Bài giảng Toán cao cấp: Phép tính vi tích phân hàm một biến - Nguyễn Văn Phong

Chia sẻ: True Or False | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
29
lượt xem
3
download

Bài giảng Toán cao cấp: Phép tính vi tích phân hàm một biến - Nguyễn Văn Phong

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chương này trang bị cho người học những kiến thức có bản về phép tính vi tích phân hàm một biến như: hàm số, hàm số sơ cấp, các phép toán, giới hạn hàm số, hàm liên tục, đạo hàm, ứng dụng của đạo hàm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Toán cao cấp: Phép tính vi tích phân hàm một biến - Nguyễn Văn Phong

PHÉP TÍNH VI TÍCH PHÂN<br /> HÀM MỘT BIẾN<br /> Nguyễn Văn Phong<br /> <br /> Toán cao cấp - MS: MAT1006<br /> Nguyễn Văn Phong (BMT - TK)<br /> <br /> GIẢI TÍCH<br /> <br /> Toán cao cấp - MS: MAT1006<br /> <br /> 1 / 23<br /> <br /> Nội dung<br /> 1<br /> <br /> HÀM SỐ<br /> <br /> 2<br /> <br /> HÀM SỐ SƠ CẤP<br /> <br /> 3<br /> <br /> CÁC PHÉP TOÁN<br /> <br /> 4<br /> <br /> GIỚI HẠN HÀM SỐ<br /> <br /> 5<br /> <br /> HÀM LIÊN TỤC<br /> <br /> 6<br /> <br /> ĐẠO HÀM<br /> <br /> 7<br /> <br /> ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM<br /> <br /> Nguyễn Văn Phong (BMT - TK)<br /> <br /> GIẢI TÍCH<br /> <br /> Toán cao cấp - MS: MAT1006<br /> <br /> 1 / 23<br /> <br /> Hàm số<br /> Định nghĩa<br /> Hàm số f là một liên kết mỗi phần tử x ∈ X ⊂ R với<br /> một phần tử duy nhất y ∈ Y ⊂ R, ký hiệu f (x). Ta viết<br /> f :X → Y<br /> x → y = f (x)<br /> Khi đó<br /> y được gọi là ảnh của x qua f (hay ta còn nói f biến x<br /> thành y ); X được gọi là miền xác định của f , ký hiệu<br /> Df ; Tập Y = {y = f (x) |x ∈ D } là tập ảnh của f hay<br /> còn gọi là tập xác định của f , ký hiệu Rf .<br /> Nguyễn Văn Phong (BMT - TK)<br /> <br /> GIẢI TÍCH<br /> <br /> Toán cao cấp - MS: MAT1006<br /> <br /> 2 / 23<br /> <br /> Đơn ánh - Toàn ánh - Song ánh<br /> 1. Hàm f : X → Y là đơn ánh nếu<br /> ∀x ∈ D, f (x) = f (x ) ⇒ x = x .<br /> 2. Hàm f : X → Y là toàn ánh nếu<br /> f (X ) = Y ⇔ ∀y ∈ Y , ∃x ∈ X : f (x) = y .<br /> 3. Hàm f : X → Y là song ánh nếu<br /> ∀y ∈ Y , ∃!x ∈ X : f (x) = y .<br /> Nghĩa là, f vừa là đơn ánh vừa là toàn ánh.<br /> <br /> Nguyễn Văn Phong (BMT - TK)<br /> <br /> GIẢI TÍCH<br /> <br /> Toán cao cấp - MS: MAT1006<br /> <br /> 3 / 23<br /> <br /> Hàm sơ cấp<br /> 1. Hàm luỹ thừa và căn thức:<br /> √<br /> f (x) = x n và f (x) = n x với x ∈ N<br /> 2. Hàm mũ và Logarit:<br /> f (x) = ax và f (x) = loga x, với 0 < a = 1.<br /> 3. Hàm lượng giác:<br /> f (x) = sin x; f (x) = cos x; f (x) = tan x.<br /> 4. Hàm lượng giác ngược:<br /> f (x) = arcsin x; f (x) = arccos x; f (x) = arctan x.<br /> Nguyễn Văn Phong (BMT - TK)<br /> <br /> GIẢI TÍCH<br /> <br /> Toán cao cấp - MS: MAT1006<br /> <br /> 4 / 23<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản