intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Chương 3 - Hà Minh Phước (Dành cho lớp công thương)

Chia sẻ: Nguyễn Hoài Nam | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:39

79
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Kinh tế học vĩ mô - Chương 3: Xác định sản lượng cân bằng quốc gia" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng cầu trong mô hình nền kinh tế giản đơn, xác định điểm cân bằng sản lượng quốc gia,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Chương 3 - Hà Minh Phước (Dành cho lớp công thương)

 1. Chương 3  XÁC ĐỊNH SẢN LƯỢNG  CÂN BẰNG QUỐC GIA 1
 2. Chương 3: LÝ THUYẾT XÁC ĐỊNH SẢN LƯỢNG CÂN  BẰNG QUỐC GIA I. Tổng cầu trong mô hình nền kinh tế giản đơn 1. Tiêu dùng và tiết kiệm 2. Đầu tư 3. Hàm tổng cầu dự kiến II. Xác định điểm cân bằng sản lượng quốc gia •Các lý thuyết •Xác định mức sản lượng cân bằng III. Mô hình số nhân 1. Khái niệm về số nhân 2. Công thức tính số nhân 05/29/17 2
 3. 3
 4. I. Tổng cầu trong mô hình kinh tế giản đơn 1. Tieâu duøng C Là lượng tiêu dùng của hộ gia  đình  mua  sắm  những  tư  liệu  sinh  hoạt  hằng  ngày  trong  giới  hạn  của  thu  nhập khả dụng  (Yd).  4
 5. vôùi Yd: - Khi coù chính phuû can thieäp: Yd = Y - Tx + Tr = Y - (Tx- Tr) Goïi T= Tx - Tr Yd Y T - Khi khoâng coù chính phuû: Yd = Y 5
 6. Các hộ gia đình sẽ dùng thu nhập khả  dụng để tiêu dùng và tiết kiệm:  Yd =  C + S 6 6
 7. Hàm C theo Yd:  C = f(Yd+)  C = C0+ Cm.Yd C0: tieâu duøng töï ñònh cuûa hoä gia ñình Mức tieâu duøng tối thiểu của con người khi Yd=0 Cm (hay MPC): tieâu duøng bieân cuûa hoä gia ñình theo Yd laø heä soá phaûn aûnh möùc thay ñoåi cuûa tieâu duøng khi thu nhaäp khaû duïng thay ñoåi 1 ñôn vò. C 0 Cm 1 Yd 7 7
 8. 2. Tiết kiệm S Tieát kieäm cuûa hoä gia ñình laø phaàn coøn laïi cuûa thu nhaäp khaû duïng (Yd) sau khi tieâu duøng (C) S = Yd – C     = Yd – Co –Cm.Yd     = – Co +(1 –Cm).Yd  S =   So   +    Sm. Yd 8 8
 9. S = f (Yd+)  S = S0 + Sm. S0: tieát kieäm töï ñònh cuûa caùc hoä gia ñình, S0 = ­ C0 Sm (MPS): tieát kieäm bieân, laø ñaïi löôïng phaûn aûnh löôïng thay ñoåi cuûa tieát kieäm khi thu nhaäp khaû duïng thay ñoåi 1 ñôn vò. Sm = 1­ Cm S Cm + Sm = 1 0 Sm  1 Yd 9
 10. Phân biệt giá trị biên với giá trị trung bình Yd C S C/Yd S/Yd Cm=C/Yd Sm=S/Yd 20 16 4 0,8 0,2 0,75 0,25 24 19 5 0,79 0,21 10
 11. TD: Hàm  C  =  80  +  0,9Yd.  Tìm  hàm  S,  khảo  sát và vẽ đồ thị 2 hàm số trên. 11 11
 12. C,S Đường  C = 80 + 0,9Yd П/4 C S =­80 + 0,1Yd 800 X Điểm trung hòa (Điểm vừa đủ C=Yd) Yd    0       800  C     80      800       S    ­ 80         0 80 S 0 Yd ­80 800 Lưu ý: 1/ Co = ­ So    2/ C = Yd => S = 0 12
 13. 3. Chi tiêu đầu tư I - Khoaûn chi cuûa doanh nghieäp ñeå mua nhöõng saûn phaåm ñaàu tö, döï tröõ toàn kho, ñaàu tö cho nguoàn nhaân löïc. - Khoaûn chi xaây döïng nhaø môùi cuûa hoä gia ñình. 13 13
 14. Các nhân tố ảnh hưởng I:  ­ Sản lượng (thu nhập) Y: Y↑  I↑  ­Các  nhân  tố  khác:  lãi  suất,  lợi  nhuận  kỳ  vọng,  môi  trường  đầu  tư…                        14
 15. Biểu hiện: I = f(Y) Hàm I theo Y là hàm đồng biến  I = f(Y+) = I0+Im.Y     I 0 Im(MPI ) 1 Y 15 15
 16. • Hàm đầu tư theo sản lượng Hàm đầu tư theo sản lượng I = f(Y) phản ánh sự phụ thuộc lượng đầu tư dự kiến vào sản lượng quốc gia. Dạng tổng quát: I = I0 + ImY, trong đó: I0: Đầu tư tự định Im: Đầu tư biên Ngoài ra đầu tư còn phụ thuộc vào lãi suất, do đó hàm đầu tư theo sản lượng và lãi suất (I = f(Y,r)): I = I0 + ImY + Irmr (Irm< 0: lượng đầu tư thay đổi khi lãi suất thay đổi 1 đơn vị) 16 16
 17. I I = I0 I0 O I Y I Y I0 + m I = I0 O Y
 18. 2. Hàm I theo Y là hàm hằng, vì I không phụ  thuộc rõ rệt vào sản lượng mà phụ thuộc  các yếu tố khác  I = f(Y) = I0 18
 19. 1.3. Hàm tổng cầu theo sản lượng Nền kinh tế giản đơn, Tổng cầu được tạo thành bởi lượng chi tiêu của hộ gia đình và doanh nghiệp. AD = C + I với C = C0 + Cm.Yd , I = I0 + ImY AD = C0 + Cm.Yd + I0 + ImY AD = (C0 + I0) + (Cm + Im)Y (với Yd = Y) Đặt AD0 = C0 + I0, ADm = Cm + Im AD = AD0 + ADm .Y Đây là hàm tổng cầu theo sản lượng 19
 20. AD0- Chi tiêu tự định: Là mức chi tiêu mà sự thay đổi của nó không phụ thuộc vào sản lượng. ADm - Chi tiêu biên (khuynh hướng chi tiêu biên, tổng cầu biên): phản ánh sự thay đổi của tổng cầu khi sản lượng thay đổi một đơn vị ADm.Y - Chi tiêu ứng dụ (chi tiêu kéo theo) là mức chi tiêu mà sự thay đổi của nó do sự thay đổi của sản lượng gây ra. Ví dụ: C= 100 + 0,75.Yd và I = 100 + 0,05.Y Suy ra: AD = 200 + 0,8.Y 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2