intTypePromotion=3

Bài giảng Tuyển dụng

Chia sẻ: Vdfv Vdfv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
85
lượt xem
7
download

Bài giảng Tuyển dụng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng trình bày về quy trình tuyển dụng đó là: thu hút, tuyển chọn, hội nhập. Mục tiêu của tuyển dụng nhằm thu hút lớn ứng viên, thu hút ứng viên có khả năng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tuyển dụng

 1. TUYỂN DỤNG 1
 2. Qui trình Thu hút Tuyển chọn Hội nhập 2
 3. Tại sao công ty không tuyển dụng được nhân viên? 3
 4. Nguyên nhân: + Yêu cầu tuyển dụng không rõ ràng + Yêu cầu tuyển dụng không khả thi + Không tiếp cận đúng nguồn ứng viên phù hợp + Vị trí tuyển dụng không hấp dẫn + Công ty không có uy tín 4
 5. HAI CHUÏ YÏ QUAN TROÜNG... • LiÖu c«ng ty cã thùc sù cÇn nh©n viªn míi? - C¸c nh©n viªn hiÖn t¹i cã thÓ lµm hoÆc ®­îc ®µo t¹o ®Ó lµm viÖc nµy kh«ng? - Cã kh¶ n¨ng t¨ng giê hoÆc thu hót ng­êi lµm ngoµi giê ®­îc kh«ng? • Cã bøc tranh râ rµng vÒ c«ng viÖc míi 5
 6. I. Tuyển mộ 6
 7. 2. MỤC TIÊU 1 Thu hút số lượng lớn ứng viên 2 Thu hút ứng viên có khả năng 3 Thu hút ứng viên sẵng sàng chấp nhận việc làm 4 Điền khuyết các vị trí nhanh chóng 5 Thuê được nhân viên giỏi 6 Điền khuyết các vị trí ở chi phí tối thiểu 7
 8. 3. Các nhân tố ảnh hưởng đến Tuyển mộ Nhân tố Vai trò Tổ chức Môi của cấp trường quản lý bên ngoài 8
 9. a. Nhân tố tổ chức 1 Danh tiếng công ty 2 Quảng cáo và các nổ lực quan hệ công chúng 3 Văn hóa tổ chức 4 Khả năng tài chính 9
 10. c. Nhân tố từ môi trường bên ngoài 1 Thị trường lao động 2 Thái độ xã hội về lao động đặc thù 3 Quy định của chính phủ 10
 11. 4. Hình thức chiêu mộ Chiêu mộ bên Chiêu mộ bên ngoài Text trong • Quảng cáo Niêm yết công việc • • Công ty săn đầu người Job • Trung tâm hỗ trợ việc làm Bảng tóm tắt kỹ • Job •Văn phòng hỗ trợ việc năng làm Job • Đối thủ cạnh tranh • Truyền miệng Text 11
 12. Theo bạn các quảng cáo tuyển dụng thường mắc phải những sai lầm gì? Một quảng cáo tuyển dụng tốt nên: • Giới thiệu ngắn gọn về doanh nghiệp • Giải thích ngắn gọn về lý do tuyển dụng • Mô tả những trách nhiệm chính • Liệt kê những yêu cầu cơ bản • Nêu rõ các yêu cầu về hồ sơ dự tuyển và địa chỉ nhận hồ sơ • Khuyến khích ứng viên tiềm năng tham gia dự tuyển 12
 13. II. TUYỂN CHỌN 13
 14. CÁC CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ • Thư giới thiệu • Hồ sơ xin việc • Kiểm tra khả năng chuyên môn • Kiểm tra về tâm lý, cá tính • Kiểm tra năng khiếu • Phỏng vấn sâu • Bài tập tình huống • Kiểm tra sức khỏe • Thử thách lòng trung thực • Sưu tra lý lịch 14
 15. PHỎNG VẤN SÂU 1: Có mục tiêu rõ ràng 2. Nõi rõ chương trình phỏng vấn 3. Kiểm soát 4. Lắng nghe 15
 16. TAÛO RA MÄI TRÆÅÌNG PHOÍNG VÁÚN: HAÎY CHUÏ YÏ NHÅÏ ! • Thuéc tªn ng­êi ®­îc pháng vÊn • Giíi thiÖu ®Çy ®ñ • Riªng biÖt • §ñ thêi gian • §Ó øng cö viªn nãi • T«n träng øng cö viªn • Cã môc tiªu râ rµng • KiÓm so¸t • Cã ®Çy ®ñ th«ng tin vÒ c«ng viÖc • BiÕt c¸ch kÕt thóc pháng vÊn 16
 17. HÄÜI NHÁÛP NHÁN VIÃN MÅÏI • Môc ®Ých: - Lµm cho nh©n viªn míi lµm quen víi m«i tr­êng c«ng ty - Lµm cho nh©n viªn míi quen víi c«ng viÖc • Vai trß: Qu¸ tr×nh nµy rÊt quan träng víi nh©n viªn míi, nh­ng kh«ng chØ cho hä. 17
 18. HÄÜI NHÁÛP NHÁN VIÃN MÅÏI • Héi nhËp víi m«i tr­êng: - Tµi liÖu h­íng dÉn - Häp giíi thiÖu - Lu©n phiªn c«ng t¸c • Héi nhËp víi c«ng viÖc: - Trî lý, th­ ký - KÌm cÆp, thùc tËp 18

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản