intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Tài chính hành chính sự nghiệp - Chương 4: Quản lý, sử dụng tài sản công

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:32

19
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tài chính hành chính sự nghiệp - Chương 4: Quản lý, sử dụng tài sản công, cung cấp cho người học những kiến thức như: Những vấn đề chung về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước; Tiêu chuẩn định mức sử dụng đối với một số tài sản; Quản lý sử dụng tài sản tại cơ quan Nhà nước; Quản lý sử dụng tài sản tại đơn vị Sự nghiệp; Quy trình quản lý sử dụng tài sản Nhà nước; Quyền, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị và của người đứng đầu được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tài chính hành chính sự nghiệp - Chương 4: Quản lý, sử dụng tài sản công

 1. 2016 CHƯƠNG 4 QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG 1 Nội dung 1. Những vấn đề chung về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước 2. Tiêu chuẩn định mức sử dụng đối với một số tài sản 3. Quản lý sử dụng tài sản tại cơ quan Nhà nước 4. Quản lý sử dụng tài sản tại đơn vị Sự nghiệp 5. Quy trình quản lý sử dụng tài sản Nhà nước 6. Quyền, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị và của người đứng đầu được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước 2 Những vấn đề chung về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước Nguyên tắc quản Khái niệm lý, sử dụng tài sản 3 1
 2. 2016 Khái niệm tài sản Nhà nước Tài sản nhà điều kiện vật chất cơ bản giữ vị nước trí quan trọng đảm bảo hoạt động của bộ máy nhà nước, an ninh quốc phòng, là nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế xã hội của đất nước 4 Nguyên tắc quản lý, sử dụng tài sản Nguyên tắc 1 • Mọi tài sản nhà nước đều được Nhà nước giao cho cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng Nguyên tắc 2 • Quản lý nhà nước về tài sản nhà nước được thực hiện thống nhất, có phân công, phân cấp rõ thẩm quyền, trách nhiệm của từng cơ quan nhà nước và trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan nhà nước 5 Nguyên tắc quản lý, sử dụng tài sản Nguyên tắc 3 • Tài sản nhà nước phải được đầu tư, trang bị và sử dụng đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức, chế độ, bảo đảm công bằng, hiệu quả, tiết kiệm Nguyên tắc 4 • Tài sản nhà nước phải được hạch toán đầy đủ về hiện vật và giá trị theo quy định của pháp luật. Việc xác định giá trị tài sản trong quan hệ mua, bán, thuê, cho thuê, liên doanh, liên kết, thanh lý tài sản hoặc trong các giao dịch khác được thực hiện theo cơ chế thị trường, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác 6 2
 3. 2016 Nguyên tắc quản lý, sử dụng tài sản Nguyên tắc 5 • Tài sản nhà nước được bảo dưỡng, sửa chữa, bảo vệ theo chế độ quy định Nguyên tắc 6 • Việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước được thực hiện công khai, minh bạch; mọi hành vi vi phạm chế độ quản lý, sử dụng tài sản nhà nước phải được xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật 7 Tiêu chuẩn định mức tài sản Đối với trụ sở làm việc Đối với xe ô-tô Đối với trang thiết bị và phương tiện làm việc Thuê máy móc, thiết bị tại cơ quan, tổ chức, đơn vị Đối với nhà công vụ: Đối với điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động 8 Đối với trụ sở làm việc Phạm vi xác định trụ sở làm việc Khuôn viên đất: tổng diện tích đất của cơ quan, đơn vị Tổng diện tích được cơ quan nhà nước có nhà làm việc thẩm quyền cấp theo quy xây dựng trên định của pháp luật về đất đất đai. 9 3
 4. 2016 Đối với trụ sở làm việc • Diện tích làm việc cho cán bộ, công chức: xác định trên cơ sở Tổng số lượng cán bộ, công chức trong diện tích tổng số biên chế của cơ quan, nhà làm đơn vị được cơ quan nhà nước có việc xây thẩm quyền duyệt và tiêu chuẩn dựng định mức cho mỗi chỗ làm việc • Diện tích các bộ phận phục vụ trên đất và phụ trợ, công cộng và kỹ thuật 10 Nguyên tắc quản lý sử dụng • Trụ sở, nhà làm việc thuộc sở hữu nhà nước phải được quản lý sử dụng hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí tài sản của nhà nước. • Việc sử dụng trụ sở, nhà làm việc phải đúng công năng thiết kế, đúng mục đích nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu hiện đại hoá và cải cách hành chính nhà nước. 11 Nguyên tắc quản lý sử dụng • Thủ trưởng đơn vị được giao trực tiếp quản lý sử dụng trụ sở, nhà làm việc phát huy quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc quản lý tài sản được giao, bảo đảm việc điều hành thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. • Đơn vị được giao trực tiếp quản lý sử dụng trụ sở, nhà làm việc có trách nhiệm xây dựng và ban hành Quy chế nội bộ về quản lý sử dụng trụ sở, nhà làm việc của mình. 12 4
 5. 2016 Yêu cầu về sử dụng • Việc sử dụng trụ sở, nhà làm việc phải đúng công năng thiết kế, đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả; • Đơn vị sự nghiệp công lập được giao trực tiếp quản lý sử dụng trụ sở, nhà làm việc căn cứ vào quy mô, công suất, công năng sử dụng của công trình để khai thác sử dụng có hiệu quả. 13 Yêu cầu về sử dụng Đối với trụ sở, nhà làm việc của các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính được cho thuê, liên doanh, liên kết theo quy định của pháp luật • Việc sử dụng diện tích, trang thiết bị làm việc phải bảo đảm đúng tiêu chuẩn, định mức quy định • Bên ngoài cổng chính của trụ sở, nhà làm việc phải gắn biển tên và địa chỉ của cơ quan, đơn vị theo quy định về quản lý kiến trúc đô thị; 14 Yêu cầu về sử dụng • Bên ngoài cổng chính phải gắn biển tên và địa chỉ của cơ quan, đơn vị theo quy định về quản lý kiến trúc đô thị; • Nội quy phải được niêm yết công khai tại cổng chính của cơ quan hoặc bộ phận thường trực cơ quan để cán bộ, viên chức của cơ quan và khách đến liên hệ công tác biết và chấp hành; • Phải có sơ đồ thể hiện rõ các khối nhà, các phòng làm việc; bộ phận chức năng, kỹ thuật; bộ phận công cộng, phục vụ và phụ trợ bảo đảm thuận lợi cho công tác điều hành và khách đến liên hệ công tác; 15 5
 6. 2016 Yêu cầu về sử dụng • Phải có bộ phận thường trực cơ quan làm việc thường xuyên để bảo vệ, giữ gìn trật tự an ninh; • Phải có trang thiết bị phòng chống cháy, nổ và phải được kiểm tra định kỳ bảo đảm yêu cầu xử lý khi có sự cố xảy ra; • Đối với nhà làm việc ngoài các yêu cầu nêu trên, việc sử dụng các khối, bộ phận theo chuyên ngành phải được quy định, hướng dẫn cụ thể, rõ ràng để mọi đối tượng tham gia các dịch vụ tiếp cận, sử dụng. 16 Nguyên tắc trang bị, bố trí, sử dụng  Nhà nước đảm bảo việc trang bị xe ô tô để phục vụ công tác cho cơ quan, tổ chức, đơn vị  Trường hợp một cán bộ giữ nhiều chức danh có tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô thì được áp dụng tiêu chuẩn sử dụng xe theo chức danh cao nhất.  Nghiêm cấm việc sử dụng xe ô tô vào việc riêng; bán, trao đổi, tặng cho, cho mượn, cầm cố, thế chấp hoặc điều chuyển cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào khi chưa được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 17 Nguyên tắc trang bị, bố trí, sử dụng • Giá mua :giá mua đã bao gồm các loại thuế phải nộp theo quy định của pháp luật; chưa bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí cấp biển số xe, phí bảo hiểm, phí đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ liên quan đến việc sử dụng xe. • Trường hợp xe ô tô được miễn các loại thuế thì phải tính đủ số thuế được miễn để xác định tiêu chuẩn, định mức. • Trường hợp điều chuyển, tiếp nhận thì giá xe ô tô làm căn cứ xác định tiêu chuẩn, định mức là giá trị còn lại của xe ô tô.18 6
 7. 2016 Quản lý, sử dụng số xe ô tô Căn cứ số xe ô tô hiện có, thực tế cung cấp dịch vụ phương tiện đi lại của thị trường và khả năng tự túc phương tiện đi lại của từng chức danh có đủ tiêu chuẩn Giao đơn vị sự nghiệp công hoặc Giao cơ quan, tổ doanh nghiệp dịch vụ công ích chức, đơn vị tiếp tục quản lý xe ô tô để bố trí xe phục quản lý để bố trí xe vụ công tác cho các chức danh ô tô phục vụ công cơ quan, tổ chức, đơn vị có tiêu tác cho các chức chuẩn quy định hoặc cung cấp danh có tiêu chuẩn dịch vụ xe ô tô theo quy định của quy định pháp luật 19 Thuê dịch vụ xe ô tô • Giá thuê xe: đơn giá bình quân của phương tiện vận tải công cộng. • Việc thuê dịch vụ xe ô tô thực hiện theo hình thức đấu thầu lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ xe ô tô theo quy định. 20 Khoán kinh phí sử dụng xe ô tô Mức khoán kinh phí được xác định theo từng tháng: • Khoảng cách thực tế từ nhà ở đến nơi làm việc; • Đơn giá bình quân của phương tiện vận tải công cộng (đơn giá của các hãng xe taxi phổ biến trên thị trường); • Số ngày làm việc theo quy định (không bao gồm ngày đi công tác); • Số lượt đưa đón (02 lượt/01ngày) 21 7
 8. 2016 Khoán kinh phí sử dụng xe ô tô Khi đi công tác tự nguyện đăng ký thực hiện khoán kinh phí sử dụng xe, mức khoán kinh phí được xác định trên cơ sở: • Khoảng cách thực tế đi công tác; • Đơn giá bình quân của phương tiện vận tải công cộng (đơn giá của các hãng xe taxi phổ biến trên thị trường) 22 Đối với trang thiết bị và phương tiện làm việc Nội dung máy móc, thiết bị : • Trang bị cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc • Trang bị để sử dụng tại các phòng làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị. • Trang bị để sử dụng cho phòng họp, hội trường, phòng thường trực, phòng lưu trữ và các phòng phục vụ hoạt động chung • Trang bị phục vụ hoạt động đặc thù của cơ quan, tổ chức, đơn vị. 23 Nguyên tắc trang bị, bố trí, sử dụng • Đáp ứng nhu cầu và điều kiện làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao; đảm bảo chất lượng máy móc, thiết bị đáp ứng yêu cầu từng bước hiện đại hóa công sở. • Trường hợp một cán bộ giữ nhiều chức danh thì được áp dụng định mức trang bị máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến theo chức danh cao nhất. • Khi người tiền nhiệm nghỉ hưu hoặc chuyển công tác khác mà các máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến đã trang bị chưa đủ điều kiện thay thế theo quy định thì tiếp tục sử dụng máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến đã trang bị cho người tiền nhiệm, không trang bị mới. 24 8
 9. 2016 Nguyên tắc trang bị, bố trí, sử dụng • Trang bị, bố trí sử dụng theo đúng tiêu chuẩn, định mức và các quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. • Được thay thế theo yêu cầu công tác của cơ quan, tổ chức, đơn vị khi đã sử dụng vượt quá thời gian theo chế độ quy định hoặc bị hư hỏng không thể tiếp tục sử dụng và được xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; trường hợp không có nguồn máy móc, thiết bị để điều chuyển thì cơ quan, tổ chức, đơn vị được mua mới theo đúng tiêu chuẩn, định mức quy định. 25 Nguyên tắc trang bị, bố trí, sử dụng • Nghiêm cấm việc sử dụng máy móc, thiết bị vào việc riêng; bán, trao đổi, tặng cho, cho mượn, cầm cố, thế chấp hoặc điều chuyển cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào khi chưa được phép • Việc mua sắm, thuê, khoán kinh phí sử khi đã được bố trí kinh phí trong dự toán ngân sách nhà nước, quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp và các nguồn kinh phí hợp pháp khác tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị. 26 Thuê máy móc, thiết bị Chưa có máy móc, thiết bị hoặc thiếu so với tiêu chuẩn, định mức mà ảnh hưởng đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ Các được giao; trường hợp Máy móc, thiết bị hiện có đã hư hỏng, được không còn sử dụng được hoặc không thuê đảm bảo an toàn khi sử dụng. 27 9
 10. 2016 Thuê máy móc, thiết bị • Đối với máy móc, thiết bị có nhu cầu sử dụng trong thời gian dưới 12 tháng hoặc chỉ sử dụng tối đa không quá 3 lần/năm mà trên thị trường có cung cấp dịch vụ cho thuê, phải thực hiện hình thức thuê • Số lượng, chủng loại máy móc, thiết bị đi thuê phải phù hợp với tiêu chuẩn, định mức • Giá thuê máy móc, thiết bị phải phù hợp với giá thuê máy móc, thiết bị cùng loại hoặc có cùng tiêu chuẩn kỹ thuật và xuất xứ tại thị trường địa phương. 28 Khoán kinh phí sử dụng máy móc, thiết bị văn phòng Mức khoán kinh phí để thanh toán cho CB- CC-VC được xác định theo từng tháng và trên cơ sở: • Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến • Thời gian sử dụng theo chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước. 29 Khoán kinh phí sử dụng máy móc, thiết bị văn phòng Nguyên tắc khoán kinh phí: • Việc khoán kinh phí sử dụng máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến không ảnh hưởng đến thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. • Đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm hơn việc trang bị. 30 10
 11. 2016 Đối với nhà công vụ ▪ Quy định thiết kế nhà ở công vụ ▪ Tiêu chuẩn trang bị nội thất nhà ở công vụ ▪ Nguyên tắc bố trí nhà ở công vụ 31 Quy định thiết kế nhà ở công vụ Đối với nhà biệt thự: • Được thiết kế theo kiểu biệt thự đơn lập hoặc biệt thự song lập. Chiều cao tối đa không quá 3 tầng. Diện tích đất khuôn viên biệt thự không nhỏ hơn 350 m 2 và không lớn hơn 500 m 2. 32 Quy định thiết kế nhà ở công vụ Đối với căn hộ chung cư tại khu vực đô thị • Được thiết kế kiểu căn hộ khép kín, diện tích sử dụng mỗi căn hộ không nhỏ hơn 25 m2 và không lớn hơn 160 m2. Đối với căn nhà khu vực nông thôn • Được thiết kế căn nhà kiểu khép kín, diện tích sử dụng mỗi căn nhà không nhỏ hơn 25 m2 và không lớn hơn 90 m2. 33 11
 12. 2016 Tiêu chuẩn trang bị nội thất nhà ở công vụ Nhà ở Thực hiện trang bị nội thất cơ bản nhà ở công vụ công vụ đối với trường hợp mua nhà (căn hộ) chưa có trang thiết bị nội thất để bố trí làm nhà ở công vụ. Đối với nhà (căn hộ) khi mua đã có trang thiết bị nội thất thì không được trang bị thay thế đối với những máy móc, thiết bị dời không gắn với nhà ở công vụ Thiết bị, vật dụng nội thất nhà ở công vụ được trang bị phải có niên hạn sử dụng tối thiểu 5 năm. 34 Tiêu chuẩn trang bị nội thất nhà ở công vụ Biệt thự, Bộ bàn ghế và kệ ti vi phòng khách căn hộ chung cư bố trí làm Máy điều hòa nhiệt độ các phòng nhà ở công vụ Bộ bàn ghế phòng ăn, tủ lạnh, tủ tại khu bếp (đồng bộ), bộ bếp và máy hút vực đô mùi; thị Tủ đứng, giường, đệm, máy giặt, bình nóng lạnh, 01 bộ bàn ghế làm việc. 35 Tiêu chuẩn trang bị nội thất nhà ở công vụ Định mức kinh phí tối đa trang bị nội thất cơ bản cho biệt thự, căn hộ chung cư tại khu vực đô thị quy định: • Loại căn hộ công vụ có 01 phòng ngủ, 01 phòng khách (tương ứng với căn hộ loại 4 và loại 5): 120 triệu đồng. • Loại căn hộ công vụ có 02 phòng ngủ, 01 phòng khách (tương ứng với căn hộ loại 2 và loại 3): 160 triệu đồng. • Loại căn hộ công vụ có 03 phòng ngủ, 01 phòng khách (tương ứng với căn hộ loại 1): 200 triệu đồng. • Đối với biệt thự có 04 phòng ngủ, 01 phòng khách, 01 phòng làm việc: 250 triệu đồng. 36 12
 13. 2016 Tiêu chuẩn trang bị nội thất nhà ở công vụ Trang bị nội thất đối với căn nhà bố trí làm nhà ở công vụ tại khu vực nông thôn bao gồm: • Bộ bàn ghế và kệ tivi phòng khách • Máy điều hòa nhiệt độ các phòng • Bộ bàn ghế phòng ăn (nếu có), tủ lạnh, tủ bếp, bếp • Tủ đứng, giường đệm, máy giặt, bình nóng lạnh. 37 Nguyên tắc bố trí nhà ở công vụ Việc sử dụng kinh phí để mua sắm trang thiết bị nội thất cơ bản của nhà ở công vụ phải được lập dự toán, thực hiện dự toán và quyết toán theo quy định của pháp luật hiện hành. 38 Nguyên tắc bố trí nhà ở công vụ • Đối với các chức danh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, bố trí theo quỹ nhà ở công vụ hiện có, đảm bảo điều kiện công tác và yêu cầu bảo vệ. • Trường hợp một người đồng thời đảm nhận nhiều chức danh có tiêu chuẩn sử dụng nhà ở công vụ thì được áp dụng tiêu chuẩn nhà ở công vụ theo chức danh cao nhất. 39 13
 14. 2016 Đối với điện thoại Nguyên tắc trang bị: Điện thoại cố định trang bị tại nhà riêng và điện thoại di động là tài sản của Nhà nước trang bị cho cán bộ lãnh đạo trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội để sử dụng cho các hoạt động công vụ. 40 Định mức chi tiêu Khoản kinh phí để thanh toán chi phí ban đầu: • Tiền mua máy 300.000 đồng/máy đối với điện thoại cố định và 3.000.000 đồng/máy đối với điện thoại di động. • Chi phí lắp đặt máy, chi phí hòa mạng (hoặc cài đặt) thanh toán theo hóa đơn của cơ quan bưu điện tại thời điểm được trang bị máy. • Các khoản chi phí sửa chữa, thay thế khi điện thoại hư hỏng không thể sửa chữa, được ngân sách nhà nước thanh toán theo quy định hiện hành về quản lý tài sản của nhà nước 41 Nội dung quản lý sử dụng tài sản Tại cơ quan Nhà nước • Đầu tư xây dựng trụ sở làm việc: • Mua sắm tài sản • Thuê trụ sở làm việc, tài sản khác • Sử dụng tài sản nhà nước • Bảo dưỡng, sửa chữa tài sản nhà nước • Thu hồi tài sản nhà nước • Điều chuyển tài sản nhà nước • Thanh lý tài sản nhà nước • Bán tài sản nhà nước 42 14
 15. 2016 Đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Phương thức đầu tư • Giao cho tổ chức có chức năng thực hiện đầu tư xây dựng trụ sở làm việc; • Giao ngân sách cho cơ quan trực tiếp sử dụng trụ sở làm việc thực hiện đầu tư xây dựng. 43 Yêu cầu của việc đầu tư xây dựng • Phù hợp với quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; • Phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của cơ quan đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc; • Thực hiện các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng. 44 Quyền và nghĩa vụ của tổ chức được giao quản lý đầu tư xây dựng trụ sở làm việc • Được Nhà nước giao vốn đầu tư để xây dựng trụ sở làm việc cho các cơ quan nhà nước theo phạm vi nhiệm vụ được giao. • Thực hiện đầu tư xây dựng trụ sở làm việc theo quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng. • Bàn giao trụ sở làm việc cho cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng theo chế độ quy định, sau khi hoàn thành việc đầu tư xây dựng. 45 15
 16. 2016 Mua sắm tài sản Nguyên Việc mua sắm tài sản nhà nước phải phù hợp với tiêu chuẩn, định mức, chế độ tắc mua quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. sắm tài Kinh phí mua sắm do NSNN bảo đảm sản theo quy định của Luật NSNN. Việc mua sắm tài sản nhà nước được thực hiện công khai, theo trình tự, thủ tục do pháp luật về đấu thầu và pháp luật có liên quan quy định. 46 Phương thức mua sắm Mua sắm tập trung • Phương thức mua sắm tập trung được áp dụng đối với các loại tài sản có số lượng mua sắm nhiều, tổng giá trị mua sắm lớn và có yêu cầu được trang bị đồng bộ, hiện đại. • Cơ quan được giao quản lý, sử dụng tài sản thực hiện mua sắm 47 Tổ chức đấu thầu mua sắm tài sản Các hình thức lựa chọn nhà thầu • Là hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà Đấu thầu đầu tư trong đó không hạn chế số rộng rãi lượng nhà thầu, nhà đầu tư tham dự. • Được áp dụng trong trường hợp gói thầu có yêu cầu cao về kỹ thuật hoặc Đấu thầu kỹ thuật có tính đặc thù mà chỉ có hạn chế một số nhà thầu đáp ứng yêu cầu của gói thầu. 48 16
 17. 2016 Tổ chức đấu thầu mua sắm tài sản Các trường hợp được áp dụng chỉ định thầu • Gói thầu cần thực hiện để khắc phục ngay hoặc để xử lý kịp thời hậu quả gây ra do sự cố bất khả kháng; gói thầu cần thực hiện để bảo đảm bí mật nhà nước; gói thầu cần triển khai ngay để tránh gây nguy hại trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe và tài sản của cộng đồng dân cư trên địa bàn hoặc để không ảnh hưởng nghiêm trọng đến công trình liền kề; gói thầu mua hóa chất, vật tư, thiết bị y tế để triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh trong trường hợp cấp bách; 49 Tổ chức đấu thầu mua sắm tài sản • Gói thầu cấp bách cần triển khai nhằm Mục tiêu bảo vệ chủ quyền quốc gia, biên giới quốc gia, hải đảo; • Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa phải mua từ nhà thầu đã thực hiện trước đó do phải bảo đảm tính tương thích về công nghệ, bản quyền mà không thể mua được từ nhà thầu khác; gói thầu có tính chất nghiên cứu, thử nghiệm; mua bản quyền sở hữu trí tuệ; 50 Tổ chức đấu thầu mua sắm tài sản • Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế xây dựng được chỉ định cho tác giả của thiết kế kiến trúc công trình trúng tuyển hoặc được tuyển chọn khi tác giả có đủ điều kiện năng lực theo quy định; gói thầu thi công xây dựng tượng đài, phù điêu, tranh hoành tráng, tác phẩm nghệ thuật gắn với quyền tác giả từ khâu sáng tác đến thi công công trình. 51 17
 18. 2016 Tổ chức đấu thầu mua sắm tài sản Chào hàng cạnh tranh: Được áp dụng đối với gói thầu có giá trị trong hạn mức theo quy định của Chính phủ và thuộc một trong các trường hợp sau: • Gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng, đơn giản • Gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường với đặc tính kỹ thuật được tiêu chuẩn hóa và tương đương nhau về chất lượng • Gói thầu xây lắp công trình đơn giản đã có thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt. 52 Tổ chức đấu thầu mua sắm tài sản Tự thực hiện: được áp dụng đối với gói thầu thuộc dự toán mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ trong trường hợp tổ chức trực tiếp quản lý, sử dụng gói thầu có năng lực kỹ thuật, tài chính và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu. 53 Tổ chức đấu thầu mua sắm tài sản Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt: Trường hợp gói thầu, dự án xuất hiện các điều kiện đặc thù, riêng biệt mà không thể áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu quy định trên thì người có thẩm quyền xem xét, quyết định phương án lựa chọn nhà thầu 54 18
 19. 2016 Thuê trụ sở làm việc, tài sản khác Các trường hợp thuê trụ sở làm việc • Chưa có trụ sở làm việc hoặc thiếu diện tích trụ sở làm việc so với tiêu chuẩn, định mức mà làm ảnh hưởng tới việc thực hiện nhiệm vụ được giao; • Trụ sở làm việc hiện có đã xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo an toàn khi sử dụng; 55 Thuê trụ sở làm việc, tài sản khác Các trường hợp thuê trụ sở làm việc (tt) • Việc thuê trụ sở làm việc có hiệu quả hơn việc đầu tư xây dựng, mua sắm; • Chỉ có nhu cầu sử dụng trụ sở làm việc trong thời gian ngắn. • Số lượng, chủng loại trụ sở làm việc, tài sản khác được thuê phải phù hợp với tiêu chuẩn, định mức, chế độ; giá thuê được xác định theo cơ chế thị trường. 56 Các trường hợp thuê tài sản khác: Thuê tài sản là máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải và các tài sản khác không phải là trụ sở làm việc để phục vụ hoạt động trong các trường hợp sau đây: ◦ Chưa có tài sản hoặc thiếu tài sản so với tiêu chuẩn, định mức mà làm ảnh hưởng tới việc thực hiện nhiệm vụ được giao; ◦ Tài sản hiện có đã hư hỏng không còn sử dụng được hoặc không đảm bảo an toàn khi sử dụng; ◦ Chỉ có nhu cầu sử dụng tài sản trong thời gian ngắn hoặc không thường xuyên. 57 19
 20. 2016 Sử dụng tài sản nhà nước • Tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước phải được sử dụng đúng mục đích, công năng, tiêu chuẩn, định mức, chế độ và bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm. • Cơ quan nhà nước không được sử dụng tài sản nhà nước vào mục đích cá nhân, cho thuê hoặc thực hiện hoạt động kinh doanh khác. • Phải ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản nhà nước 58 Bảo dưỡng, sửa chữa tài sản nhà nước • Tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước phải được kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa theo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật. • Tài sản nhà nước phải được bảo dưỡng, sửa chữa theo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật. Thủ trưởng cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước quyết định việc bảo dưỡng, sửa chữa tài sản. • Kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản nhà nước do NSNN bảo đảm theo quy định của Luật NSNN. • Ban hành quy định chế độ, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật bảo dưỡng, sửa chữa tài sản nhà nước 59 Trình tự, thủ tục thu hồi tài sản nhà nước • Khi phát hiện tài sản nhà nước thuộc các trường hợp quy định phải quyết định thu hồi theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi theo quy định của pháp luật. • Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có quyết định thu hồi tài sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cơ quan được giao quản lý, sử dụng tài sản bị thu hồi phải thực hiện chuyển giao đầy đủ tài sản nhà nước bị thu hồi theo đúng quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 60 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2