intTypePromotion=1

Bài giảng Ngữ văn 12 tuần 15 bài: Quá trình văn học và phong cách văn học

Chia sẻ: Ngoc Tu | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:43

0
130
lượt xem
13
download

Bài giảng Ngữ văn 12 tuần 15 bài: Quá trình văn học và phong cách văn học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Văn học là một hình thái ý thức xã hội đặc biệt Luôn vận động biến chuyển Như một hệ thống chỉnh thể với sự hình thành, tồn tại, thay đổi. Có mối quan hệ khăng khít, chặt chẽ với thời kì lịch sử...Tuyển tập một số giáo án hay về: Quá trình văn học và phong cách văn học mời quý thầy cô tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Ngữ văn 12 tuần 15 bài: Quá trình văn học và phong cách văn học

 1. BÀI GIẢNG NGỮ VĂN LỚP 12 QUÁ TRÌNH VĂN HỌC VÀ PHONG CÁCH VĂN HỌC
 2. DÀN Ý BÀI HỌC QUÁ TRÌNH VĂN HỌC PHONG CÁCH VĂN HỌC KHÁI NIỆM TRÀO LƯU KHÁI NIỆM BIỂU HIỆN
 3. I/ QUÁ TRÌNH VĂN HỌC 1. KHÁI NIỆM Thảo luận nhóm ?
 4. I/ QUÁ TRÌNH VĂN HỌC 1. KHÁI NIỆM Nhóm 1 •VĂN HỌC LÀ GÌ ? •DIỄN TIẾN Nhóm 2 VĂN HỌC ? Các thời kì Nhóm 3 lịch sử ?
 5. I/ QUÁ TRÌNH VĂN HỌC 1. KHÁI NIỆM Là một loại hình nghệ thuật •VĂN HỌC Một hình thái ý thức xã hội đặc biệt Luôn vận động biến chuyển Như một hệ thống chỉnh thể với sự hình thành, •DIỄN TIẾN tồn tại, thay đổi,ph¸t triÓn qua c¸c thêi k× lÞch VĂN HỌC sö ®­îc gäi lµ qu¸ tr×nh v¨n häc Các thời kì gồm có: cổ đại,trung đại,cận đại, hiện đại, Các thời kì đương đại; trong mỗi thời kì lại có các giai đoạn cụ thể nối lịch sử tiếp nhau.Từng thời kì và các giai đoạn gắn với văn học nhân loại nói chung và văn học mỗi dân tộc nói riêng.
 6. CHO VÍ VĂN HỌC TRUNG ĐẠI VIỆT NAM DỤ ? Giai đoạn 1: Giai đoạn 2: Giai đoạn 3: Từ Giai đoạn 3: Từ thế kỉ X Từ thế kỉ XV thế kỉ XVIII Từ nửa cuối đến thế kỉ đến thế kỉ đến nửa đầu thế thế kỉ XIX XIV XVII kỉ XIX VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ XX Từ đầu thế kỉ XX Từ sau cách mạng đến cách mạng tháng Tám đến hết tháng Tám 1945 thế kỉ XX Mỗi thời kì văn học gắn với hòan cảnh lịch sử riêng, tồn tại, thay đổi, phát triển qua các thời kì lịch sử xã hội
 7. Từ ví dụ trên anh( chị) hãy nêu khái niệm quá trình văn học?
 8. Khái niệm quá trình văn học Quá trình văn học là sù vËn ®éng cña v¨n häc trong tæng thÓ. Nã bao gåm tÊt c¶ c¸c t¸c phÈm v¨n häc víi chÊt l­îng kh¸c nhau, tÊt c¶ c¸c h×nh thøc tån t¹i cña v¨n häc tõ truyÒn miÖng ®Õn chÐp tay, in Ên. - Nã còng bao gåm c¸c thµnh tè cña ®êi sèng v¨n häc nh­ t¸c gi¶ vµ ng­êi ®äc, c¸c h×nh thøc tæ chøc héi ®oµn, c¸c ho¹t ®éng nghiªn cøu, phª b×nh dÞch thuËt, xuÊt b¶n, ¶nh h­ëng qua l¹i gi÷a v¨n häc víi c¸c lo¹i h×nh nghÖ thuËt kh¸c, c¸c h×nh th¸i ý thøc x· héi kh¸c…
 9. Quá trình văn học tuân theo những quy luật chung nào? Anh(Chị) Hãy nêu ví dụ và giải thích
 10. * CÁC QUY LUẬT CỦA QUÁ TRÌNH VĂN HỌC Thứ nhất: Văn học Thứ hai: Văn học Thứ ba: Văn học của gắn bó với đời sống phát triển trong sự kế một dân tộc tồn tại, vận động trong sự bảo lưu và thừa và cách tân: tiếp biến. Sự ra đời của VÝ dô: vÝ dô: Văn học dân văn học Pháp thế kỉ VÝ dô: Văn học trung gian là cội nguồn của XIX gắn với cuộc đại Việt Nam ảnh hưởng văn học viết( Hồ văn học Trung quốc về cách mạng Pháp Xuân Hương, Tú hệ thống thi pháp, thi năm 1789. Xương). Phong trào liệu, văn liệu song có sự Văn học Việt Nam thơ mới(1932-1945) sáng tạo riêng sau 1945 gắn với với hình ảnh cái tôi Văn học hiện đại việt cách mạng tháng được kế thừa từ các Nam có sự tiếp thu văn Tám 1945 nhà thơ Trung đại học Phương Tây đặc biệt là văn học Pháp
 11. 2. TRÀO LƯU VĂN HỌC Anh- chị hiểu như thế nào về trào lưu văn học?
 12. 2. TRÀO LƯU VĂN HỌC 2.1 Khái niệm • - Hoạt động nổi bật của quá trình văn học là các trào lưu văn học • - Trào lưu văn học là một hiện tượng có tÝnh chất lịch sử, ra đời và mất đi trong khoảng thời gian nhất định. Đó là một phong trào sáng tác tập hợp những tác giả, tác phẩm gần gũi nhau về cảm hứng, tư tưởng tạo thành một một dòng rộng lớn có bề thế trong đời sống văn học của một dân tộc
 13. Anh( chị) hãy nêu các trào lưu văn học trên thế giới Thảo và Việt Nam. Đặc trưng luận của các trào lưu văn học này cũng như những tác giả, tác phẩm tiêu biểu ?
 14. Hoạt động nhóm: Chia lớp thành 2 nhóm thảo luận Câu hỏi ( thời gian 5 phút) Nhúm 2 Nhóm 1 Tỡm hiểu Tỡm hiểu cỏc trào các trào lưu lư Lưu văn văn học thế học Việt giới ? Nam ?
 15. 2.2 CÁC TRÀO LƯU VĂN HỌC THẾ GIỚI Chủ nghĩa hiện thực phê Chủ nghĩa lãng mạn phán thế kûỉXIX Văn học thời phục Chủ nghĩa cổ Điển -Đặc trưng: Đề cao những -Đặc trưng: Thiên về những hưng : Giải phóng con (Pháp, TK XVIII) Đặc nguyên tắc tôn trong khách nguyên tắc chủ quan, lấy người, đề cao cá tính, trưng: Coi văn hóa cổ đề tài trong thế giới tưởng quan, thường lấy đề tài từ chống lại sự khắc đại là hình mẫu lí tượng của nhà văn, hình cuộc sống hiện thực, xây nghiệt của thời kì tưởng, luôn đề cao lí tượng nghệ thuật thường dựng những tình cách điển trung cổ: Sếch- Xpia, trí, sáng tác theo quy có vẻ khác thường. hình vừa có tính khái quát XÐc- van-tÐt luật chặt chẽ.Tiêu biểu: vừa có tính cụ thể, tính cách -Tiêu biểu: V. Huygô, Cooc-nây, Môlie phát triển hợp lôgic cuộc F Sinle sống: Ban- d¾c, LÐp T«n- xt«i… Chủ nghĩa hiện thực XHCN( TK XX, Chủ nghĩa siêu Chủ nghĩa hiện thực sau CM Nga) - thực(Pháp 1922) huyền ảo(Mĩ Latinh, Chủ nghĩa hiện sinh Miêu tả cuộc sống Quan niệm thế giới sau thế chiến thứ 2 ) Ra đời ở châu Âu trong qúa trình phát trên hiện thực mới sau chiến tranh thế Đặc trưng: coi hiện triển cách mạng, đề là mảnh đất sáng thực bao gồm cả đời giới lần thứ 2 cao vai trò lịch sử tạo của người nghệ sống tâm linh, niềm ,miêu tả con người của nhân dân: sĩ. Brơtông ( Ph¸p) tin tôn giáo, các huyền như cuộc sống thoại, truyền thuyết nuyền bí,xa lạ và Tiêu biểu: G.¸c-xi-a phi lí: An-be Ca- Mác-két muy …
 16. MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ TÁC GIẢ- TÁC PHẨM TIÊU BIỂU CHO CÁC TRÀO LƯU VĂN HỌC THẾ GIỚI
 17. MỘT SỐ TÁC GIẢ LỚN Mô – li - e V. Huy-gô F.Si – le Chủ nghĩa cổ điển Chủ nghĩa lãng mạn Chủ nghĩa lãng mạn
 18. Ban zắc Lép Tôn xtôi Chủ nghĩa hiện thực phê phán Chủ nghĩa hiện thực phê phán
 19. L.A- Ra-Gông (Pháp) Pôn-Êluya ( Pháp) Trào lưu : Chủ nghĩa siêu thực
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2