.  Kế toán các khoản thu chi bằng ngoại tệ (tiếp)  Trường hợp phát sinh các nghiệp vụ thu, chi tiền mặt bằng ngoại tệ, kế toán còn phải theo dõi nguyên tệ trên TK 007- nguyên tệ các loại.  Kết cấu: TK 007 – Nguyên tệ các loại Số tiền nguyên tệ thu vào quỹ Ghi số tiền nguyên tệ chi ra từ theo đơn vị nguyên tệ. quỹ theo đơn vị nguyên tệ. Số dư: Phản ánh số tiền nguyên tệ hiện còn ở quỹ TK 007 - mở chi tiết theo từng loại ngoại tệ mà DN có 11 Copyright Bộ môn KTDN - Khoa kế toán - HVTC
 12.  Một số nghiệp vụ chủ yếu  Khi phát sinh DT, thu nhập khác thu tiền bằng ngoại tệ nhập quỹ.  Khi thanh toán Nợ phải thu bằng ngoại tệ, nhập quỹ TM.  Khi xuất quỹ ngoại tệ để mua tài sản, vật tư, hàng hoá và chi trả các khoản chi phí bằng ngoại tệ.  Khi xuất quỹ TM bằng ngtệ để trả nợ cho NB, nợ vay....  Cuối kỳ kế toán, đánh giá lại số dư TM có gốc ngoại tệ theo tỷ giá giao dịch bình quân liên ngân hàng tại thời điểm lập báo cáo tài chính.  Xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối năm. 12 Copyright Bộ môn KTDN - Khoa kế toán - HVTC
 13. TT Kế Toán TT105:20,26 TK338(3381) TK111(1112) TK138(1381) (3) KKê phát hiện thừa (4) KKê phát hiện thiếu TK Lq… TK Lq… (1)Thu ngoại tệ nhập quĩ (2)Chi ngoại tệ 635 515 635 515 (Lỗ) (Lãi) (Lỗ) (Lãi) 413(4131) 413(4131) (5a) Đgiá lại ntệ vào cuối năm (5a) Đgiá lại ntệ vào cuối năm (Tỷ giá tăng) (Tỷ giá giảm) … … 13 … …
 14.  DT, thu nhập khác thu tiền bằng ngoại tệ  Kế toán quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt nam theo tỷ giá hối đoái ngày giao dịch , tỷ giá giao dịch bình quân liên ngân hàng, ghi: Nợ TK 111 (2) - Tiền mặt ( Theo tỷ giá giao dịch bình quân liên ngân hàng) Có TK 511- DTBH và CCDV (Tỷ giá GD bquân liên NH) Có TK 711- Thu nhập khác Tỷ giá GD bình quân liên NH) Có TK 3331- Thuế giá trị gia tăng phải nộp 14 Copyright Bộ môn KTDN - Khoa kế toán - HVTC
 15.  Thanh toán Nợ phải thu bằng ngoại tệ  Nếu phát sinh lãi CLTG hối đoái trong giao dịch thì ghi: Nợ TK 111 (2)- Tiền mặt ( Theo tỷ giá giao dịch bình quân liên ngân hàng) Có TK 131, 136 ,138 (Tỷ giá ghi trên sổ kế toán) Có TK 515- Doanh thu hoạt động tài chính (Số chênh lệch tỷ giá giao dịch bình quân liên ngân hàng lớn hơn tỷ giá ghi trên sổ kế toán TK 131)  Nếu phát sinh lỗ chênh lệch tỷ giá trong giao dịch thanh toán nợ phải trả (tỷ giá GD bình quân liên ngân hàng nhỏ hơn tỷ giá ghi trên sổ kế toán các tài khoản phait thu ) thì số chênh lệch được ghi : Nợ TK 111 (1112) - Tỷ giá hối đoái ngày giao dịch , (tỷ giá BQLNH) Nợ TK 635 - Chi phí tài chính (lỗ tỷ giá hối đoái) Có TK 131,136.138 (tỷ giá hối đoái ghi trên sổ kế toán) 15
 16.  Cuối kỳ kế toán, đánh giá lại số dư tiền mặt có gốc ngoại tệ theo tỷ giá giao dịch bình quân liên ngân hàng tại thời điểm lập báo cáo tài chính  Trường hợp có lãi (tỷ giá hối đoái tăng) thì số chênh lệch tỷ giá, ghi: Nợ TK 111 - Tiền mặt (1112) Có TK 413 - Chênh lệch tỷ giá (4131, 4132)  Trường hợp bị lỗ (tỷ giá hối đoái giảm) thì số chênh lệch tỷ giá, ghi: Nợ TK 413 - Chênh lệch tỷ giá (4131, 4132) Có TK 111 - Tiền mặt (1112) 16 Copyright Bộ môn KTDN - Khoa kế toán - HVTC
 17.  Xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối năm  Kết chuyển Lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái vào cuối năm tài chính: Nợ TK 413 (4131) Có TK 515 - Doanh thu tài chính  Kết chuyển lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái vào cuố năm tài chính: Nợ TK 635 - Chi phí tài chính Có TK 413 (4131) 17 Copyright Bộ môn KTDN - Khoa kế toán - HVTC
 18. SỔ SÁCH KẾ TOÁN TM *HTKT NK chung: *HTKT NKCT: -Sổ NK thu tiền -Bảng kờ số 1 -Sổ NK chi tiền -NKCT số 1 20,22 -(Sổ NKC), Sổ cỏi TK111 -Sổ cỏi TK111 *HTKT Chứng từ ghi sổ: -Chứng từ ghi sổ 10,21,23 -SổĐKCTGS, SổcỏiTK111 18
 19. 2.1.3 Kế toán tiền gửi ngân hàng  Nội dung:  Nguyên tắc HT: Tr8  TKSD: Tài khoản 112 “Tiền gửi Ngân hàng”  Kết cấu (tương tụ như TK 111) – Bên Nợ : Các khoản tiền gửi tăng – Bên Có : Các khoản tiền gửi giảm – Số dư bên Nợ :Số tiền gửi hiện còn gửi ở các ngân hàng  Tài khoản 112 được mở 3 tài khoản cấp 2: Tài khoản 1121- Tiền Việt Nam Tài khoản 1122 -Ngoại tệ Tài khoản 1123 -Vàng bạc, kim khí quý, đá quý Ngoài ra kế toán còn SD nhiều tài khoản liên quan khác.. 19 Copyright Bộ môn KTDN - Khoa kế toán - HVTC
 20. TT KẾ TOÁN TGNH TK338(3388) TK112(1121,1122) TK138(1388) (3) Đối chiếu phát hiện thừa (4) Đối chiếu phát hiện thiếu TK Lq… TK Lq… (1)Nhận giấy báo có… (1)Nhận giấy báo nợ… 635 515 635 515 (Lỗ) (Lãi) (Lỗ) (Lãi) 413(4131) 413(4131) (5a) Đgiá lại ntệ vào cuối năm (5a) Đgiá lại ntệ vào cuối năm (Tỷ giá tăng) (Tỷ giá giảm) … … … … 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2