intTypePromotion=1

Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 4 - Phạm Thế Anh

Chia sẻ: Trần Thanh Diệu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
40
lượt xem
5
download

Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 4 - Phạm Thế Anh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 4 Tiền tệ và lạm phát, trong chương này người học sẽ nghiên cứu lý thuyết cổ điển về lạm phát, giả định giá cả,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 4 - Phạm Thế Anh

 1. Trong ch ng này b n s h c CH NG 4 macro Ti n t và L m phát kinh t v bmô n m n th !" # $$ % & ' ( % )*+ ,- . N. Gregory Mankiw / 01 )' 0& . Bài gi ng c a Ph m Th Anh pham.theanh@yahoo.com (d ch và s a theo bài gi ng c a Ron Cronovich) © 2002 Worth Publishers, all rights reserved CHAPTER 4 Money and Inflation slide 1 L m phát M & xu h ng c a nó, 1960-2001 1960- L m phát M & xu h ng c a nó, 1960-2001 1960- 16 16 14 14 12 12 10 10 %n m %n m 8 8 6 6 4 4 2 2 0 0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 inflation rate inflation rate inflation rate trend CHAPTER 4 Money and Inflation slide 2 CHAPTER 4 Money and Inflation slide 3 M i liên h gi a ti n và giá c Ti n: nh ngh a 23 4 5 6 )7 8 7 98 : ) ,; . & *< & D 5 *< 6 8 E DF D& DG & ' . 01 H 4 8' 0% . =' *< % >' ? @ 8 6 > A , B 98 ? ? & 4 C D' E. CHAPTER 4 Money and Inflation slide 4 CHAPTER 4 Money and Inflation slide 5 1
 2. Ti n: các ch c n ng Money: types @ 8 DG 01 E 8 B L C M E )% L 01N B @ 8 8 DG 01 D: 8 I 4 D8 *J 8 L E )% L 01N O & ? J % K *+ ' *+ P )' ) Q & )% )8 CHAPTER 4 Money and Inflation slide 6 CHAPTER 4 Money and Inflation slide 7 Câu h i Th o lu n Cung ti n & chính sách ti n t R S &' D8 & T & *< DF E 8. 2 U )' C . ,. VA ! & 4 C . 2 G )' & C ' E DA D' . W *< K & G E )@ >' 6 X 0. " Y 01 >. " : G W *< K & G E CZ X CHAPTER 4 Money and Inflation slide 8 CHAPTER 4 Money and Inflation slide 9 Ngân hàng trung ng Các th c o cung ti n, tháng T 2002 `a 4 " & D ,8' O a P *< W 3X` " D 4 *< H 4 ,[ " # *\ . " 2 U bc e d .f ^g "h G )@ >' 6 ? g f .j gi ] ^_? DA 0 % ? C ' G & E DA C ) *J ^k ^gh C ' G E c e .g ij *< K & CZ l? G C4 ? $ % m % )*+ 4? &' ( & C ' G % )*+ 4 W! > ) #X. * Toà nhà C c D tr Liên bang ^n ^kh C ' G E e c .i ji Washington, DC CZ \ ? < O 8 ? DP 0* 98 m % )*+ 4 CHAPTER 4 Money and Inflation slide 10 CHAPTER 4 Money and Inflation slide 11 2
 3. Lý thuy t S l ng Ti n t T c l u chuy n ^ J C 3 C 4 J, N & P 8 r )' C 4 \ P 7 . % _8N DP 6 O M8 ) ,; 8 8 *+ DG 01 )' + CZ op 6 \ C 4 ! + ,- # B % . #q / 01N 2)' 7 kj? jg L bc j 3 j *< DG 01 )' 8' 0% L 5 bg j 3 j L ^s O M8 ) ,; *< DG 01 )' c 8' 0% )' 7 kj jg L= ' ? P * 5c CHAPTER 4 Money and Inflation slide 12 CHAPTER 4 Money and Inflation slide 13 T c l u chuy n, ti p theo T c l u chuy n, ti p theo t & 0u % _8 D8 N VG 01 v w08 = _8 & , *\ ' )% 8' 0% . 0 = a E? 2 ×3 1 0 = )' E 1 )' E 05P * 2 5 D *< W x DP x vw =X 5 )% 98 B 8' 0% 3 5D *< Wv w H = X 15 2 ×3 5 )% D *< Wv w08 = _8X CHAPTER 4 Money and Inflation slide 14 CHAPTER 4 Money and Inflation slide 15 Ph ng trình s l ng C u ti n và ph ng trình s l ng 2 # 4 +- #5 1y2 5 + # 6 & D: ? 8 98 1 ×0 5 2 ×3 . 0H I % _8 P * 4. ^ & 6 J N W1y2 X0 5 7 3 t & O B : N )' E E @ >' % _8 98 , . 7 5 *< & K *+ P p S \ s O . W7 & ' D X CHAPTER 4 Money and Inflation slide 16 CHAPTER 4 Money and Inflation slide 17 3
 4. C u ti n và ph ng trình s l ng tr l i Lý thuy t S l ng Ti n t 6 N W1y2 X0 5 7 3 ,p 6 \ *J ); DP *< *J ); DP *< N 1 ×0 5 2 ×3 DG 0 & P % ( ' D N ^P 4 S8 @ N 7 5 g0 y 0 =0 a K *+S *J P D' z\ % & ? *J ); DP *< \ 98 K W7 \ X DP 6 E *< * D8 8 8 *+ DG 01 W0 B X. 1 ×0 = 2 ×3 CHAPTER 4 Money and Inflation slide 18 CHAPTER 4 Money and Inflation slide 19 Lý thuy t S l ng Ti n t , ti p theo Lý thuy t S l ng Ti n t , ti p theo R \ I " *J kN 1 ×0 = 2 ×3 2P 7 98 ,- \ *< ,- \ ^: *< % * &'N 98 P 7 . z\ 0 P % ? % v w08 = w *J ; DP *< , 0{ >' P 7 N _8 W2 ×3 X ∆1 ∆0 ∆2 ∆3 vw H = *< % ,[ 8 + = + 1 0 2 3 & & 98 C & & D B W *J n X > D' ' > > 80 ^: & ∆0 2 5 Wv w08 = _8XyWv w H = X 0 8 '0 ? 0' 8 5j. 0 CHAPTER 4 Money and Inflation slide 20 CHAPTER 4 Money and Inflation slide 21 Lý thuy t S l ng Ti n t , ti p theo Lý thuy t S l ng Ti n t , ti p theo a 4 π WC H| ! #X ∆2 ∆1 ∆3 & 3 4 N π = π = − 2 1 3 a I D 0> )*\ ∆1 ∆2 ∆3 27 )*[ C M *+ r l = + ' B N 1 2 3 DH 8 7 B % @ } DH 8 7 98 8' 0% . v 8 *J ∆1 ∆3 π = − VH 8 7 \ J DH 7 )*[ ); & 8 ; 1 3 C D~ 0u . *< πN CHAPTER 4 Money and Inflation slide 22 CHAPTER 4 Money and Inflation slide 23 4
 5. S li u qu c t v Lý thuy t S l ng Ti n t , ti p theo l m phát t ng tr ng ti n t ∆1 ∆3 Inflation rate 10,000 Democratic Republic π = − (percent, logarithmic Nicaragua of Congo 1 3 scale) 1,000 Angola Georgia Brazil ∆3y3 1 &' DH 8 7 98 100 Bulgaria D B & , M 4 W + ' K P & & ' )*\ X. 10 Kuwait Germany =' ? VP *< 2 4 0H , ' P 1 USA Canada Oman Japan 8 4 $ S8 S 8 98 P 0.1 7 & S 8 98 3 4 . 0.1 1 10 100 1,000 10,000 Money supply growth (percent, logarithmic scale) CHAPTER 4 Money and Inflation slide 24 CHAPTER 4 Money and Inflation slide 25 S li u c a M v L m phát & T ng tr ng ti n t c a M , l m phát t ng tr ng ti n t 1960-2001 1960- Inflation 8 16 rate 1910s (percent) 1970s 14 6 1940s 1980s 12 4 1950s 10 1960s % per year 2 1990s 1900s 8 0 1890s 6 1880s 1930s 1870s -2 4 1920s 2 -4 0 2 4 6 8 10 12 Growth in money supply (percent) 0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 CHAPTER 4 Money and Inflation slide 26 CHAPTER 4 Money and rate inflation Inflation inflation rate trend slide 27 L m phát & T ng tr ng ti n t c a M , 1960-2001 1960- Thu l m phát 16 14 t &C M 7 'U , ) ? 9 E . 12 !='8 # E *< I 4 10 *< K & 6-9 % per year 8 6 6-9 N • 7 )8 . P 4 * C ' &' *+ S . 2 0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 inflation rate M2 growth rate inflation rate trend M2 trend growth rate CHAPTER 4 Money and Inflation slide 28 CHAPTER 4 Money and Inflation slide 29 5
 6. L m phát và lãi su t Hi u ng Fisher D B 08 _8? w *J ); € >)N D 5 hπ C M *< x >' " *J n : 5; N % . D B 08 _8? *< x >' N =' ? DH 8 7 98 π 5 −π 0u DH 8 7 *J : 98 . ^P 8 4 $ & *< K & 0 P 7 k • 7 ? ∆ . ,. ∆ 5 k ,- ? \ DH 8 7 98 P 7 . . v DG P 7 3 P r g• 7 . . R € C M >0 : ;? ∆π 5 g. t ; D~ )8 \ πT t P ?€>0 P 7 €>0 & ; Sπ P % T g 6 )7 s 7 . CHAPTER 4 Money and Inflation slide 34 CHAPTER 4 Money and Inflation slide 35 6
 7. Hai lãi su t th c t C u ti n và lãi su t danh ngh a π53 4 H VP *< 2 4 % )- 6 WC M , *< ' \ C E )8X DP 0* H x 1 &' π> 5 3 4 CZ K H 3. π> 5 D B H #> N o + @ 8 > A P & : D B K *+ CZ K + % 6 C N D B 08 _8. K 8 ) 'U 8 D B 08 _8 & J 98 π 5 D B H N 4 S W 8 ; S ) 'U & : D B & K *+ H DH & D E D B C X. *< I ) 'U ) 'C ' =' ?↑ ↓ 6 . 8 CHAPTER 4 Money and Inflation slide 36 CHAPTER 4 Money and Inflation slide 37 Hàm c u ti n Hàm c u ti n (1 2 )0 = & ( , 3 ) (1 2 )0 = & ( , 3 ) W1y2 X0 5 6 H ? 1 = & ( + π * ,3 ) &' & J 98 4 S a K *+ % S 8 ) 0*J &' 3 ? KC M , D~ & ,8' 3 & \ & . 0' ? 6 J =' ? D B 08 _8 *[ W& *< DG 01 , 0{ & 6 6 & h π>. ,[ ; & & D E 8 C ' 8' B .X CHAPTER 4 Money and Inflation slide 38 CHAPTER 4 Money and Inflation slide 39 Cân b ng Cái gì quy t nh cái gì 1 1 = & ( + π * ,3 ) = & ( + π * ,3 ) 2 2 , DP *< % W )' 0& X " DP 0* H "6 H 1 ' D WR|2‚X x : 5; 3 3 = )W 8 ? & X 1 2 x = & W ?3 X 2 CHAPTER 4 Money and Inflation slide 40 CHAPTER 4 Money and Inflation slide 41 7
 8. 2 ph n ng th nào v i ∆1 L m phát k v ng 1 2)' 0& ? ' *+ C M p D8 6 1 = & ( + π * ,3 ) )' 4 0H , ' 8' 'U B ? 2 0' ) ,; π> 5 π. z\ S )% B % 98 ? 3? & 2)' p ? π> E 8 C K *+ E M \. π>? z= v DG R|2‚ M , ' )- N )' 7 \ K DH 8 98 1 C '2 8 D~ 7 1 . ^K *+ D~ CZ K : 2 )' Q 3 4 $$$ P * >' 7 \ 8' J ? 0' π> 7 . VP *< 2 4. t & D~ *[ 2 4 ? U 0Q 1 *8 8 . W >'qX CHAPTER 4 Money and Inflation slide 42 CHAPTER 4 Money and Inflation slide 43 2 ph n ng v i ∆πe th nào Câu h i th o lu n 1 -9 - - ? !@ = & ( + π * ,3 ) 2 )8 ; P \ T z\ S )% B % 98 ? 3? & 1 ? 4 C B S E E. ↑ π* ↑ W > € >)X D 2 ) &' 0& . ↓ (1 2 ) 0 V * &C . ↑2 C > ' (1 2 ) 8 0> C ' )8 8 8 ,8 CHAPTER 4 Money and Inflation slide 44 CHAPTER 4 Money and Inflation slide 45 M t nh n th c sai l m ph bi n Thu nh p trung bình theo gi & CPI 18 18 250 250 V8 6 , N 16 Hourly earnings Hourly earnings 225 225 16 in 2001 dollars & *J H in 2001 dollars 200 14 14 200 t & x @ )' p ?C 175 175 CPI (1983=100) 12 CPI (1983=100) 12 *J 08 _8 ,% P % ,[ < 150 per hour 150 $$per hour 10 10 O . 125 125 88 Average Average 100 W" *J n 2)' X 0& ? 6 hourly hourly Consumer Consumer 100 6 *J H *< % ,[ earnings earnings Price Index Price Index 75 75 4 8' &D } , 8' ? 4 50 50 :C M : 8 3 4 . 22 25 25 00 00 ƒ> A DP 4 q 1964 1968 1972 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 1964 1968 1972 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 CHAPTER 4 Money and Inflation slide 46 CHAPTER 4 Money and Inflation slide 47 8
 9. Quan i m c i n v l m phát Chi phí xã h i c a l m phát „8 N q)J &' )' 8 ' D8 N VH 8 98 : x J 6 & DH 8 J % ' *+ g. C 0H C *< k. S C C \ : & K *+ CZ K . z ; D8' & B 98 T CHAPTER 4 Money and Inflation slide 48 CHAPTER 4 Money and Inflation slide 49 Chi phí c a l m phát d ki n: Chi phí c a l m phát d ki n: . chi phí gi y da . % _8N & S ,B 4 98 4 p % _8N " 98 4 8 . S - ) . ↑π ↑i z 01N S H J \ ↓ DP 0* H B ( G S , , ' \ R \ )- N 2)' 0& ? C M *[ H 'U H & 8'? 0'8 4 . & *+ 8 & =' ? \ Q *< & * % S & . *< F S J : & & *+ J )@ S *< l. CHAPTER 4 Money and Inflation slide 50 CHAPTER 4 Money and Inflation slide 51 Chi phí c a l m phát d ki n: Chi phí c a l m phát d ki n: . ( 9B A C# + D. + EF 67 G ( 4 H " 0'8 4 P U \ H J ^ DP ' C M *< x 8 *+ . ? 01 * < : P . z 01N z 01N v DG 0'8 4 & P \ 4 D g yk j N , yg j g 8 bg ?j j jj )% } &' ^ & 7 .a : 98 V 8), CD 7 )' 7 ? : *J P 98 0'8 4 g yn yk j N , k g jg , *< ) D~ . \ bg ?j j g j? " 0'8 4 C 8 8 98 K 0' < : P & bg j Wg •X. jj j S + C 8 ? 0u S DH ,E v DG π 5 g • j )' 7 kj.jg A' *J Pq < : P H 98 , & bj. q & )8 DH C M 4 C M 2 9 6 , )' 4 , O H . P \ C ' < : 08 _8 bg j … j j… CHAPTER 4 Money and Inflation slide 52 CHAPTER 4 Money and Inflation slide 53 9
 10. Chi phí c a l m phát d ki n: Chi phí c a l m phát không d ki n: I. : ( J ! Tái phân ph i tu ti n s c mua C ' 4 D' D )% R < O 0& C M *< x DP ' ? 08 _8 + CZ C 8 C E & x 0H8 ) π>. C 7 J . R π C \ π>? ; DP *+ *< < I 4 98 S t & & : 4 C ' & *+ C . 0& . z 01N *+ 8 ( ' 8 L R π † π>? ; W − πX ‡ W − π>X & D: 8 *< I *+ ' 8 D8 *+ 8 . L R π ‡ π>? ; D: 8 *< I *+ 8 D8 *+ ' 8 . CHAPTER 4 Money and Inflation slide 54 CHAPTER 4 Money and Inflation slide 55 Chi phí c a l m phát không d ki n: t ng tính b t n M t l i ích c a l m phát a 8'? E & 0{ 8 & C M 0H ' *< N 22 *J *J 08 08 _8 )B _8 )B CC ,% pp ,% ?? CC *J H ,- .. π *+ C \ π>? & DH *J H ,- 4 & E *\ \ J W U 0Q ' AA ' *J *J HH )[ )[ C M 0*J 'U E 4 P X :: *J *J ,- ,- &&CC MM 66 pp *J 08 *J 08 _8. _8. 2 P 98 Z 4 0{ =' =' ?? I8 I8 44 '' )8 J . 98 % % )*+ 98 )*+ 8' 8' .. t & )8 ,B 8'? C ' S *+ A )9 )' ,% 4. CHAPTER 4 Money and Inflation slide 56 CHAPTER 4 Money and Inflation slide 57 Siêu l m phát !i u gì gây ra siêu l m phát? % _8N π ≥ c • j V )8 0' 7 )*[ 2B 98 I8 M [ ) \ N )[ \ D . a R|2‚ ? : 7 . 2 C M r : 7 0H )S )%? & E R K 9 8 D~ )8 C M r : 7 C W J % ' ? *J 4 )8' X. . ^K *+ E H 4 8' 0% & & 'U DG 01 O ' 4 E )% % . CHAPTER 4 Money and Inflation slide 58 CHAPTER 4 Money and Inflation slide 59 10
 11. Nh ng di"n bi n c a siêu l m phát g n ây T i sao chính ph gây ra siêu l m phát KK KK a 9C M 7 'U , ) ? KK K K & )< ' ,- KK . • 7 2 >' ? P \ D K J N 0I . 2)' \ H ? & r l DH p U & 4 &C EC 7 . • D)8> w8 0 ' o)8ˆ ‰ > ) 8 w>) R 8)8 8 o' 8 g e $e g e $d g e $d g e $d g e $d g e $d g e $e dn c dd j df i de j de j df g di c l m phát t ng tr ng cung ti n slide 60 CHAPTER 4 Money and Inflation slide 61 S phân ôi c i n S phân ôi c i n (6 N 6 *< >' J % B N *< & *J P ? 01N " @ N" , H *< > A )' D *< D B )8 " *J n ? *J H ND *< ' )8 ) + 8' , 08 _8 *< > A )' " *J i. : " G / N DH ,4 U D B H ND *< C *< )' *J 8 + S8 , H & 08 _8 )' M ' 8 J %D *< & M 8 ; ? E & , 08 _8 C M (6 LN *< >' J % 4? 01N *[ , H . *J 08 _8N DP M 8 ) + 8' - M N N R S 8 98 D B 08 _8N DP M 8 C *< )' *J 8 C M *[ , H . + ' 8 M8 & M 8 2)' \ H ? 6 * E ) : N DP M 8 6 8 *< l & )' 0& . ' , slide 62 CHAPTER 4 Money and Inflation slide 63 Tóm t#t ch ng Tóm t#t ch ng g 2 . n. D B 08 _8 *< & D *< DG 01 )' 8' 0% ,- \ D B H h3 4 . | 4 : € >)N D D B 08 _8 8 >' E 8 )r & *J 8 ' ? 3 4 $ \ CZ K . J % 0H )S )%? & J % ' . E & J 98 4 S 2 & ' E )% ? i "6 . % ;C M . 1 &' >' VP *< R & ) *J C D' E J ? E Š 1 &' D B . 08 _8‹ * ? ; DH 8 98 CZ K k. DP *< 4 *[ : 4 . % N P * & % C N P 7 % 3 4 CHAPTER 4 . Money and Inflation slide 64 CHAPTER 4 Money and Inflation slide 65 11
 12. Tóm t#t ch ng Tóm t#t ch ng c " . 98 ŒV . 0H C )8 ,[ DH )8 7 8 98 6 08? H J ? (DH C *< & )< ,E A' *J P ? DH ,B 4 98 4 x S ' DP >' ' 1 D 9 C M 0H C 4 I r l S O B ) \ DH & - ' ,l P 98 Z 4 S8 *+ 8 6 98 9 & *+ ' 8 CHAPTER 4 Money and Inflation slide 66 CHAPTER 4 Money and Inflation slide 67 Tóm t#t ch ng f VH . M 2 >' ? E ) C M *[ , H . = ' ? @ 8 E : > , H *< % &' & C M 6 , 08 _8. a ? ) ,- ) % )*+ 4 D~ % : & B , 08 _8. |6 &C )- )' 0& C & >' & . CHAPTER 4 Money and Inflation slide 68 12

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản