intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Bài giảng môn Văn hóa kinh doanh: Chương 1 - PGS.TS. Dương Thị Liễu, TS. Đỗ Minh Cương

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:83

0
124
lượt xem
39
download

Bài giảng môn Văn hóa kinh doanh: Chương 1 - PGS.TS. Dương Thị Liễu, TS. Đỗ Minh Cương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Văn hóa kinh doanh: Chương 1 - Triết lý kinh doanh và đạo đức kinh doanh trang bị cho các bạn những kiến thức về tổng quan triết lý kinh doanh và đạo đức kinh doanh; bài học rút ra từ triết lý kinh doanh và đạo đức kinh doanh; cách thức và phương pháp xây dựng triết lý kinh doanh, đạo đức kinh doanh và vận dụng vào Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn Văn hóa kinh doanh: Chương 1 - PGS.TS. Dương Thị Liễu, TS. Đỗ Minh Cương

 1. Môn học • Hãy vào Website của Trường VĂn hãa Đại học Kinh tế Quốc dân để kinh doanh tìm hiểu thêm về Bộ môn Văn (Dµnh cho Cao häc hoá kinh doanh: Khóa15 ) http://www.neu.edu.vn/VanHoaKinhDoanh/ • Hãy trao đổi với chúng tôi: - Điện thoại: (04) 6282200 - Địa chỉ: Phòng 5, nhà 7b, Đại học Kinh tế Quốc dân -Email: vhkd@neu.edu.vn và bmvhkd@yahoo.com • Giảng viên: PGS. TS Dương Thị Liễu- TS. Đỗ Minh Cương
 2. Chương 1 Triết lý kinh doanh  và đạo đức kinh doanh Mục đích của Chương:  Nội dung của Chương: 1. Những vấn đề tổng quan       * Tổng quan về Văn húa kinh doanh về triết lý kinh doanh và       *Triết lý kinh doanh đạo đức kinh doanh 1. Tổng quan về triết lý kinh doanh 2. Những bài học rút ra từ  2. Cách thức tạo dựng và phát huy triết lý  triết lý kinh doanh và đạo  kinh doanh  đức kinh doanh  3. Vấn đề tạo dựng và phát huy triết lý  kinh doanh ở Việt nam 3. Những cách thức và  phương pháp xây dựng      *Đạo đức kinh doanh triết lý kinh doanh, đạo  1. Tổng quan về đạo đức kinh doanh đức kinh doanh và vận  2. Phương pháp phân tích và xây dựng đạo  dụng vào Việt Nam. đức kinh doanh  3. Vấn đề xây dựng các chuẩn mực đạo  đức kinh doanh ở Việt nam
 3. Tổng quan về Văn hóa  Văn hoá là toàn bộ những giá trị vật chất và tinh  thần mà loài người tạo ra trong quá trỡnh lịch sử. Văn hóa gồm 4 yếu tố cấu thành: Vh nhận thức, vh ứng xử với tự nhiên, vh ứng xử với xã hội, vh tổ chức cộng đồng Văn hóa Những nét đặc trưng của văn hóa Tính nhân sinh, Tính giá trị, Tính cộng đồng, Tính tự nhiên, Tính ổn định Chức năng của văn hoá:Chức năng tổ chức xó hội,  Cn điều chỉnh xh, Cn giao tiếp, Cn giỏo dục  Vai trò của văn hoá: Văn hoỏ là mục tiờu của sự phỏt triển xó hội Văn hoỏ là động lực của sự phỏt triển xó hội Văn hoỏ là linh hồn và hệ điều tiết của   phỏt triển
 4. Tổng quan về văn hóa kinh doanh Định Là toàn bộ các nhân tố văn hoá được chủ thể kinh doanh chọn lọc, tạo ra, sử dụng và biểu hiện trong hoạt động kinh doanh tạo nghĩa nên bản sắc kinh doanh của chủ thể đó 1­ Chủ thể kinh doanh lựa chọn và vận dụng các giá trị vn hoá có sẵn  2 vào hoạt động kinh doanh để tạo ra sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ.  nguồn 2­ Chủ thể kinh doanh  tạo ra các giá trị của riêng mỡnh Các nhân 1- Triết lý kinh doanh 3- Văn hoá doanh nhân tố cấu 2- Đạo đức kinh doanh 4- Các hình thức văn hoá khác thành Các 1. Thể chế chính trị 4. Toàn cầu hoá và hội nhập q.gia nhân tố 2. Môi trường tự nhiên, địa lý 5. Tâm lý tiêu dùng tác động 3. Phương thức sản xuất 6. Nhận thức xã hội 1. là phương thức phát triển sản xuất kinh doanh bền vững Vai 2. là một nguồn lực phát triển kinh doanh trò 3. là một điều kiện đẩy mạnh kinh doanh quốc tế
 5. Tổng quan về Triết lý kinh doanh      khái niệm triết lý kinh doanh kh¸i niÖm triÕt lý       Là những tư tưởng triết học phản ánh          TriÕt lý lµ nh ưng ̃  t­ t­ë ng   thực  tiễn  kinh  doanh  thông  qua  con  c ã tÝnh triÕt häc  ®­îc  c o n  đường  trải  nghiệm,  suy  ngẫm  và  khái  ng ­ê i  ró t  ra  tõ   c ué c   s è ng   quát hoá của các chủ thể kinh doanh. c ña hä         Ví dụ: HP, Matsushita • Là  những  giỏ  trị/nguyờn  tắc  định  +  TriÕt  lý   p h¸t  triÓn  c ña  hướng, chỉ dẫn cho hoạt động của DN &  m é t q uè c  g ia  cỏc thành viờn trong doanh nghiệp +  TriÕt  lý   c ña  m é t  tæ   c hø c     Triết  lý  doanh  nghiệp  là  lý  tưởng,  là  “ Bảo đảm cho mọi người được giáo dục đầy đủ và phương  châm  hành  động,  là  hệ  giá  trị  và  bình đẳng, được tự do theo mục  tiêu  chung  của  doanh  nghiệp  chỉ  dẫn  đuổi chân lý khách quan, tự cho  hoạt  động  kinh  doanh,  nhằm  làm  cho  do trao đổi tư tưởng, kiến thức” (UNESCO - tổ chức giáo doanh  nghiệp  đạt  hiệu  quả  cao  trong  kinh  dục, khoa học và văn hoá của doanh.  LHQ )              Là triết lý kinh doanh chung của tất  + TriÕt lý  s è ng .  cả các thành viên của một doanh nghiệp cụ  + TriÕt lý  kinh d o anh thể.
 6. Tổng quan về Triết lý kinh doanh  nội dung của triết lý kinh doanh 1.Sứ mạng (tôn chỉ/tínđiều/phương  3. Các nguyên tắc  2. Phương  châm/ quan điểm) và các mục tiêu  chung của doanh  cơ bản của doanh nghiệp thức hành  nghiệp                    Mô  tả  doanh  nghiệp  là  ai,  động/triết lý           ­ Hướng dẫn việc giải quyết  doanh  nghiệp  làm  nhữ ng  gì ,  làm  vì ai và làm như thế nào  quản lý những mối quan hệ của DN          ­ Xỏc định bổn phận, nghĩa vụ  Trả lời cho các câu hỏi :   DN sẽ hoà n  của mỗi thành viên DN thà nh sứ mệnh           ­ Hướng dẫn việc giải quyết  •Doanh nghiệp của chúng ta là gi ? những mối quan hệ giữa DN với xã  • Doanh nghiệp muốn thành một tổ chức  và đạt tới các  hội nói chung, cách xử sự chuẩn  như thế nào?  •Công việc kinh doanh của chúng ta là g? mục tiêu của nó  mực của nhân viên trong mối quan  •Tại sao doanh nghiệp tồn tại ?(vỡ sao có  như thế nào,  hệ cụ thể nói riêng công ty này?)          ­ Nhằm xác định rõ đâu là hành  •Doanh nghiệp của chúng ta tồn tại vỡ cái  bằng nhữ ng  vi trái với đạo đức của XH và DN,  gỡ ? nguồn lực và  ngăn cấm không được phép vi phạm  •DN có nghĩa vụ gỡ ?  phương tiện gì?  và nhằm hướng dẫn cách xử  sự  •Doanh nghiệp sẽ đi về  đâu? .  chuẩn mực của nhân viên..   •DN hoạt động theo mục đích nào?  Gồm:  •Các mục tiêu định hướng của doanh nghiệp        + Hệ thống các  >>> Xỏc định bổn phận, nghĩa  là gỡ ?  giá trị của doanh  vụ của mỗi thành viên doanh  nghiệp nghiệp đối với dn, thị trường,        + Các biện pháp  cộng đồng khu vực và xã hội bên  và phong cách quản  ngoài  lý VD: hài lòng khách hàng, luôn tuân thủ luật lệ
 7. Tổng quan về Triết lý kinh doanh   Sứ mệnh và Mục tiờu của một số cụng ty • Matsushita     Hiến dâng mỡnh cho sự phát triển hơn nữa cho nền văn minh      thế giới     Kinh doanh là dành lấy phần lớn nhất của thị trường và phục      vụ toàn thế giới • Honda:       Hiến dâng mỡnh cho việc cung cấp những sản phẩm hiệu qu ả cao v ới giá  phải chăng trên toàn thế giới • “FPT mong muốn trở thành một tổ chức kiểu mới, giàu mạnh bằng nỗ lực  lao  động  sáng  tạo  trong  khoa  học  kỹ  thuật  và  công  nghệ,  làm  khách  hàng  hài lòng, góp phần hưng thịnh quốc gia.           Mục tiêu của công ty là nhằm đem lại cho mỗi thành viên của minh điều  kiện phát triển tốt nhất về tài nang, một cuộc sống đầy đủ về vật chất,  phong phú về tinh thần”                         (Tầm nhin FPT­ chính là tuyên bố sứ mệnh của công ty)
 8.  Tổng quan về Triết lý kinh doanh   Hệ thống giỏ trị FPT • Tôn trọng con người và tài năng cá nhân Con người là cốt lõi của sự thành công và trường tồn của FPT. • Trí tuệ tập thể Trí tuệ tập thể ở FPT được thể hiện ở sự đoàn kết, nhất trí trong công việc và trong cuộc sống hàng ngày. • Không ngừng học hỏi nâng cao trình độ FPT luôn khuyến khích mỗi thành viên không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ quản lý. • Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa FPT Mỗi người FPT đều phải biết lịch sử công ty thông qua Sử ký, nội san Chúng ta, các câu hỏi thi tìm hiểu về FPT.
 9. Tổng quan về Triết lý kinh doanh  7 giỏ trị cốt lừi của Trung Nguyờn
 10.  Tổng quan về Triết lý kinh doanh  Đề cao nguồn lực con người – một giá trị chung  của lối kinh doanh có văn hoá • Matsushita :    “ Xí nghiệp là nơi đào tạo con người • Honda :            “ Tôn trọng con người “ • Sony :               “ Quản lý là sự phục vụ con người “­   • Trung Cương :        “ Quản lý theo tinh thần chữ ái “ • Samsung:                 “ Nhân lực và con người “  • Goldstar:              “Tạo dựng một bầu không khí gia đỡnh” • HP :                         “ Lấy con người làm hạt nhân “ • IBM :          “ Tôn trọng người làm “  • Dana :         “ Sức sản xuất thông qua con người “
 11. Tổng quan về Triết lý kinh doanh   Các biện pháp quản lý     Triết lý về quản lý DN là cơ sở để lựa chọn, đề  xuất  các  biện  pháp  quản lý,  qua  đó  nó  củng  cố  một phong cách quản lý kinh doanh  đặc thù của  từng công ty • Honda : “ Đương đầu với những  thách thức gay go nhất  trước tiên” •   Matsushita  :  “  Phục  vụ  dân  tộc  bằng  con  đường  hoàn  thiện sản xuất “  • Sony : “ Tinh thần luôn động não, độc lập sáng tạo“  • HP  :  “  Tiền  lãi    đó  là  biện  pháp  duy  nhất  thực  sự  chủ  yếu để đạt những kết quả dài hạn của xí nghiệp “ 
 12. Tổng quan về Triết lý kinh doanh  Hỡnh ảnh Viettel
 13. Tổng quan về Triết lý kinh doanh              Những điểm mốc lịch sử của Viettel • 1989: Tổng Cụng ty éiện tử thiết bị thụng tin, tiền thõn của Cụng ty  Viễn thụng Quõn đội (Viettel) được thành lập • 1995: Cụng ty éiện tử thiết bị thụng tin được đổi tờn thành Cụng ty  éiện tử Viễn thụng Quõn đội (tờn giao dịch là Viettel), trở thành nhà  khai thỏc viễn thụng thứ hai tại Việt Nam • 1998:Thiết  lập  mạng  bưu  chớnh  cụng  cộng  và  dịch  vụ  chuyển  tiền  trong nước.Thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ trung kế vụ tuyến •  2000:Thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ bưu chớnh quốc tế. Kinh  doanh thử nghiệm dịch vụ điện thoại đường dài trong nước sử dụng  cụng nghệ mới VoIP • 2001:  Chớnh  thức  cung  cấp  rộng  rói  dịch  vụ  điện  thoại  đường  dài  trong nước và quốc tế sử dụng cụng nghệ mới VoIP. Cung cấp dịch  vụ  cho  thuờ  kờnh  truyền  dẫn  nội  hạt  và  đường  dài  trong  nước  
 14. Tổng quan về Triết lý kinh doanh  Thành tớch của Viettel • Nhà cung cấp dịch vụ viễn thông lớn thứ 2 trên thị trường, sau VNPT • 2000: được bình chọn là 1 trong 10 sự kiện nổi bật nhất ngành BCVT và CNTT • Cuối tháng 12/2007 đã vượt con số trên 7 triệu khách hàng. VIETTEL mobile là mạng di động có tốc độ phát triển nhanh thứ 13 trên thế giới). • Xây dựng trạm vệ tinh, xây dựng hai tuyến cáp quang quốc tế đất liền đi qua Trung Quốc • Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài cung cấp dịch vụ viễn thông tại Campuchia (Viettel Cambodia) ngày 26/5/2006 • Liên tục trong hai năm 2004, 2005 được bình chọn là thương hiệu mạnh, 2006 VIETTEL được đánh giá là thương hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam trong lĩnh vực dịch vụ BCVT (doVCCI phối hợp với Công ty Life Media và công ty nghiên cứu thị trường ACNielsen tổ chức.)
 15. Tæng quan vÒ TriÕt lý kinh doanh Sứ mệnh và Mục tiêu của Viettel Trở thành nhà khai thác dịch vụ Bưu chính - Viễn thông hàng đầu tại Việt Nam và có tên tuổi trên thế giới Những giá trị cốt lõi trongTriết lý kinh doanh Viettel • Tiên phong, đột phá trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ hiện đại, sáng tạo đưa ra các giải pháp nhằm tạo ra sản phẩm, dịch vụ mới, chất lượng cao, với giá cước phù hợp đáp ứng nhu cầu và quyền được lựa chọn của khách hàng. • Luôn quan tâm, lắng nghe, thấu hiểu, chia sẻ và đáp ứng nhanh nhất mọi nhu cầu của khách hàng. • Gắn kết các hoạt động sản xuất kinh doanh với các hoạt động nhân đạo, hoạt động xã hội. • Sẵn sàng hợp tác, chia sẻ với các đối tác kinh doanh để cùng phát triển. • Chân thành với đồng nghiệp, cùng góp sức xây dựng ngôi nhà chung Viettel
 16. Tổng quan về Triết lý kinh doanh   NHỮNG NGUYấN TẮC ĐỊNH HƯỚNG củaTổng Cụng ty Xuất nhập khẩu Xõy dựng  Việt Nam (Vinaconex) TGĐ Vinaconex Nguyễn Văn Tuân - Khách hàng là trung tâm của mọi công việc là đố tượng phục vụ quan trọng nhất - Chất lượng, thời gian giao nhận sản phẩm là ưu tiên số 1. - Quan hệ hợp tác rộng rãi trên tất cả các linh vực. - Liên tục đào tạo nguồn nhân lực, không ngừng cải tiến và đối mới mọi mặt là vấn đề cốt yếu để thành công. - Đoàn kết mọi người cùng nhau hợp tác trong mọi công việc là cách làm việc chung của cán bộ công nhân viên của VINACONEX. VINACONEX là một tập thể thống nhất, mọi người tin tưởng và tôn trọng nhau.
 17. Tổng quan về Triết lý kinh doanh  hì̀ nh thức thể hiện của triết lý kinh doanh 1. In  ra  trong  các  cuốn  VÍ DỤ  sách nhỏ Ba c hiÕn l­îc  c hÝnh c ña  S am s ung 2. Một  văn  bản  nêu  rõ  Nh©n lùc  vµ c o n ng ­ê i (quan träng   nhÊt) thành từng mục  C«ng  viÖc  kinh do anh tiÕn hµnh  hîp lý  3. Dưới dạng một vài câu  Ho ¹t ®é ng  kinh do anh lµ ®Ó ®ãng   khẩu hiệu  g ãp vµo  s ù ph¸t triÓn ®Êt n­íc C«ng  thø c  Q+ S  + C c ña  4. Dưới  dạng  một  vài  Mac d o nald   chữ   Q (Quality): c hÊt l­îng S  (S e rvic e ) : phô c  vô . Ph¶i c è  g ¾ng   phô c  vô  g i¶n ®¬n, lµm hµi lßng   5. Dưới dạng một bài hát  kh¸c h hµng . Tr¶i kh¨n trªn quÇy  c ò ng  ph¶i ng ay ng ¾n 6. Văn phong thường giản  C (Cle an) :s ¹c h s Ï. BÊt c ø  c ö a hµng   dị  mà  hùng  hồn,  ngắn  c hi nh¸nh nµo  c ña c «ng  ty ®Òu  kh«ng  c ã m¶nh g iÊy vô n vø t d­íi  gọn  mà  sâu  lắng,  dễ  c h©n kh¸c h  Chữ NhÉn, chữ Đø c , chữ Trung   hiểu và dễ nhớ ë  c ¸c  c «ng  ty  Đµi Lo an

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản