intTypePromotion=1

Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp: Chương 1 - Th.S Lê Thị Út

Chia sẻ: Huỳnh Thị Lệ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
67
lượt xem
11
download

Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp: Chương 1 - Th.S Lê Thị Út

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp: Chương 1 - Th.S Lê Thị Út. Bài giảng này được thực hiện với mục đích: Trang bị cho học viên những vấn đề tổng quan về Văn hóa Văn hóa doanh nghiệp, tinh thần kinh doanh nhấn mạnh các kĩ năng trong việc tạo dựng và phát triển, duy trì các giá trị văn hóa của doanh nghiệp và giải pháp khơi dậy phát huy tinh thần kinh doanh Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp: Chương 1 - Th.S Lê Thị Út

 1. LOGO NỘI DUNG MÔN HỌC CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VHDN CHƯƠNG 2: TRIẾT LÝ KD VÀ ĐẠO ĐỨC KD Môn học CHƯƠNG 3: VĂN HÓA DOANH NHÂN VĂn ho¸ doanh nghiÖp CHƯƠNG 4: VẬN DỤNG VH TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG KD Giảng viên: Th.s Lê Thị Út Khoa Quản Trị Kinh Doanh Đại học Lao Động – Xã Hội (CSII) LOGO LOGO TÀI LIỆU THAM KHẢO ĐIỂM QUÁ TRÌNH Giáo trình VĂN HÓA KINH DOANH – 40%: điểm quá trình PGS.TS DƯƠNG THỊ LIỄU – TRƯỜNG - Cột 1: 30% Chuyên cần ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN – NXB ĐH - Cột 2: 30% Thuyết trình KINH TẾ QUỐC DÂN - Cột 3: 40% Kiểm tra Các tài liệu Văn hóa kinh doanh khác 60%: Thi hết môn - Hình thức thi: tự luận - Đề đóng LOGO LOGO Nhóm 1: Nghiên cứu về văn hóa DN Mỹ Nhóm 6 – Nhóm 10: Phân tích Văn và sự khác biệt với VNDNVN hóa tại một Doanh nghiệp. Nhóm 2: Nghiên cứu về văn hóa DN Nhật Bản và sự khác biệt với VNDNVN Nhóm 3: Nghiên cứu về văn hóa DN Ả Rập và sự khác biệt với VNDNVN Nhóm 4: Nghiên cứu về văn hóa DN Anh, Pháp và sự khác biệt với VNDNVN Nhóm 5: Nghiên cứu về văn hóa DN Hàn Quốc, Trung Quốc và sự khác biệt với VNDNVN 1
 2. LOGO Môc ®Ých & Néi dung cña ch−¬ng Môc ®Ých: Néi dung: Trang bÞ cho häc 1. Tæng quan vÒ v¨n hãa viªn nh÷ng vÊn ®Ò 2. Văn hóa doanh nghiệp tæng quan vÒ Văn 2.1 Tæng quan vÒ V¨n ho¸ doanh nghiÖp Chương 1 hãa, V¨n ho¸ doanh nghiÖp vµ Tinh thÇn 2.2 C¸ch thøc vµ ph−¬ng ph¸p x©y dùng, ph¸t huy, thay ®æi v¨n ho¸ DN TỔNG QUAN VỀ VĂn ho¸ kinh doanh, nhÊn m¹nh c¸c kü n¨ng 2.3 VÊn ®Ò x©y dùng v¨n ho¸ DN trong c¸c DN ViÖt Nam trong viÖc t¹o dùng, doanh nghiÖp ph¸t triÓn, duy tr× c¸c gi¸ trÞ v¨n ho¸ 3. Tinh thần kinh doanh 3.1 Khái luận về tinh thần kinh doanh cña doanh nghiÖp 3.2 Các nhân tố tác động đến tinh thần kinh doanh vµ gi¶i ph¸p khơi dậy vµ ph¸t huy tinh 3.3 Vai trò tinh thần kinh doanh trong sự nghiệp phát triển kinh tế quốc gia thần kinh doanh Việt Nam 3.4 Khơi dậy tinh thần kinh doanh Việt Nam Tổng quan về Văn hóa LOGO Tổng quan về Văn hóa LOGO Những nét đặc trưng của văn hóa Tính tập quán, Tính cộng đồng, Tính dân tộc, Tính chủ quan, Tính khách quan, Tính kế thừa, Văn ho¸ lµ toµn bé những gi¸ trÞ Tính học hỏi được, Tính luôn tiến hoá vËt chÊt vµ tinh thÇn mµ loµi ng−êi Văn hóa t¹o ra trong qu¸ trình lÞch sö. Văn hóa Chøc năng cña văn ho¸: Chức năng giáo dục Chức năng nhận thức Chức năng thẩm mỹ Văn hóa gồm 2 yếu tố cấu thành là Chức năng giải trí Văn hóa vật chất Vai trß cña văn ho¸: và văn hóa tinh thần Văn hoá là mục tiêu của sự phát triển xã hội Văn hoá là động lực của sự phát triển xã hội Văn hoá là linh hồn và hệ điều tiết của phát triển LOGO Tổng quan về văn hóa kinh doanhLOGO CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH VĂN HÓA: Là toàn bộ các nhân tố văn hoá được chủ thể - Ngôn ngữ Định kinh doanh chọn lọc, tạo ra, sử dụng và biểu - Tôn giáo nghĩa hiện trong hoạt động kinh doanh tạo nên bản sắc kinh doanh của chủ thể đó - Phong tục tập quán - Thói quen và cách hành xử 1- Chñ thÓ kinh doanh lùa chän vµ vËn dông c¸c - Thẩm mỹ gi¸ trị văn ho¸ cã s½n vµo ho¹t ®éng kinh doanh - Giáo dục 2 ®Ó t¹o ra s¶n phÈm, hµng ho¸, dÞch vô. - Khía cạnh vật chất nguồn 2- Chñ thÓ kinh doanh t¹o ra c¸c gi¸ trÞ cña riªng mình 2
 3. Tổng quan về văn hóa kinh doanhLOGO Tæng quan vÒ văn ho¸ doanh nghiÖp LOGO Văn hoá doanh nghiệp là gì? Là toàn bộ các giá trị văn hoá (thói quen, chuẩn mực, giá trị, triết lý, mục tiêu, bầu 1- Triết lý kinh doanh 3- Văn hoá doanh nhân không khí tổ chức, quan niệm, tập quán, Các nhn tố cấu 2- Đạo đức kinh doanh 4- Các hình thức văn hoá khác truyền thống…), được xây dựng trong suốt 2 thành quá trình hình thành doanh nghiệp; trở thành nguồn các giá trị, các quan niệm và tập quán, truyền thống ăn sâu vào hoạt động của doanh nghiệp; chi Các nhân 1. Nền văn hoá xã hội 4. Quá trình toàn cầu hoá phối suy nghĩ và hành vi của mọi thành viên tố tác 2. Thể chế xã hội 5.Khách hàng trong doanh nghiệp; tạo nên sự khác biệt giữa động 3. Sự khác biệt và sự giao lưu văn hoá các doanh nghiệp “Là toàn bộ những nhân tố văn hoá được 1. là phương thức phát triển sản xuất kinh doanh bền vững doanh nghiệp chọn lọc, tạo ra, sử dụng và biểu Vai 2. là một nguồn lực phát triển kinh doanh hiện trong hoạt động kinh doanh, tạo nên bản trò sắc kinh doanh của doanh nghiệp đó” 3. là một điều kiện đẩy mạnh kinh doanh quốc tế Tæng quan vÒ văn ho¸ doanh nghiÖp Tæng quan vÒ văn ho¸ doanh nghiÖp C¸c cấp độ biểu hiện vµ c¸c yÕu tè căn bản LOGO C¸c cấp độ biểu hiện vµ c¸c yÕu tè căn bản LOGO xác lập nên v¨n ho¸ doanh nghiÖp xác lập nên v¨n ho¸ doanh nghiÖp Văn hoá có Văn hoá có thể nhìn thấy thể nhìn ở lớp bề mặt, Hữu hình thấy ở lớp Phần nổi của tảng băng văn hóa biểu hiện ra 1. Những quá trình và cấu trúc hữu bề mặt bên ngoài hình bài trí, đồng phục, trang phục, logo, Hữu hình khẩu hiệu, lễ hội, văn bản,công ty ca, hành vi giao tiếp, kiến trúc… Vô hình Phần chìm 2. Những giá trị được chia sẻ, được chấp nhận, được tuyên bố Vô : Chuẩn mực hành vi,tập quán, tập tục, của tảng băng hình Những giá trị sâu nghi thức,tín ngưỡng, chuẩn mực đạo đức ng.nghiệp;triết lý KD,mục tiêu, hơn và những chiến lược nhận thức được 3. Các quan niệm chung (các giá Những giá trị sâu văn hóa hình thành bởi các trị nền tảng /cốt lõi, quan niệm hơn và những thành viên của tổ KD, quan điểm phát triển…) nhận thức được chức hình thành bởi các thành viên của tổ chức Tæng quan vÒ văn ho¸ doanh nghiÖp Tæng quan vÒ văn ho¸ doanh nghiÖp VHDN - Những quá trình và cấu trúc hữu hình LOGO VHDN-Những quá trình và cấu trúc hữu hình (tiêp) LOGO Logo 10 th−¬ng hiÖu hµng ®Çu thÕ giíi Dễ nhìn thấy, nghe thấy, cảm nhận được khi tiếp xúc với doanh nghiệp, là những biểu hiện bên ngoài của hệ thống văn hóa doanh nghiệp Coca-Cola Bao gồm: bài trí, đồng phục, trang phục, logo, khẩu hiệu, lễ hội, lễ nghi, các văn bản,tài liệu, ấn phẩm, công ty ca, hành vi giao tiếp,ngôn ngữ,ăn mặc, hình thức sản phẩm, Microsoft kiến trúc nội ngoại thất … Logo - một tác phẩm sáng tạo được thiết kế để thể hiện hình tượng về DN bằng ngôn IBM ngữ nghệ thuật - là loại biểu trưng đơn giản nhưng có ý nghĩa rất lớn nên được các DN rất chú trọng General Khẩu hiệu (slogan) Những câu ngắn gọn với ngôn từ đơn giản, dễ nhớ, là sự diễn đạt cô đọng nhất Triết Electric lý hoạt động, kinh doanh của DN Nghi lễ/các Lễ hội: Intel Các hoạt động được tổ chức như các sự kiện văn hoá-xã hội chính thức, nghiêm trang, tình cảm nhằm thắt chặt các mối quan hệ Nokia tổ chức, nhấn mạnh các giá trị riêng của tổ chức, tôn vinh những tấm gương điển hình Disney Ngôn ngữ: Ngôn ngữ được các DN sử dụng như những câu chữ đặc biệt, ví McDonald's von, ẩn dụ… để truyền tải một ý nghĩa cụ thể đến nhân viên của mình và những người hữu quan Toyota Marlboro Giảng viên: PGS.TS Dương Thị Liễu 3
 4. Tæng quan vÒ văn ho¸ doanh nghiÖp Tæng quan vÒ văn ho¸ doanh nghiÖp VHDN-Những quá trình và cấu trúc hữu hình (tiêp) LOGO VHDN-Những quá trình và cấu trúc hữu hình (tiêp) LOGO Logo Mét sè th−¬ng hiÖu hµng ®Çu ViÖt nam Tập đoàn Bưu chính viễn Giai thoại, truyền thuyết, huyền thoại: Đó là những câu chuyện được thêu thông Việt Nam dệt, thêm thắt, hư cấu từ những sự kiện, những nhân vật có thực được các thành viên trong tổ chức cùng chia sẻ và nhắc lại với những thành viên Công ty Cổ phần Sữa Việt mới. >> Cho nhân viên thấy cần làm gì và tránh gì. Nam Công ty Cà phê Trung Nguyên Những c©u chuyÖn truyÒn thèng mang ®Ëm tÝnh ®Æc thï cña doanh nghiÖp ®−îc kÓ ®i kÓ l¹i nhiÒu lÇn nh»m gióp nh©n viªn nhí vµ hiÓu c¸c tiªu chuÈn, gi¸ trÞ Công ty Thép miền Nam v¨n ho¸ cña doanh nghiÖp Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa Kiến trúc Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Kiến trúc ngoại thất như kiến trúc cổng, mặt tiền trụ sở công ty, bố cục Gòn – SJC các bộ phận… Công ty Cổ phần Dược Hậu Kiến trúc nội thất như mặt bằng, quầy, bàn ghế, phòng, giá để hàng, lối đi, vị trí công tắc điện, kiểu dáng bao bì, màu sắc của sản phẩm được sử Giang dụng như biểu tượng và hình ảnh về Công ty, để tạo ấn tượng thân quen, Ngân hàng Công thương Việt thiện chí trong công ty. Nam Ấn phẩm điển hình: C«ng ty cæ phÇn Mai Linh Đó là những tài liệu chính thức như tài liệu giới thiệu về DN (trang Web), C«ng ty viÔn th«ng qu©n ®éi ấn phẩm định kỳ, bản tuyên bố sứ mệnh, “brochures”, báo cáo thường niên… Những tài liệu này giúp làm rõ mục tiêu của tổ chức, phương châm hành động, niềm tin và giá trị chủ đạo, triết lý quản lý, thái độ đối với lao động, người tiêu dùng, xã hội Tæng quan vÒ văn ho¸ doanh nghiÖp LOGO Tæng quan vÒ văn ho¸ doanh nghiÖp LOGO VHDN-Những giá trị được chia sẻ, được chấp nhận, được tuyên bố VHDN-Những quan niÖm chung Trải qua quá trình hoạt động, được các thành * Hình thành sau một thời gian hoạt động, va chạm, xử lý nhiều viên trong DN chấp nhận, phổ biến và áp dụng. tình huống thực tiễn Bao gåm: * ¡n sâu vào tâm lý hầu hết các thành viên gần như không thể bị phản bác, không thể thay đổi, không được làm khác đi. 1. Những chuẩn mực hành vi, * Định hướng cho suy nghĩ, cảm nhận và hành vi của các thành 2. Tập quán, tập tục, viên trong cả mối quan hệ bên trong và bên ngoài doanh nghiệp 3. Nghi thức, tín ngưỡng, Bao gồm: 4. Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp; 1. Các giá trị nền tảng / các giá trị cốt lõi, 5. Chiến lược, mục tiêu, triết lý của DN 2. Quan niệm kinh doanh, 3. Quan điểm phát triển Xác định những gì mình nghĩ và cần phải làm, 4. Hệ tư tưởng … những gì mình cho là đúng hay sai. VD: “Sự cống hiến đối với công ty”, “ra quyết định tập thể” là giá trị văn hoá nền tảng trong các công ty truyền thống của Nhật. “Trả lương theo năng lực” – quan niệm chung của các DN Phương Tây “Trả lương theo thâm niên” – quan niệm chung của các DN phương Đông “ IBM nghĩa là phục vụ” Tæng quan vÒ văn ho¸ doanh nghiÖp LOGO LOGO Biểu hiện của Văn hoá doanh nghiệp Phong cách lãnh đạo của người quản lý (tổ chức thực hiện các quyết định, khả năng kết hợp hài hoà các lợi ích, sử dụng hiệu quả và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cách tổ chức trong doanh nghiệp…) TæPhong cách và tác phong làm việc của nhân viên (sự cẩn thận, cần mẫn, tận tuỵ, chính xác, chuyên nghiệp và tự giác trong làm việc; sự tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình, quy phạm kỹ thuật và công nghệ…) TæHệ thống tập quán, nề nếp của doanh nghiệp và mối quan hệ của doanh nghiệp với bên ngoài. 4
 5. LOGO LOGO Văn hóa Viettel: Những quá trình và cấu trúc hữu hình Văn hóa Viettel: Những giá trị vô hình “Say it your way” Môc tiªu Trở thành nhà khai thác dịch vụ 8 gi¸ trÞ cèt lâi: 1. Thực tiễn là tiêu chuẩn kiểm nghiệm chân lý; “Đó là 1 slogan để đời của chúng tôi, nó không chỉ đáp Bưu chính - Viễn thông hàng đầu 2. Trưởng thành qua những thách thức và thất bại; ứng nhu cầu hướng tới những nhu cấu riêng biệt của tại Việt Nam và có tên tuổi trên thế giới. 3. Thích ứng nhanh là sức mạnh cạnh tranh; từng khách hàng mà còn thể hiện sự quan tâm lắng nghe Triết lý kinh doanh 4. Sáng tạo là sức sống; của Viettel đối với nhu cầu đó. Mặt khác, đối với chính 1. Tiên phong, đột phá trong lĩnh 5. Tư duy hệ thống; nội bộ của Viettel, slogan này cũng thể hiện sự quan tâm, vực ứng dụng công nghệ hiện 6. Kết hợp Đông – Tây; đại, sáng tạo đưa ra các giải 7. Truyền thống và cách làm người lính; lắng nghe đến các nhu cầu, ý kiến, ý tưởng sáng tạo của pháp nhằm tạo ra sản phẩm, 8. Viettel là ngôi nhà chung. từng cá nhân và cho phép họ được thể hiện theo cách dịch vụ mới, chất lượng cao, với giá cước phù hợp đáp ứng nhu Quan niÖm: riêng của mình. Tuy nhiên đúng là slogan này có xu cầu và quyền được lựa chọn của “Sáng tạo là sức sống của Viettel hướng thể hiện văn hóa phương Tây nhiều hơn.” khách hàng. Quan ®iÓm ph¸t triÓn 2. Luôn quan tâm, lắng nghe, thấu 1. Kết hợp kinh tế với lợi ích quốc gia về An ninh Dấu ngoặc kép hiểu, chia sẻ và đáp ứng nhanh Quốc phòng “Nếu bạn tôn trọng câu nói của ai đó, bạn sẽ trích dẫn trong dấu ngoặc kép. Viettel nhất mọi nhu cầu của khách 2. Ðầu tư và phát triển nhanh cơ sở hạ tầng viễn hàng. thông, đến năm 2005 cơ bản hoàn thành mạng quan tâm và trân trọng từng nhu cầu cá nhân của các khách hàng cũng như nhân viên 3. Gắn kết các hoạt động sản xuất lưới viễn thông trên phạm vi toàn quốc mình.” kinh doanh với các hoạt động 3. Phát triển Kinh doanh theo định hướng của thị Với ý tưởng của dấu ngoặc kép logo của Viettel được thiết kế với hình elipse biểu nhân đạo, hoạt động xã hội. trường và luôn hướng tới lợi ích chính đáng của 4. Sẵn sàng hợp tác, chia sẻ với các khách hàng tượng cho sự chuyển động liên tục, sáng tạo không ngừng (văn hóa phương Tây) và đối tác kinh doanh để cùng phát 4. Đa dạng hoá ngành nghề kinh doanh theo định cũng biểu tượng cho âm dương hòa quyện vào nhau (văn hóa phương