intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Tài chính công: Chương 5 - ĐH Thương Mại

Chia sẻ: Min Yoen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

22
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tài chính công: Chương 5 Quản lý chi ngân sách gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Quản lý chi thường xuyên của ngân sách nhà nước, quản lý chi đầu tư phát triển của ngân sách nhà nước,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tài chính công: Chương 5 - ĐH Thương Mại

 1. CHƯƠNG 5 QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC D H 5.1. QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NSNN TM 5.2. QUẢN LÝ CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NSNN _T M U Bộ môn Tài chính doanh nghiệp 1
 2. 5.1. QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN D 5.1.1. Khái niệm, đặc điểm và nội dung chi thường xuyên của NSNN H 5.1.2. Nguyên tắc quản lý chi thường xuyên của NSNN TM 5.1.3. Tổ chức quản lý chi thường xuyên của NSNN _T M U Bộ môn Tài chính doanh nghiệp 2
 3. 5.1.1. Khái niệm, đặc điểm và nội dung chi thường xuyên của NSNN * Khái niệm D Là quá trình p.phối, sd vốn NSNN để đáp ứng cho các n.cầu H chi gắn liền với việc t.hiện các n.vụ của NN về lập pháp, hành pháp, TM tư pháp và một số DV công khác mà NN phải c.ứng. _T M U Bộ môn Tài chính doanh nghiệp 3
 4. Đặc điểm chi thường xuyên của NSNN - Mang tính ổn định khá rõ nét D - Có hiệu lực t/động trong thời gian ngắn và mang tính chất tiêu dùng XH. H TM - Phạm vi, mức độ gắn chặt với cơ cấu tổ chức của bộ máy NN và sự lựa chọn của NN trong việc c.cấp các HHDV công. _T M U Bộ môn Tài chính doanh nghiệp 4
 5. Nội dung chi thường xuyên * Căn cứ vào từng l.vực chi: D - Chi cho các h.động sự nghiệp thuộc l.vực văn- xã H - Chi cho các h.động sự nghiệp k.tế của NN TM - Chi cho các h.động q.lý NN - Chi cho các tổ chức c.trị, tổ chức ctrị - XH và các tổ chức khác được cấp KP từ NSNN _T - Chi cho QP- AN và t.tự, an toàn XH M - Chi khác U Bộ môn Tài chính doanh nghiệp 5
 6. Nội dung chi thường xuyên của NSNN D * Căn cứ vào ND k.tế của các khoản chi TX H - Chi cho con người thuộc KV HC- SN TM - Chi về nghiệp vụ chuyên môn - Chi mua sắm, sửa chữa - Chi khác _T M U Bộ môn Tài chính doanh nghiệp 6
 7. 5.1.2. Nguyên tắc quản lý chi thường xuyên của NSNN * Nguyên tắc quản lý theo dự toán D * Nguyên tắc tiết kiệm và hiệu quả H TM * Nguyên tắc chi trực tiếp qua Kho bạc Nhà nước _T M U Bộ môn Tài chính doanh nghiệp 7
 8. 5.1.3. Tổ chức quản lý chi thường xuyên của NSNN D * Yêu cầu đối với định mức CTX của NSNN H * Lập dự toán CTX TM * Chấp hành dự toán CTX _T * Quyết toán và kiểm toán các khoản CTX M U Bộ môn Tài chính doanh nghiệp 8
 9. D 5.2. QUẢN LÝ CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NSNN H 5.2.1. Khái niệm, đặc điểm và nội dung chi đầu tư phát triển của NSNN TM 5.2.2. Quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản của NSNN _T 5.2.3. Quản lý các khoản chi đầu tư phát triển khác của NSNN M U Bộ môn Tài chính doanh nghiệp 9
 10. 5.2.1. Khái niệm, đặc điểm và nội dung chi đầu tư phát triển của NSNN Khái niệm D Là quá trình p.phối và sd một phần vốn t.tệ từ quỹ NSNN để H đ.tư XD cơ sở hạ tầng KT-XH, p.triển SX và dự trữ vật tư HH TM của NN, nhằm t.hiện các m.tiêu ổn định k.tế vĩ mô, thúc đẩy k.tế tăng trưởng và p.triển XH. _T M U Bộ môn Tài chính doanh nghiệp 10
 11. Đặc điểm - Là khoản chi lớn của NSNN nhưng không có tính ổn định. D - Theo mục đích KT-XH và thời hạn tác động, chi ĐTPT của NSNN H mang tính chất chi cho tích luỹ. TM - Phạm vi và mức độ chi luôn gắn với việc t.hiện m.tiêu kế hoạch _T p.triển KT-XH của NN trong từng t.kỳ. M U Bộ môn Tài chính doanh nghiệp 11
 12. Nội dung chi đầu tư phát triển * Căn cứ vào mục đích của các khoản chi: D - Chi đầu tư XD các công trình kết cấu hạ tầng KTXH không có khả H năng thu hồi vốn. TM - Chi đầu tư và hỗ trợ cho các DN, các TCKT, các tổ chức tài chính của NN; góp vốn CP, liên doanh vào các DN. - Chi dự trữ Nhà nước _T - Chi ĐTPT thuộc các chương trình m.tiêu QG, dự án NN - Các khoản chi ĐTPT khác. M U Bộ môn Tài chính doanh nghiệp 12
 13. Nội dung chi đầu tư phát triển D * Căn cứ vào tính chất của các hoạt động ĐTPT: H - Chi đầu tư XDCB của NSNN TM - Các khoản chi ĐTPT không có tính chất đầu tư XDCB _T M U Bộ môn Tài chính doanh nghiệp 13
 14. 5.2.2. Quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản của NSNN D - N.tắc q.lý và cấp phát vốn đ.tư XDCB H - Đ.kiện cấp phát t.toán vốn đ.tư XDCB TM - Lập và điều chỉnh kế hoạch vốn đ.tư XDCB - Cấp phát t.toán vốn đ.tư đ.với các công trình thuộc d.án đ.tư sd n.vốn NSNN _T - Quyết toán vốn đ.tư XDCB M U Bộ môn Tài chính doanh nghiệp 14
 15. 5.2.3. Quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản khác của NSNN D * Q.lý chi đ.tư vốn cho các DNNN H TM * Q.lý chi trợ cấp tài chính và trợ giá đối với DN _T M U Bộ môn Tài chính doanh nghiệp 15
 16. 5.3. Quản lý các khoản chi khác của NSNN  D 5.3.1. Quản lý chi trả nợ, viện trợ  H 5.3.2. Quản lý chi cho vay  TM 5.3.3. Quản lý các khoản chi khác _T M U Bộ môn Tài chính doanh nghiệp 16
 17. 5.3.1. Quản lý chi trả nợ, viện trợ  a. Q.lý chi trả nợ vay trong nước  D b. Q.lý chi trả nợ vay và nhận viện trợ nước ngoài H TM _T M U Bộ môn Tài chính doanh nghiệp 17
 18. 5.3.2. Quản lý chi cho vay  Đối tượng cho vay D Điều kiện vay vốn  H   Mức vốn cho vay TM Lãi suất cho vay _T M U Bộ môn Tài chính doanh nghiệp 18
 19. 5.3.3. Quản lý các khoản chi khác Các khoản chi khác gồm: D Chi trả gốc và lãi các khoản huy động đ.tư XD kết cấu hạ tầng  H theo q.định của PL;  TM Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính;  _T Chi bổ sung NS cấp trên cho NS cấp dưới;  M Chi chuyển nguồn NS từ NS năm trước sang NS năm sau… U Bộ môn Tài chính doanh nghiệp 19
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2