intTypePromotion=1

Bài giảng Marketing du lịch - TS. Trần Phi Hoàng

Chia sẻ: đinh Thị Tú Oanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:246

0
402
lượt xem
77
download

Bài giảng Marketing du lịch - TS. Trần Phi Hoàng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Marketing du lịch do TS. Trần Phi Hoàng biên soạn cung cấp kiến thức cơ bản về: Cơ sở lý thuyết về du lịch, đặc tính của du lịch, các loại hình du lịch, phân loại du lịch, môi trường marketing, chiến lược sản phẩm du lịch,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Marketing du lịch - TS. Trần Phi Hoàng

BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO<br /> TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC MỞ TP.HỒ CHÍ MINH<br /> KHOA QUAÛN TRÒ KINH DOANH<br /> <br /> BÀI GIẢNG<br /> <br /> MARKETING<br /> DU LÒCH<br /> T.S: TRAÀN PHI HOAØNG<br /> <br /> 1<br /> <br /> THOÂNG BAÙO<br /> „ Leân lôùp: 45 tieát (Lyù thuyeát + thöïc haønh)<br /> „ Döï lôùp treân: 75 %<br /> „ Baøi taäp: treân lôùp vaø ôû nhaø<br /> „ Kieåm tra + thi cöû goàm:<br /> 01 baøi kieåm tra giöõa hoïc phaàn (khoâng baùo tröôùc)<br /> 01 baøi thuyeát trình (moãi svieân thuyeát trình 3 phuùt)<br /> 01 baøi thi keát thuùc hoïc phaàn (thi töï luaän)<br /> „ Ñieåm khuyeán khích:<br />  Thaûo luaän nhoùm<br />  Phaùt bieåu yù kieán<br /> <br /> 2<br /> <br /> 1.1. CÔ SÔÛ LYÙ THUYEÁT VEÀ DU LÒCH<br /> 1.1.1.Khaùi nieäm veà du lòch<br /> <br /> Theo toå chöùc du lòch theá giôùi:<br /> “Du<br /> <br /> lòch laø moät hoaït ñoäng du haønh<br /> ñeán moät nôi khaùc vôùi ñòa ñieåm<br /> thöôøng truù thöôøng xuyeân cuûa mình<br /> nhaèm muïc ñích thoûa maõn nhöõng thuù<br /> vui cuûa hoï, khoâng vì muïc ñích laøm<br /> aên”.<br /> 3<br /> <br /> 1.1. CÔ SÔÛ LYÙ THUYEÁT VEÀ DU LÒCH<br /> <br /> 1.1.1. Khaùi nieäm veà du lòch<br /> Theo Mcintosh vaø Goeldner (ngöôøi Myõ):<br /> “Du<br /> <br /> lòch laø moät ngaønh toång hôïp cuûa caùc<br /> lónh vöïc: löõ haønh, khaùch saïn, vaän chuyeån<br /> vaø caùc yeáu toá caáu thaønh khaùc, keå caû vieäc<br /> xuùc tieán, quaûng baù… nhaèm phuïc vuï caùc<br /> nhu caàu vaø nhöõng mong muoán ñaëc bieät<br /> cuûa du khaùch ”.<br /> 4<br /> <br /> ÑAËC TÍNH CUÛA DU LÒCH<br /> Du lòch laø söï di chuyeån ñeán moät nôi mang tính taïm<br /> thôøi vaø trôû veà sau thôøi gian moät vaøi naøy, vaøi tuaàn<br /> hoaëc laâu hôn.<br /> Du lòch laø haønh trình tôùi ñieåm ñeán, löu truù laïi ñoù vaø<br /> bao goàm caùc hoaït ñoäng ôû ñieåm ñeán. Hoaït ñoäng ôû<br /> caùc ñieåm ñeán cuûa ngöôøi ñi du lòch laøm phaùt sinh caùc<br /> hoaït ñoäng, khaùc vôùi nhöõng hoaït ñoäng cuûa ngöôøi daân<br /> ñòa phöông.<br /> Chuyeán ñi coù theå coù nhieàu muïc ñích nhöng khoâng vì<br /> muïc ñích ñònh cö vaø tieàm kieám vieäc laøm taïi ñieåm<br /> ñeán.<br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2