intTypePromotion=1

Bài giảng Luật cạnh tranh: Chương IV. Hành vi cạnh tranh không lành mạnh

Chia sẻ: Nguyen Vu | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:46

0
209
lượt xem
33
download

Bài giảng Luật cạnh tranh: Chương IV. Hành vi cạnh tranh không lành mạnh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dấu hiệu xác định hành vi không lành mạnh: ­ Hành vi phải xuất phát từ đối thủ cạnh tranh (trực tiếp hoặc gián tiếp), vì mục đích cạnh tranh. ­Hành vi nói xấu, bôi nhọ phải nhằm vào đối thủ cạnh tranh trong cùng một thị trường hàng hóa, sản phẩm. ­ Đối tượng liên quan đến doanh nghiệp như chất lượng sp,....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Luật cạnh tranh: Chương IV. Hành vi cạnh tranh không lành mạnh

 1. CHƯƠNG IV HÀNH VI CẠNH TRANH KHÔNG  LÀNH MẠNH      1
 2. Nhóm hành vi CTKLM cản trở  đối thủ cạnh tranh cụ thể 1. Khái niệm     Hµnh vi c¹nh tranh kh«ng lµnh m¹nh lµ hµnh vi c¹nh tranh cña doanh nghiÖp trong qu¸ tr× kinh doanh tr¸i víi c¸c chuÈn mùc nh th«ng th­êng vÒ ® ® kinh doanh, g© ¹o øc y thiÖt h¹i hoÆc cã thÓ g© thiÖt h¹i ® lîi y Õn Ých cña Nhµ n­íc, quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña doanh nghiÖp kh¸c hoÆc ng­êi tiªu dïng. 2
 3. Nhóm hành vi CTKLM cản trở  đối thủ cạnh tranh cụ thể 2. Dấu hiệu nhận dạng hành vi - Chủ thể: Doanh nghiệp, hiệp hội. - Hành vi:  Ep buéc trong kinh doanh;  GiÌm pha doanh nghiÖp kh¸c;  G© rèi ho¹t ® y éng kinh doanh cña doanh nghiÖp kh¸c; 3
 4. Nhóm hành vi CTKLM cản trở  đối thủ cạnh tranh cụ thể ­ Hậu quả:  G© thiÖt h¹i hoÆc cã thÓ g© thiÖt y y h¹i đến quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña doanh nghiÖp kh¸c. - Thiệt hại thực tế và thiệt hại tiềm năng 4
 5. Nhóm hành vi CTKLM cản trở  đối thủ cạnh tranh cụ thể 5
 6. Nhóm hành vi CTKLM cản trở  đối thủ cạnh tranh cụ thể 3.1Ép buộc trong kinh doanh 3.1.1 Khái niệm    CÊm doanh nghiÖp Ðp buéc kh¸ch hµng, ® t¸c kinh doanh cña doanh èi nghiÖp kh¸c b»ng hµnh vi ® däa e hoÆc c­ìng Ðp ® buéc hä kh«ng Ó giao dÞch hoÆc ngõng giao dÞch víi doanh nghiÖp ® ã. 6
 7. Nhóm hành vi CTKLM cản trở  đối thủ cạnh tranh cụ thể 3.2.2 Dấu hiệu xác định hành vi     ­ quan hệ giữa DN với đối tác, khách hàng của DN  đối thủ cạnh tranh ­ hình thức: ® däa hoÆc c­ìng Ðp e - buộc đối tác, khách hàng kh«ng giao dÞch hoÆc ngõng giao dÞch víi doanh nghiÖp đối thủ cạnh tranh. => Yếu tố cấu thành hành vi tranh cướp khách hàng 7
 8. Nhóm hành vi CTKLM cản trở đối  thủ cạnh tranh cụ thể 3.2 Gièm pha doanh nghiệp khác  3.2.1 Khái niệm   CÊm doanh nghiÖp giÌm pha doanh nghiÖp kh¸c b»ng hµnh vi trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp ® ra th«ng tin kh«ng ­a trung thùc, g© ¶nh h­ëng xÊu ® uy y Õn tÝn, t× tr¹ng tµi chÝnh vµ ho¹t ® nh éng kinh doanh cña doanh nghiÖp ® ã. 8
 9. Nhóm hành vi CTKLM cản trở  đối thủ cạnh tranh cụ thể 3.3.2 Dấu hiệu xác định hành vi ­ Hành vi phải xuất phát từ đối thủ cạnh tranh  (trực tiếp hoặc gián tiếp), vì mục đích cạnh  tranh. ­ Hành vi nói xấu, bôi nhọ phải nhằm vào đối  thủ cạnh tranh trong cùng một thị trường  hàng hóa, sản phẩm. ­ Đối tượng liên quan đến Dn như chất lượng  sp, cách thức bán hàng, tiềm lực kinh tế ­ tài  chính, lực lượng lao động hoặc ban lãnh đạo  9 DN
 10. Nhóm hành vi CTKLM cản trở  đối thủ cạnh tranh cụ thể 3.3 Gây rối họat động kinh doanh của doanh nghiệp khác 3.3.1 Khái niệm CÊm doanh nghiÖp g© rèi ho¹t ® y éng kinh doanh hîp ph¸p cña doanh nghiÖp kh¸c b»ng hµnh vi trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp c¶n trë, lµm gi¸n ®o¹n ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp ® ã 10
 11. Nhóm hành vi CTKLM cản trở đối  thủ cạnh tranh cụ thể 3.3.2 Dấu hiệu xác định hành vi  ­ Hành vi được tiến hành nhằm mục đích  cạnh tranh - Hành vi trực tiếp hoặc gían tiếp dưới nhiều hình thức - Hậu quả làm cản trở, gián đọan họat động kinh doanh của DN đối thủ cạnh tranh => Yếu tố cấu thành hành vi tranh cướp  khách hàng 11
 12. Nhóm hành vi CTKLM cản trở  đối thủ cạnh tranh cụ thể    4. Hành vi bán phá giá nhằm lọai bỏ  đối thủ cạnh tranh cụ thể    4.1 Khái niêm  Bán dưới giá vốn (giá thành tòan bộ)  nhằm lọai bỏ đối thủ cạnh tranh 12
 13. Nhóm hành vi CTKLM cản trở  đối thủ cạnh tranh cụ thể 4.2 Dấu hiệu xác định hành vi  Chủ thể: DN bất kỳ Hành vi phải hướng đến đối thủ cạnh  tranh cụ thể nhằm lọai bỏ  Hành vi bán dưới giá kéo dài, không có  chiến lược cụ thể, không có kế họach  bù lỗ có thể chấp nhận được về mặt  kinh tế.  13
 14. Nhóm hành vi CTKLM cản trở  đối thủ cạnh tranh cụ thể 4.3 Phân biệt hành vi bán phá giá không  lành mạnh với hành vi bán hàng hóa,  cung ứng dịch vụ dưới giá thành tòan  bộ nhằm lọai bỏ đối thủ cạnh tranh của  doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp có  vị trí thống lĩnh thị trường  14
 15. Nhóm hành vi CTKLM cản trở  đối thủ cạnh tranh cụ thể ­ Về chủ thể ­ Về hành vi: Bán dưới gía thành tòan bộ của DN  chiếm vị trí thống lĩnh, độc quyền không cần phải  nhằm vào đối thủ cụ thể với mục đích gạt bỏ, hủy  diệt. 15
 16. II.   Nhóm hành vi CTKLM lợi  dụng thành quả của người  khác  1. Khái niệm     - Khi moät thaønh quaû cuûa doanh nghieäp khoâng ñöôïc hay maát ñi söï baûo hoä theo luaät sôû höõu trí tueä hoaëc ñaõ quaù thôøi haïn ñöôïc phaùp luaät sôû höõu trí tueä cho pheùp khai thaùc vaø söû duïng ñoäc quyeàn thì veà nguyeân taéc chuùng ñöôïc söû duïng töï do 16
 17. II.   Nhóm hành vi CTKLM lợi  dụng thành quả của người  khác    - Giôùi haïn cuûa vieäc söû duïng töï do naøy laø ôû choã söï söû duïng seõ bò caám neáu chuùng chöùa nhöõng yeáu toá khoâng laønh maïnh nhaèm muïc ñích caïnh tranh. = nguyeân taéc ñieàu chæ boå sung > nh cuûa LCT vôùi luaät sôû höõu trí tueä trong heä thoáng phaùp luaät quoác gia  17
 18. II.   Nhóm hành vi CTKLM lợi  dụng thành quả của người  khác   Tröôøng hôïp thaønh quaû lao ñoäng cuûa chuû theå kinh doanh khoâng ñöôïc baûo hoä theo luaät sôû höõu trí tue: - khoâng ñöôïc baûo hoä do khoâng ñaùp öùng ñaày ñuû caùc tieâu chuaån baûo hoä - heát thôøi haïn baûo ho - maát quyeàn baûo hoä do bò khieáu naïi, do bò ñaêng kyù chaän tröôùc hay khoâng noäp phí theo thôøi gian quy ñònh - chôø baûo hoä khaù laâu töø cô quan nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn 18
 19. II.   Nhóm hành vi CTKLM lợi  dụng thành quả của người  khác 3. Hành vi chỉ dẫn gây nhầm lẫn 3.1 Khái niệm Luật Cạnh tranh:    CÊm doanh nghiÖp sö dông chØ dÉn chøa ® ùng th«ng tin g© nhÇm lÉn vÒ tªn th­¬ y ng m¹i, khÈu hiÖu kinh doanh, biÓu t­îng kinh doanh, bao b× chØ dÉn ® lý vµ c¸c yÕu , Þa tè kh¸c theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ ® Ó lµm sai lÖch nhËn thøc cña kh¸ch hµng vÒ hµng hãa, dÞch vô nh»m môc ® Ých c¹nh tranh. 19
 20. II.   Nhóm hành vi CTKLM lợi  dụng thành quả của người  khác 3.2 Dấu hiệu nhận dạng hành vi   Haønh vi baét chöôùc coù nguy cô daãn ñeán nhaàm laãn veà nguoàn goác saûn phaåm. +saûn phaåm bò baét chöôùc coù tính chaát caïnh tranh, ñaõ ñöôïc bieát ñeán treân thò tröôøng +ngöôøi baét chöôùc khoâng thöïc hieän caùc bieän phaùp caàn thieát vaø trong khaû naêng cuûa mình ñeå traùnh nguy cô gaây nhaàm laãn. 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2