intTypePromotion=3

Bài giảng Quản trị chiến lược kinh doanh quốc tế - TS. Lê Thị Thu Thuỷ

Chia sẻ: Hfhgfvhgf Hfhgfvhgf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:102

0
307
lượt xem
134
download

Bài giảng Quản trị chiến lược kinh doanh quốc tế - TS. Lê Thị Thu Thuỷ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Quản trị chiến lược kinh doanh quốc tế" nhằm trình bày tổng quan về quản trị, chiến lược kinh doanh trên thị trường quốc tế, chiến lược cạnh tranh, chiến lược kinh doanh cấp công ty và các phương thức thâm nhập thị trường quốc tế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị chiến lược kinh doanh quốc tế - TS. Lê Thị Thu Thuỷ

 1. QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH QUỐC TẾ TS Lê Thị Thu Thuỷ 1
 2. Nội dung chính - Tổng quan về quản trị chiến lược kinh doanh quốc tế - Chiến lược kinh doanh trên thị trường quốc tế Chiến lược cạnh tranh Chiến lược kinh doanh cấp công ty - Các phương thức thâm nhập thị trường quốc tế - Triển khai thực hiện chiến lược kinh doanh quốc tế 2
 3. I. Tổng quan về QTCLKDQT 1. Khái niệm  KDQT: DN có hoạt động thương mại hoặc đầu tư trên thị trường một quốc gia khác  Chiến lược kinh doanh quốc tế: Là tập hợp các mục tiêu, chính sách và kế hoạch hoạt động của DN nhằm đảm bảo sự phát triển quốc tế của DN  QTCLKDQT: là toàn bộ quá trình hoạch định, triển khai thực hiện và kiểm soát chiến lược KDQT của DN 3
 4. 2.Lý do tham gia kinh doanh trên thị trường quốc tế – Tăng qui mô thị trường – Thu hồi vốn đầu tư – Khai thác lợi ích kinh tế theo qui mô – Khai thác lợi thế cạnh tranh dựa trên vị trí địa lý 4
 5. 3. Các yếu tố tác động đến quá trình  phát triển ra thị trường quốc tế của DN + Các yếu tố chính phủ: Mở cửa thị trường Các hiệp định thương mại song phương và đa phương Cắt giảm thuế  + Các yếu tố thị trường Sự phát triển của các phương tiện vận tải và phương tiện thông tin Qui mô cầu lớn hơn thị trường nội địa  + Các yếu tố chi phí Khai thác lợi thế kinh tế theo qui mô: kéo dài chu kỳ sống của sp, khấu hao vốn đầu tư, hiệu ứng kinh nghiệm Tiếp cận đến các nguồn yếu tố đầu vào rẻ  + Yếu tố cạnh tranh Cạnh tranh nội địa, quốc tế 5
 6. Qui trình quản trị chiến lược Xác định Phân Kiểm tra, nhiệm vụ, Lựa chọn Tổ chức tích đánh giá, mục tiêu phương phương án thực hiện môi điều chỉnh chiến lược lư chiến lược lư chiến lược lư trư trường chiến lược lư Giai đoạn hoạch định CL Thực hiện CL Kiểm soát CL 6
 7. 5. Qui trình QTCLKDQT  Chuẩn bị căn cứ xây dựng chiến lược kinh doanh quốc tế – Phân tích môi trường kinh doanh quốc tế – Phân tích nội bộ doanh nghiệp  Xây dựng chiến lược kinh doanh quốc tế  Triển khai thực hiện chiến lược kinh doanh quốc tế  Kiểm tra, đánh giá thực hiện chiến lược kinh doanh quốc tế 7
 8. 5.1. Phân tích môi trường kinh doanh quốc tế và nội bộ doanh nghiệp 5.1.1. Môi trường quốc gia sở tại và toàn cầu - Những vấn đề cần lưu ý khi phân tích môi trường nước sở tại Sự mất ổn định của chính phủ nước sở tại Thái độ đối với nhà đầu tư nươc ngoài Qui định về quản lý và sử dụng ngoại tệ Thủ tục hành chính Các hàng rào ngăn cản việc thâm nhập thị trường - Môi trường khu vực và toàn cầu Các tổ chức kinh tế khu vực và toàn cầu: các qui định tác động đến hoạt động của doanh nghiệp Tổ chức thương mại thế giới: tác động của nó đến hoạt động của doanh nghiệp 8
 9. 5.1.2. Các lực lượng cạnh tranh trên thị trường quốc tế  Tham gia thị trường quốc tế đòi hỏi các doanh nghiệp phải xem xét đến các yếu tố của môi trường tác nghiệp tại thị trường đó:  Đối thủ cạnh tranh  Khách hàng  Người cung cấp  Các sản phẩm thay thế  Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn 9
 10. Mô hình 5 áp lực của M. Porter §èi thñ tiÒm n¨ng §e do¹ tõ ®èi thñ tiÒm n¨ng QuyÒn lùc ®µm ph¸n víi QuyÒn lùc ®µm ph¸n víi ng­êi cung cÊp C¹nh tranh néi bé kh¸ch hµng ngµnh Ng­êi cung cÊp Kh¸ch hµng & (Gi÷a c¸c doanh nghiÖp Nhµ ph©n phèi hiÖn ®ang cã mÆt) Tiªu chuÈn, thuÕ, §e do¹ tõ c¸c s¶n b¶o hé, quan hÖ phÈm thay thÕ ngo¹i giao, vv Nhµ n­íc S¶n phÈm thay thÕ 10
 11. 5.1.3. Phân tích môi trường trong nước - Nhằm đánh giá mức độ và chiều hướng tác động của các yếu tố môi trường vĩ mô đối với CLKDQT của DN - Nội dung chủ yếu là tập trung phân tích và đánh giá tác động của môi trường kinh tế, công nghệ…và nhất là môi trường thể chế, luật pháp. 11
 12. 5.1.4. Phân tích nội bộ doanh nghiệp  Phân tích các chức năng chủ yếu trong doanh nghiệp: Dựa trên việc đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của các lĩnh vực như marketing, sản xuất, nghiên cứu và phát triển, tài chính, nhân sự, tổ chức… 12
 13. 5.2. Xây dựng chiến lược kinh doanh quốc tế Bao gồm các nội dung  Xác định mục tiêu chiến lược của DN: vị thế cạnh tranh,thị phần, phát triển công nghệ…  Lựa chọn các phương án chiến lược kinh doanh quốc tế  Lựa chọn thị trường quốc gia mục tiêu  Xác định phương thức thâm nhập thị trường quốc tế 13
 14. 5.3. Triển khai thực hiện chiến lược kinh doanh quốc tế  Bao gồm các công việc như xác lập cơ cấu tổ chức, điều phối nhân sự phù hợp, huy động phân bổ các nguồn lực cần thiết và phối hợp sử dụng các nguồn lực một các có hiệu quả 14
 15. 5.4. Kiểm tra, điều chỉnh chiến lược kinh doanh quốc tế (kiểm soát chiến lược) - Kiểm tra việc thực hiện các mục tiêu chiến lược - Đánh giá việc thực hiện các mục tiêu - Dự kiến các điều chỉnh hoạt động hoặc điều chỉnh chiến lược 15
 16. 6. Các giai đoạn phát triển ra thị trường quốc tế  Khởi đầu thâm nhập thị trường quốc tế: có mặt trên thị trường chủ yếu thông qua những người trung gian hoặc đối tác địa phương  Mở rộng thị trường địa phương: xây dựng các cơ sở sản xuất, phát triển tiềm năng của thị trường địa phương  Phát triển toàn cầu: Phát triển hoạt động qui mô lớn để khai thác lợi thế kinh tế theo qui mô 16
 17. II. Chiến lược kinh doanh trên thị trường quốc tế Chiến lược cạnh tranh Chiến lược kinh doanh cấp công ty 17
 18. 1. Chiến lược cạnh tranh - Đặt vấn đề:  Điều gì giúp cho các công ty và ngành công nghiệp của một nước có khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế và điều gì thức đẩy nền kinh tế của cả nước phát triển? 18
 19. 1. Chiến lược cạnh tranh Michael Porter đã đưa ra mô hình kim cương: Xác định các nhân tố góp phần tạo nên lợi thế cạnh tranh của các công ty trong một ngành tại một quốc gia, từ đó có tác động đến việc lựa chọn chiến lược cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường quốc tế. 19
 20. Mô hình “Kim cương” của M.Porter 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản