intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Tài chính công: Chương 2 - ĐH Thương Mại

Chia sẻ: Min Yoen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

34
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tài chính công: Chương 2 gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Khái niệm, đặc điểm và phân loại thu nhập công, các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập công, phân tích và đánh giá thu nhập công, thu nhập công,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tài chính công: Chương 2 - ĐH Thương Mại

 1. CHƯƠNG 2 THU NHẬP CÔNG VÀ CHI TIÊU CÔNG D 2.1. THU NHẬP CÔNG H TM 2.2. CHI TIÊU CÔNG _T M U Bộ môn Tài chính doanh nghiệp 1
 2. CHƯƠNG 2 THU NHẬP CÔNG VÀ CHI TIÊU CÔNG 2.1. THU NHẬP CÔNG D H 2.1.1. Khái niệm, đặc điểm và phân loại thu nhập công TM 2.1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập công 2.1.3. Phân tích và đánh giá thu nhập công _T M U Bộ môn Tài chính doanh nghiệp 2
 3. 2.1. Thu nhập công (TNC) 2.1.1. Khái niệm, đặc điểm và phân loại TNC a. Khái niệm: D H - TNC là hệ thống các q.hệ k.tế và phi k.tế p.sinh trong quá trình TM h.thành các quỹ tài chính của NN. - TNC là các khoản TN của NN được h.thành trong q.trình NN tham _T gia p.phối sản phẩm XH dưới h.thái g.trị. Nó p/ánh các q.hệ k.tế nảy M sinh trong q.trình phân chia các nguồn tài chính để tạo lập nên các U quỹ t.tệ của NN nhằm p.vụ cho việc t.hiện các c.năng vốn có của NN. Bộ môn Tài chính doanh nghiệp 3
 4. b. Đặc điểm của TNC  Phần lớn các khoản TNC được XD trên nền tảng nghĩa vụ công D dân, mang tính bắt buộc, cưỡng chế là chủ yếu.  H Các khoản TNC không mang tính bồi hoàn trực tiếp là chủ yếu.  TM TNC gắn chặt với việc t.hiện các n.vụ của NN.  _T TNC khó kiểm soát và đánh giá hiệu quả M U Bộ môn Tài chính doanh nghiệp 4
 5. c. Phân loại TNC * Căn cứ theo tính chất của TNC D - Các khoản thu thuế H - Các khoản thu không phải thuế TM * Căn cứ vào phạm vi lãnh thổ: - Thu trong nước - Thu nước ngoài _T M U Bộ môn Tài chính doanh nghiệp 5
 6. c. Phân loại TNC * Căn cứ vào nội dung kinh tế: D - Khoản thu không mang nội dung kinh tế H TM - Khoản thu mang nội dung kinh tế _T M U Bộ môn Tài chính doanh nghiệp 6
 7. 2.1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến TNC a. Trình độ phát triển kinh tế. D H b.Trình độ tổ chức hoạt động thanh toán và hạch toán. TM c. Trình độ nhận thức của dân chúng. d. Năng lực pháp lý của bộ máy NN _T e. Hiệu quả hoạt động của Chính phủ M U Bộ môn Tài chính doanh nghiệp 7
 8. 2.1.3. Phân tích và đánh giá TNC * Khái niệm D Đánh giá TNC là h.thống quan điểm, p.pháp luận và chỉ tiêu nhằm H p.tích, xem xét tính hợp lý về mặt KT-XH lẫn chính trị của các khoản TNC. TM _T M U Bộ môn Tài chính doanh nghiệp 8
 9. * Các chỉ tiêu đánh giá TNC Đánh giá khả năng huy động một phần tổng GDP.  D  H Đánh giá cơ cấu TN công.  TM Đánh giá khả năng tài trợ chi tiêu công.  Đánh giá khả năng vay và trả nợ công  _T Dự báo triển vọng thu nhập công. M U Bộ môn Tài chính doanh nghiệp 9
 10. 2.2. CHI TIÊU CÔNG 2.2.1. Khái niệm, đặc điểm, phân loại chi tiêu công. D H 2.2.2. Vai trò chi tiêu công TM 2.2.3. Nhân tố ảnh hưởng đến chi tiêu công. 2.2.4. Đánh giá chi tiêu công. _T M U Bộ môn Tài chính doanh nghiệp 10
 11. 2.2.1. Khái niệm, đặc điểm, phân loại chi tiêu công (CTC) a. Khái niệm:  D CTC là các khoản chi tiêu của các cấp chính quyền, các c.quan NN, H các đ.vị sự nghiệp được k.soát và tài trợ bởi CP.  TM CTC là quá trình p.phối và sd các quỹ tài chính công nhằm t.hiện các c.năng, n.vụ của NN. _T M U Bộ môn Tài chính doanh nghiệp 11
 12. b. Đặc điểm chi tiêu công  P.vụ lợi ích chung của cộng đồng dân cư ở các vùng hay quốc gia.  D Luôn gắn liền với bộ máy NN và những n.vụ KT, c.trị, XH của NN.  H Hoàn toàn mang tính công cộng.  TM Không mang tính hoàn trả t.tiếp _T M U Bộ môn Tài chính doanh nghiệp 12
 13. c. Phân loại chi tiêu công  Căn cứ chức năng vĩ mô của nhà nước  D XD cơ sở hạ tầng.  H Toà án và viện kiểm sát.   TM H.thống quân đội và an ninh XH. H.thống giáo dục.   _T H.thống an sinh XH. Hỗ trợ cho các DN.  H.thống q.lý hành chính NN. M   Chi tiêu cho các c.sách đ.biệt Chi khác. U Bộ môn Tài chính doanh nghiệp 13
 14. c. Phân loại chi tiêu công (tiếp)  Căn cứ vào tính chất kinh tế D - Chi thường xuyên H - Chi đầu tư phát triển. - Chi khác TM  _T Căn cứ quy trình lập ngân sách - CTC theo các y.tố đầu vào M - CTC theo các y.tố đầu ra U Bộ môn Tài chính doanh nghiệp 14
 15. 2.2.2. Vai trò chi tiêu công a. CTC có vai trò q.trọng trong việc thu hút vốn đ.tư của KV D tư và chuyển dịch cơ cấu k.tế H b. CTC góp phần điều chỉnh chu kỳ k.tế TM c. CTC góp phần tái phân phối TN, t.hiện công bằng XH _T M U Bộ môn Tài chính doanh nghiệp 15
 16. 2.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến CTC a. Sự phát triển vai trò Chính phủ D b. Sự thay đổi quan niệm tổng quát về tài chính công H c. Sự phát triển của lực lượng sản xuất TM d. Mô hình tổ chức bộ máy NN và những nhiệm vụ KT-XH mà NN đảm nhận trong từng thời kỳ e. Các _T nhân tố khác M U Bộ môn Tài chính doanh nghiệp 16
 17. 2.2.4. Phân tích đánh giá chi tiêu công a. Khái niệm và mục đích đánh giá chi tiêu công D * Khái niệm: H Là việc đánh giá công tác hoạch định c/sách NS và XD thể chế. Nó TM là một c.cụ chủ yếu trong việc p.tích các v.đề của KV công và lý _T giải tại sao KV công cần thiết phải tài trợ cho các h.động KT-XH. M U Bộ môn Tài chính doanh nghiệp 17
 18. * Mục đích Giúp CP sd hiệu quả hơn các nguồn lực TCC thông qua ưu tiên D hóa các khoản chi tiêu nhằm đem lại lợi ích thiết thực vì m.đích p.triển KT-XH.H TM _T M U Bộ môn Tài chính doanh nghiệp 18
 19. b. Qui trình và nội dung phân tích đánh giá chi tiêu công Về tổng thể, đánh giá CTC là một quá trình phân tích trên 2 khía cạnh: D - Mặt định tính: Lựa chọn những loại HH công mà CP nên c.cấp. H - Mặt định lượng: Xem xét chi phí bỏ ra để c.cấp HH công và lợi ích mà HH công mang lại. TM _T M U Bộ môn Tài chính doanh nghiệp 19
 20. b. Qui trình và nội dung phân tích đánh giá CTC (tiếp) Về chi tiết, tiến hành theo các bước: D + Bước 1: P.tích chương trình CTC H + Bước 2: P.tích thất bại của thị trường TM + Bước 3: Xác định những h.thức can thiệp của CP. _T + Bước 4: Đánh giá tính hiệu quả. + Bước 5: Xác định quy mô CTC và tôn trọng kỷ luật tài chính + Bước 6: Lựa chọn các m.tiêu của c/s CTC. M U Bộ môn Tài chính doanh nghiệp 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2