intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Marketing căn bản - Phạm Thị Minh Lan

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thu Trang | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:198

177
lượt xem
32
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng môn marketing căn bản của giảng viên Phạm Thị Minh Lan, gồm 10 chương. Nội dung trình bày về những vấn đề cơ bản về Marketing, hệ thống thông tin và nghiên cứu Marketing, ảnh hưởng của môi trường kinh doanh đến hoạt động Marketing,...Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Marketing căn bản - Phạm Thị Minh Lan

 1. HOC VIÊN CÔNG NGHÊ BƯU CHINH VIÊN THÔNG  ̣ ̣ ̣ ́ ̃ KHOA QUAN TRI KINH DOANH ̉ ̣ ̀ ̉ BAI GIANG ̉ MARKETING CĂN BAN GV: PHAM THỊ MINH LAN ̣ Email: lan_mtp@yahoo.com
 2. ̣ NÔI DUNG Chương 1: Những vấn đề cơ bản về Marketing Chương 2: Hệ thống thông tin và nghiên cứu Marketing Chương 3: Anh hưởng của môi trường kinh doanh đến hoạt ̉ động Marketing Chương 4: Phân đoạn thị trường,Thị trường muc tiêu Định vị ̣ sản phẩm Chương 5: Hành vi của khách hàng Chương 6: Các quyết định về sản phẩm Chương 7: Các quyết định về giá cả Chương 8: Các quyết định về phân phối Chương 9 : Các quyết định về xúc tiến Chương 10: Chiến lược, Kế hoạch, Tổ chức và Kiểm tra Marketing Chương 11: Marketing quốc tế
 3. Chương 1 Khái niệm về Marketing  Khái niệm về Marketing Sự ra đời và phát triển của Marketing  Sự ra đời và phát triển của Marketing Vai trò và chức năng của Marketing trong DN  Vai trò và chức năng của Marketing trong DN Quản trị Marketing  Quản trị Marketing
 4. MỤC TIÊU - Các định nghĩa về Marketing - Bản chất của Marketing - Vai trò, chức năng của Marketing - Mối quan hệ của chức năng Marketing với các chức năng khác trong doanh nghiệp. - Các quan điểm quản trị Marketing - Những vấn đề cơ bản trong “Quản trị Marketing”
 5. 1.1. KHÁI NIỆM VỀ MARKETING Marketing là các hoạt động được thiết kế để tạo ra và thúc đẩy bất kỳ sự trao đổi ́ ̣ KHAI NIÊM nào nhằm thoả mãn những nhu cầu và mong muốn của con người. Marketing là quá trình quản lý của doanh nghiệp nhằm phát hiện ra nhu cầu của khách hàng và đáp ứng các nhu cầu đó một cách có hiệu quả hơn so với các đối thủ cạnh tranh.
 6. ̣ ̣ HOAT ĐÔNG MARKETING Người thực Đối tượng Đối tượng tiếp hiện Marketing được nhận sản phẩm (Marketer) Marketing (Khách hàng) (Sản phẩm)
 7. Ý NGHIA QUAN TRONG ̃ ̣ • Marketing là một triết lý kinh doanh mới, triết lý vì khách hàng. Đồng thời, để đảm bảo các hoạt động Marketing, trong tổ chức cần có một chức năng quản trị mới – chức năng quản trị Marketing. • Chức năng quản trị Marketing của tổ chức nhằm đảm bảo cho toàn bộ các hoạt động của tổ chức phải hướng tới khách hàng. Muốn vậy, tổ chức phải xác định đúng được nhu cầu và mong muốn của khách hàng và thoả mãn các nhu cầu đó một cách hiệu quả • Doanh nghiệp thu được lợi nhuận thông qua thoả mãn nhu cầu của khách hàng. • Marketing nhằm đáp ứng các mục tiêu của doanh nghiệp trong dài hạn.
 8. NHU CẦU • Nhu cầu tự nhiên, hay nhu cầu con người (human need) là nhu cầu được hình thành khi con người cảm thấy thiếu thốn một cái gì đó. • Nhà kinh tế học Maslow đã phân loại nhu cầu tự nhiên của con người thành 5 bậc khác nhau Nhu cầu tự nhiên là vốn có đối với con người. • Marketing chỉ phát hiện ra các nhu cầu tự nhiên của con người chứ không tạo ra nó.
 9. ̣ ̀ ̉ THANG BÂC NHU CÂU CUA MASLOW Nhu cầu tự khẳng định mình Nhu cầu được tôn trọng Nhu cầu xã hội (tình cảm, giao lưu…) Nhu cầu an toàn (được bảo vệ, yên ổn...) Nhu cầu tự nhiên (ăn, uống, thở, duy trì nòi giống…)
 10. MONG MUỐN Mong muèn lµ nhu cÇu tù nhiªn cã d¹ng ®Æc thï, c ô thÓ. Mç i c¸ nh©n c ã c¸c h riªng ®Ó tho¶ ̀ m·n mong muèn cña minh tuú theo nhËn thøc, tÝnh c¸c h, văn ho¸ cña hä.
 11. ̀ NHU CÂU Nhu c Çu c ã kh¶ năng thanh to ¸n lµ nhu c Çu tù nhiªn vµ mo ng muè n phï hîp víi kh¶ năng tµi c hÝnh c ña kh¸c h hµng . NÕu kh«ng c ã g ì trë ng ¹i ®è i víi hµnh vi mua, nh­ c h­a c ã s ½n ®Ó b¸n, b¸n kh«ng ®ó ng ló c , ®ó ng c hç … thì nhu c Çu c ã kh¶ năng thanh to ¸n s Ï c huyÓn thµnh quyÕt ®Þnh mua. Nhu c Çu c ã kh¶ năng thanh to ¸n c ßn ®­îc c ¸c nhµ kinh tÕ g äi lµ c Çu c ña thÞ tr­ê ng (De mand).
 12. CÁC MỨC ĐỘ KHÁC NHAU CỦA CẦU VÀ NHIỆM VỤ  MARKETING ­ Câu âm  ̀ ­ Không co câu  ́ ̀ ­ Câu tiêm tang  ̀ ̀ ̀ ­ Câu suy giam ̀ ̉ ­ Câu không đêu theo thơi gian ̀ ̀ ̀ ­ Câu đây đủ ̀ ̀ ­ Câu vươt qua kha năng cung câp ̀ ̣ ́ ̉ ́ ­ Câu không lanh manh ̀ ̀ ̣
 13. TRAO ĐỔI, GIAO DỊCH, QUAN HỆ Trao ®æ i lµ hµnh ®é ng mµ mé t bªn trao c ho bªn kh¸c mé t thø g ì ®ã ®Ó nhËn l¹i mé t s ¶n phÈm mµ mìn h mo ng muè n. ̀ ̀ Trao ®æ i lµ mé t qu¸ trinh. Tro ng qu¸ trinh trao ®æ i, hai bªn tham g ia trao ®æ i c ïng th­¬ng l­îng vµ ®i ®Õn c ¸c tho ¶ thuËn. Khi hai bªn ®¹t ®­îc mé t tho ¶ thuËn thi ̀ ta nãi mé t g iao d Þc h ®· ®­îc thùc hiÖn. Giao dÞc h lµ m é t trao ®æ i g i¸ trÞ g iữa hai bªn, lµ ®¬n vÞ ®o l­ê ng c ¬ b¶n c ña trao ®æ i. Mé t g iao dÞc h bao g åm c ¸c ®iÒu kiÖn s au: c ã Ýt nhÊt 2 thø c ã g i¸ trÞ ®Ó g iao dÞc h; c ã c ¸c ®iÒu kiÖn g iao dÞc h ®­îc tho ¶ thuËn; c ã thê i g ian g iao dÞc h tho ¶ thuËn; vµ ®Þa ®iÓm g iao dÞc h tho ¶ thuËn.
 14. Thị trường, sản phẩm Thị trường The o quan ®iÓm Marke ting , thÞ tr­ê ng bao g åm c o n ng ­ê i hay tæ c hø c c ã c ïng nhu c Çu hay mo ng muè n c ô thÓ, s ½n s µng vµ c ã kh¶ năng tham g ia trao ®æ i ®Ó tho ¶ m·n c ¸c nhu c Çu mo ng muè n ®ã ̉ S an phâm ̉ Co n ng ­ê i s ö dô ng hµng ho ¸, d Þc h v ô ®Ó tho ¶ m·n nhu c Çu c ña mìn h. Marke ting dïng kh¸i niÖm s ¶n phÈm (Pro duc t) ®Ó c hØ c hung c ho hµng ho ¸, dÞc h vô . Tuy nhiªn, c Çn nhÊn m¹nh r»ng kh¸c h hµng kh«ng mua c hÝnh s ¶n phÈm, mµ mua lîi Ýc h s ¶n phÈm mang l¹i.
 15. ĐINH NGHIA THỊ TRƯỜNG ̣ ̃ Cã nhu c Çu, S ½n ́ mo ng muô n s µng ThÞ tr­ trao đ ổi ê ng Ng ­ê i hay Tæ c hø c Cã kh¶ năng tham g ia
 16. CÁC LUỒNG TRAO ĐỔI TRÊN CÁC THỊ TRƯỜNG Thị trường các CÁC YẾU TỐ yếu tố sản Các yếu tố sản SẢN XUẤT xuất Các yếu tố sản xuấtTiền xuất n Tiề Thuế, Tiền, hg.hoá dịch vụ Tiền, dịch Thuế Thị trường vụ Thị trường Thị trường nhà sản xuất Chính phủ người tiêu dùng Tiền, , ịch Thuế d Dịch vụ vụ Hàng hoá Dịch Thuế, vụ, Hàng Tiền. hoá Tiền Tiền Thị trường các trung gian Hàng hoá, dịch Hàng hoá, dịch vụ vụ
 17. Gi¸ trÞ, c hi phÝ, vµ s ù tho ¶ m·n c ña kh¸c h hµng Giá trị giành cho khách hàng (dưới góc độ doanh nghiệp) hay kết quả nhận được từ sản phẩm dịch vụ (dưới góc độ khách hàng) là sự chênh lệch giữa tổng giá trị của khách hàng và tổng chi phí của khách hàng khi mua sản phẩm. Trong đó, tổng giá trị của khách hàng là toàn bộ những lợi ích mà khách hàng nhận được từ sản phẩm. Còn tổng chi phí của khách hàng là toàn bộ những hao tổn mà khách hàng phải bỏ ra để có được sản phẩm Sự thoả mãn hay hài lòng của khách hàng là trạng thái tâm lý mà khách hàng cảm nhận được khi kết quả nhận được sau khi tiêu dùng sản phẩm trùng với mong đợi của họ trước khi tiêu dùng sản phẩm đó.
 18. 1.2. SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA MARKETING HOÀN CẢNH RA ĐỜI Marketing ra đời trong nền sản xuất hàng hoá tư bản chủ nghĩa nhằm giải quyết mâu thuẫn giữa cung và cầu. Xuất phát từ nước Mỹ, sau đó được truyền bá dần dần sang các nước khác. Marketing là quá trình tổng kết thực tiễn sản xuất kinh doanh trong môi trường cạnh tranh và dần dần được khái quát hoá và nâng lên thành lý luận khoa học
 19. QUÁ TRINH TIÊN ̀ ́ TRIÊN TƯ DUY ̉ Quan  điểm  hướng về  Quan điểm  bán hàng hướng về sản  xuất Quan điểm hoàn  thiện sản phẩm Quan điểm  Marketing  đạo đức xã  hội Quan điểm  hướng về  khách hàng
 20. 1. Quan điểm hướng về sản xuất   Quan điểm hướng về sản xuất cho rằng khách  hàng sẽ ưa thích nhiều sản phẩm với giá phải  chăng được bán rộng rãi. Do vậy, các doanh  nghiệp cần phải mở rộng quy mô sản xuất và mở  rộng phạm vi phân phối, bán hàng. 2.Quan điểm hoàn thiện sản phẩm Quan niệm hoàn thiện sản phẩm cho rằng người tiêu dùng  ưa thích những sản phẩm có chất lượng cao nhất, có tính  năng sử dụng tốt nhất. Từ đó, doanh nghiệp cần phải nỗ lực  hoàn thiện sản phẩm không ngừng.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2