Đông). triển. hướng của thị trường và luôn hướng tới lợi ích 3 màu trên logo cũng có những ý nghĩa đặc biệt: màu xanh (thiên), màu vàng (địa), và 5. Chân thành với đồng nghiệp, chính đáng của khách hàng cùng góp sức xây dựng ngôi nhà 5. Lấy yếu tố con người làm chủ đạo, có chính sách màu trắng (nhân). Theo đúng bát quái thì thiên ứng với màu đỏ nhưng đuợc đổi thành chung Viettel đào tạo, phát triển và thu hút nhân tài màu xanh để tông màu phù hợp với bố cục và biểu trưng của quân đội. Tæng quan vÒ văn ho¸ doanh nghiÖp Tæng quan vÒ văn ho¸ doanh nghiÖp T¸c ®éng cña Văn hãa doanh nghiÖp LOGO T¸c ®éng cña Văn hãa doanh nghiÖp LOGO ®èi víi sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp ®èi víi sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp T¸c ®éng tÝch cùc/Lîi Ých -Tạo nên phong cách và “bản sắc” của DN, di truyÒn, b¶o tån c¸i b¶n s¾c cña DN qua nhiÒu thÕ hÖ thµnh viªn, t¹o L·nh ®¹o DN qu¶n lý c«ng ty b»ng quy chÕ vµ ra kh¶ năng ph¸t triÓn bÒn vững cña DN. VHDN nh− lµ ” b»ng văn hãa DN: dïng quy chÕ ®Ó t¹o ra văn bé gen ”cña DN. - Tạo môi trường làm việc thân thiện, hiệu quả, tạo sự gắn hãa, dïng văn hãa ®Ó thùc thi quy chÕ. kết, thống nhất ý chí; kiểm soát, định hướng thái độ và hành vi của các thành viên, làm tăng sự ổn định của DN Qu¶n lý c«ng ty b»ng quy chÕ cã tÝnh b¾t - Góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của DN: buéc: mäi ng−êi ph¶i tu©n theo nh− thÕ, dï +Tạo bầu không khí và tác phong làm việc tích cực muèn hay kh«ng muèn. +Khích lệ quá trình đổi mới và sáng chế +Thu hút nhân tài và nâng cao lòng trung thành của nhân viên Qu¶n lý c«ng ty b»ng văn hãa cã tÝnh tù + Nâng cao đạo đức kinh doanh nguyÖn: mäi ng−êi tin vµ theo nh− thÕ + Làm phong phú dịch vụ cho khách hàng và mang lại hình ảnh DN Tæng quan vÒ văn ho¸ doanh nghiÖp Tæng quan vÒ văn ho¸ doanh nghiÖp T¸c ®éng cña Văn hãa doanh nghiÖp LOGO T¸c ®éng cña Văn hãa doanh nghiÖp LOGO ®èi víi sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp ®èi víi sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp Một khi công ty có nền văn hóa mạnh và 1. Lµ tµi sản tinh thần, lµ “báu vật tinh thần” của doanh phù hợp với mục tiêu, chiến lược của nghiệp, lµ “phần Hồn” của DN (tµi sản VC lµ “phần xác” Công ty thì: của DN) 1- Tạo ra niềm tự hào của nhân viên, từ 2. Lµ “nội lực” của DN, góp phần tạo nên sức mạnh lớn lao đó họ luôn sống, phấn đấu, lao động hết của DN, lµ “dầu nhớt” bôI trơn cho “cỗ máy” hệ thống mình vì mục tiêu chung của công ty một quản lý của DN cách tự nguyện Lµ “công cụ”, lµ một phần quan trọng vµ không thể thiếu 2- Giúp cho Lãnh đạo dễ dàng hơn trong trong quản lý DN việc quản lý công ty 3- Giúp cho nhân viên thoải mái và chủ động hơn trong việc định hướng cách nghĩ và cách làm của mình 5
 6. Tæng quan vÒ văn ho¸ doanh nghiÖp T¸c ®éng cña Văn hãa doanh nghiÖp LOGO CÂU CHUYỆN VỀ MỘT NỀN VHDN MẠNH: LOGO ®èi víi sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp Hewlett Packard (HP) “HiÖn nay v¨n ho¸ c«ng ty lµ mét côm tõ k× diÖu mµ nhµ t− vÊn qu¶n trÞ thæi vµo tai c¸c gi¸m ®èc ®iÒu hµnh” (Tê Thêi b¸o New York) “Trªn thùc tÕ, trong thêi ®¹i toµn cÇu ho¸, tÇm quan träng Carly Fiorina, Chủ tịch Hội cña nÒn v¨n hãa c«ng ty cã thÓ ®−îc coi nh− ng−êi qu¶n lý đồng quản trị thø V, ®øng sau nh÷ng nh©n tè nh− con ng−êi, së h÷u, tiÒn tÖ vµ th«ng tin” (Takahiro Sekimoto, tæng gi¸m ®èc NEC) “V¨n ho¸ ph¶i trë thµnh mét th−íc ®o, bªn c¹nh th−íc ®o vÒ kü n¨ng chuyªn m«n ®Ó ®¸nh gi¸ c¸n bé xÝ nghiÖp, nhÊt Văn hóa của công ty Hewlett-Packard lµ c¸n bé chØ huy, qu¶n lý” (Mét nhµ nghiªn cøu ng−êi được dựa trên: Ph¸p ) 1. Sự tôn trọng đối với những người khác 2. Tinh thần cộng đồng, Mark Hurd- Giám đốc 3. Tính làm việc chăm chỉ điều hành Tæng quan vÒ văn ho¸ doanh nghiÖp T¸c ®éng cña Văn hãa doanh nghiÖp LOGO CÂU CHUYỆN VỀ MỘT NỀN VHDN YẾU: LOGO ®èi víi sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp XEROS thập niên 90/XX T¸c ®éng tiªu cùc Các doanh nghiệp có nền văn hoá yếu: - Cơ chế quản lý cứng nhắc, độc đoán chuyên quyền, hệ thống tổ chức quan liêu Ban Lãnh đạo kiêu ngạo và - Không khí thụ động, sợ hãi của các nhân viên chủ quan - Nhân viên thờ ơ hoặc chống đối lãnh đạo - Nhân viên không có niềm tin và không có mối quan hệ Ban lãnh đạo mất đoàn kết thân thiện với DN Sản phẩm lạc hậu - DN sử dụng những “đòn chơi” xấu với đối thủ cạnh tranh - Dn không thực hiện các trách nhiệm XH… Nợ nần chồng chất Kìm hãm sự phát triển của DN Tæng quan vÒ văn ho¸ doanh nghiÖp Tæng quan vÒ văn ho¸ doanh nghiÖp C¸c yÕu tè ¶nh h−ëng LOGO C¸c yÕu tè ¶nh h−ëng LOGO ®Õn VĂn hãa doanh nghiÖp ®Õn VĂn hãa doanh nghiÖp C¸c nh©n tè bªn trong C¸c nh©n tè bªn ngoµi Văn hóa, phong cách, đạo đức gi¸ trÞ c¸ Văn ho¸ d©n téc/văn hoá xã hội: TÝnh cá nhân nh©n của nhà lãnh đạo doanh nghiệp và tÝnh tập thể; Sự phân cấp quyền lực;TÝnh nam Tinh c¸ch, gi¸ trÞ c¸ nh©n cña nh©n viªn và tÝnh nữ;TÝnh cÈn träng; Các giá trị văn hoá LÞch sö vµ truyền thống của doanh truyền thống; Dư luận và tập quán xã hội nghiệp Thể chế xã hội ThÓ chÕ chÝnh trÞ; ThÓ chÕ kinh Hệ thống đánh giá th.tích và chế độ đãi tÕ ; ThÓ chÕ hµnh chÝnh; ChÝnh s¸ch cña chÝnh ngộ; hÖ thèng q.lý và chia sẻ thông tin phñ;HÖ thèng luật ph¸p Ngành nghề hoạt động Quá trình toàn cầu hoá và sự khác biệt, giao lưu văn hoá Các nguồn lực: nguồn nhân lực, nguyên nhiên liệu, Công nghệ và sản phẩm của Xu hướng phát triển kinh tế, kinh doanh DN… Môi trường kinh doanh Những giá trị văn hóa học hỏi được Khách hàng và đối tác, đối thủ cạnh tranh của doanh nghiệp 6
 7. Tæng quan vÒ văn ho¸ doanh nghiÖp Tæng quan vÒ văn ho¸ doanh nghiÖp C¸c yÕu tè ¶nh h−ëng LOGO C¸c yÕu tè ¶nh h−ëng LOGO ®Õn VĂn hãa doanh nghiÖp ®Õn VĂn hãa doanh nghiÖp M«i tr−êng kinh doanh víi víi Văn hãa DN M«i tr−êng kinh doanh víi víi Văn hãa DN M«I tr−êng kinh doanh ViÖt Nam ch−a thùc sù hoµn thiÖn 10 chỉ số về môi trường kinh doanh tác Mỗi DNVN phải mất 1.000 giờ/năm với thủ tục thuế động tới VHDN: Một doanh nghiệp tại Việt Nam phải nộp tới 44 khoản thuế khác nhau, trong khi ở Hồng Kông, họ chỉ phải thanh toán làm 1. Thành lập DN, 8 lần trong 1 năm. 2. Cấp giấy phép, Để khởi sự một doanh nghiệp ở Việt Nam phải mất tới 50 ngày, trong khi đó tại Thái Lan hay Malaysia chỉ mất khoảng dưới 30 3. Tuyển dụng và sa thải lao động, ngày; việc đăng ký có tài sản đảm bảo mất tới từ 60-70 ngày trong khi việc tương tự ở Thái Lan chỉ mất có 2 ngày... thời gian 4. Đăng ký tài sản, thực thi 1 hợp đồng ở Tunisie là 7 ngày, ở Singapore là 50 ngày thì ở Việt Nam là 120 ngày. 5. Vay vốn, Chi phí đăng ký một doanh nghiệp chiếm tới 1/2 thu nhập bình 6. Bảo vệ nhà đầu tư, quân đầu người nên nhiều doanh nghiệp cho rằng họ không nhất thiết phải "xuất đầu lộ diện" làm gì. 7. Thương mại quốc tế, Về mức độ dễ dàng, thuận tiện trong kinh doanh, Việt Nam mới 8. Đóng thuế, chỉ đứng thứ 99/155 nước do vẫn còn hạn chế về việc bảo vệ các nhà đầu tư, trả thuế... 9. Thực thi hợp đồng Tình trạng độc quyền ở một số lĩnh vực đã cản trở đến môi trường cạnh tranh hiện nay. 10.Giải thể doanh nghiệp Tæng quan vÒ văn ho¸ doanh nghiÖp Tæng quan vÒ văn ho¸ doanh nghiÖp C¸c yÕu tè ¶nh h−ëng ®Õn V¡n hãa doanh nghiÖp C¸c yÕu tè ¶nh h−ëng ®Õn V¡n hãa doanh nghiÖp LOGO LOGO Sù kh¸c biÖt văn v n hãa t¸c ®éng ®Õn văn hãa DN Sù kh¸c biÖt văn v n hãa t¸c ®éng ®Õn văn hãa DN Kh¸c biÖt v¡n hãa trong c¸ch lµm ¡n kinh tÕ víi ViÖt nam Kh¸c biÖt v¡n hãa trong c¸ch lµm ¡n kinh tÕ víi ViÖt nam Họ ít khi nói thẳng vì không muốn làm mất Muốn có sự đồng thuận trong tập thể, không ai muốn lòng người khác, thích làm hài lòng người khác “chơi trội” cả. khẳng định “Vâng”, “Có”, “Chuyện nhỏ” cho Thay vì đến gặp người quản lý để cùng tìm cách giải mọi câu hỏi quyết, thường tự mình xoay xở và hậu quả là làm chậm công việc, hiệu quả thấp. Họ có tâm lý tôn trọng quyền lực cao nên dễ bị Có tâm lý tập thể cao, nhưng ít thành công hơn trong căng thẳng mỗi khi quan hệ với cấp trên không những dự án có nhiều người làm chung như ý muốn Tin vào cảm nhận của mình đối với đối tác, thường nghĩ Thiếu rõ ràng trong trách nhiệm giải quyết đến những nét lớn của thương vụ chứ không chú ý nhiều công việc, nhất là ở các công ty quốc doanh đến các tiểu tiết. hay các cơ quan nhà nước. trong hội nghị, hội thảo, thường giữ im lặng dù chưa hiểu, hay chưa đồng tình. Thái độ này xuất phát từ tâm Quan hệ công việc với quan hệ cá nhân gắn kết lý không muốn đối đầu, hay không muốn đặt mình vào hai mối quan hệ này làm một – và thường phải tình thế khó xử, dễ mất mặt. “tiêu tốn thời gian” để xây dựng quan hệ Tæng quan vÒ văn ho¸ doanh nghiÖp Tæng quan vÒ văn ho¸ doanh nghiÖp C¸c yÕu tè ¶nh h−ëng ®Õn VĂn hãa doanh nghiÖp LOGO C¸c yÕu tè ¶nh h−ëng ®Õn VĂn hãa doanh nghiÖp LOGO ¶nh h−ëng cña Nhµ l·nh ®¹ ®¹o dn víi văn hãa DN ¶nh h−ëng cña Nhµ l·nh ®¹o dn víi văn hãa DN Người sáng lập Các nhà lãnh đạo kế cận Là người quyết định việc hình thành hệ Khi DN thay đổi người lãnh đạo, thống giá trị văn hoá căn bản của doanh VHDN sẽ phản chiếu tài năng, cá tính nghiệp và những triết lý kinh doanh của Là người ghi dấu ấn đậm nét nhất lên người chủ doanh nghiệp mới với văn hoá doanh nghiệp những giá trị mà họ tạo ra Là người tạo nên nét đặc thù của văn hoá doanh nghiệp 7
 8. Tæng quan vÒ văn ho¸ doanh nghiÖp LOGO C¸ch thøc vµ ph−¬ng ph¸p x©y dùng, ph¸t huy, thay LOGO C¸c yÕu tè ¶nh h−ëng ®Õn VĂn hãa doanh nghiÖp ¶nh h−ëng cña Nhµ l·nh ®¹o dn víi văn hãa DN ®æi v¨n ho¸ doanh nghiÖp Góp phần chính tạo dựng nên VHDN Quy trình xây dựng (thay đổi) văn hóa DN Khơi dậy, nuôi dưỡng và định hướng, phát huy VHDN tác động đến các lớp trong cấu trúc trên từ Truyền thông, thẩm thấu các giá trị văn hoá của DN cho trong ra ngoài: nhân viên Bước 1: Xác định và thống nhất triết lý quản lý và kinh doanh Quyết định sự thành hay bại việc xây dựng và phát triển và duy trì VHDN: về tầm nhìn, bản lĩnh, phong Bước 2: Đánh giá động lực cá nhân, môi trường động cách… lực chung của doanh nghiệp và thống nhất “Bộ hành Là tấm gương về văn hoá: Văn hoá quản lý, văn hoá lao vi ứng xử” cho các cá nhân trong doanh nghiệp động, văn hoá ứng xử, văn hoá đạo đức. Bước 3: Đánh giá và đề xuất những thay đổi về qui Văn hoá lãnh đạo quyết định trình và qui định quản lý chất lượng văn hoá của cả doanh nghiệp. Bước 4: Đánh giá và đề xuất phương hướng xây dựng hệ thống trao đổi thông tin Bước 5: Tổng hợp và đề xuất các phong trào bề nổi và các nghi lễ, nghi thức của doanh nghiệp C¸ch thøc vµ ph−¬ng ph¸p x©y dùng, ph¸t LOGO C¸ch thøc vµ ph−¬ng ph¸p x©y dùng, ph¸t LOGO huy, thay ®æi v¨n ho¸ doanh nghiÖp huy, thay ®æi v¨n ho¸ doanh nghiÖp Các bước lớn trong quá trình tạo ra văn hoá của một công ty Các bước lớn trong quá trình tạo ra văn hoá của một là: công ty là: 1- Xác định các tiêu chuẩn giá trị mong muốn: (tức là trên cơ sở tôn chỉ và mục tiêu phát triển, công ty muốn có những tiêu chuẩn giá trị nào – những giá trị thúc đẩy quá 4- Đánh giá các giá trị văn hoá hiện tại của doanh trình đạt mục tiêu tôn chỉ của doanh nghiệp). nghiệp 2- Xác định các hành vi thúc đẩy hay phát triển các giá trị (Đánh giá xem hiện tại các giá trị văn hoá chính của văn hoá mong muốn doanh nghiệp đang như thế nào? Tại sao lại như vậy???) (Những hành vi nào của cá nhân, của lãnh đạo… sẽ dần tạo ra giá trị văn hoá đã xác định) 5- Xây dựng và phát triển các chính sách, các qui định quản lý, các chương trình đào tạo... thúc đẩy 3- Xác định các hành vi kìm hãm sự phát triển của các giá những hành vi tạo ra giá trị văn hoá mong muốn. trị văn hoá mong muốn. (Những hành vi nào của cá nhân, của lãnh đạo… sẽ kìm 6- Thực hiện và dần hoàn thiện các qui định, chính hãm hay đi ngược lại với việc tạo ra giá trị văn hoá đã xác sách... định) VÊn ®Ò x©y dùng VHDN trong c¸c DN ViÖt Nam VÊn ®Ò x©y dùng VHDN trong c¸c DN ViÖt Nam Thực trạng vÊn ®Ò VHDN doanh nghiệp Việt Nam LOGO LOGO Thực trạng vÊn ®Ò VHDN doanh nghiệp Việt Nam VÌ sao vhdn VI£T NAM ch−a m¹nh? VÌ sao vhdn VI£T NAM ch−a m¹nh? Từ chính DN: Từ môi trường kinh doanh 1. Môi trường làm việc có nhiều bất cập 2. Làm việc chưa có tính chuyên nghiệp, cung cách làm ăn manh Thể chế, chính sách ch−a ®ång bé vµ nhÊt qu¸n, mún, bộ máy hành chính cồng kềnh, thủ tục hành chính 3. Chạy theo lợi nhuận trước mắt mà ít nghĩ đến cục diện chung rườm rà, sự thiếu đồng bộ, nhất quán của các văn 4. Ảnh hưởng bởi các khuynh hướng cực đoan của nền kinh tế bao bản pháp luật. (VD:Thể chế kinh tế "sáu không" (không minh bạch, cấp không nhất quán, không đồng bộ, không ổn định, không khả thi, không tiên 5. Chịu ảnh h−ëng bëi một sè yÕu tè tiªu cùc trong văn ho¸ d©n téc, liệu được), vẫn còn tách rời với văn hoá xã hội/văn hoá dân tộc 6. Giáo dục đào tạo chưa chuẩn bị hành trang “VHDN” cho người ld Văn hoá công chức còn tác động tiêu cực: Trình tương lai độ, năng lực thực thi công vụ của công chức còn 7. Xã hội chưa quan tâm tới việc hỗ trợ các DN trong việc xây dựng nền văn hoá của họ rất thấp, thời gian xử lý công việc kéo dài… 8. Bản thân Ban lãnh đạo chưa thật sự coi trọng xây dựng văn hoá DN Môi trường cạnh tranh vÉn cßn những cản trë 9. Chưa tuyên truyền sâu rộng về VHDN 8
 9. VÊn ®Ò x©y dùng VHDN trong c¸c DN ViÖt Nam VÊn ®Ò x©y dùng VHDN trong c¸c DN ViÖt Nam Thực trạng vÊn ®Ò VHDN doanh nghiệp Việt Nam LOGO Thực trạng vÊn ®Ò VHDN doanh nghiệp Việt Nam LOGO Giai ph¸p nµo cho v¡n hãa DN ViÖt Nam? Giai ph¸p nµo cho v¡n hãa DN ViÖt Nam? Nh÷ng gi¶i ph¸p chung x©y dùng vµ ph¸t triÓn v¨n C¸c gi¶i ph¸p tõ phÝa doanh nghiÖp ho¸ doanh nghiÖp ViÖt Nam 1. B¶n th©n l·nh ®¹o cÇn lµ tÊm g−¬ng vÒ v¨n ho¸ DN 1. Qu¸n triÖt quan ®iÓm cña Đảng vµ Nhµ n−íc vÒ x©y dùng văn ho¸ kinh doanh vµ văn ho¸ doanh nghiÖp ë ViÖt Nam 2. X©y dùng mét m« h×nh v¨n ho¸ DN tÝch cùc, lµm nÒn t¶ng cho sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña doanh nghiÖp 2. TiÕp thu tinh hoa văn ho¸ nh©n lo¹i Thø nhÊt, v¨n ho¸ doanh nghiÖp ph¶i h−íng vÒ con 3. Khai th¸c c¸c gi¸ trÞ tinh thÇn thÝch hîp cho x©y dùng văn ng−êi. ho¸ doanh nghiÖp Thø hai, v¨n ho¸ doanh nghiÖp ph¶i phï hîp víi c¶ 4. ThiÕt lËp c¸c ®iÒu kiÖn tiÒn ®Ò cho viÖc x©y dùng văn ho¸ m«i tr−êng bªn trong lÉn bªn ngoµi doanh nghiÖp. doanh nghiÖp 3. N©ng cao ý thøc vÒ VHDN cho thµnh viªn doanh + T¹o lËp m«i tr−êng ph¸p lý thuËn lîi, c«ng b»ng cho c¸c nghiÖp doanh nghiÖp + N©ng cao nhËn thøc vÒ v¨n ho¸ doanh nghiÖp 4. KÕt hîp truyÒn thèng vµ hiÖn ®¹i trong x©y dùng VHDN + X©y dùng c¸c trung t©m t−− vÊn vÒ v¨n ho¸ doanh nghiÖp 5. T¨ng c−êng ®Çu t− vËt chÊt cho x©y dùng VHDN VÊn ®Ò x©y dùng VHDN trong c¸c DN ViÖt Nam VÊn ®Ò x©y dùng VHDN trong c¸c DN ViÖt Nam Kinh nghiÖm cña mét sè n−íc vµ mét sè DN LOGO Kinh nghiÖm cña mét sè n−íc vµ mét sè DN LOGO trong x©y dùng, duy tr×, ph¸t triÓn VHDN trong x©y dùng, duy tr×, ph¸t triÓn VHDN Kinh nghiÖm cña NhËt Kinh nghiÖm Matsushita Một mặt, tiÕp thu công nghệ, kỹ Đào tạo và đào tạo lại nhân viên thuật, cách thức quản lý doanh nghiệp hiện đại của n−íc ngoµi mặt Huấn luyện, kèm cặp nhân viên khác, chú trọng thích đáng đến việc làm cho làm cho văn hóa Lãnh đạo quyết đoán, gương mẫu doanh nghiệp hòa nhập với bản sắc văn hóa dân tộc (giữ lại văn XD lòng trung thành với công ty hóa quản lý kiểu gia tộc, tinh thần “trung thành hiếu đễ” của Khổng Tử,chế độ làm việc suốt đời) VÊn ®Ò x©y dùng VHDN trong c¸c DN ViÖt Nam VÊn ®Ò x©y dùng VHDN trong c¸c DN ViÖt Nam Kinh nghiÖm cña mét sè n−íc vµ mét sè DN LOGO LOGO Kinh nghiÖm cña mét sè n−íc vµ mét sè DN trong x©y dùng, duy tr×, ph¸t triÓn VHDN trong x©y dùng, duy tr×, ph¸t triÓn VHDN Kinh nghiÖm cña Mü Người Mỹ nuôi dưỡng trong mình chí Kinh nghiÖm FPT tiến thủ mạnh mẽ, tinh thần chú trọng thực tế cộng với tinh thần trách nhiệm 1.Tổ chức Lễ hội nghiêm túc ý thức suy tôn tự do, chú * Ngµy 13/9 trọng hiệu quả thực tế, phóng khoáng, * Lễ Tất niên * Lễ rước Trạng khuyến khích phấn đấu cá nhân đã trở thành nhịp điệu chung của văn hóa 2.Bắt buộc viết doanh nghiệp nước Mỹ. Tất cả những Lịch sử công ty điều đó đã tạo nên một bản sắc văn 3.Chào cờ và hát FPT ca… hóa mới – bản sắc văn hóa Mỹ 9
 10. VÊn ®Ò x©y dùng VHDN trong c¸c DN ViÖt Nam Tinh thần kinh doanh LOGO LOGO Kinh nghiÖm cña mét sè n−íc vµ mét sè DN Khái luận về tinh thần kinh doanh trong x©y dùng, duy tr×, ph¸t triÓn VHDN Kh¸I niÖm Kinh nghiÖm Biti’s Entrepreneurship: Gia đình là hạt nhân của doanh nghiệp, Tùy bối cảnh có thể dịch là: Truyền thống gia đình, sự kế tục giữa • tinh thần kinh doanh, các thế hệ và lòng trung thành với những triết lý kinh doanh, kinh nghiệm, bí • tinh thần doanh nghiệp, quyết được gia đình đúc rút được trong • tinh thần nghiệp chủ, quá trình kinh doanh. • sáng tạo kinh doanh, Chịu ảnh hưởng rất lớn tác động của • tính "dám kinh doanh“, phong cách lãnh đạo của người chủ gia đình. • “máu kinh doanh”! Kỷ luật trong doanh nghiệp gia đình Tinh thần kinh doanh là sự chấp nhận mạo hiểm, thường được đề cao vì họ vừa là người chủ sở hữu vừa là người sử dụng các tài chấp nhận rủi ro, là sự chuyển đổi những ý sản của gia đình. tưởng sáng tạo thành những hoạt động đổi mới, là tìm kiếm và nắm bắt cho bằng được các cơ hội do công nghệ và thị truờng mang lại, khao khát làm ăn tạo ra lợi nhuận cho mình và cho xã hội Tinh thần kinh doanh Tinh thần kinh doanh Khái luận về tinh thần kinh doanh LOGO Khái luận về tinh thần kinh doanh LOGO Thµnh tè chÝnh cña tinh thÇn kinh doanh Nh©n c¸ch cña ng−êi cã tinh thÇn KD Nhân Những nét đặc trưng Nhân Những nét đặc trưng Sáng tạo và Đổi mới: nỗ lực tìm kiếm công nghệ cách cách mới, thị trường mới 4. Có cách ứng xử của người thủ lĩnh Chấp nhận mạo hiểm: thái độ tích cực đầu tư, 1. Lòng Sự bình thản, bình tĩnh Năng Tinh thần và trách nhiệm cao với công việc Tính độc lập tinh thần mạo hiểm sẵn sàng chịu đựng rủi ro tự tin khiếu Làm việc vì cả lợi ích người khác Tinh thần lạc quan, yêu đời dám nghĩ, dám làm và dám chịu thất bại của các chỉ Năng khiếu khơi dậy và phát huy sức mạnh cá nhân. 2. Có Ý chí ham muốn thành công huy của người dưới quyền, của cộng sự ý 5. Tính Tư duy sáng tạo, ý tưởng kinh doanh nhậy bén Có chí làm giàu: ý thức mưu tìm lợi nhuận chứ thức rõ Chịu trách nhiệm vật chất về công việc độc Khả năng đổi mới chính bản thân không phải mưu tìm đặc lợi ràng Khát vọng làm giàu đáo Tính linh hoạt, đầu óc cởi mở, táo vát về Khả năng thích ứng cao Tinh thần kinh doanh là thái độ trách nhiệm, ý công việc Tính bền bỉ, kiên trì, kiên Có khả năng thu thập, xử lý thông tin quyết nghĩ, tình cảm sâu sắc của con người đối với và Sử dụng có hiệu quả thời gian Có sức làm việc lớn, hoạt Có năng lực giải quyết các công việc bất ngờ công việc kinh doanh; là ý chí ham muốn thành kết quả bát, nghị lực Có tính hài hước công, định hướng cho khát vọng cháy bỏng trong phải đạt làm giàu, tính bền bỉ, kiên trì với ý tưởng sáng được 6. Tầm Có năng khiếu dự báo tạo, kiên quyết, dám chấp nhận mạo hiểm nhìn Phương án làm ăn căn cơ, lâu dài 3. Thích mạo hiểm Chấp xa Nhiều phương án Thích sự thách thức trông Sáng suốt nhận mạo Coi mạo hiểm là cái vốn có trong rộng hiểm công việc Tinh thần kinh doanh Tinh thần kinh doanh LOGO C¸c nh©n tè quyÕt ®Þnh/t¸c ®éng LOGO Khái luận về tinh thần kinh doanh c¸c n¨ n¨ng lùc cña mét ng−êi cã tinh thÇn KD ®Õn tinh thÇn KD Năng lùc t− duy quyÕt ®o¸n 1. Tư chất cá nhân 2. Các điều kiện môi Năng lùc quy ho¹ch của nhà doanh trường Năng lực ph¸n ®o¸n nghiệp Nh©n tè văn ho¸ Ước mơ Năng lực s¸ng t¹o Sự quyết đoán Năng lực quan s¸t Là người hoạt động Nhân tố kinh tế Năng lực ThuyÕt phôc Sự quyết tâm Năng lực HiÓu vµ th«ng c¶m víi ng−êi kh¸c Sự cống hiến Nhân tố chính trị-pháp Năng lực Gi¶I quyÕt vÊn ®Ò, ph¸t hiÖn vÊn ®Ò Sự tận tuỵ, tâm huyết luật Quan tâm đến các chi Năng lực Båi d−ìng cÊp d−íi tiết nhỏ Năng lực Huy ®éng tÝnh tÝch cùc Số mệnh Tiền Phân phối 10
 11. Tinh thần kinh doanh Tinh thần kinh doanh C¸c nh©n tè quyÕt ®Þnh/t¸c ®éng ®Õn tinh thÇn KD LOGO LOGO c¸c yªu cÇu/tè chÊt ®èi víi mét ng−êi Vai trß cña tinh thần kinh doanh cã tinh thÇn kinh doanh Tinh thÇn hîp t¸c Tinh thần kinh doanh là nguồn gốc Cã tµi n¨ng quyÕt ®o¸n tăng trưởng kinh tế Cã n¨ng lùc tæ chøc Tinh thần kinh doanh là nguồn gốc Tin cËy khi giao quyÒn cho ng−êi kh¸c D¸m chÞu tr¸ch nhiÖm của tiến bộ xã hội Giái øng biÕn Tinh thần kinh doanh là giá trị định D¸m ®æi míi hướng của văn hóa kinh doanh D¸m m¹o hiÓm T«n träng ng−êi kh¸c Nªu g−¬ng vÒ ®¹o ®øc Tinh thần kinh doanh Tinh thần kinh doanh LOGO Khơi dậy tinh thần kinh doanh Việt Nam LOGO Khơi dậy tinh thần kinh doanh Việt Nam Mét sè ®Æc ®iÓm c¬ b¶n cña Doanh nh©n ViÖt Nam C¸c yÕu tè t¸c ®éng ®Õn tinh thÇn KD ViÖt Nam Nho giáo với tư tưởng Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí Có tinh thần yêu nước, ý chí tự cường,ý thức Tín trách nhiệm với cộng đồng dân tộc Phật giáo với tư tưởng từ bi, cứu thế, giải thoát con người Rất nhạy cảm về chính trị và có bản lĩnh chính trị vững vàng Chủ nghĩa mác-Lênin trang bị những kiến thức hiện đại và cách nhìn biện chứng cho Cần cù, ham học hỏi, cầu tiến và luôn vươn Doanh nhân tới cái mới Truyền thống văn hóa và Lịch sử dân tộc Có tinh thần kinh doanh, ý chí lập nghiệp, Môi trường kinh doanh mong muốn làm giàu và dám chấp nhậ rủi ro, thách thức Vấn đề hội nhập Biết giữ gìn giá trị truyền thống gia đình, xã hội và dân tộc Tinh thần kinh doanh LOGO LOGO Khơi dậy tinh thần kinh doanh Việt Nam GI¶I ph¸p kh¬I dËy tinh thÇn KD ViÖt nam Thuế thu nhập doanh nghiệp chính thức là Xây dựng và phát triển “Xã hội kinh 28% nhưng báo cáo của Công ty tài chính doanh”, “chính phủ có tinh thần kinh quốc tế (IFC) và Ngân hàng thế giới (WB) cho thấy tổng số thuế thực đóng lên tới doanh” 41,6%. Tại sao lại có những phần dôi ra đó? Vì còn nhiều khoản mà ngành tài chính không công nhận là những chi phí hợp lý cần Tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt có để đóng thuế? Vì tiêu cực giữa người thu động kinh doanh phát triển bền vững thuế và người nộp thuế? Không dừng lại ở đó, với 32 số lần đóng thuế trong một năm và 1.050 giờ/năm dành cho việc đóng thuế Khơi dậy tinh thần lập nghiệp trong (số liệu trong báo cáo) cũng đủ khiến VN giới trẻ, đặc biệt là trong các nhà "chiếm" được vị trí 120/175 (riêng lĩnh vực đóng thuế) trong bảng xếp hạng. trường 11
 12. LOGO LOGO sự thiếu minh bạch và thông suốt trong hệ thống pháp luật. Tình trạng Quốc hội nợ dân, nợ doanh nghiệp, Chính phủ nợ Quốc hội, các bộ, ngành nợ Chính phủ về văn bản quy phạm pháp luật chậm được khắc phục và quan trọng hơn là khâu tổ chức thực hiện không nghiêm, bị trùng chéo, chia cắt. Các nhà đầu tư, các doanh nghiệp rất khó tiên lượng để có kế hoạch lâu dài. LOGO 12
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2