intTypePromotion=1

Bài giảng Kinh tế học vi mô - ThS Trần Thị Hòa

Chia sẻ: Thị Huyền | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:185

0
115
lượt xem
10
download

Bài giảng Kinh tế học vi mô - ThS Trần Thị Hòa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn cùng tìm hiểu số đơn vị học trình; mục tiêu tổng thể; mô tả tóm tắt nội dung; điều kiện tiên quyết được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Kinh tế học vi mô - ThS Trần Thị Hòa". Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế học vi mô - ThS Trần Thị Hòa

 1. BÀI GiẢNG KINH TẾ HỌC VI MÔ Giảng viên :ThS Trần Thị Hòa Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Địa chỉ: Email huyhoatuan@yahoo.com ĐT: 0914281999 - 0433518402
 2. GIỚI THIỆU CHUNG 1 Số đơn vị học trình 2 Mục tiêu tổng thể 3 Mô tả tóm tắt nội dung 4 Điều kiện tiên quyết
 3. MỤC TIÊU TỔNG THỂ VÀ KẾT CẤU BÀI HỌC Cung cấp các kiến thức cơ bản về hoạt động kinh tế của các thành viên kinh tế trong nền kinh tế thị trƣờng Kinh tế vi mô Chƣơng 1 Chƣơng 2 Chƣơng 3 Chƣơng 4 Chƣơng 5 Chƣơng 6 Chƣơng 7 Tóm tắt Bài tập Giới thiệu Nội dung nội dung trắc nghiệm Giới thiệu khái quát nội dung của chƣơng và yêu cầu đối với ngƣời học khi nghiên cứu chƣơng đó Đƣợc biên soạn theo trình tự, kết cấu nội dung của môn học một cách cụ thể, chi tiết, đơn giản giúp cho ngƣời học có thể nắm bắt nội dung một cách nhanh chóng Nhằm mục đích nhắc lại các thuật ngữ then chốt, nội dung cốt lõi của chƣơng Phần luyện tập khi học viên đã nghiên cứu song nội dung của mỗi chƣơng
 4. MÔ TẢ TÓM TẮT NỘI DUNG Giới thiệu việc lựa chọn tối ƣu các vấn đề kinh tế cơ bản của một doanh nghiệp, tính quy luật và xu hƣớng vấn động tối ƣu của quan hệ cung cầu, các nhân tố ảnh hƣớng tới cung, cầu hàng hoá, dịch vụ nào đó Cách thức lựa chọn tiêu dùng tối ƣu của ngƣời tiêu dùng khi thu nhập bị giới hạn Trong một giới hạn về nguồn lực thì doanh nghiệp sẽ lựa chọn cơ cấu đầu vào nhƣ thế nào để sản xuất có hiệu quả nhất Phƣơng pháp xác định chính xác doanh thu, chi phí, lợi nhuận của doanh nghiệp Để bảo đảm đƣợc mục tiêu doanh nghiệp thì doanh nghiệp cần phải lựa chọn những loại đầu vào nhƣ thế nào với số lƣợng và giá cả nhƣ thế nào để thoả mãn đầu ra
 5. CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KINH TẾ HỌC VI MÔ
 6. KINH TẾ HỌC VÀ KINH TẾ HỌC VI MÔ 1 Kinh tế học và nền kinh tế 2 Các bộ phận kinh tế học 3 Kinh tế học thực chứng và kinh tế học chuẩn tắc
 7. KINH TẾ HỌC VÀ NỀN KINH TẾ Là môn khoa học giúp cho con ngƣời hiểu về cách thức vận hành Kinh tế học của nền kinh tế nói chung và cách thức ứng xử của từng thành viên tham gia vào nền kinh tế nói riêng Khái niệm Là một cơ chế phân bổ các nguồn lực khan hiếm cho các mục đích xử Nền kinh tế dụng khác nhau. Nhằm giải quyết ba vấn đề kinh tế cơ bản Sản xuất cái gì? Sản xuất như thế nào? Sản xuất cho ai?
 8. KINH TẾ HỌC VÀ NỀN KINH TẾ Hàng hóa, dịch vụ Hàng hóa, dịch vụ Thị trƣờng sản phẩm Tiền (chi tiêu) Tiền (doanh thu) Hộ gia đình Chính phủ Doanh nghiệp Thuế Thuế Trợ cấp Trợ cấp Yếu tố sản xuất Thị trƣờng yếu tố Yếu tố sản xuất Tiền Tiền (thu nhập) (chi phí)
 9. CÁC BỘ PHẬN KINH TẾ HỌC Là một bộ phận của kinh tế học. Nghiên cứu các vấn đề về: Mục tiêu của các thành viên kinh tế Các giới hạn của các thành viên kinh tế Kinh tế vi mô Phƣơng pháp đạt đƣợc mục tiêu kinh tế của các thành viên trong xã hội Khái niệm Là bộ phận kinh tế học nghiên cứu các vấn đề kinh tế tổng thể của các Nền kinh vĩ mô nền kinh tế nhƣ các vấn đề tăng trƣởng, lạm phát, thất nghiệp…
 10. KINH TẾ HỌC THỰC CHỨNG VÀ KINH TẾ HỌC CHUẨN TẮC Liên quan đến cách lý giải khoa học các vấn đề mang tính nhân quả và Kinh tế học thƣờng liên quan đến các câu hỏi nhƣ thực chứng là đó là gì? Tại sao lại nhƣ vậy? Điều gì xảy ra nếu… Khái niệm Liên quan đến việc đánh giá chủ quan của các cá nhân. Nó liên quan Nền kinh học đến các câu hỏi nhƣ điều gì nên xảy chuẩn tắc ra, cần phải nhƣ thế nào?
 11. NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KINH TẾ HỌC VĨ MÔ Phƣơng pháp nghiên cứu 1 Nội dung của kinh tế vi mô 2 kinh tế học vi mô Nghiên cứu tính quy Phƣơng pháp nghiên luật xu thế vận động cứu của kinh tế học vi tất yếu của các hoạt mô cũng chính là động kinh tế vi mô, phƣơng pháp nghiên những vấn đề của cứu của kinh tế học kinh tế thị trƣờng và vai trò của sự điều tiết của chính phủ.
 12. NỘI DUNG CỦA KINH TẾ HỌC VI MÔ Đề cập đến đối tƣợng, nội dung và phƣơng pháp nghiên cứu kinh tế học vi mô, lựa chọn kinh tế tối 1 ƣu của doanh nghiệp Nghiên cứu lý thuyết về Cung – Cầu và các nhân tố ảnh hƣởng đến cung và cầu, cơ chế hình thành giá của thị trƣờng và vai trò điều tiết thị trƣờng của 2 chính phủ Lý thuyết lợi ích nghiên cứu các vấn đề về tiêu dùng nhƣ quy luật lợi ích cận biên giảm dần trong 3 tiêu dùng, sự lựa chọn tối ƣu của ngƣời tiêu dùng Sản xuất – Chi phí – Lợi nhuận nghiên cứu các 4 quy luật trong sản xuất, chi phí và lợi nhuận
 13. NỘI DUNG CỦA KINH TẾ HỌC VI MÔ Cấu trúc thị trƣờng nghiên cứu các mô hình về thị trƣờng qua đó là 5 hành vi tối đa hóa lợi nhuận của doanh nghiệp trong thị trƣờng đó Thị trƣờng các yếu tố đầu vào của doanh nghiệp trong điều kiện thị 6 trƣờng cạnh tranh hoàn hảo Những thất bại của kinh tế thị trƣờng nghiên cứu khuyết tật của kinh 7 tế thị trƣờng và vai trò của Chính Phủ
 14. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KINH TẾ HỌC VI MÔ Phƣơng pháp mô hình hóa Quan hệ nhân quả Xác định vấn đề nghiên cứu Phát triển mô hình Các phƣơng Kiểm chứng giả thiết kinh tế pháp đặc thù Phƣơng pháp so sánh tĩnh
 15. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KINH TẾ HỌC VI MÔ Xác định Kiểm định Phát triển vấn đề giả thiết mô hình nghiên cứu kinh tế - Lựa chọn biến số phù hợp - Đƣa ra các giả - Thu thập số định đơn giản liệu hóa so với thực - Phân tích số tế liệu - Xác lập các giả - Kiểm định thiết kinh tế để giải thích vấn đề nghiên cứu
 16. LÝ THUYẾT LỰA CHỌN KINH TẾ TỐI ƢU CỦA DOANH NGHIỆP Qui luật khan hiếm Chi phí cơ hội Qui luật chi phí cơ hội tăng dần Đƣờng giới hạn khả năng sản xuất Phân tích cận biên
 17. LÝ THUYẾT LỰA CHỌN KINH TẾ TỐI ƢU CỦA DOANH NGHIỆP Qui luật khan hiếm
 18. LÝ THUYẾT LỰA CHỌN KINH TẾ TỐI ƢU CỦA DOANH NGHIỆP Chi phí cơ hội Là giá trị cơ hội tốt nhất bị bỏ qua khi thực hiện một sự lựa chọn về kinh tế 0,45% /tháng 1 tỷ đồng Gửi tiền ngân hàng Chi phí cơ hội Lãi suất 4,5 triệu
 19. LÝ THUYẾT LỰA CHỌN KINH TẾ TỐI ƢU CỦA DOANH NGHIỆP Qui luật chi phí cơ hội tăng dần Quy luật này cho thấy rằng để thu thêm đƣợc một số lƣợng hàng hóa bằng nhau, xã hội ngày càng phải hy sinh ngày càng nhiều hàng hóa khác
 20. LÝ THUYẾT LỰA CHỌN KINH TẾ TỐI ƢU CỦA DOANH NGHIỆP Đƣờng giới hạn khả năng sản xuất Đƣờng giới hạn khả năng sản xuất (PPF) đƣợc hiểu là đƣờng mô tả tất cả các kết hợp hàng hóa dịch vụ X và Y mà nền kinh tế có thể sản xuất với ràng buộc về Lý thuyết các nguồn lực sản xuất và công nghệ hiện đại lựa chọn kinh tế Mọi thành viên đều mong muốn tối đa hóa lợi ích ròng
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2