intTypePromotion=1

Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 1 - Đoàn Thị Thu Trang

Chia sẻ: Năm Tháng Tĩnh Lặng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:35

0
77
lượt xem
7
download

Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 1 - Đoàn Thị Thu Trang

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 1 của bài giảng Tài chính quốc tế trình bày những nội dung tổng quan về tài chính quốc tế và quản trị tài chính đa quốc gia. Chương này giúp người học hiểu được khái niệm, đặc điểm và mục tiêu của tài chính quốc tế; hiểu được quản trị tài chính công ty đa quốc gia; biết được các thị trường tài chính quốc tế và thị trường phái sinh tiền tệ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 1 - Đoàn Thị Thu Trang

 1. BỘ CÔNG THƢƠNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TCQT VÀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH ĐA QUỐC GIA Khoa: Tài chính – Ngân hàng GV: Đoàn Thị Thu Trang
 2. KẾT CẤU CHƢƠNG 1.1. Tổng quan về TCQT và quản trị tài chính đa quốc gia • Khái niệm và đặc điểm và mục tiêu của TCQT Mục tiêu TCQT . • Quản trị tài chính công ty đa quốc gia. 1.2. Các thị trƣờng TCQT và thị trƣờng phái sinh tiền tệ. • Thị trƣờng ngoại hối • Thị trƣờng tiền tệ quốc tế. • Thị trƣờng tín dụng quốc tế • Thị trƣờng trái phiếu quốc tế • Thị trƣờng cổ phiếu quốc tế. • Thị trƣờng tiền tệ kỳ hạn • Thị trƣờng tiền tệ tƣơng lai • Thị trƣờng quyền chọn tiền tệ. • Thị trƣờng tài chính hổ trợ cho các công đa quốc gia nhƣ thế nào.
 3. 1.1.1. TỔNG QUAN VỀ TCQT KHÁI NIỆM • TCQT là sự di chuyển tiền vốn giữa các quốc gia gắn liền với các mối quan hệ kinh tế, văn hóa, chính trị, quân sự giữa các quốc gia, các chủ thể của các quốc gia và các tổ chức quốc tế thông qua việc tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ ở mỗi chủ thể nhằm đáp ứng các nhu cầu khác nhau của các chủ thể trong các quan hệ quốc tế
 4. 1.1.1. TỔNG QUAN VỀ TCQT ĐẶC ĐIỂM • Rủi ro hối đoái: phát sinh từ sự thay đổi tỷ giá hối đoái • Rủi ro chính trị: phát sinh từ sự thay đổi luật pháp, các chế độ quy định và thể chế chính trị • Môi trƣờng quốc tế mở ra nhiều cơ hội: • Sự thiếu hoàn hảo từ thị trƣờng
 5. 1.1.1. TỔNG QUAN VỀ TCQT VAI TRÒ • Khai thác các nguồn lưc nước ngoài phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội trong nước • Thúc đẩy các nền kinh tế quốc gia nhanh chóng hòa nhập vào nền kinh tế thế giới • Tạo cơ hội nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực tài chính
 6. 1.1.2. QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CÔNG TY ĐA QUỐC GIA CÔNG TY ĐA QUỐC GIA MNC là những công ty tham (MNC): gia vào một hình thức kinh doanh quốc tế nào đó. Các nhà quản lý của họ thực hiện quản trị tài chính quốc tế liên quan đến đầu tƣ quốc tế và các quyết định tài trợ nhằm tối đa hóa giá trị của công ty đa quốc gia
 7. 1.1.2. QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CÔNG TY ĐA QUỐC GIA Mục đích của MNC: tối đa hóa lợi ích, của cải của cổ đông. MNC phải đối phó với vấn đề đại diện: • Sự khó khăn trong giám sát ngăn cách địa lý • Sự khác biệt về văn hóa • Qui mô của MNC càng lớn thì chi phí đại diện càng cao • Một số nhà quản lý của các công ty con theo đuổi mục tiêu tối đa hóa giá trị công ty con hoặc mục tiêu khác
 8. 1.1.2. QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CÔNG TY ĐA QUỐC GIA CẤU TRÚC QUẢN TRỊ CỦA MNC Quản trị tiền mặt Các nhà quản lý Quản trị tiền mặt tại công ty con A tài chính công ty mẹ tại công ty con B Quản trị Quản trị KPT và HTK KPT và HTK tại công ty con A tại công ty con B Tài trợ Chi phí vốn Chi phí vốn Tài trợ tại công ty con A tại công ty con A tại công ty con B tại công ty con B Sơ đồ 1.1. Quản trị tài chính đa quốc gia tập trung
 9. 1.1.2. QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CÔNG TY ĐA QUỐC GIA CẤU TRÚC QUẢN TRỊ CỦA MNC Quản trị tiền mặt Các nhà quản lý tại Các nhà quản lý tại Quản trị tiền mặt công ty con A công ty con B tại công ty con A tại công ty con B Quản trị Quản trị KPT và HTK KPT và HTK tại công ty con A tại công ty con B Tài trợ Chi phí vốn Chi phí vốn Tài trợ tại công ty con A tại công ty con A tại công ty con B tại công ty con B Sơ đồ 1.2. Quản trị tài chính đa quốc gia phi tập trung
 10. 1.1.2. QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CÔNG TY ĐA QUỐC GIA CÁC • Thƣơng mại quốc tế PHƢƠNG • Cấp bằng sáng chế THỨC • Nhƣợng quyền kinh doanh KINH • Liên doanh DOANH QUỐC • Thâu tóm các hoạt động hiện hữu TẾ • Thiết lập các công ty con ở nƣớc ngoài
 11. 1.1.2. QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CÔNG TY ĐA QUỐC GIA MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ MỘT CÔNG TY ĐA QUỐC GIA  m n    E CF j ,t  E S j ,t     j 1  V    t 1  1  k  t      TRONG ĐÓ: E(CFj,t) : dòng tiền kỳ vọng bằng ngoại tệ j tại cuối thời kỳ t E(Sj,t) : tỷ giá kỳ vọng của ngoại tệ j tại cuối thời kỳ t n : số lƣợng thời kỳ trong tƣơng lai theo đó dòng tiền sẽ đƣợc nhận k : WACC và cũng là tỷ suất sinh lời theo yêu cầu của nhà đầu tƣ
 12. 1.2.1. THỊ TRƢỜNG NGOẠI HỐI KHÁI NIỆM: • Thị trƣờng ngoại hối là nơi cho phép tiền tệ của quốc gia này đƣợc đổi lấy tiền tệ của quốc gia khác. Các NHTM lớn thực hiện nghiệp vụ này thông qua việc giữ những loại ngoại tệ khác nhau và trao đổi theo yêu cầu của các các nhân hoặc công ty đa quốc gia. LỊCH SỬ GIAO DỊCH NGOẠI HỐI • Chế độ bản vị vàng • Hiệp ƣớc tỷ giá cố định • Hệ thống tỷ giá thả nổi
 13. 1.2.1. THỊ TRƢỜNG NGOẠI HỐI CÁC CHỦ THỂ THAM GIA • Các đối tƣợng khách hàng • Các trung gian tài chính: Các sàn giao dịch, các ngân hàng thƣơng mại và thể chế trung gian tài chính khác • Các cơ quan quản lý của nhà nƣớc • Các nhà môi giới tự do • Các nhà đầu cơ ngoại tệ
 14. 1.2.1. THỊ TRƢỜNG NGOẠI HỐI Thị trƣờng giao ngay Thị trƣờng kỳ hạn Thị trƣờng tƣơng lai Thị trƣờng quyền chọn
 15. 1.2.1.1. THỊ TRƢỜNG GIAO NGAY Thị trƣờng giao ngay là nơi diễn ra hoạt động trao đổi ngay lập tức đồng tiền này lấy đồng tiền kia theo tỷ giá xác định tại thời điểm hiện tại. Thƣơng mại trên thị trƣờng giao ngay đƣợc xử lý bằng điện tử Khung thời gian hoạt động của thị trƣờng giao ngay: Tất cả các ngày trong tuần. Tính thanh khoản trên thị trƣờng giao ngay của từng loại tiền tệ đƣợc mô tả bằng tính thanh khoản của từng loại tiền tệ
 16. 1.2.1.1. THỊ TRƢỜNG GIAO NGAY Tại bất kỳ thời điểm nào thì tỷ giá hối đoái giữa hai đồng tiền sẽ tƣơng tự ở các ngân hàng cung cấp dịch vụ ngoại hối NHTM thu phí khi thƣc hiện giao dịch ngoại hối thông qua chênh lệch giữa giá mua và giá bán Chênh lệch giá mua/ giá bán thƣờng lớn hơn cho các đồng tiền có tính thanh khoản thấp Chênh lệch giá mua/ giá bán = (Giá bán – Giá mua)/ Giá bán
 17. 1.2.1.1. THỊ TRƢỜNG GIAO NGAY Bảng niêm yết giá hối đoái: • Phản ánh giá bán cho những giao dịch lớn, tỷ giá hối đoái luôn thay đổi trong ngay. Bảng yết giá trực tiếp: • Thể hiện giá trị của một loại ngoại tệ theo USD Bảng yết giá gián tiếp: • Thể hiện giá trị của USD theo một loại ngoại tệ Yết giá gián tiếp = 1 / (yết giá trực tiếp) Tỷ giá chéo: • Bảng niêm yết tỷ giá thể hiện giá của các loại tiền tệ so với USD, khi muốn biết tỷ giá giữa hai đồng tiền không phải USD thì sử dụng tỷ giá chéo
 18. 1.2.1.1. THỊ TRƢỜNG KỲ HẠN Hợp đồng kỳ hạn: • Là một thỏa thuận giữa nhà môi giới và doanh nghiệp ở đó xác định cụ thể về loại tiền tệ, tỷ giá và ngày giao dịch sẽ đƣợc thực hiện Thị trƣờng kỳ hạn: • Thị trƣờng mà trong đó các hợp đồng kỳ hạn đƣợc giao dịch. Nó là thị trƣờng phi tập trung Tính thanh khoản của thị trƣờng kỳ hạn: • Khác nhau giữa các loại tiền tệ
 19. 1.2.1.1. THỊ TRƢỜNG KỲ HẠN Các công ty đa quốc gia sử dụng hợp đồng kỳ hạn nhƣ thế nào: • Để phòng vệ cho việc nhập khẩu – chốt tỷ gía với số lƣợng tiền cần thiết cho việc nhập khẩu – Phòng vệ khả năng ngoại tệ bị tăng giá • Để phòng vệ cho việc xuất khẩu – Chốt tỷ giá ở mức mà họ có thể bán đƣợc – Phòng vệ khả năng ngoại tệ bị giảm giá • Kinh doanh chênh lệch giá • Bù trừ hợp đồng kỳ hạn • Sử dụng hợp đồng kỳ hạn cho giai dịch hoán đổi • Các hợp đồng kỳ hạn không chuyển nhƣợng
 20. 1.2.1.2. THỊ TRƢỜNG TƢƠNG LAI Hợp đồng tƣơng lai: • Là một thỏa thuận giữa nhà môi giới và doanh nghiệp ở đó xác định cụ thể về loại tiền tệ, tỷ giá và ngày giao dịch sẽ đƣợc thực hiện và đƣơc giao dịch trên thị trƣờng tập trung Những quy định của hợp đồng tƣơng lai Thị trƣờng tƣơng lai • Thị trƣờng mà trong đó các hợp đồng tƣơng lai đƣợc giao dịch. Nó là thị trƣờng tập trung
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2