Bài giảng Nguyên lý thống kê: Chương 5 - Lê Phương

Chia sẻ: đỗ Sao Biển | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

0
9
lượt xem
1
download

Bài giảng Nguyên lý thống kê: Chương 5 - Lê Phương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 5 "Chỉ số" Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Chỉ số, phương pháp tính, hệ thống chỉ số, phân tích sự biến động của chỉ tiêu. Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nguyên lý thống kê: Chương 5 - Lê Phương

Chương 5. CHỈ SỐ<br /> Lê Phương<br /> Bộ môn Toán kinh tế<br /> Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh<br /> Homepage: http://docgate.com/phuongle<br /> <br /> Nội dung<br /> 1 Chỉ số<br /> 2 Phương pháp tính<br /> <br /> Chỉ số cá thể<br /> Chỉ số tổng hợp<br /> Chỉ số phát triển<br /> Chỉ số không gian (chỉ số địa phương)<br /> Chỉ số kế hoạch<br /> <br /> 3 Hệ thống chỉ số<br /> 4 Phân tích sự biến động của chỉ tiêu<br /> <br /> Phân tích sự biến động của chỉ tiêu doanh thu<br /> Phân tích sự biến động của chỉ tiêu trung bình<br /> Phân tích sự biến động của chỉ tiêu tổng lượng biến<br /> <br /> Chỉ số<br /> Khái niệm<br /> Chỉ số trong thống kê là số tương đối biểu hiện mối quan hệ tỉ lệ so<br /> sánh giữa hai mức độ của cùng một hiện tượng.<br /> <br /> Đặc điểm<br /> • Giả định chỉ có một nhân tố thay đổi, còn các nhân tố khác thì<br /> <br /> không thay đổi.<br /> • Các nhân tố ảnh hưởng cần được trình bày theo một trình tự nhất<br /> định và phải luôn có mối quan hệ tích số với nhau.<br /> <br /> Ý nghĩa<br /> • Đánh giá sự biến động của hiện tượng trong những điều kiện<br /> <br /> khác nhau.<br /> • Đánh giá vai trò, mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến sự<br /> <br /> biến động của hiện tượng.<br /> <br /> Chỉ số<br /> Phân loại<br /> 1<br /> <br /> Căn cứ vào tính chất của chỉ tiêu<br /> • Chỉ số chỉ tiêu khối lượng: biểu hiện qui mô và khối lượng của hiện<br /> <br /> tượng nghiên cứu.<br /> Ví dụ: số lượng sản phẩm, số công nhân, . . .<br /> • Chỉ số chỉ tiêu chất lượng: biểu hiện tính chất, trình độ phổ biến,<br /> quan hệ so sánh của hiện tượng nghiên cứu.<br /> Ví dụ: giá thành, giá bán, năng suất lao động, . . . .<br /> 2<br /> <br /> Căn cứ vào phạm vi tính toán<br /> • Chỉ số cá thể (chỉ số đơn): phản ánh sự biến động của từng đơn vị<br /> <br /> cá biệt của tổng thể hiện tượng phức tạp.<br /> Ví dụ: chỉ số giá cả của từng mặt hàng.<br /> • Chỉ số tổng hợp (chỉ số chung): phản ánh sự biến động của tất cả<br /> các đơn vị của tổng thể hiện tượng phức tạp.<br /> Ví dụ: chỉ số giá cả của toàn bộ sản phẩm của một doanh nghiệp.<br /> <br /> Chỉ số cá thể<br /> <br /> Chỉ số cá thể khối lượng<br /> iq =<br /> <br /> q1<br /> q0<br /> <br /> Chỉ số cá thể chất lượng (giá cả)<br /> ip =<br /> <br /> p1<br /> p0<br /> <br /> với 0 là kì gốc và 1 là kì nghiên cứu (kì báo cáo).<br /> <br />
Đồng bộ tài khoản