Bài giảng Quản trị học: Chương 2 - Trường Đại học Kinh tế

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Triều | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:34

0
46
lượt xem
10
download

Bài giảng Quản trị học: Chương 2 - Trường Đại học Kinh tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản trị học: Chương 2 được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy và học tập. Nội dung bài giảng gồm: bối cảnh lịch sử, trường phái quản trị cổ điển, trường phái tâm lý xã hội, trường phái định lượng, trường phái hội nhập quản trị, và trường pah1i quản trị hiện đại. Để hiểu và nắm được những kiến thức cơ bản lẫn nâng cao về sự phát triển của tư tưởng quản trị, mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị học: Chương 2 - Trường Đại học Kinh tế

CHÖÔNG 2<br /> <br /> SÖÏ PHAÙT TRIEÅN CUÛA<br /> TÖ TÖÔÛNG QUAÛN TRÒ<br /> I. BOÁI CAÛNH LÒCH SÖÛ<br /> II. TRÖÔØNG PHAÙI QUAÛN TRÒ COÅ ÑIEÅN<br /> III. TRÖÔØNG PHAÙI TAÂM LYÙ XAÕ HOÄI<br /> IV. TRÖÔØNG PHAÙI ÑÒNH LÖÔÏNG<br /> V. TRÖÔØNG PHAÙI HOÄI NHAÄP TRONG QUAÛN TRÒ<br /> VI. TRÖÔØNG PHAÙI QUAÛN TRÒ HIEÄN ÑAÏI<br /> 1<br /> <br /> I. BOÁI CAÛNH LÒCH SÖÛ<br /> Tầm quan trọng của nghiên cứu lịch sử phát triển<br /> các tư tưởng quản trị:<br /> • Lý thuyết quản trị là một hệ thống những tư tưởng,<br /> quan niệm: đúc kết, giải thích về các hoạt động quản<br /> trị được thực hành trong thế giới thực tại.<br /> • Lý thuyết quản trị cũng dựa vào thực tế và được<br /> nghiên cứu có hệ thống qua các thời đại, nhất là từ thế<br /> kỷ 19.<br /> Nghiên cứu lịch sử phát triển của tư tưởng quản trị là<br /> cần thiết cho các nhà quản trị trong lý luận và thực<br /> tiễn<br /> <br /> “Cách học tốt nhất là nghiên cứu các bài học<br /> của quá khứ”<br /> 2<br /> <br /> I. BOÁI CAÛNH LÒCH SÖÛ<br /> 4 moác quan troïng<br /> 1. Tröôùc coâng nguyeân : tö töôûng quaûn trò sô khai,<br /> gaén lieàn vôùi toân giaùo & trieát hoïc<br /> 2. Theá kyû 14 : söï phaùt trieån cuûa thöông maïi thuùc<br /> ñaåy söï phaùt trieån cuûa quaûn trò<br /> 3. Theá kyû 18 : cuoäc caùch maïng coâng nghieäp laø tieán<br /> ñeà xuaát hieän lyù thuyeát QT<br /> 4. Theá kyû 19 : söï xuaát hieän cuûa các nhaø quaûn trò<br /> chuyeân nghieäp ñaùnh daáu söï ra ñôøi cuûa caùc lyù<br /> thuyeát quaûn trò<br /> 3<br /> <br /> II. TRÖÔØNG PHAÙI QUẢN TRỊ COÅ ÑIEÅN<br /> <br /> Trường phái này nhấn mạnh việc quản<br /> trị công việc và tổ chức một cách hiệu<br /> quả hơn. Bao gồm 3 hướng tiếp cận<br /> quản trị khác nhau:<br /> – Quản trị khoa học<br /> – Quản trị quan liêu<br /> – Quản trị hành chính<br /> 4<br /> <br /> II. TRÖÔØNG PHAÙI QT COÅ ÑIEÅN<br /> „1. Tröôøng phaùi quaûn trò khoa hoïc<br /> <br /> • Quản trị khoa học là cách tiếp cận của các học thuyết<br /> quản trị cổ điển nhấn mạnh tính khoa học của phương<br /> pháp làm việc nhằm gia tăng hiệu quả công việc của<br /> công nhân<br /> • Trường phái này có rất nhiều tác giả, có thể kể ra một<br /> số tác giả như sau:<br /> ‟<br /> ‟<br /> ‟<br /> ‟<br /> <br /> Charles Babbage (1792-1871)<br /> Frank & Lillian Gibreth (1886-1924 &1878-1972)<br /> Henry Gantt (1861-1919)<br /> Fededric W Taylor (1856-1915)<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản