intTypePromotion=1

Bài giảng Phân tích tài chính: Chương 4 - ThS. Từ Thị Kim Thoa

Chia sẻ: Năm Tháng Tĩnh Lặng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
57
lượt xem
17
download

Bài giảng Phân tích tài chính: Chương 4 - ThS. Từ Thị Kim Thoa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 4 của bài giảng Phân tích tài chính sẽ cung cấp cho người học các nội dung kiến thức liên quan tới phân tích dòng tiền và báo cáo dòng tiền. Đây là một nội dung quan trọng trong phân tích tài chính doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phân tích tài chính: Chương 4 - ThS. Từ Thị Kim Thoa

 1. 30-Dec-13 PHÂN TÍCH DÒNG TIỀN Định nghĩa Tiền • Tiền mặt (cash on hand) • Tiền gửi ngân hàng (cash in the bank) • Tương đương tiền (cash equivalent) 1
 2. 30-Dec-13 “Tiền” • Làtài sản không sinh lợi nhưng tốn chi phí cơ hội và chi phí tạo ra tiền • Chi phí cơ hội: Lãi suất mất đi khi nắm giữ tiền • Chi phí tạo tiền: • Chi phí giao dịch: nếu nắm giữ chứng khoán thị trường • Chi phí đi vay: chi phí để vay được tiền Tại sao phải nắm giữ “Tiền” ? 2
 3. 30-Dec-13 Money … Money … money - It’s a good time… (ABBA) ? Help! Tiền đi đâu? ? Holiday .. Tiền đi đâu hết? Đối với cuộc sống hàng ngày  biết được thì tốt! Đối với doanh nghiệp  cần phải biết! “ Never run out of cash” Henry Ford 3
 4. 30-Dec-13 CHU KỲ LUÂN CHUYỂN TIỀN BÁO CÁO DÒNG TIỀN 4
 5. 30-Dec-13 Tại sao cần báo cáo dòng tiền? • Bản cân đối kế toán không cung cấp đầy đủ thông tin để giải thích TẠI SAO và NHƯ THẾ NÀO trong thay đổi về TIỀN •Báo cáo kết quả kinh doanh chỉ ghi nhận DOANH THU và CHI PHÍ trong kỳ theo phương pháp dồn tích – tức là có nhiều khoản không phải thu chi bằng Tiền Báo cáo dòng tiền Báo cáo dòng tiền là báo cáo liên quan đến vấn đề hoạt động kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp. Báo cáo dòng tiền sẽ cho biết Tiền đi đâu (outflows) và tiền từ đâu tới (inflows) trong một khoảng thời gian nhất định. Nó cũng cho biết trong suốt kỳ đó, dòng tiền đi vào ròng (net – inflow) hay đi ra ròng (net –outflow). Đây là vấn đề cực kỳ quan trong đối với quản trị tài chính của một công ty.! 5
 6. 30-Dec-13 Báo cáo dòng tiền + Số dư tiền mặt đầu kỳ - Dòng tiền chi ra (Sử dụng nguồn) + Dòng tiền vào (Nguồn) = Số dư tiền mặt cuối kỳ Báo cáo dòng tiền • Báo cáo dòng tiền sẽ trả lời 3 câu hỏi lớn: •Tiền có nguồn gốc từ đâu? •Tiền được dùng để làm gì? •Số dư tiền mặt thay đổi như thế nào? 6
 7. 30-Dec-13 Ý nghĩa của báo cáo dòng tiền • Dự báo khả năng tạo ra dòng tiền ròng trong tương lai • Đánh giá khả năng đáp ứng các nghĩa vụ (trả lương, nợ, chi cổ tức…) bằng tiền • Giải thích mối tương quan giữa LNST và những biến động về Tiền Báo cáo dòng tiền Báo cáo dòng tiền thường được cấu thành 3 bộ phận: • Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh (CFO) Dòng tiền được tạo ra từ việc điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày, ví dụ như: mua và bán hàng hóa. • Dòng tiền từ hoạt động đầu tư (CFI) Dòng tiền từ việc mua, bán tài sản dài hạn hoặc đầu tư, ví dụ như: mua bán tài sản nhà xưởng, MMTB, đầu tư vào công ty con… • Dòng tiền từ hoạt động tài trợ (CFF) Dòng tiền liên quan đến nguồn vốn như phát hành nợ vay, vốn cổ phần hoặc chi trả nợ gốc… 7
 8. 30-Dec-13 Lập báo cáo dòng tiền • Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh (CFO): • Phương pháp trực tiếp • Phương pháp gián tiếp • Dòng tiền từ hoạt động đầu tư (CFI): • Phương pháp trực tiếp • Dòng tiền từ hoạt động tài trợ (CFF): • Phương pháp trực tiếp Lập dòng tiền từ hoạt động kinh doanh (CFO): PP gián tiếp  Báo cáo dòng tiền là sự pha trộn giữa báo cáo thu nhập và bảng cân đối kế toán.  Chuyển đổi từ báo cáo thu nhập và bảng cân đối kế toàn thành dòng tiền 8
 9. 30-Dec-13 Lập dòng tiền từ HĐKD (CFO): PP gián tiếp • Thu nhập sau thuế Điều chỉnh cho: + Các khoản chi phí nhưng không phát sinh bằng tiền (ví dụ: chi phí khấu hao, chi phí dự phòng, Lỗ (lãi) do tỷ giá chưa thực hiện, thuế thu nhập hoãn lại…) + Các khoản lãi/lỗ từ hoạt động khác ngoài hoạt động kinh doanh (ví dụ: Lỗ (lãi) do thanh lý tài sản…) ± Tăng (giảm) tiền mặt được tạo ra (sử dụng) từ các khoản mục thuộc vốn luân chuyển (Không kể tiền mặt). =Dòng tiền ròng từ hoạt động kinh doanh (CFO) Lập dòng tiền từ HĐKD (CFO): PP trực tiếp Các khoản tiền thu về - Các khoản tiền chi ra Các khoản thu về từ HĐKD : (Cash inflows) Tiền mặt nhận được từ khách hàng do bán hàng và cung cấp dịch vụ Các khoản tiền mặt nhận được từ hoạt động kinh doanh khác như tiền hoàn thuế, tiền thu được do bồi thường…(nếu có) Lãi vay và (cổ tức) nhận được 9
 10. 30-Dec-13 Lập dòng tiền từ HĐKD (CFO): PP trực tiếp Các khoản chi ra từ HĐKD (cash outflows) Tiền mặt phải trả cho công nhân viên và nhà cung cấp hàng hóa và dịch vụ, gồm cả nhà cung cấp bảo hiểm và dịch vụ Tiền lãi phải trả Thuế thu nhập phải trả Các khoản thanh toán tiền mặt từ hoạt động khác như trả cho bảo hiểm, tiền bị phạt (nếu có) Lập báo cáo dòng tiền • Dòng tiền từ hoạt động đầu tư (CFI): • Thay đổi trong tài sản dài hạn: - Tăng: Sử dụng nguồn (Dòng tiền ra) + Giảm: Nguồn (Dòng tiền vào) • Nếu tài sản đã được bán, thì chỉ báo cáo số tiền thu được do bán tài sản • Dòng tiền từ hoạt động tài trợ (CFF): • Thay đổi trong vốn cổ phần và nợ dài hạn + Tăng: Nguồn (Dòng tiền vào) - Giảm: Sử dụng nguồn (Dòng tiền ra) 10
 11. 30-Dec-13 Lập báo cáo dòng tiền Một số vấn đề cần lưu ý: Đầu tư theo phương pháp cổ phần  Đối với một công ty khi đầu tư cổ phần vào một công ty khác sẽ hưởng được thành quả tương ứng vốn góp.  Lợi nhuận mà công ty nhận vốn góp có thể không chi trả hết bằng cổ tức tiền mặt.  Nên công ty đầu tư cổ phần phải trừ phần lợi nhuận không bằng tiền mặt nhận được từ công ty góp vốn ra khỏi dòng tiền. Lập báo cáo dòng tiền Các chủ đề đặc biệt Mua lại công ty bằng cổ phiếu  Khi một công ty mua lại một công ty khác bằng cổ phiếu, tài sản và nợ hợp nhất tăng cùng nhưng chỉ những thay đổi bằng tiền mặt mới ghi nhận trong báo cáo dòng tiền.  Do vậy, thay đổi trong các khoản mục của Bản cân đối kế toán phản ánh việc mua công ty sẽ không bằng với dòng tiền vào (dòng tiền ra) được báo cáo trong Báo cáo dòng tiền.  Những thay đổi phi tiền mặt trong các khoản mục của bảng cân đối được báo cáo trong thuyết minh báo cáo tài chính là các hoạt động đầu tư và tài trợ không bằng tiền mặt. 11
 12. 30-Dec-13 Lập báo cáo dòng tiền Các chủ đề đặc biệt Chứng khoán hóa các khoản phải thu  Đối với các hoạt động SPE, nhà phân tích cần chú ý đến nguồn gốc của sự sụt giảm các khoản phải thu.  Và tự đặt câu hỏi liệu rằng chúng có thực sự cải thiện hay chỉ là một sự vay mượn trá hình? Thành lập các tổ chức chuyên biệt - SPE Phát hành TP Bán khoản đảm bảo các phải thu khoản phải thu Doanh nghiệp bảo Thị trường trợ (công ty SPE Tiền mặt trái phiếu Tiền mặt mẹ) Quá trình này gọi là chứng khoán hóa các khoản phải thu 12
 13. 30-Dec-13 Phân tích dòng tiền Các • Không đòi hỏi phải công bố trong báo cáo hạn dòng tiền các khoản bất thường hoặc chế trong không còn tiếp tục nữa. báo • Lãi vay phải trả (lãi vay và cổ tức nhận cáo được ?) được xếp vào dòng tiền hoạt động, dòng nhiều người xem đó là dòng tiền tài trợ. tiền Phân tích dòng tiền Các • Thuếthu nhập được xếp vào dòng tiền hoạt động, hạn cách phân loại này bị biến dạng nếu: chế • Việcdịch chuyển các khoản lãi (lỗ) trước thuế (hơn trong là sau thuế) ra khỏi hoạt động kinh doanh (bán tài báo sản, đầu tư) sẽ làm biến dạng phân tích do không cáo tính đến khoản thuế phát sinh tương ứng. dòng tiền 13
 14. 30-Dec-13 Phân tích dòng tiền • Báo cáo thu nhập đo lường khả năng sinh Giải thích lời của công ty trong một thời kỳ. dòng •Báo cáo thu nhập không cho thấy thời điểm tiền dòng tiền vào và ra. và thu •Cũng không cho thấy hiệu ứng của hoạt nhập động kinh doanh lên tính thanh khoản. ròng  Báo cáo dòng tiền cho biết điều đó. Phân tích dòng tiền Giải • Dòngtiền hoạt động là một cách nhìn thích dòng bao quát hơn thu nhập ròng. tiền • Dòngtiền hoạt động bao quát các hoạt và động kiếm lời của công ty. thu nhập • Báo cáo dòng tiền cho thấy nhu cầu tiền ròng mặt của các hoạt động (phải thu, tồn kho, tài trợ từ nhà cung cấp). 14
 15. 30-Dec-13 Phân tích dòng tiền Giải cáo dòng tiền không đo lường khả • Báo thích năng sinh lời vì: dòng • Không bao gồm các chi phí quan trọng trong tiền việc sử dụng tài sản dài hạn. và • Cáckhoản thu nhập phi tiền mặt phát sinh từ thu công ty con – chẳng hạn Kinh Đô góp vốn vào nhập công ty con từ thương hiệu. ròng Phân tích dòng tiền Giải • Kế toán phát sinh xác định thu nhập dựa vào thích ước tính, trì hoãn, phân phối và định giá. dòng • Điều này cho ra kết quả chủ quan hơn dòng tiền tiền. và • Cần liên kết thu nhập và dòng tiền để đánh giá thu chất lượng của thu nhập. nhập ròng • Dòngtiền là công cụ kiểm soát thu nhập. Giúp đánh giá và dự báo tính thanh khoản. 15
 16. 30-Dec-13 Phân tích dòng tiền Các bước phân tích dòng tiền:  Xác định giai đoạn tăng trưởng của DN.  Đánh giá tổng quan về báo cáo dòng tiền của công ty  Phân tích báo cáo dòng tiền để xác định đâu là nguồn gốc thực sự của lợi nhuận. Phân tích dòng tiền Xác định giai đoạn tăng trưởng của DN:  Tuổi đời của DN  Tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế  Xu thế sản phẩm của công ty  Thị trường  Thị phần  Ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh… 16
 17. 30-Dec-13 Phân tích dòng tiền Đánh giá tổng quan báo cáo dòng tiền: Đánh giá một cách tổng quan về tình hình thu, chi tiền mặt của công ty trong thời gian qua…Các câu hỏi thường cần trả lời là: • Nguồn tạo ra tiền và sử dụng tiền chính của công ty là gì? • Liệu CFO có đủ bù đắp chi tiêu vốn không? Phân tích dòng tiền Phân tích chi tiết báo cáo dòng tiền:  Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh:  Những nhân tố quan trọng nào ảnh hưởng đến CFO  CFO có cao hơn NI không? Tại sao?  CFO có nhất quán không?  Dòng tiền từ hoạt động đầu tư: Đánh giá từng hạng mục trong CFI. Xem tiền đầu tư của DN đầu tư vào đâu. • Đầu tư vào tài sản cố định • Đầu tư tài chính 17
 18. 30-Dec-13 Phân tích dòng tiền Phân tích chi tiết báo cáo dòng tiền:  Dòng tiền từ hoạt động tài trợ: xem từng dòng tiền để xem công ty huy động vốn từ đâu và bản chất của khoản huy động vốn này. • Nợ vay • Phát hành vốn cổ phần Lưu ý: Nếu công ty vay mỗi năm, thì cần xem yêu cầu thanh toán nợ như thế nào. Ngoài ra, chi cổ tức và mua lại cổ phần là hoạt động hoàn vốn lại cho nhà đầu tư Phân tích dòng tiền  Cho biết nhà quản trị sử dụng những nguồn lực từ đâu, có thể cắt giảm không,  Tiền mặt nhận được từ nguồn nào, các yêu cầu của công ty được đáp ứng đến đâu.  Cũng cho biết yếu tố duy trì sự bền vững của dòng tiền hoạt động.  Phân tích dòng tiền cũng cho thấy sự chuyển hướng ngân quỹ từ những dự án không sinh lời sang những cơ hội tiềm ẩn cao. 18
 19. 30-Dec-13 Phân tích dòng tiền Phân tích dòng tiền 19
 20. 30-Dec-13 Một số vấn đề cần lưu ý khi phân tích dòng tiền  Ngày càng có sự gia tăng giữa LNR và dòng tiền • Ghi nhận sớm doanh thu • Đánh giá thấp nợ Phân tích dòng tiền  Dòng tiền hoạt động kinh doanh (CFO) • Nguồn tạo ra CFO chủ yếu?  Dòng tiền từ hoạt động đầu tư (CFI) • Các kỳ vọng của ban quản lý • Ảnh hưởng của đặc điểm kinh doanh  Dòng tiền từ hoạt động tài trợ (CFF) • Ảnh hưởng của đặc điểm kinh doanh • Khả năng vay nợ • Tăng trưởng cùng với đầu tư và tài trợ 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản