intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản trị rủi ro: Chương 2 - ThS. Trần Quang Trung

Chia sẻ: N N | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

67
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Quản trị rủi ro - Chương 2: Nhận dạng rủi ro" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân loại rủi ro, ngôn ngữ mới của rủi ro, nguồn rủi ro, phương pháp nhận dạng rủi ro, phân tích rủi ro dựa trên các báo cáo tài chính,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị rủi ro: Chương 2 - ThS. Trần Quang Trung

NH N D NG<br /> R I RO<br /> <br /> PHÂN LO I R I RO<br /> MOWBRAY (1930)<br /> • R i ro thu n túy<br /> • R i ro suy oán<br /> <br /> 1<br /> <br /> PHÂN LO I R I RO<br /> YOUNG, SMITH & WILLIAMS<br /> • R i ro tài s n<br /> • R i ro ngu n nhân l c<br /> • R i ro pháp lý<br /> <br /> PHÂN LO I R I RO<br /> DOHERTY (1985)<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> <br /> R<br /> R<br /> R<br /> R<br /> <br /> i ro Marketing<br /> i ro tài chính (ngu n v n)<br /> i ro t môi tr ng ho t ng<br /> i ro trong qu n tr ngu n l c<br /> <br /> 2<br /> <br /> NGÔN NG<br /> <br /> M I C A R I RO<br /> <br /> • R i ro chi n l c – các m c tiêu chi n l c &<br /> các i u ki n v th<br /> ng toàn c u, kinh t ,<br /> chính tr<br /> • R i ro tài chính – ti n t , lãi su t, r i ro thanh<br /> kho n & tín d ng<br /> • R i ro v n hành – r i ro liên quan n h<br /> th ng, quy trình, công ngh & con ng i<br /> • R i ro tuân th – quy nh & lu t pháp<br /> • R i ro danh ti ng – thi t h i cho “nhãn hi u”<br /> <br /> NGU N R I RO<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> <br /> Môi tr ng v t ch t<br /> Môi tr ng xã h i<br /> Môi tr ng chính tr<br /> Môi tr ng lu t pháp<br /> Môi tr ng ho t ng<br /> Môi tr ng kinh t<br /> V n nh n th c<br /> <br /> 3<br /> <br /> PH<br /> NG PHÁP<br /> NH N D NG R I RO<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> <br /> Phân tích các báo cáo tài chính<br /> Ph ng pháp l u<br /> Thanh tra hi n tr ng<br /> Làm vi c v i các b ph n khác<br /> Làm vi c v i các ngu n bên ngoài<br /> <br /> PH<br /> NG PHÁP<br /> NH N D NG R I RO<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> <br /> Phân tích h p ng<br /> Phân tích s li u t n th t<br /> Ph ng pháp truy l i<br /> Phân tích chu i r i ro<br /> <br /> 4<br /> <br /> PHÂN TÍCH R I RO D A<br /> TRÊN CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH<br /> • ÁNH GIÁ KH !"!# $%&!% $'ÁN<br /> • ÁNH GIÁ KH !"!# ()!% *+I<br /> • C,U TRÚC NGU N V-N<br /> <br /> #<br /> >43<br /> <br /> ")<br /> '-<br /> <br /> ./<br /> '01#<br /> <br /> •<br /> •<br /> •<br /> <br /> 0(<br /> ,5!6#<br /> <br /> •<br /> # !6 # 4 " & +<br /> <br /> F$+ )<br /> <br /> 4C<br /> <br /> > !*$8<br /> <br /> @$2 ; $<br /> <br /> > !*$8<br /> <br /> F$+ )<br /> <br /> $<br /> <br /> 4C<br /> <br /> •<br /> •<br /> •<br /> <br /> "<br /> <br /> (<br /> <br /> ")<br /> '-<br /> <br /> ./<br /> '01#<br /> <br /> 2/<br /> ! /<br /> ! #3 $" 343<br /> &<br /> '0(<br /> )5$6 '7 6<br /> &<br /> $ $(<br /> !#! #<br /> $+# ! /<br /> !6#<br /> " $<br /> $( $-9<br /> '(<br /> )&<br /> '0(#:<br /> $2 ; $<br /> !"# #<br /> +<br /> ,<br /> $)<br /> $2) $ &<br /> '0(#7$+ ' !"# #<br /> <br /> 348<br /> <br /> +<br /> ,<br /> <br /> •<br /> •<br /> <br /> < $ =$- ' !2#<br /> $ $( #$! !"#<br /> <br /> •<br /> •<br /> •<br /> <br /> >48<br /> $+*$2<br /> !? $2<br /> < $ =$- ' !2#<br /> $)<br /> $2) $ &<br /> '0(# # 4 " & +<br /> <br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> <br /> < $4=!)<br /> *. !2# !)<br /> @!&<br /> '0(# ) $ &<br /> '0(# # 4 " & +<br /> '(<br /> )&<br /> '0(#&<br /> $!5!+#A /<br /> B 5!+342<br /> &$+<br /> 9<br /> < !" /<br /> '01#:<br /> $2 ; $<br /> $ &<br /> '0(# $1 , $C<br /> =<br /> <br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> <br /> >48<br /> $+*$2<br /> !? $2<br /> < $ =$- ' !2#<br /> $)<br /> $2<br /> , D !6 /<br /> '8<br /> <br /> •<br /> •<br /> <br /> < $ =$- ' !2#<br /> $ $( #$! !"#<br /> <br /> •<br /> <br /> !$-<br /> <br /> !"#<br /> $%#&<br /> '(<br /> )*!+<br /> , $+ #<br /> <br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> <br /> 2/<br /> ! /<br /> ! #3 $"<br /> <br /> $<br /> <br /> !$-<br /> <br /> !C<br /> ) '))<br /> $)3 " , $" , !<br /> E $2#)<br /> $! 3 4<br /> =$8<br /> .<br /> 3 $)<br /> $1# $45!C<br /> $(<br /> /<br /> $<br /> #$)<br /> $2<br /> *<br /> 5!+#<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2