intTypePromotion=1

Bài giảng Luật cạnh tranh: Chương I. Khái quát Luật cạnh tranh

Chia sẻ: Nguyen Vu | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:18

0
211
lượt xem
42
download

Bài giảng Luật cạnh tranh: Chương I. Khái quát Luật cạnh tranh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luật cạnh tranh bảo vệ quyền được lựa chọn và các quyền khác của người tiêu dùng Là quan hệ được điều chỉnh chủ yếu bởi các quy định chống cạnh tranh không lành mạnh Có liên quan chặt chẽ với pháp luật bảo vệ người tiêu dùng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Luật cạnh tranh: Chương I. Khái quát Luật cạnh tranh

 1. CHƯƠNG 1 KHÁI QUÁT VỀ  LUẬT CẠNH TRANH     1
 2. I. KHÁI QUÁT VỀ LUẬT CẠNH TRANH 1. ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU CHỈNH - Nhóm 1: Quan hệ giữa các doanh nghiệp trong họat động cạnh tranh 2
 3. I.1 ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU CHỈNH  Đây là nhóm quan hệ chủ yếu của Luật cạnh tranh  Phát sinh trực tiếp trong họat động cạnh tranh  Tính chaát ñoäc laäp, bình ñaúng theå hieän roõ do quan heä giöõa caùc doanh nghieäp ngang haøng nhau veà tö caùch phaùp ly   Thuộc nhoùm caùc quan heä taøi saûn  3
 4. I.1 ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU CHỈNH  Nhóm 2: Quan hệ phát sinh giữa cơ quan quản lý nhà nước về cạnh tranh và doanh nghiệp 4
 5. I.1 ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU CHỈNH  Phaùt sinh trong quaù trình quaûn lyù kinh tế giữa chuû theå coù ñòa vò phaùp lyù khaùc nhau: moät beân laø cô quan quaûn lyù nhaø nöôùc veà cạnh tranh, moät beân laø doanh nghiệp.  5
 6. I.1 ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU CHỈNH  Nhóm 3 Quan hệ giữa doanh nghiệp tham gia họat động cạnh tranh và người tiêu dùng.  6
 7. I.1 ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU CHỈNH  Luật cạnh tranh bảo vệ quyền được lựa chọn và các quyền khác của người tiêu dùng  Là quan hệ được điều chỉnh chủ yếu bởi các quy định chống cạnh tranh không lành mạnh  Có liên quan chặt chẽ với pháp luật bảo vệ người tiêu dùng 7
 8. I.2 PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU  CHỈNH  Phöông phaùp ñieàu chænh cuûa Luật cạnh tranh laø caùch thöùc maø nhaø nöôùc söû duïng ñeå taùc ñoäng vào caùc quan heä cạnh tranh. 8
 9. I.2 PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU  CHỈNH P h ö ô n g p h a ù p b ìn h ñ a ú n g :  - Đöôïc aùp duïng ñoái vôùi caùc quan heä giöõa caùc chuû theå bình ñaúng veà ñòa vò phaùp lyù – các doanh nghiệp.    ­  Áp dụng đối với nhóm 1 và 3.  ­  Caùc quan heä naøy ñöôïc xaùc laäp vaø ñieàu chænh treân cô sôû bình ñaúng, baøn baïc thoaû thuaän giöõa caùc chuû theå vôùi nhau.  9
 10. I.2 PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU  CHỈNH   Phöông phaùp quyeàn uy - Áp dụng cho quan heä ôû vò trí khoâng bình ñaúng, moät beân laø cô quan quaûn lyù nhaø nöôùc veà cạnh tranh, moät beân laø các doanh nghiệp. - Khoâng thuaàn nhaát mang tính meänh leänh maø mang tính höôùng daãn baét buoäc.  - Áp dụng cho quan hệ ở nhóm 2 10
 11. II. LUẬT CẠNH TRANH  TRONG HỆ THỐNG PHÁP  LUẬT QUỐC GIA 1. Luật cạnh tranh và Hiến pháp   Luật cạnh tranh ñöôïc xaây döïng treân neàn taûng phaùp lyù töø hieán phaùp  Quyền tư do kinh doanh (Điều 57 HP 1992) 11
 12. II. LUẬT CẠNH TRANH  TRONG HỆ THỐNG PHÁP  LUẬT QUỐC GIA 2. Luật cạnh tranh và Bộ Luật Dân sự ­ Luaät chuyeân saâu so vôùi boä luaät daân söï laø luaät phoå quaùt. - Áp duïng luaät chuyeân saâu tröôùc luaät phoå quaùt - Luaät daân söï coù khaû naêng ñieàu chæ boïc loùt, boå sung cho Luật cạnh  nh tranh 12
 13. II. LUẬT CẠNH TRANH  TRONG HỆ THỐNG PHÁP  LUẬT QUỐC GIA 3. Luật Cạnh Tranh và Luật  Thương mại ­ Cùng là luật chuyên ngành trong hệ  thống Luật Dân sự ­ Bổ sung nhau cùng điều chỉnh quan  hệ giữa các doanh nghiệp trong quá  trình thực hiện họat động cạnh tranh  thông qua các hành vi thương mại 13
 14. II. LUẬT CẠNH TRANH  TRONG HỆ THỐNG PHÁP  LUẬT QUỐC GIA  4. Luật Cạnh Tranh và Luật  Sở hữu Trí tuệ ­ Đeàu baûo veä thaønh quaû lao ñoäng saùng taïo cuûa con ngöôøi nhöng ôû nhöõng caáp ñoä khaùc nhau. 14
 15. II. LUẬT CẠNH TRANH  TRONG HỆ THỐNG PHÁP  LUẬT QUỐC GIA  Luật Sở hữu trí tuệ: Ngoïai leä hôïp lyù cuûa quyeàn töï do baét chöôùc vaø söû duïng thaønh quaû lao ñoäng cuûa ngöôøi khaùc trong hoïat ñoäng kinh doanh  Luật Cạnh tranh: hình thöùc vaø phöông thöùc söû duïng thaønh quaû lao ñoäng cuûa ngöôøi khaùc phải nằm trong giôùi haïn cuûa söï laønh maïnh.  15
 16. II. LUẬT CẠNH TRANH  TRONG HỆ THỐNG PHÁP  LUẬT QUỐC GIA 5. Luật Cạnh Tranh và Luật Hành chính ­ Ñaëc tröng cuûa quan heä phaùp luaät haønh chính laø moät beân chuû theå naém giöõ quyeàn chi phoái, quyeát ñònh noäi dung cuûa quan heä vaø phöông phaùp ñieàu chæ trong luaät haønh nh chính laø meänh leänh quyeàn uy.  ­ Luật Công 16
 17. II. LUẬT CẠNH TRANH  TRONG HỆ THỐNG PHÁP  LUẬT QUỐC GIA ­ Nhóm quy định chống hạn chế cạnh tranh quan  hệ mật thiết với tính chất mệnh lệnh công là đặc  trưng của Luật hành chính ­ Nhóm quy định chống cạnh tranh không lành  mạnh là luật tư – không cùng hệ thống. ­ Chế tài của luật cạnh tranh như caûnh caùo, phaït tieàn; caùc hình phaït boå sung nhö thu giöõ phöông tieän vi phaïm, buoäc caûi chính coâng khai là các chế tài hành chính. 17
 18. II. LUẬT CẠNH TRANH  TRONG HỆ THỐNG PHÁP  LUẬT QUỐC GIA 6. Luật Cạnh tranh và Luật Hình sự - Chuû theå vi phạm Luật Cạnh Tranh chæcoù nghóa vuï chaám döùt haønh vi vaø boài thöôøng thieät haïi gaây ra bôûi haønh vi. - Tröôøng hôïp chuû theå coá yù thöïc hieän haønh vi gaây haäu quaû nghieâm troïng – tội phạm. - Toäi saûn xuất haøng giaû (Ñieàu 155), toäi löøa doái khaùch haøng (Ñieàu 162), toäi quaûng caùo gian doái (Ñieàu 168), toäi xaâm phaïm quyeàn sôû höõu coâng nghieäp (Ñieàu 171).  18
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2