intTypePromotion=1

Bài giảng luật cạnh tranh: Chương V. Tố tụng cạnh tranh

Chia sẻ: Nguyen Vu | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:29

0
120
lượt xem
18
download

Bài giảng luật cạnh tranh: Chương V. Tố tụng cạnh tranh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Cục Quản lý cạnh tranh: Trung tâm thông tin. Trung tâm đào tạo điều tra viên. Các đơn vị khác trực thuộc Cục Quản lý cạnh tranh, bao gồm: Văn phòng đại diện của Cục Quản lý cạnh tranh tại Đà Nẵng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng luật cạnh tranh: Chương V. Tố tụng cạnh tranh

 1. CHƯƠNG V TỐ TỤNG CẠNH TRANH     1
 2. I. Xử lý vi phạm pháp luật  về cạnh tranh 1. Quyền khiếu nại và các quyền của bên  khiếu nại  Nguyeân ñôn khôûi kieän: chuû theå tham gia vaøo quaù trình caïnh tranh bao goàm nhöõng ngöôøi coù haønh vi kinh doanh tham gia vaøo hoïat ñoäng caïnh tranh, caù nhaân ngöôøi tieâu thuï vaø ñaïi dieän ngöôøi tieâu thuï vôùi tö caùch laø moät loïai chuû 2 theå ñöôïc thöøa nhaän tham gia thò
 3. Xử lý vi phạm pháp luật về  cạnh tranh  ­ Quyeàn yeâu caàu chaám döùt vi phaïm, quyeàn buoäc khoâi phuïc caùc ñieàu kieän phaùt trieån kyõ thuaät, coâng ngheä ñaõ caûn trôû, quyeàn buoäc khoâi phuïc laïi caùc ñieàu khoûan hôïp ñoàng ñaõ thay ñoåi maø khoâng coù lyù do chính ñaùng, quyeàn yeâu caàu khoâng ñöôïc taùi phaïm vaø quyeàn ñöôïc boài thöôøng 3 thieät haïi.
 4. Xử lý vi phạm pháp luật về  cạnh tranh  Caùc quyeàn cuûa nguyeân ñôn trong khôûi kieän caïnh tranh khoâng laønh maïnh laø khaùc nhau tuøy thuoäc vaøo chuû theå khôûi kieän laø doanh nghieäp hay caù nhaân ngöôøi tieâu thuï vaø cuõng khaùc nhau ñoái vôùi caùc haønh vi caïnh tranh khoâng laønh maïnh khaùc nhau. 4
 5. Xử lý vi phạm pháp luật về  cạnh tranh  Doanh nghieäp khôûi kieän caïnh tranh khoâng laønh maïnh vôùi ñoái thuû caïnh tranh cuï theå, thoâng thöôøng loïai chuû theå naøy coù caû ba quyeàn treân, trong ñoù quyeàn yeâu caàu boài thöôøng thieät haïi ñöôïc aùp duïng theo nguyeân taéc cuûa luaät daân söï. 5
 6. Xử lý vi phạm pháp luật về  cạnh tranh 2. Cơ chế và cơ quan xử lý vi phạm 2.1 Cục quản lý cạnh tranh ­ Trực thuộc Bộ Thương mại ­ VietnamCompetition Administration  Department ­ Tư cách pháp nhân ­ Kinh phí do NSNN cấp ­ Trụ sở chính và VPĐD 6
 7. Xử lý vi phạm pháp luật về  cạnh tranh  Bộ máy giúp việc ­ Ban điều tra ­ Ban giám sát và quản lý CT ­ Ban Điều tra và xử lý các hành vi CTKLM ­ Ban bảo vệ NTD ­ Ban xử lý chống bán phá giá, chống trợ  cấp và tự vệ ­ Ban hợp tác QT ­ Văn phòng 7
 8.  Cơ chế và cơ quan xử lý vi  phạm  -Các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Cục  Quản lý cạnh tranh:   Trung tâm thông tin.  Trung tâm đào tạo điều tra viên.  Các đơn vị khác trực thuộc Cục Quản  lý cạnh tranh, bao gồm:  Văn phòng đại diện của Cục Quản lý  cạnh tranh tại Đà Nẵng. 8
 9.  Cơ chế và cơ quan xử lý vi  phạm 9
 10.  Cơ chế và cơ quan xử lý vi  phạm  Nhiệm vụ & quyền hạn: Điều 2 NĐ 06 ­ Thực hiện quản lý nhà nước về cạnh tranh,  chống bán phá giá, chống trợ cấp, áp dụng  các biện pháp tự vệ đối với hàng hóa nhập  khẩu vào Việt Nam; bảo vệ quyền lợi người  tiêu dùng; phối hợp với các doanh nghiệp,  hiệp hội ngành hàng trong việc đối phó với  các vụ kiện trong thương mại quốc tế liên  quan đến bán phá giá, trợ cấp và áp dụng  các biện pháp tự vệ.  10
 11.  Cơ chế và cơ quan xử lý vi  phạm  3. Hội đồng cạnh tranh  Vietnam Competition Council, viết tắt  là VCC.  có tư cách pháp nhân, có con dấu hình  Quốc huy và được mở tài khoản tại  Kho bạc Nhà nước theo quy định của  pháp luật.  Kinh phí hoạt động do ngân sách nhà  nước đảm bảo 11
 12. Cơ chế và cơ quan xử lý vi  phạm  Vị trí và chức năng    Hội đồng cạnh tranh là cơ quan thực  thi quyền lực nhà nước độc lập, có  chức năng xử lý các hành vi hạn chế  cạnh tranh.  12
 13. Cơ chế và cơ quan xử lý vi  phạm  Nhiệm vụ và quyền hạn  Tổ chức xử lý các vụ việc cạnh tranh liên quan đến  hành vi hạn chế cạnh tranh theo quy định của pháp  luật.    Thành lập Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh để giải  quyết một vụ việc cạnh tranh cụ thể.   Yêu cầu các tổ chức, cá nhân liên quan cung cấp  thông tin, tài liệu cần thiết cho việc thực hiện các  nhiệm vụ được giao. 13
 14.  Cơ chế và cơ quan xử lý vi  phạm   4. Quyết định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ các  biện pháp ngăn chặn hành chính sau khi  tiếp nhận hồ sơ vụ việc cạnh tranh theo  quy định của pháp luật.  5. Giải quyết khiếu nại đối với các vụ việc  cạnh tranh liên quan đến hành vi hạn chế  cạnh tranh theo quy định của pháp luật.  6. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn  khác theo quy định của pháp luật 14
 15. Cơ chế và cơ quan xử lý vi  phạm  Hội đồng cạnh tranh có từ 11 đến 15 thành viên do  Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm theo  đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thương mại. Thành viên  Hội đồng cạnh tranh phải đáp ứng đủ các tiêu  chuẩn theo quy định tại Điều 55 Luật Cạnh tranh. – Nhiệm kỳ của các thành viên Hội đồng cạnh tranh  là 5 năm và có thể được bổ nhiệm lại. – Giúp việc cho Hội đồng cạnh tranh có Ban Thư ký  Hội đồng cạnh tranh. Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu  tổ chức của Ban Thư ký Hội đồng cạnh tranh do Bộ  trưởng Bộ Thương mại quy định. 15
 16. Xử lý vi phạm pháp luật về  cạnh tranh 3. Nguyên tắc tố tụng cạnh tranh   ViÖc gi¶i quyÕt vô viÖc c¹nh tranh liªn quan ® hµnh vi h¹n Õn chÕ c¹nh tranh thùc hiÖn theo quy ® Þnh cña LuËt nµy.  ViÖc gi¶i quyÕt vô viÖc c¹nh tranh liªn quan ® hµnh vi Õn c¹nh tranh kh«ng lµnh m¹nh thùc hiÖn theo quy ® Þnh cña LuËt nµy vµ ph¸p luËt vÒ xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh.  Trong qu¸ tr× tiÕn hµnh tè tông c¹nh tranh, ® nh iÒu tra viªn, Thñ tr­ëng c¬quan qu¶n lý c¹nh tranh, thµnh viªn Héi ® ång c¹nh tranh trong ph¹m vi nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña m× ph¶i nh gi÷bÝ mËt kinh doanh cña doanh nghiÖp, t«n träng quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña tæ chøc, c¸ nh© liªn quan. n 16
 17. Xử lý vi phạm pháp luật về  cạnh tranh 4. Hình thức xử phạt và các biện pháp khắc phục hậu  quả  Hình thức xử phạt chính:  Phạt cảnh cáo;  Phạt tiền. Hình thức phạt bổ sung:   Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh,  tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành  nghề;  b) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để  thực hiện hành vi vi phạm pháp luật về cạnh  tranh. 17
 18. Xử lý vi phạm pháp luật về cạnh  tranh  Biện pháp khắc phục hậu quả a) Buộc cơ cấu lại doanh nghiệp lạm dụng vị trí thống  lĩnh thị trường; b) Buộc chia, tách doanh nghiệp đã sáp nhập, hợp  nhất; buộc bán lại phần doanh nghiệp đã mua; c) Buộc cải chính công khai; d) Buộc loại bỏ những điều khoản vi phạm pháp luật  ra khỏi hợp đồng hoặc giao dịch kinh doanh; đ) Buộc sử dụng hoặc bán lại các sáng chế, giải pháp  hữu ích, kiểu dáng công nghiệp đã mua nhưng  không sử dụng; 18
 19. II.   Nhóm hành vi CTKLM lợi  dụng thành quả của người  khác    e) Buộc loại bỏ những biện pháp ngăn cản, kìm hãm  doanh nghiệp khác tham gia thị trường hoặc phát  triển kinh doanh;  g) Buộc khôi phục các điều kiện phát triển kỹ  thuật, công nghệ mà doanh nghiệp đã cản trở;  h) Buộc loại bỏ các điều kiện bất lợi đã áp đặt cho  khách hàng;  i) Buộc khôi phục lại các điều khoản hợp đồng đã  thay đổi mà không có lý do chính đáng;  k) Buộc khôi phục lại hợp đồng đã huỷ bỏ mà  không có lý do chính đáng  19
 20. II. Các giai đọan tố tụng  cạnh tranh  1. Thụ lý hồ sơ khiếu nại  Tæ chøc, c¸ nh© cho r»ng quyÒn vµ lîi Ých n hîp ph¸p cña m× bÞ x© h¹i do hµnh vi vi ph¹m nh m quy ® Þnh cña LuËt nµy (sau ® y gäi chung lµ © bªn khiÕu n¹i) cã quyÒn khiÕu n¹i ® c¬quan Õn qu¶n lý c¹nh tranh.  2. Thêi hiÖu khiÕu n¹i lµ hai n¨m, kÓ tõ ngµy hµnh vi cã dÊu hiÖu vi ph¹m ph¸p luËt vÒ c¹nh tranh ® thùc hiÖn. ­îc  . 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2